Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The health style of the population has deteriorated in the last 10 years, given the possibilities offered by an increasingly advanced civilization. The paper attempts to find the answer to the question whether the development of motorization has an effect on civilization diseases. To this end, the paper began with an analysis of the registered numer of means of transport in Poland and an analysis of the number of cases of malignant and respiratory tract cancers. Then, the focus was on the analysis of exhaust toxicity, discussing its definition and determining the limit values for exhaust toxicity occurring in the means of transport. In the next section, the paper was carried out on the toxicity of exhaust gases of lorries and passenger cars affecting human health. Finally, the paper ends by summarizing the results and drawing the appropriate conclusions.
2
Content available remote Energochłonność i emisyjność przemysłu nawozowego
PL
Przebieg wszystkich procesów technologicznych w przemyśle chemicznym powinien być ściśle związany z optymalizacją zużycia energii. W literaturze przedmiotu stosunkowo mało jest analiz dotyczących energochłonności przemysłu nawozowego. Także tematyka emisji nie jest tu często podejmowana. Z uwagi na zmiany polityki energetyczno-klimatycznej autorzy pracy podjęli ten temat badawczy. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście roli przemysłu chemicznego, w tym nawozowego, w polskiej gospodarce. Przedstawiono problematykę produkcji nawozów w Polsce na tle emisyjności i energochłonności tej produkcji. Jak wynika z analiz, przedsiębiorstwa chemiczne rozumieją i stosują zasady zrównoważonego rozwoju oraz znacząco ograniczają wielkość oddziaływania na środowisko. Niemniej konieczne jest dalsze poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących negatywny wpływ przemysłu nawozowego na środowisko przyrodnicze.
EN
A review, with 40 refs., of energy consumption and emissions at the prodn. of N, P and multicomponent fertilizers.
EN
The aim of the work was a pilot cooperation of the VŠB-Technical University of Ostrava (VŠB-TUO) and Central Mining Institute Katowice (GIG) on a common problem of emissions of gases and dust particles from dumps and piles after mining and metallurgical activities. These heaps are the remains of intensive mining and metallurgical activities in the Czech-Polish border area. The main content of the work was to quantify the contents of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in emissions from selected heaps, one on the Czech and one on the Polish side of the border. The result of this work is a model modeling of the secondary resuspension of dust particles in dependence on climatic conditions and estimation of ecological risk of emissions from thermally active dumps.
PL
Celem projektu była pilotażowa współpraca pomiędzy Uniwersytetem Technicznym VŠB w Ostrawie (VŠB-TUO) i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach dotycząca wspólnego problemu emisji gazów oraz cząstkek pyłów pochodzących z hałd oraz zwałów powstałych w wyniku górniczej oraz hutniczej działalności. Badaniami objęto hałdy powstałe w wyniku intensywnej działalności górniczej i hutniczej w czesko-polskim pasie przygranicznym. Główne założenie realizowanej pracy polegało na ilościowym określeniu zawartości/stężeń metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w emitowanych gazach pochodzących z wcześniej wytypowanych hałd znajdujących się po obu stronach granicy na terenie Czech oraz Polski. Rezultatem prac było wykonanie modelu przedstawiającego rozprzestrzenienie wtórnej zawiesiny cząstek pyłu w zależności od warunków klimatycznych i wielkości emisji oraz oszacowanie ryzyka ekologicznego w związku z emisją gazów pochodzących z termalnie aktywnych hałd.
EN
One of the greatest problems of environmental protection is the problem of municipal waste management. As the experience of the richest European countries shows, a significant part of it must still be managed by thermal methods. However, currently, numerous countries, including Poland, are moving away from waste incineration processes towards the processes of energetic use of fuels based on them. One of the main combustion technologies of solid waste and fuels based on them is their combustion in grate furnaces. In the article the methodology and results of laboratory tests of the combustion process of refuse derived fuel are presented. The research was carried out on a test stand enabling simulation of processes occurring in furnaces with mechanical grates. In the presented research, variable factors were: the distribution of air flow along the grate length and the total duration of the process. In the research the influence of changes in these factors on CO and NOx emissions was determined. The paper presents both the changes in the emissions of the gases mentioned above over time and the total emissions related to the unit of the formed fuel burnt.
PL
Jednym z największych problemów ochrony środowiska jest problem zagospodarowania odpadów komunalnych. Jak wskazują doświadczenia najbogatszych krajów europejskich, metodami termicznymi zagospodarowywana wciąż musi być znacząca ich część. Jednak obecnie w szeregu państw - w tym w Polsce odchodzi się od procesów spalania odpadów na rzecz procesów energetycznego wykorzystania paliw powstałych na ich bazie. Jedną z głównych technologii spalania odpadów stałych oraz paliw powstałych na ich bazie jest ich spalanie w paleniskach rusztowych. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań laboratoryjnych procesu spalania paliwa alternatywnego. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym umożliwiającym symulowanie procesów zachodzących w paleniskach z rusztami mechanicznymi. W prezentowanych badaniach czynnikami zmiennymi były: rozkład strumienia powietrza wzdłuż długości rusztu oraz całkowity czas trwania procesu. W badaniach określano wpływ zmian tych czynników na emisję CO i NOx. W pracy przedstawiono zarówno zmiany emisji wymienionych gazów w czasie, jak i wielkości emisji całkowitej odniesione do jednostki spalanego paliwa formowanego.
5
Content available The Impact of Air Quality on Population Migration
EN
Based on annual panel data of OECD countries from 1995 to 2014, this paper analyzes the impact of air quality (including per capita CO2, PM2.5, and SO emissions) on the immigrant population through a panel fixed-effect model, while employing control factors such as GDP, unemployment rate, and education level. Overall, we provide evidence that air quality is a key determinant of immigration in the selected countries, and in particular the host country’s emissions have a negative impact on immigrants. Greater emissions imply fewer immigrants, while fewer emissions denote more immigrants. Our findings provide countries with a way to more accurately estimate migrant inflow and offer an idea for OECD members on how to attract immigrants via an improvement in environmental quality.
PL
Na podstawie rocznych danych panelowych krajów OECD za lata 1995-2014 w niniejszym artykule dokonano analizy wpływu jakości powietrza (w tym CO2 per capita, emisje PM2,5 i emisje SO) na populację imigrantów za pomocą panelu, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak PKB, stopa bezrobocia i poziom wykształcenia. Dostarczamy dowodów, że jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem determinującym migrację w wybranych krajach, a emisje z kraju przyjmującego mają negatywny wpływ na imigrantów. Większe emisje oznaczają mniej imigrantów, a mniej emisji oznacza więcej imigrantów. Nasze ustalenia pomogą poszczególnym krajom na dokładniejsze oszacowanie napływu migrantów, a zarazem wskazują członkom OECD, że poprzez poprawę jakości środowiska można przyciągnąć więcej emigrantów.
EN
The expected demand for hard coal intended for the households will progressively be decreasing. This is directly related to the introduced anti-smog resolutions, as well as the growing level of environmental awareness. However, it should be noted, that the use of the modern home heating boilers will result in an increase in the demand for medium coal sizes. The shortfall of this type of coal is already observed on the market. Therefore, its import is necessary. One of the solutions to increase the supply of the medium coal sizes is the production of coal briquettes. Moreover, their use will consequently lead to reduced emissions. The paper presents a comparison of emissions from the combustion of coal briquettes and hard coal in home heating boilers. The briquettes were characterized by significantly lower emissions than hard coal (by 52% on average). The particulate matter emissions were lower by 70%. This may significantly contribute to improving air quality in Poland and in addition, limit the occurrence of smog. The possibility of further emission reduction by using low-emission fuels as briquette components was presented. The average relative emission reduction compared to hard coal for the analyzed fuels was estimated as follows: 62% for coal char, 57% for coke, 51% for charcoal/biocarbon, 49% for anthracite, 45% for torrefied biomass, and 33% for peat. Furthermore, the issue of the mercury content in the analyzed fuels was discussed. The lowest mercury content was found in biomass fuels, in particular biomass after thermal treatment (torrefied biomass, biocarbon, and charcoal). Fuels produced from hard coal in the pyrolysis process (coal char and coke) were characterized by very low mercury content as well.
PL
Prognozuje się, że zapotrzebowanie na węgiel kamienny w polskim sektorze użytkowników domowych będzie sukcesywnie malało. Jest to bezpośrednio związane z wprowadzanymi uchwałami antysmogowymi i rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa. Niemniej jednak wymiana kotłów grzewczych na nowoczesne spowoduje wzrost zapotrzebowania na średnie sortymenty węgla kamiennego. Już dziś obserwuje się niedobór tego sortymentu na rynku, co stwarza konieczność importu. Jednym z rozwiązań pozwalających na zwiększenie podaży tego typu paliwa jest wytwarzanie brykietów węglowych. Ponadto ich zastosowanie pozwala na ograniczenie emisji przez gospodarstwa domowe. W artykule przedstawiono porównanie emisji zanieczyszczeń generowanej przez spalanie brykietów węglowych i węgla kamiennego w domowych kotłach grzewczych. Brykiety te w porównaniu do węgla kamiennego charakteryzują się znacznie niższą emisją zanieczyszczeń (średnio o 52%), w tym niższą emisją pyłów o 70%. Może to w sposób znaczący przyczynić się poprawy jakości powietrza w Polsce i ograniczania występowania smogu. Zaprezentowano dodatkową możliwość ograniczenia emisji zanieczyszczeń w wyniku stosowania w brykietach dodatku niskoemisyjnych paliw. Oszacowany średni relatywny stopień obniżenia emisji względem węgla kamiennego dla analizowanych paliw wynosił odpowiednio: karbonizat węglowy 62%; koks opałowy 57%; węgiel drzewny/biowęgiel 51%; antracyt 49%; toryfikat 45%; torf 33%. Dodatkowo omówiono kwestię zawartości rtęci w analizowanych paliwach. Najniższą zawartość rtęci odnotowano w paliwach z biomasy, w szczególności w przypadku biomasy po obróbce termicznej (toryfikat, biowęgiel i węgiel drzewny). Niską zawartością rtęci charakteryzowały się również paliwa wytwarzane z węgla kamiennego w procesie pirolizy (węgiel i koks).
EN
Additive manufacturing in recent years has become one of the fastest growing technologies. The increasing availability of 3D printing devices means that every year more and more devices of this type are found in the homes of ordinary people. Unfortunately, air pollution is formed during the process. Their main types include Ultra Fine Particles (UFP) and Volatile Compounds (VOC). In the event of air flow restriction, these substances can accumulate in the room and then enter the organisms of people staying there. The article presents the main substances that have been identified in various studies available in literature. Health aspects and potential threats related to inhalation of substances contained in dusts and gases generated during the process are shown, taking into account the division into individual types of printing materials. The article also presents the differences between the research results for 3d printing from individual plastics among different authors and describes possible causes of discrepancies.
EN
The contribution deals with the atmospheric deposition of solid particles and selected elements in the typical urban area with many sources of pollution. The main sources of pollution are represented by neighboring the iron and steel works and the thermal power station. The samples were collected from the eleven sites, which are located from 3.6 to 16 km from the iron and steel works. Qualitative and quantitative characteristics of the total deposition of solid particles, the deposition fluxes of elements Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As and their seasonal variations were studied. Results from the years of 2009–2018 are introduced. The research has shown a significant influence of local sources of pollution on the studied parameters of atmospheric deposition. Compared to the values of deposition measured in the other areas, extremely high values of iron (28, 120), manganese (1,106) and chromium (34.1 μg.m–2.day–1) deposition as well as high, above-average values of other monitored elements were measured in the proximity of the ironworks. The portion of emission sources of iron and steel works on the Fe fluxes at the individual sites in the city was calculated in the range from 24.7 to 54.1%. On the basis of the emission situation of the monitored area, it is possible to use selected compounds of the AD as an environment quality indicator and to quantify the contribution of emissions to area’s environmental stress.
PL
Artykuł dotyczy emisji do powietrza cząstek stałych i wybranych pierwiastków w typowym obszarze miejskim z wieloma źródłami zanieczyszczeń. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są sąsiednie huty żelaza i stali oraz elektrownia cieplna. Próbki pobrano z jedenastu miejsc, które znajdują się w odległości od 3,6 do 16 km od huty żelaza i stali. Badano cechy ilościowe i jakościowe całkowitej emisji cząstek stałych, strumienie osadzania pierwiastków Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As oraz ich sezonowe zmiany. Przedstawiono wyniki z lat 2009–2018. Badania wykazały znaczący wpływ lokalnych źródeł zanieczyszczeń na badane parametry zanieczyszczeń w atmosferze. W porównaniu z wartościami depozycji zmierzonymi w innych obszarach, wyjątkowo wysokie wartości zawartości żelaza (28, 120), manganu (1106) i chromu (34,1 μg.m–2 dni–1), a także wysokie, ponadprzeciętne wartości innych monitorowanych pierwiastków zmierzono w pobliżu huty. Część źródeł emisji hut żelaza i stali w poszczególnych lokalizacjach w mieście stwierdzono w przedziale od 24,7 do 54,1%. Na podstawie sytuacji emisyjnej monitorowanego obszaru można zastosować wybrane związki AD jako wskaźnik jakości środowiska i określić ilościowo udział emisji w obciążeniu środowiskowym obszaru.
9
EN
Disposal of industrial wastes is a big problem in India. Nowadays, many of the waste products have become popular as a construction material. !is study assesses the suitability of glass fiber reinforcement to improve the strength of expansive soil. Further, the effect of marble dust on fibre-reinforced soil is also determined. !e Atterberg limits and plasticity index improves by mixing marble dust into the soil. Whereas, the effect of glass fiber on the Atterberg limit is not found to be encouraging. !e shear strength increases with the addition of marble dust as well as glass fibres. However, the effect of glass fiber is relatively more noticeable as compared to marble dust. !e optimum quantity of marble dust and glass fiber is found to be 15% and 3%, respectively. !e compressive strength and corresponding strain increase by 55-58% and 700%, respectively with glass fiber. In fibre-reinforced soil, strength initially increases with the addition of marble dust, to a certain extent, beyond which it decreases. !e effect of marble dust on variation in peak stress and corresponding strains is fibre-reinforced soil is found to be almost opposite.
PL
Gleby ekspansywne to gleby, które mają zdolność kurczenia się i / lub pęcznienia, a tym samym zmiany objętości, w zależności od zmian wilgotności. Utylizacja odpadów przemysłowych to duży problem w Indiach. Obecnie wiele produktów odpadowych stało się popularnymi materiałami konstrukcyjnymi. W niniejszej pracy oceniano przydatność zbrojenia włóknem szklanym do poprawy wytrzymałości gruntu ekspansywnego. Ponadto określa się również wpływ pyłu marmurowego na grunt wzmocniony włóknami. Limity Atterberga i wskaźnik plastyczności poprawiają się poprzez mieszanie pyłu marmurowego z glebą. Natomiast wpływ włókna szklanego na granicę Atterberga nie jest zachęcający. Wytrzymałość na ścinanie wzrasta wraz z dodatkiem pyłu marmurowego oraz włókien szklanych. Jednak wpływ włókna szklanego jest relatywnie bardziej zauważalny w porównaniu z pyłem marmurowym. Stwierdzono, że optymalna ilość pyłu marmurowego i włókna szklanego wynosi odpowiednio 15% i 3%. W przypadku włókna szklanego wytrzymałość na ściskanie i odpowiednie odkształcenie wzrastają odpowiednio o 55–58% i 700%. W gruncie zbrojonym włóknem wytrzymałość początkowo wzrasta wraz z dodatkiem pyłu marmurowego, do pewnego stopnia, po przekroczeniu której maleje. Stwierdzono, że wpływ pyłu marmurowego na zmienność szczytowych naprężeń i odpowiadających im odkształceń gleby wzmocnionej włóknami jest prawie przeciwny.
10
Content available remote Best available technologies for waste co-firing applications
EN
Thermal transformation of waste is one way in which the negative impact of human activities on the environment can be reduced. Thermal waste treatment is generally negatively associated by the public as hazardous and harmful to the environment. In this study the authors present the possibility of waste management in the process of co-firing with coal using BAT (Best Available Techniques) for both the combustion process and the exhaust gas purification process. Co-firing of coal with RDF (Refuse Derived Fuel) while ensuring stable production of electricity and heat supports the process of waste management which, if not burned, will end up in landfills, which, according to the authors, is the worst possible way to handle waste both from the point of view of environmental protection itself and from the point of view of energy efficiency.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
EN
This article addresses research into the effective expansion of industrial activity, taking into account environmental needs. The aim is to analyse and assess the possibilities for further development of industrial activity in a particular region of Slovakia. The objective of the geological task is to verify 5 million m3 of building stone of category Z-2. In terms of environmental requirements important factors include safety, stability, habitat, logistics and the emissions factor. In terms of further utilization, the emissions factor is particularly important. The emissions factor for drilling, loading, unloading and for aggregate moisture of 0-0.5% is 9.4 g of PM per tonne of aggregate, which for extraction of 300 000 tons per year gives an output of 2 820 kg/year and 1.41 kg/h. The emission factor for primary and secondary aggregate processing with aggregate moisture of 2-3% with application of water spray is 14.6 g of PM per ton of aggregate, giving emissions of 657 kg of PM per year and 0.3285 kg of PM per hour. For the tertiary aggregate processing, at aggregate moisture of 2-3%, the emission factor is 230.2 g of PM per tonne of aggregate, giving emissions of 690.6 kg of PM per year and 0.3453 kg of PM per hour. The total annual emissions are 4 167.6 kg of PM, i.e. 2.0838 kg/h. In order to secure the ecological stability of the land area, it is necessary to respect and protect the elements of the national network of protected areas. The solution for the Hradová quarry is located outside of protected areas. For this reason, no impact on large-scale or small-scale protected areas or protective zones is expected.
EN
Poland ranks sixth in Europe (behind Germany, Italy, France, Spain and England) in terms of demand for plastics, and the Polish plastics processing industry used in 2017 to produce about 3.5 million tons of polymer materials, in view of total demand in Europe estimated at approx. 51.5 million tons. It is assumed that Polish industry uses about 7% of total demand in Europe. In Poland, about 33% of the domestic demand for plastics is directed to the packaging industry. Along with the growing demand for plastics, packaging production and social consumption are increasing. The article presents the sources of greenhouse gas emissions from the food industry. An LCA (Life Cycle Assessment) analysis was carried out that identifies potential environmental burdens for the bottle forming process. The scope of work included selected stages of shaping bottles made of two types of PET and PLA polymer materials. The aim of the work was to demonstrate the impact of bottle production on the condition of the natural environment and to indicate the factors determining these influences.
EN
Homogeneous Charged Compression Ignition technology is most favourable or suitable for Internal Combustion engines for reducing the exhaust emissions and enhances the Thermal efficiency, improve the fuel consumption, and increase the rate of combustion. This article represents the various charging methods on HCCI technology engine; it improves the engine performance and determines the emission characteristics of HCCI technology engine. The homogeneous mixture prepared with different methods. In –cylinder internal homogeneous mixture preparation method applied in this present work. It reduces the exhaust emissions released from the combustion chamber. However, oxides of nitrogen and soot emissions are significantly reduce, because combustion starts at lower temperatures and various points in combustion chamber. The HCCI technology generates small amount of exhaust emissions and it improves the performance of the engine. In addition, performance and released emissions depends on the quality and quantity of homogeneous mixture.
15
Content available remote Exhaust emissions from a EURO 6c compliant PC vehicle in real operating conditions
EN
The current EURO 6c standard has introduced a limit on the number of solid particles for spark ignition engines equal to that for compression ignition engines (6x10e11). To meet the requirements, manufacturers install particulate filters in the exhaust systems of most new engines. The article presents the results of vehicle testing with this solution during the drive carried out in accordance with the RDE procedure. The measurement results, after taking into account the Conformity Factor in relation to the approval limits, confirmed the efficiency of aftertreatment system in terms of both gas and solid components.
PL
Obecna norma EURO 6c wprowadziła limit liczby cząstek stałych dla silników z zapłonem iskrowym równy temu dla silników z zapłonem samoczynnym (6x10e11). By spełnić wymagania, producenci instalują filtry cząstek stałych w układach wylotowych większości nowych silników. W artykule przedstawiono wyniki badań pojazdu z tym rozwiązaniem podczas przejazdu przeprowadzonego zgodnie z procedurą RDE. Wyniki pomiarów po uwzględnieniu współczynnika Conformity Factor w stosunku do limitów homologacyjnych potwierdziły skuteczność oczyszczania spalin zarówno pod względem emisji składników gazowych, jak i cząstek stałych.
EN
In the paper, the effect of water injection and different air/fuel ratio on the gasoline engine performance and emissions was investigated theoretically. A four cylinder SI engine model was built using GT-Power professional software. The gasoline fuel was injected directly to the cylinder and water was injected into the intake manifold with different mass flow rate. The calculated engine parameters were: cylinder pressure and temperature, brake torque, brake power, mean effective pressure, thermal efficiency, carbon monoxide, hydrocarbon, and nitrogen oxide emissions. The results of simulations show that the increased water mass flow rate resulted in an improved engine performance and decreased emissions compared to neat gasoline fuel. However, we found that the excessive increase of the water amount inside the cylinder resulted in a deteriorated engine performance and, consequently, poor combustion efficiency.
EN
This paper deals with the estimation of methane emissions from the Mirash municipal solid waste sanitary landfill. The methane emission was calculated according to two different methodologies, namely, IPCC 2006 and LandGEM. Within the framework of the research, the following parameters were evaluated: the amount of landfilled waste, landfill characteristics, and composition of landfilled waste as well as the climate conditions prevailing in the region. According to the IPCC methodology, the total amount of methane emitted from the Mirash landfill during the period 2006–2017 was 30.57 Giga grams (Gg), while according to the LandGEM methodology, the total amount of methane emitted from the Mirash landfill in the period 2006–2017 was 26.32 Giga grams (Gg). The total mass of CH4 in the Mirash regional landfill for the years 2018–2025 is projected to be 53.74 Gg according to the IPCC method, while according to LandGEM method, the projection points to 50.74 Gg. This study was carried out for the sanitary landfill for solid waste management in Mirash, Prishtina Region, in the Republic of Kosovo, during the year of 2018.
EN
Nowadays, the trend towards the use of transportation technologies which are clean and less dependent on fossil fuel is highly increased. That is because of the fast depletion of oil reserves in the world. On the other hand, the growth of developing nations into industrialized ones will increase the demand on the energy sector, a large part of which is transportation. This development of the transportation sector will affect the environment as a result of greenhouse gases. In this paper, the use of several types of clean energy vehicles is demonstrated, compared with the ones utilizing classic internal combustion engine, with statistical demonstration and the energy conversion chain. The impact of hybrid vehicles on the petroleum reserves and consumption rates will also be discussed using some mathematical equations.
EN
The contribution deals with the evaluation of atmospheric deposition monitoring in 2009–2017 which was realised in the vicinity of the copper smeltery in Krompachy (Slovakia). The samples were collected from the seven sites, which are located from 1.2 to 10 km from the main pollution source. The atmospheric deposition fluxes of solid particles and elements (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As) were determined separately for “water soluble” and “insoluble” fraction. The detailed analysis of deposition fluxes showed a significant effect of the copper smeltery. In addition to the expected high levels of deposition of copper (21–140), the above-average high deposition of lead (11–124), zinc (86–464) and cadmium (0.6–3.4 μg.m–2.day–1) were measured in comparison with different areas. The highest values of deposition fluxes of these elements were detected at sites near the copper smeltery. The level of zinc deposition disagrees with its registered emissions.
PL
Artykuł dotyczy oceny poziomu emisji pyłów do atmosfery spowodowanej przez Hutę Miedzi Krompachy (Słowacja) w latach 2009–2017. Próbki opadu pobrano z siedmiu miejsc, które znajdują się w odległości od 1,2 do 10 km od głównego źródła zanie- czyszczeń. Zbadano osadzanie się cząstek stałych i zawartości pierwiastków (Fe, Al, Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Cd, As). Zawartości pierwiastków określono oddzielnie dla frakcji rozpuszczalnej w wodzie i nierozpuszczalnej. Szczegółowa analiza źródeł opadów atmosferycznych wykazała znaczący wpływ huty miedzi. Oprócz oczekiwanego wysokiego poziomu zawartości miedzi (21–140), stwierdzono wysoką depozycję ołowiu (11–124), cynku (86–464) i kadmu (0,6–3,4 μg.m-2 dzień-1). Najwyższe zawartości pier- wiastków w opadzie atmosferycznym wykryto w pobliżu huty miedzi. Stwierdzona zawartość cynku w opadzie nie odpowiada wielkości emisji.
20
PL
W niniejszej pracy scharakteryzowano najczęściej stosowane w Polsce paliwa zawierające w swoim składzie pierwiastek węgiel i przeprowadzono analizę, w jakim stopniu ich spalanie w różnych sektorach gospodarki, przyczynia się do wzrostu emisji tego gazu cieplarnianego. Przedstawiono również porównanie wielkości emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw kopalnych, biomasy, oleju opałowego i gazu. Dla porównania uwzględniono także emisję z silników spalinowych wykorzystywanych w transporcie.
EN
In this paper, the characteristics of the most commonly used in Poland fuels containing elements of carbon, followed by the analysis of the extent to which their combustion in various sectors of the economy contributes to the increase of greenhouse gas emissions, are contained. The emission confrontation of the CO2 and other pollutants emitted during the combustion of fossil fuels, biomass, heating oil and gas is also presented. For comparison, emissions from combustion in car engines used in transport were also taken into account.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.