Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współczesne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi często wykorzystują algorytmy sterowania pracą przekształtników częstotliwości metodami, w których nie jest znana wartość częstotliwości napięcia zasilającego. Wartość chwilowa prądu i napięcia wymuszona jest przez zadaną wartość prędkości kątowej, momentu obciążenia oraz stan silnika. Algorytmy te mogą powodować, że uszkodzenie klatki nie musi mieć wpływu na kształt prądu silnika. W takich przypadkach do oceny stanu można wykorzystać przebieg napięcia zasilającego silnik. Konieczne jest, w takim przypadku, wyznaczenie wartości częstotliwości jego podstawowej harmonicznej. W niniejszym artykule przedstawiono propozycje algorytmów umożliwiających wyznaczenie współczynników prędkośćoceny stanu oraz częstotliwości napięcia zasilającego na podstawie analizy przebiegu ruchomych wartości skutecznych prądu lub napięcia silnika.
EN
Modern motor drives with induction motors use voltage inverters with such control algorithms, in which supplying voltage frequency is various and unidentified. Transient current’s and voltage’s value is forced by rotary speed, load torque and state of motor. Those control algorithms may cause that rotor cage damage doesn’t affect on motor current waveform. In those cases, supplying voltage waveform can be used for motor drive state estimation. Determination of the first harmonic of the supplying voltage frequency is also necessary. Proposition of algorithms providing state estimation factors determination and supplying voltage frequency estimation basing on motor’s currents and voltages moving RMS values waveforms is presented in the paper.
2
PL
W pracy dokonano analizy aktualnych możliwości oceny stanu układu napędowego z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przemienników częstotliwości. Zaproponowano wykonywanie oceny stanu napędu w kilku etapach: wstępna ocena stanu (ocena wartości współczynników diagnostycznych), analiza danych historycznych (ocena trendu zmian wartości współczynników w dłuższym okresie czasu) oraz ocena stanu pod kontrolą pracy przekształtników (ograniczenie wpływu sprzężeń zwrotnych na wartość współczynników diagnostycznych). Proponowane rozwiązania możliwe są na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądów silnika oraz ich filtracji, polegającej na zastosowaniu specyficznych algorytmów pozwalających na wyodrębnienie składników charakterystycznych dla wybranych uszkodzeń.
EN
Analysis of actual state estimation possibilities for inverter-fed asynchronous motor drives is presented in the paper. Discussed state estimation is proposed in few stages: preliminary state estimation (diagnostic factors calculation values), historical data analysis (evaluation of diagnostic factors values historical trend in a certain amount of time), and the last stage – state estimation under frequency inverters control (limitation of influence of the inverter’s feedbacks control signals on the diagnostic factors). Proposed solutions are possible basing on transient motor currents values measuring, and filtering them by specific author’s algorithms calculation providing separation of components, that are specific for chosen motor damages.
3
Content available remote Wieloetapowy proces diagnostyki układów napędowych
PL
W pracy dokonano analizy aktualnych możliwości oceny stanu układu napędowego z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przemienników częstotliwości. Zaproponowano wykonywanie oceny stanu napędu w kilku etapach: wstępna ocena stanu (ocena wartości współczynników diagnostycznych), analiza danych historycznych (ocena trendu zmian wartości współczynników w dłuższym okresie czasu) oraz ocena stanu pod kontrolą pracy przekształtników (ograniczenie wpływu sprzężeń zwrotnych na wartość współczynników diagnostycznych). Proponowane rozwiązania możliwe są na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądów silnika oraz ich filtracji polegającej na zastosowaniu specyficznych algorytmów pozwalających na wyodrębnienie składników charakterystycznych dla wybranych uszkodzeń.
EN
Analysis of actual state estimation possibilities for inverter-fed asynchronous motor drives is presented in the paper. Discussed state estimation is proposed in few stages: preliminary state estimation (diagnostic factors calculation values), historical data analysis (evaluation of diagnostic factors values historical trend in a certain amount of time), and the last stage – state estimation under frequency inverters control (limitation of influence of the inverter’s feedbacks control signals on the diagnostic factors). Proposed solutions are possible basing on transient motor currents values measuring, and filtering them by specific author’s algorithms calculation providing separation of components, that are specific for chosen motor damages.
4
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia
PL
Współczesne układy napędowe wykorzystują do zasilania silników układy przekształtnikowe pracujące pod nadzorem systemów mikroprocesorowych. Stosowane są tu rozbudowane algorytmy oparte zwykle na estymatorach strumienia i prędkości obrotowej. Używane algorytmy diagnostyczne wykorzystywane są dla przypadku wymuszenia napięciowego. Prace autora prowadzą do poszukiwania wskaźników oceny stanu niezależnych od stosowanych algorytmów sterowania. Praktyczne rozwiązania układów napędowych, z falownikami napięcia i silnikami klatkowymi, wykorzystują estymatory strumienia i prędkości obrotowej [8, 9]. W przypadku wymuszenia napięciowego o znanej zadanej wartości częstotliwości (np. U/f = const) do diagnostyki mogą być stosowane klasyczne algorytmy oparte na analizie harmonicznej prądów stojana. W przypadku sterowania układów ze sprzężeniami zwrotnymi ich wykorzystanie jest dyskusyjne.
EN
Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics gene­rates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chosen diagnostic algorithms that can be used independently from control method is presented in the paper. Efficiency of their adaptation had been proven with laboratory tests results. Test results through various angular speeds and control algorithms such as Direct Torque Control (DTC) and Field-Oriented Control (FOC) had been shown.
5
Content available remote Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia
EN
Inverter-fed squirrel-cage motor diagnostics generates many problems. Causes of those problems can be for example variety of control methods, or working with various angular speeds. Present-day diagnostic methods apply to motors supplied directly by sinusoidal voltage power system. Analysis of chosen diagnostic algorithms that can be used independently from control method is presented in the paper. Efficiency of their adaptation had been proven with laboratory tests results. Test results through various angular speeds and control algorithms such as Direct Torque Control (DTC) and Field-Oriented Control (FOC) had been shown.
6
EN
For squirrel-cage motor diagnostics, methods based on stator current FFT analysis are mainly used. Those algorithms knowledge about basic supplying voltage harmonic frequency of the supplying source. With inverter-fed motors, they can be used only in simple configurations using scalar U/f = const control methods. In the case of algorithms based on angular speed and flux estimators, usage of the same diagnostic methods is disputable. State estimation factors practically realized as procedures built in the control algorithms are presented in the paper. Choice of the factors had been supported by the laboratory test results of voltage inverter-fed motors using DTC and DFOC control methods. Realized tests indicate usefulness of presented solutions for cases of rotor cage damages and static rotor eccentricity.
EN
Present-day motor drives are using voltage inverters for motor speed controlling. Voltage inverters control systems are based on microprocessor technology. Microprocessors, that are used in inverters control systems can also be used for motor drives state estimation. Propositions of algorithms, that are possible to implement in motor drives control systems are presented in the paper. It's suggested to use moving RMS and average values of chosen signals available in control algorithms. Moving values calculation algorithm is presented in C++ language code, so it is possible to implement it in an own solutions. Propositions of algorithms are supported by simulations and laboratory tests results of a motor drive with Field Orientation Control method.
EN
Description of program tools simplifying simulation applications building for physical phenomenons described by differential equations in state equations form modeling is presented in the paper. A method for using prepared libraries for squirrel-cage motors including any motor damages modeling had been described. For that purpose, squirrel-cage motor mathematical model in natural coordinates system had been presented. Presented solutions provide also supply sources (inverters) modeling, including their microprocessor implementation and other phenomenons, that assume state equation structure step changes, depending on variable limitations and time value.
9
Content available remote Badania diagnostyczne silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych silnika klatkowego zasilanego z przemysłowego falownika napięcia. Badania wykonano poprzez porównanie silnika sprawnego z uszkodzonym. Do badań użyto falownika Mikromaster 440 firmy Siemens oraz silnika Sg94L. Zaproponowano wskaźniki oceny stanu w postaci średniego odchylenia kwadratowego wartości prądu wartości skutecznej ruchomej modułu wektora prądu stojana oraz składowej prądu stojana odpowiedzialnej za strumień (id). Wyniki badań wskazują na możliwość oceny stanu maszyny w czasie jego eksploatacji.
EN
The laboratory tests results of inverter-fed squirrel-cage motor are presented in the paper. The tests were based on comparison of damaged and non-damaged motor. The tests were executed using Siemens Mikromaster 440 inverter and Sg94L motor type. State estimation factors based on a moving average RMS stator current vector and a stator current flux-liable component (id) square deflection are proposed. The research results indicate the possibility of on-line state estimation.
10
Content available remote Calculation of squirrel-cage motor inductances including rotor eccentricity
EN
Analitycal dependencies providing inductances calculations of squirrel-cage motor mathematical model including rotor eccentricity (static and dynamic) are presented in the paper. Equations shown in the paper are used for numerical modelling of motor drives with rotor damages. Considerations are supported by simulation test results of an induction motor fed by voltage inverter, controlled by Direct Torque Control method.
PL
W pracy przedstawiono analityczne zależności umożliwiające obliczenia macierzy indukcyjności modelu matematycznego silnika klatkowego z uwzględnieniem uszkodzeń w postaci mimośrodowego osadzenia wału wirnika (mimośród statyczny i dynamiczny). Wyprowadzone zależności wykorzystano do numerycznego modelowania układów napędowych z uwzględnieniem uszkodzeń wirnika. Rozważania poparto wynikami badań symulacyjnych silnika zasilanego z sieci napięciem sinusoidalnym oraz falownika napięcia sterowanego metodą DTC.
11
Content available remote Stany przejściowe w transformatorach trójfazowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych transformatora trójfazowego w wybranych stanach nieustalonych. Pokazano wpływ wybranych stanów przejściowych, takich jak załączenie transformatora na biegu jałowym oraz zwarcia udarowego. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość występowania składowej zerowej strumienia przy różnych grupach połączeń. Wykazano istnienie składowej zerowej strumienia przy skokowym załączeniu transformatora skojarzonego po stronie pierwotnej w gwiazdę.
EN
The results of the three-phase transformer tests in chosen transient states are presented in the paper. The influence of chosen transient states, such like start no load transformer and short-circuit transformer had been shown. Special attention had been put on the possibilities of zero-sequence flux occurring, testing different vector groups of the transformer. Existence of zero-sequence flux after supplying a primary side star-connected transformer had been shown.
PL
Niniejszy artykuł jest prezentacją metody modelowania numerycznego układu napędowego uwzględniającego algorytmy sterowania w układzie ze sprzężeniami zwrotnymi z jednoczesnym modelowaniem uszkodzeń silnika. Budowa prezentowanej aplikacji opiera się na wykorzystaniu technik programowania obiektowego z wykorzystaniem oryginalnej biblioteki klas. Dzięki wykorzystaniu języka C++ prezentowane metody umożliwiają testowanie algorytmów używanych bezpośrednio do programowania procesorów sterujących pracą falownika. Prezentowane rozwiązania poparto wynikami modelowania numerycznego układu napędowego sterowanego metodą orientacji wektora pola (FOC).
EN
Numerical modeling of a motor drive controlled with well known control method, with simultaneous motor damages is presented in the paper. Presented application is based on object programming techniques, using original class library. Owing to C++ language usage, built methods enable testing of some algorithms that can be directly used in a processor for controlling an inverter. Presented solutions are by the results of numerical modeling of a motor drive controlled with the field-oriented control (FOC) metod.
EN
Possibilities of inverter-fed motor damages modeling may radically simplify building of on-line working diagnostic algorithms. Choice of those signals and coefficients, on which real-time working algorithms could estimate motor drive's technical state is an important problem. The way of numerical modeling, based on the original program solution using object C++ programming techniques is presented in the paper. Results of numerical modeling of field-oriented controlled motor drive, including motor damages such as rotor bar braking or rotor eccentricity are included. Effects indicate on the possibility of use of moving RMS current value and flux error signal-based estimation coefficients for on-line diagnostics of a motor drive.
PL
Diagnostykę maszyny indukcyjnej prowadzi się zwykle w oparciu o sygnały wartości chwilowych prądów fazowych. Metody te związane są zwykle z wykonywaniem analizy harmonicznej tych przebiegów. Składowe harmoniczne wynikające z pogorszenia stanu maszyny mają stosunkowo małe wartości amplitud, czego efektem są problemy związane z interpretacją wyników analiz. Większość dostępnych w literaturze prac dotyczących diagnozowania maszyn indukcyjnych dotyczy maszyn zasilanych napięciem sinusoidalnym z sieci. Jedynie w ostatnich latach pojawiły się publikacje związane z badaniami diagnostycznymi przy zasilaniu maszyny ze źródeł o odkształconym napięciu.
EN
Diagnostics of induction motor is usually executed on the basis of the motor phase currents signals. The harmonic contents of the current signal are taken into account. The current harmonic components of the motor to be destroyed have relatively small amplitudes, what outcomes many problems connected with interpretation of analysis results. The most of papers referred to diagnostics of induction motors available in literature are involved to motors supplied by sinusoidal voltage. The present-day motor drives are using various converter devices with very varied control algorithms for motors control. The output voltage signal contain then many harmonic components, which make difficulties to the methods use. Therefore, the necessity appears to search for quality indicators providing estimation of motor drive state as the integrity, also including the figures of supplying voltage other than sinusoidal. The advantages of using for that purpose the value of true RMS stator current signal are presented in the paper (1). With the constant load torque assumption, the calculated as true RMS value has the constant component I0. This component is involved with the multiplicity com-ponents of the basic stator current component. Depending on the motor conditions the harmonic components frequencies depend on the motor rotation speed. The article presents the ability of uses of the value calculated as true RMS for diagnostics of the motor drive with asynchronous motor and a voltage inverter. The theoretical analyses are supplied by the presentation of labor test results with modeling of chosen damage states.
EN
Results of numerical modeling of squirrel-cage asynchronous motor with rotor circuit damages are presented in the paper. Possibilities of machine state rating in normal exploitation, based on the moving RMS signal and also proposed motor drive state estimation factors are also included. For modeling of the machine and proposed algorithm, the original program solution based on built C++ class library had been used. It had been shown, that the application of currents and voltages symmetry estimation factors and moving RMS currents and voltages diagrams oscillation estimation factors provides the identification of damage location. Analysis of proposed factors values makes the basis for indicating of damage location - either the supply source, or the stator circuit, or the rotor circuit asymmetry. Modeled damages have shown that not only the number of damaged rotor bars, but especially their symmetry in the rotor circuit has relevant meaning. Presented simulation results are being used for testing of proposed algorithms and building of a diagnostic device, based on Analog Devices SHARC 21065L processor.
EN
Diagnostics of induction motor is usually executed on the basis of the motor phase currents signals. The harmonic contents of the current signal are taken into account. The current harmonic components of the motor to be destroyed have relatively small amplitudes, what outcomes many problems connected with interpretation of analysis results. The most of papers referred to diagnostics of induction motors available in literature are involved to motors supplied by sinusoidal voltage. The present-day motor drives are using various converter devices with very varied control algorithms for motors control. The output voltage signals contain then many harmonic components, which make difficulties to the methods use. Therefore, the necessity appears to search for quality indicators providing estimation of motor drive state as the integrity, also including the figures of supplying voltage other than sinusoidal. The advantages of using for that purpose the value of true RMS stator current signal are presented in the paper (1). With the constant load torque assumption, the calculated as true RMS value has the constant component Io. This component is involved with the multiplicity components of the basic stator current component. Depending on the motor conditions the harmonic components frequencies depend on the motor rotation speed. The article presents the ability of uses of the value calculated as true RMS for diagnostics of the motor drive with asynchronous motor and a voltage inverter. The theoretical analyses are supplied by the presentation of labor test results with modeling of chosen damage states.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny oraz program symulacyjny dynamiki silnika asynchronicznego uwzględniający uszkodzenia klatki wirnika. Prezentowany program zrealizowano przy użyciu techniki programowania obiektowego w języku C++. Rozwiązanie takie daje możliwość szybkiej budowy aplikacji ułatwiającej testowanie algorytmów diagnostycznych.
EN
The mathematical model and a program for simulation of dynamics of an asynchronous motor, including the damages of rotor bars, are presented in the paper. The presented program has been implemented using object-oriented programming techniques in C++ language. Such a solution gives an ability of quick building of applications, which can be used for testing of diagnostic algorithms.
PL
Praca zawiera propozycje algorytmów umożliwiających ocenę stanu układu napędowego z maszyną indukcyjną w czasie normalnej pracy układu. Jako sygnał diagnostyczny proponuje się stosowanie kwadratu wartości skutecznych ruchomych prądów i napięć. Zaproponowano także sposób obliczeń syntetycznego wskaźnika jakości umożliwiającego automatyczną ocenę stanu układu napędowego niezależnie od sposobu zasilania silnika.
EN
Propositions of algorithms providing estimation of the state of motor drive with inductions motor during normal motor run is discussed in the paper. The choice of diagnostic signals as moving RMS currents and voltages is proposed. The paper also includes a method of calculating the synthetic quality factor enabling automatic estimation of the state of motor drive independently of supply method.
PL
Praca zawiera opis zagadnień dotyczących diagnostyki silników asynchronicznych zasilanych z falowników napięcia. Przedstawiono podstawy teoretyczne wyboru sygnału diagnostycznego wraz z dyskusją dotyczącą możliwości wyboru wskaźników diagnostycznych przydatnych do oceny stanu silników w trakcie normalnej pracy maszyny. Rozważania teoretyczne poparto badaniami laboratoryjnymi maszyn klatkowych oraz maszyny pierścieniowej z niesymetrią w obwodzie wirnika.
EN
Diagnostics of asynchronous motor supplied by voltage inverters is discussed in the paper. Theoretical problems of diagnostic signal choose and quality factor evaluation during normal motor operation is discussed. The proposed solution is confirmed by laboratory tests of cage and ring motor with rotor asymmetry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.