Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Raspberry Pi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Multi-core and single-core raspberry Pi microprocessor’s
EN
A multi-core processor is defined as an integrated chip that consists of two or more processors used for system performance enhancement, speed improvement, and multitasking performances. They collaborate to execute instructions faster than the single-core processor. Hence, this paper provides an overview of the evolution of the processor architecture and analysis of the multi-core processor's performance compared to the single-core processor. It highlights the difference in Central Processing Unit speed, memory bandwidth, power consumption, and the thermal effect on the CPU speed during throttling for single-core ARM11 with Broadcom BCM2835 and a quad-core Cortex-A72 with Broadcom BCM2711B0. Experimental results show that Cortex-A72 has a memory bandwidth of 29 times larger than the ARM11. The CPU speed benchmark indicates that Cortex-A72 is significantly faster and responds to the thermal throttling better than the ARM11 processor. However, as Cortex-A72 has more processing power, it has drawn more power than the ARM11 processor.
PL
Procesor wielordzeniowy jest definiowany jako zintegrowany układ składający się z dwóch lub więcej procesorów służących do zwiększania wydajności systemu, zwiększania szybkości i wydajności pracy wielozadaniowej. Współpracują, aby wykonywać instrukcje szybciej niż procesor jednordzeniowy. Dlatego niniejszy artykuł zawiera przegląd ewolucji architektury procesora i analizę wydajności procesora wielordzeniowego w porównaniu z procesorem jednordzeniowym. Pokazuje różnicę w szybkości jednostki centralnej, przepustowości pamięci, zużyciu energii i wpływie temperatury na szybkość procesora podczas ograniczania przepustowości dla jednordzeniowego ARM11 z Broadcom BCM2835 i czterordzeniowego Cortex-A72 z Broadcom BCM2711B0. Wyniki eksperymentów pokazują, że Cortex-A72 ma przepustowość pamięci 29 razy większą niż ARM11. Test porównawczy szybkości procesora wskazuje, że Cortex-A72 jest znacznie szybszy i lepiej reaguje na dławienie termiczne niż procesor ARM11. Ponieważ jednak Cortex-A72 ma większą moc obliczeniową, pobrał więcej energii niż procesor ARM11.
PL
W artykule przedstawiono przykładowy sposób wykonania i konfiguracji fragmentu projektu inteligentnego domu. Przedstawiono przykładowe systemy obsługujące dom oraz urządzenia odpowiadającej za komunikację pomiędzy systemem a użytkownikiem. Wykazano, że wykorzystując popularnie dostępne na rynku oprogramowanie i układy elektroniczne można stosunkowo łatwo uruchomić efektywną wersję tzw. inteligentnego domu z dostępem do źródeł informacji z czujników zewnętrznych publikowanych w sieci internetowej.
EN
The article presents an example of how to make and configure a fragment of a smart home project. The examples of systems supporting the house and devices responsible for communication between the system and the user are presented. It has been shown that using software and electronic circuits popularly available on the market, it is relatively easy to run an effective version of the so-called Smart Home with access to information sources from external sensors published on the Internet.
PL
W artykule przedstawiono projekt sterowania domem inteligentnym z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi. Istotą projektu było opracowanie sterowania domem inteligentnym, wykorzystując platformę Raspberry Pi, która wyróżnia się zaawansowanymi technologicznie urządzeniami peryferyjnymi oraz niskim kosztem wykonania.
EN
The article presents a smart home control project using the Raspberry Pi platform. The essence of the project was to develop an intelligent home control, using the Raspberry Pi platform, which is distinguished by technologically advanced peripherals and low cost of implementation.
PL
Rozwijany od lat 80. XX wieku standard OBD (On-Board Diagnostics) stanowi podstawę współczesnej diagnostyki pojazdów. W niniejszym artykule przedstawiono autorski projekt systemu diagnostyki pokładowej samochodu opracowany z wykorzystaniem podzespołów COTS (Commercial Off-The-Shelf). Podstawą systemu jest dedykowana aplikacja na platformę Raspberry Pi, która komunikuje się z modułem ELM327 za pomocą interfejsu Bluetooth. Aplikacja została opracowana w języku C++ przy użyciu środowiska QT Creator. W artykule przedstawiono koncepcję systemu, opis graficznego interfejsu użytkownika aplikacji oraz wyniki przykładowych testów.
EN
Developed since the 1980s, the on-board diagnostics (OBD) standard is the basis of modern vehicle diagnostics. This paper presents the original design of the car OBD system, developed with the use of commercial off-the-shelf (COTS) components. The system basis is a dedicated application for the Raspberry Pi platform, which communicates with the ELM327 module via the Bluetooth interface. The application was developed in C++ language using the QT Creator environment. The paper presents the system concept, description of the application’s graphical user interface (GUI) and the results of exemplary tests.
EN
The article deals with learning using the project-based method in STEM education. The article describes the use of ICT technologies, specifically Raspberry Pi microcomputers in bending experiment. The bending experiment was designed for students of technically oriented high schools. Pedagogical research was conducted to determine whether the knowledge and skills of students who have been educated by the project-based method in STEM education are more complex, more systematic and more permanent than the knowledge and skills of students taught by standard forms of teaching. The article presents the results of pedagogical research, which lasted for three years. The results confirm that project-based learning and using ICT in STEM education developed complex knowledge and skills in STEM education. Comprehensive knowledge and problem-solving skills are important for the sustainable development of technological education.
EN
Real-time traffic monitoring and parking are very important aspects for a better social and economic system. Python-based Intelligent Parking Management System (IPMS) module using a USB camera and a canny edge detection method was developed. The current situation of real-time parking slot was simultaneously checked, both online and via a mobile application, with a message of Parking “Available” or “Not available” for 10 parking slots. In addition, at the time entering in parking module, gate open and at the time of exit parking module, the gate closes automatically using servomotor and sensors. Results are displayed in figures with the proposed method flow chart.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje system do symulacji i analizy stanu pól komutacyjnych. Główną cechą systemu jest to, że obliczenia saą realizowane w dedykowanych układach sprzętowych. Jako moduły obliczeniowe wykorzystane zostały moduł z programowalnym układem FPGA -Spartan-3 firmy Xilinx. Kilkanaście takich modułów zostało połączonych w szeregowy systemi pracuą˛pod kontrolą aplikacji www, która komunikuje się z węzłami obliczeniowymi za pośrednictwem Raspberry Pi, który to realizuje funkcjonalność proxy między typowym oprogramowaniem a programowalnymi układami sprzętowymi.
EN
In this paper there is presented a system for simulations realized in hardware. The subject are blocking states in optical switching fabrics. Model of such a fabric is presented, and the way of its analysis is described. FPGA Spartan-3 chips are used for fast calculations, Raspberry PI, small PC, is used as an interface between PC and electronic part of the system. System is dedicated for searching blocking states (which is realized in hardware) and their analysis (which is realized by GUI and software on PC). Main elements of system are:Web based GUI, scripts and database for storing results, subsystem for controlling FPGA chips (controller is realized on Raspberry PI and its GPIOs) and 18 (or more) FPGA modules as a calculating engines.
8
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowane i wykonane stanowisko laboratoryjne z zakresu systemów automatyki domowej. Do budowy stanowiska wykorzystano moduły ESP8266 oraz mikrokomputer Raspberry Pi. Głównym celem powstałego stanowiska jest jego wykorzystanie w działaniach dydaktycznych, jako elementów ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowane ćwiczenia użyteczne będą zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W pracy opisano projekt oraz wykonaną konstrukcje stanowiska badawczego, sposoby jego wykonania na zajęciach oraz zastosowane technologie.
EN
The paper presents a designed and constructed laboratory stand in the field of home automation systems. ESP8266 modules and Raspberry Pi microcomputer were used to build the station. The main purpose of the resulting position is its use in teaching activities as part of the laboratory exercises. The prepared exercises will be useful in both first and second cycle studies. The paper describes the design and construction of the test stand, the methods of its implementation in class and the technologies used.
EN
Building automation is a rapidly growing branch of electronics in recent years. This is due to the ever wider range of devices available on the market, as well as their decreasing prices. In addition to systems dedicated to the control of intelligent buildings such as KNX or LCN, new manufacturers are increasingly emerging to offer interesting solutions at an affordable price. As a rule, these devices are based on existing solutions, and individual manufacturers add new elements in hardware or software form. This paper presents a project of building automation controlled by Raspberry Pi. This microcomputer controls individual installations to provide functionality similar to that offered by dedicated systems.
10
Content available Computer vision based on Raspberry Pi system
EN
The paper focused on designing and developing a Raspberry Pi based system employing a camera which is able to detect and count objects within a target area. Python was the programming language of choice for this work. This is because it is a very powerful language, and it is compatible with the Pi. Besides, it lends itself to rapid application development and there are online communities that program Raspberry Pi computer using Python. The results show that the implemented system was able to detect different kinds of objects in a given image. The number of objects were also generated displayed by the system. Also the results show an average efficiency of 90.206 % was determined. The system is therefore seen to be highly reliable.
PL
W pracy przedstawiono metodę tworzenia infrastruktury laboratoryjnej pozwalającej, za pośrednictwem serwera, na sieciowe uruchamianie (ang. network booting) różnych programów na stanowiskach laboratoryjnych. Prezentowana metoda wykorzystuje oprogramowanie PiNet do stworzenia instancji systemu operacyjnego Raspbian na serwerze. Metoda ta wykorzystuje także odpowiednio przygotowane jednostki startowe (ang. boot file) umieszczane na kartach pamięci w komputerach typu Raspberry Pi. Dzięki tej konfiguracji, zaraz przy uruchomieniu, urządzenia te łączą się z serwerem i użytkują serwerową instancję Raspbiana. Dla każdego użytkownika pracującego na urządzeniach przygotowywane jest osobne konto, co pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników w trybie multi-user-mode.
EN
The paper presents a metod of creating laboratory infrastructure that allows network booting from a laboratory server. This method uses PiNet software to create a single Raspbian OS instance on the server. By putting network boot files on Raspberry Pis memory cards, it allows Raspberry Pis to use the single Raspbian OS instance that was placed on the server. For every user working on the Raspberry devices there is a user account created. This metod allows multiple users to be logged in at the same time in spite of having only one instance of Raspbian OS. Having only one instance of Raspbian OS makes configuring the laboratory infrastructure easier. The Raspbian placed on the server can be chrooted at any moment to install additional applications, execute bash scripts or edit configuration files. Properly configured Raspbian can be used |to teach programming, networking and managing databases. Moreover Raspbian can be used as a terminal that uses SSH to work on a server ex. to execute queries on PostgreSQL server.
PL
Jednym z problemów występujących w dużych systemach Internetu Rzeczy, złożonych z tysięcy urządzeń IoT, są przeciążenia sieci w pobliżu urządzeń pełniących rolę hubów komunikacyjnych (brokerów danych, chmur obliczeniowych). Przeciążenia te nie są w wystarczającym stopniu rozładowywane przez protokół TCP, który (ze względu na specyfikę ruchu telekomunikacyjnego w systemach IoT) nie jest w stanie prawidłowo oszacować, dostępnych dla danej transmisji, zasobów sieciowych. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie IoT, zbudowane na mikrokontrolerze Raspberry PI pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które szacuje wielkość, dostępnej dla protokołu TCP, przepustowości ścieżki komunikacyjnej. Urządzenie korzysta ze znanej metody par pakietów. Aby poprawić dokładność szacunków, użyto wariantu metody, który ocenia wielkość dostępnej przepustowości na podstawie ciągów par. Badania przeprowadzone w dedykowanej sieci lokalnej pozwoliły zarówno ocenić pracę urządzenia, jak i dokonać analizy dokładności szacunków przeprowadzanych w obecności ruchu charakterystycznego dla systemów Internetu Rzeczy. Oceniono również narzut ruchu wnoszonego do sieci Internetu Rzeczy przez pomiary metodą par testowych TCP. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową mikrokontrolera Raspberry PI, urządzenie korzysta z prostych, szybkich wariantów obliczeniowych metody par pakietów PTR (bez odstępu czasowego między parami pakietów) oraz zmodyfikowany IGI (ze zmiennym odstępem czasowym między parami pakietów). Urządzenie umożliwia szybką ocenę stanu sieci w trakcie trwania transmisji IoT. Znajomość stanu sieci, w tym przepustowości dostępnej dla transmisji TCP, pozwoli na efektywniejsze działanie systemu wykorzystującego dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy.
EN
One of the serious problems with large-scale Internet of Things systems, composed of thousands of IoT devices, are network congestions that occur near communication hubs (data brokers, computing clouds). These congestions cannot be enoughly discharged by the TCP protocol, which (due to specific teletraffic, generated by IoT devices) is not able to correctly estimate bandwidth available for a given transmission. In this article, a prototype IoT device that estimates amount of bandwidth of transmission path, available for TCP transmissions, is presented. The device is built with the use of the Raspberry PI microcontroller, working under the control of the Linux operating system, and uses packet pairs method for bandwidth estimation. To improve estimation accuracy, Probing Packet Trains (PPT) variant of packet pairs method was used. Results of experiments carried out in local area network are presented in figures and includes both analysis of estimation accuracy, and analysis of amount of control traffic that will be injected to an IoT network during a single measurement with the use of several probing packet trains. Due to limited computing power of the Raspberry PI, the device uses two, simple for computing, versions of the PPT: Packet Transmission Rate and Initial Gap Increasing. The device enables fast assessment of networks conditions. Knowledge of bit rate available for current TCP transmissions allows for more efficient performance of IoT systems that use large amount of devices.
EN
This paper deals with the image processing from the camera for Raspberry Pi connected with real-time communication network to the control system (PLC). The low time delay for receiving and sending commands, data, etc. is very important in the automating production processes. This can be provided by industrial real-time network based on Ethernet. The Ethernet POWERLINK, which is supported on B&R PLCs, is one of them. It is a simple solution for a variety of applications because the POWERLINK is publicly available as the open source. Connecting the PLC and Raspberry Pi with Ethernet POWERLINK opens up many applications in industrial automation. For example, image data obtained using a camera attached to Raspberry Pi can be used to sense image of manufacturing processes and products and evaluate their quality in industrial automation. This article focuses on an image processing unit and the PLC system with CPU redundancy used in the industrial application. Vision systems are often used to improve products quality control, saving costs and time.
PL
Obecnie parkowanie samochodów w centrach aglomeracji miejskiej stało się poważnym problemem. Zwiększająca się ciągle liczba samochodów krążących po miastach w celu zaparkowania pojazdu powoduje ogromne straty paliwa a tym samym zwiększa się emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Zaproponowany przez autorów prototyp systemu parkowania ma na celu redukcję zanieczyszczeń dzięki sprawnemu odnajdywaniu miejsca parkingowego. System wykorzystuje tagi RFID oraz technologię Internetu Rzeczy. Został on opracowany na potrzeby jednej z lokalnych firm, której klienci muszą korzystać z różnych parkingów miejskich. Dzięki informacji na urządzeniu mobilnym klient ma możliwość podjechania na parking bez długotrwałego wyszukiwania miejsca.
EN
Currently, parking of cars in the centers of the urban agglomeration has become a serious problem. The ever-increasing number of cars circulating in the cities to park the vehicle causes huge losses of fuel and thus the emission of greenhouse gases and pollutants increases. The prototype of the parking system proposed by the authors aims to reduce pollution by efficiently finding a parking space. The system uses RFID tags and Internet of Things technology. It has been developed for the needs of one of the local companies, whose customers must use various city car parks. Thanks to the information on the mobile device, the customer has the opportunity to drive to the car park without a long-lasting search for a place. The proposed prototype of the parking assist system assumes the monitoring of parking spaces and cars of the company's clients in such a way that the client, when already near the company, has information on the smartphone regarding the location of the parking space. The most important element of the system is the Microsoft Azure platform, which is a large, flexible platform for integrated services in a secure cloud. The cloud gives the opportunity to acquire, store and analyze data from many sources, which was the most important in the designed system. In addition, the cloud allows you to design a mobile application for the company's clients and supervise possible future payments. The system described has very large development and research possibilities. Only after a certain time of use will it be possible to assess which elements of the system should be improved. An important issue is the communication between all parts currently implemented to a large extent in a wireless way using RFID and WiFi (from the RaspberryPi module to the Azure platform). The implemented system supports drivers during the search for a parking space, which allows to save time, money and reduce emissions to the atmosphere, which was a priority for the company implementing the prototype system.
PL
W artykule opisano system monitorujący prawidłowość postawy człowieka podczas siedzenia. System ten zbudowany został z użyciem platformy RaspberryPi 3b, gumowej maty oraz autorskiego oprogramowania na komputer PC. Pozwala on na informowanie w czasie rzeczywistym osoby monitorowanej o pojawieniu się niesymetrii jej siedzenia na krześle. Zaproponowany przez autorów system pozwala na identyfikację stopnia niepoprawności siedzenia podczas pracy i daje możliwość korekcji postawy, co pozwala na pozytywne oddziaływanie na zdrowie i efektywność pracy osób obsługujących monitory ekranowe. Obsługa systemu odbywa się poprzez interfejs graficzny. Dane pochodzące z monitorowania postawy osoby siedzącej są gromadzone i mogą być podstawą do przeprowadzania badań statystycznych poświęconym np. prawidłowości postawy podczas pracy pracowników biurowych.
EN
The mail goal of this paper is to present a computer system that would monitor a sitting position and inform the user if it is incorrect. As additional functionality we ensure reminding the user about breaks from sitting and check whether this break is actually executed. This topic was chosen because in last century average amount of sitting increased dramatically. Prolonged sitting has negative effects on human health both physically and mentally. That is way it is important to create systems like this one which are trying to eliminate those effects. If no eliminate then at least minimize them. The presented system includes Raspberry Pi 3B, Tact Switch buttons, prototype board, cables and rubber mat. The software was written in Kotlin and Python, involving frameworks Spring and TornadoFX. The issue contains a short literature review of negative effects of prolonged sitting and presents selected solutions dealing with the same problem. In section four we present the architecture of our proposition, explaining the most important details also about the functionality of the system. The last section summaries the project and draws number of further development.
EN
This chapter contains information about creating of software for embedded devices like Raspberry Pi with programming tools dedicated for industrial systems. It describes hardware and software solutions and capabilities available on the market. Short part of this chapter contains information about test.
PL
W artykule opisano problematykę tworzenia oprogramowania dla urządzeń wbudowanych takich jak Raspberry Pi za pomocą narzędzi przeznaczonych do rozwiązań przemysłowych. Opisano możliwości zarówno sprzętowe, jak i programowe rozwiązań dostępnych na rynku. Krótki fragment zawiera informację o przeprowadzonych testach.
PL
Artykuł przedstawia prototyp wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w którym użytkownik ma możliwość kontroli prędkości jak i kierunku jazdy przy pomocy aplikacji, wirtualnego manipulatora, opartej o system operacyjny Android.
EN
The article describes the prototype of electric wheelchair, which gives the user opportunity to control the velocity and the directions through the application of virtual joystick, which is based on the Android operating system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz zrealizowany model fizyczny przyrządu do pomiaru napięcia i prądu stałego. Miernik zbudowano sprzęgając mikrokomputer serii Raspberry Pi z mikrokontrolerem serii Arduino. Opracowano aplikacje umożliwiające zaimplementowanie autorskich programów do obu urządzeń. Przyrząd został wyposażony w rezystancyjny ekran dotykowy pozwalający użytkownikowi decydować o trybie przeprowadzania pomiarów (automatyczny czy manualny) oraz o sposobie archiwizacji i wizualizacji efektów pomiarów. W aplikacji wykorzystano tzw. kompilację skrośną, dzięki której możliwe jest efektywne sprzęgnięcie tak odrębnych struktur jakim są układy Raspberry PI i Arduino.
EN
The article presents the concept and implemented physical model of the device for voltage and direct current measurement. The meter was built by coupling a Raspberry microcomputer with an Arduino series microcontroller. Applications have been developed to implement proprietary programs for both devices. The device has been equipped with a resistive touch screen allowing the user to decide on the mode of measurements (automatic or manual) and on the method of archiving and visualizing the effects of measurements. The application uses the so-called cross-compiling, thanks to which it is possible to effectively connect such separate structures as the Raspberry and Arduino systems.
19
EN
Two low-cost methods of estimating the road surface condition are presented in the paper, the first one based on the use of accelerometers and the other on the analysis of images acquired from cameras installed in a vehicle. In the first method, miniature positioning and accelerometer sensors are used for evaluation of the road surface roughness. The device designed for installation in vehicles is composed of a GPS receiver and a multi-axis accelerometer. The measurement data were collected from recorded ride sessions taken place on diversified road surface roughness conditions and at varied vehicle speeds on each of examined road sections. The data were gathered for various vehicle body types and afterwards successful attempts were made in constructing the road surface classification employing the created algorithm. In turn, in the video method, a set of algorithms processing images from a depth camera and RGB cameras were created. A representative sample of the material to be analysed was obtained and a neural network model for classification of road defects was trained. The research has shown high effectiveness of applying the digital image processing to rejection of images of undamaged surface, exceeding 80%. Average effectiveness of identification of road defects amounted to 70%. The paper presents the methods of collecting and processing the data related to surface damage as well as the results of analyses and conclusions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonalności aplikacji wykonanej w technologii .NET Core firmy Microsoft na platformie Raspberry Pi 2. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację testowych aplikacji wykorzystujących biblioteki firmy Microsoft oraz opracowane przez społeczność zgromadzoną wokół technologii .NET Core. Skupiono się na zastosowaniu niniejszej technologii w zastosowaniach Internetu Rzeczy. Przy porównaniu brano pod uwagę możliwość wykorzystania interfejsów Raspberry Pi w technologii .NET Core oraz oficjalnie wspieranego języka Python i popularnej technologii Node.js. Porównano również wydajność tych technologii w badanym środowisku sprzętowym.
EN
The paper presents the results of functionality analysis of application made in Microsoft .NET Core technology on Raspberry Pi 2 platform. The research was done by implementing applications using libraries provided by Microsoft and developed by .NET Core community. The focus was placed on usage of this technology in the Internet of Things applications. The comparison of the possibility of using Raspberry Pi interfaces in .NET Core, officially supported Python language and popular Node.js technology was made. The performance of these technologies was also compared.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.