Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Dlaczego transformacja cyfrowa może być szansą dla przedsiębiorstw? Jak kompetencje cyfrowe pracowników będą wspierać procesy automatyzacji? Czy zmiana pokoleniowa na szczeblu managerskim musi być bolesnym doświadczeniem w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa? Dlaczego polskie startupy nie boją się ambitnych wyzwań?
PL
Zaprezentowana w artykule tematyka dotyczy zagadnień technicznych teorii elektroprosumeryzmu, opracowanej przez prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka i rozwijanej w ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Jest jednocześnie perspektywą działań praktycznych i zadaniem dla pretendentów do elektroprosumeryzmu, kreujących te zagadnienia w ramach „panelu 3” Konwersatorium IE o nazwie „Przedsiębiorcy MMSP jako pretendenci do innowacyjnych rynków elektroprosumeryzmu”. W wielopłaszczyznowej strukturze teorii elektroprosumeryzmu, opisanej w literaturze, zagadnienia omawiane w artykule dotyczą dwóch dziedzinowych rynków elektroprosumeryzmu o priorytetach: drugim (ciepłownictwo sieciowe i pozasieciowe, inaczej elektrociepłownictwo) oraz czwartym (użytkowanie energii i elektrotechnologie, w tym przemysł 4.0) [1]. Elektrotechnologie, przemysł 4.0, elektrociepłownictwo, to tylko pozornie trzy różne zagadnienia. Pozornie, gdyż wszystkie trzy w transformacji do elektroprosumeryzmu związane są z optymalnym zarządzaniem energią, wykorzystującym technikę cyfrową, charakterystyczną dla idei o nazwie „Przemysł 4.0”. Nowoczesne technologie, oparte na sztucznej inteligencji, charakterystyczne dla przemysłu 4.0 i wdrażane do zastosowania w gospodarce komunalnej, „na naszych oczach” tworzą model zintegrowanego i zrównoważonego świata, mającego u podstaw ochronę środowiska i poszanowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Idealnym byłby model energetyczny, w którym 100% energii byłoby energią odnawialną, w środowisku życia typu „inteligentny dom”, „inteligentna fabryka”, „inteligentne miasto”. Istotne znaczenie ma w tej wizji inteligentne zarządzanie wytwarzaniem energii zielonej, jej przesyłaniem, magazynowaniem i optymalnym użytkowaniem. Ten zbliżony do idealnego model energetyczny jest możliwy do zrealizowania przy uwzględnieniu tripletu paradygmatycznego – z paradygmatami: elektroprosumenckim, egzergetycznym i wirtualizacyjnym [1]. Artykuł uwzględnia doświadczenia autorów w budowie elektroprosumeryzmu w obszarze elektrotechnologii przemysłowych, w obszarze przemysłu 4.0 oraz uwzględnia propozycje rozwiązań w elektrociepłownictwie, ważnym obszarze transformacji energetycznej w przemyśle i w gospodarce komunalnej. Jest ujęciem zbiorczym, korespondującym z artykułem [1] i odnoszącym się do wcześniej prezentowanych przez autorów artykułów oraz materiałów szczegółowych.
EN
The presented in this article subject matter concerns technical problems connected with the electroprosumerism theory elaborated by Prof. dr. hab. inż. Jan Popczyk and developed as part of the Smart Power Generation Seminar (SPGS). At the same time it is the perspective for practical actions and a task for pretenders to electroprosumerism creating these issues as part of the SPGS Panel nr 3 entitled "MSMEs entrepreneurs as pretenders to innovative electroprosumerism markets". In the multidimensional structure of the described in the literature theory of electroprosumerism, the problems discussed in this article concern two electroprosumerism market areas of priorities: Nr 2 - network heating and off-grid heating i.e. heat and power generation, and Nr 4 - energy utilisation and electrotechnologies including industry 4.0 [1]. Electrotechnolgies, industry 4.0 and power and heat generation are seemingly three different problems. Seemingly, as they all three, in transition to electroprosumerism, are connected with optimum energy management using digital technology which is characteristic for the idea named "Industry 4.0". Modern technologies, based on artificial intelligence, characteristic for the industry 4.0 and being implemented for utilisation in municipal economy, "before our very eyes" create the model of an integrated and sustainable world which has in its foundations protection of the environment and the respect for energy from renewable sources. An ideal energy model would be the one in which 100% of energy was the renewable energy used in a living environment of the type "smart home", "smart factory" and "smart city". A crucial element of this vision is the smart management of green energy generation, transmission, storage and optimum utilisation. Such energy model - as close to perfection as possible - is quite feasible but only with regard to the paradigmatic triplet consisting of electroprosumeric, exergetic and virtualisation paradigms [1]. The article takes account of the authors' experience in building the electroprosumerism In the area of industrial electrotechnologies and industry 4.0 as well as it considers proposals of solutions in the CHP industry that is an important area of energy transition in industry and municipal economy. It is a pooling approach corresponding with the article [1] and relating to former articles and detailed descriptions presented by the authors.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the key components of the business model of an enterprise operating in the Industry 5.0 environment Design/methodology/approach: The achievements and results presented in the article were obtained on the basis of literature research and expert research conducted among 25 professionals with experience in strategic management, Industry 4.0 and Industry 5.0 technologies. The research technique was the Delphi method. The key components of the business model were presented in the form of Business Model Canvas. Findings: Based on the research results obtained, components shaping the business model of a company operating in the Industry 5.0 environment were identified. Research limitations/implications: The analysis of experts' opinions is a preliminary stage of identifying key components of the business model of a company operating in the Industry 5.0 environment. The research should be extended to the analysis of case studies of companies implementing Industry 4.0 technologies. Originality/value: The original achievements obtained during the research include obtaining valuable research results in the field of key components of the business model affecting the formation of its architecture, competitive advantage and value creation and monetization. The research results were obtained directly from experts who have the necessary knowledge of strategic management, Industry 4.0 technologies and Industry 5.0 pillars.
PL
Nowoczesne technologie stawiają nas ciągle przed nowymi wyzwaniami. Nowe wyzwania technologiczne generują nie tylko ciekawe nowe produkty i usługi, ale także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Przemysł 4.0 wymaga zabezpieczenia nie tylko Internetu w fabryce, ale także połączeń między urządzeniami na hali produkcyjnej. Zdalne serwisowanie niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale także zagrożenia. W artykule przedstawiono wybrane przykłady podejścia systemowego Instytutu Łukasiewicz – EMAG w zakresie oferowanych rozwiań związanych z obszarem nowoczesnych technologii, w szczególności w aspekcie cyberbezpieczeństwa.
EN
Modern technologies means still new challenges for us. New technological challenges generate not only interesting products and services but also formulate necessity of cybersecurity. Industry 4.0 require Internet service in company and also connections between devices in production lines. Distant service is connected with benefits and also with danger. The paper presents selected examples elaborated in the Institute connected with modern technologies area and cybersecurity.
EN
The situation in the labour market was beneficial for the job seekers during the period before the disruptions associated with the closure of the economy due to the threats posed by the global pandemic. According to Statistics Poland, in 2018 and 2019, unemployment in Poland fell to the lowest level observed since 1990, so it can be assumed that employees were in charge of the labour market. However, the changes in the labour market occur in real time and their pace and scope are comparable to the greatest economic crises in the history of not only Poland but also the whole world. What is interesting, in such conditions, economy 4.0 sectors are developing dynamically – which, as it turns out, can be a huge opportunity for employees who will lose their jobs. A question needs to be asked: how should the competencies of employees change to meet the current requirements? Will there be a wave of individual restructuring in the market and, consequently, new opportunities for training companies? The article aims to present the changes forced by the external environment of an organisation in terms of employee competencies, taking into account the post-COVID changes towards economy 4.0.
PL
Sytuacja na rynku pracy w okresie poprzedzającym zakłócenia związane z zamykaniem gospodarki z powodu zagrożeń wywołanych ogólnoświatową pandemią, rozwijała się z korzyścią dla poszukujących pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2019 bezrobocie w Polsce spadło do najniższego poziomu od 1990 roku, można więc przyjąć, że rynek pracy należał do pracownika. Jednak zmiany na rynku pracy zachodzą w czasie rzeczywistym i mają tempo oraz zakres porównywany do największych kryzysów gospodarczych w historii nie tylko Polski, ale i całego świata. Co ciekawe, w takich uwarunkowaniach dynamicznie rozwijają się sektory gospodarki 4.0 – która jak się okazuje – może być ogromnym źródłem szans dla pracowników, którzy utracą swoje dotychczasowe miejsca pracy. Należy zatem zadać pytanie: w jakim kierunku powinny zmieniać się kompetencje pracowników, by sprostać aktualnym wymaganiom? Czy rynek czeka fala indywidualnych restrukturyzacji, a co z tym związane pojawią się nowe szanse dla firm szkoleniowych? Celem artykułu jest przedstawienie zmian wymuszonych przez otoczenie organizacji w zakresie kompetencji pracowników, z uwzględnieniem zmian pocovidowych oraz w kierunku gospodarki 4.0.
PL
Zrównoważony rozwój systemów żywnościowych powiązany jest z transformacją cyfrową przemysłu spożywczego, ułatwiającą przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Oparte na koncepcji przemysłu 4.0 systemy kontroli na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego i wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych, powinny pozwolić na efektywne wykorzystanie surowców, optymalizację procesów, minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko i zapewnienie stałej jakości produktów. Wysoka jakość, uwzględnienie potrzeb konsumentów na etapie projektowania i rozwoju produktów zapewnią żywność o wysokich walorach odżywczych i sensorycznych, i przyczynią się do dobrostanu społeczeństwa i ograniczenia marnotrawstwa żywności. Jednym z wyzwań w przekształceniu przemysłu spożywczego zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0 jest opracowanie metod kontroli jakości i ich implementacja w łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu”. Prace w tym zakresie wymagają współpracy naukowców i praktyków z różnych dziedzin i są źródłem innowacji.
EN
The sustainability of food systems is linked to the digital transformation of the food industry, which facilitates the transition from a linear to a circular economy. Based on the concept of Industry 4.0, control systems at all stages of the food chain and the use of artificial intelligence for data analysis should allow for the effective use of raw materials, optimization of processes, minimizing their negative impact on the environment and providing high-quality products. High quality, considering the needs of consumers at the stage of designing and developing products, will ensure food with high nutritional and sensory values, and will contribute to the well-being of the socjety and reduce food waste. One of the challenges in transforming the food industry into Industry 4.0 is the development of food quality control methods and their implementation in the food chain ‘from farm to fork’. Work in this field requires the cooperation of scientists and practitioners from various fields and is a source of innovation.
PL
Cel: Wraz z rozpowszechnianiem koncepcji Przemysłu 4.0 coraz lepiej widoczne jest niedostosowanie tradycyjnych metod i narzędzi zarządzania jakością. Celem prezentowanych w artykule badań wstępnych była identyfikacja postrzeganego poziomu gotowości do wprowadzania koncepcji jakości 4.0, a także korzyści oraz barier, z którymi przedsiębiorstwa spodziewają się spotkać w wyniku realizacji projektów zmian. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Artykuł został oparty na przeglądzie literatury. W badaniach posłużono się udostępnionym w internecie kwestionariuszem ankiety skierowanym do przedstawicieli polskich przedsiębiorstw (CAWI). Uzyskano i poddano analizie 101 kompletnych odpowiedzi. Wyniki/wnioski: Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie deklarowanych poziomów gotowości przedsiębiorstw różnej wielkości do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także na identyfikację postrzeganych korzyści i barier. Ograniczenia: Przeprowadzone badania mają charakter wstępny. Ograniczeniem jest liczba respondentów. Ograniczona długość kwestionariusza nie pozwoliła na wykrycie wszystkich zależności. Zostanie to rozwiązane w badaniach pogłębionych. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań pozwalają wskazać, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w odniesieniu do wdrażania koncepcji jakości 4.0, a także jakiego rodzaju wsparcie ze strony biznesu oraz naukowców jest potrzebne. Może to stanowić podstawę dla opracowania nowych programów badawczych i wdrożeniowych. Oryginalność/wartość poznawcza: Jakość 4.0 jest pojęciem, które zostało stworzone ok. 2017 r. Badania w tym zakresie są na wczesnym etapie. Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw została oparta na nowym modelu, który dotychczas został wykorzystany tylko w jednym kraju.
EN
Purpose: Along with the spread of the Industry 4.0 concept, the maladjustment of traditional quality management tools is becoming increasingly visible. The purpose of the preliminary research presented in the article was to identify the perceived level of readiness to implement the concept of quality 4.0, as well as the benefits and barriers that companies expect to meet during implementing change projects. Design/methodology/approach: The article is based on a literature review. The research used a questionnaire made available on the Internet. It was addressed to representatives of Polish enterprises (CAWI approach). 101 complete responses were obtained and analyzed. Findings/conclusions: The obtained results made it possible to indicate the declared levels of readiness of enterprises of various sizes to implement the concept of quality 4.0, as well as to identify perceived benefits and barriers. Research limitations: The conducted research is of a preliminary nature. The limitation is the number of respondents. The limited length of the questionnaire did not allow the detection of all dependencies. This will be solved in in-depth research. Practical implications: The research results allow to indicate what challenges are faced by enterprises in relation to the implementation of the concept of quality 4.0, as well as what kind of support from business and scientists is needed. This can be the basis for the development of new research and implementation programs. Originality/value: Quality 4.0 is a concept that was created around 2017. Research in this area is at an early stage. The assessment of the readiness of Polish enterprises was based on a new model that has so far been used only in one country.
EN
Aiming to ensure current market needs, manufacturing companies search for tools and methodologies that would help them deliver their products efficiently and costeffectively and enable them to become a part of Industry 4.0. Digital twins are a technology created based on the idea of the Fourth Industrial Revolution. The solution helps recreate physical devices in virtual space based on gathered data. It supports performance tests, configuration changes, and predictive maintenance without engaging existing machines. The paper aims to gain knowledge about the awareness level of the digital twin technology among industry representatives and identify the most important problems that stand in the way of implementing the technology in enterprises. The research focused on market awareness of the described technology. It also examined how companies use employee suggestions to improve their organisations and the factors that influence process efficiency. The methods used for the research were a literature review and cross-sectional survey conducted with 50 employees of manufacturing and IT companies. The research showed the need to implement digital twins in enterprises. Half of the survey respondents replied that the technology would help improve the efficiency of the company’s processes. The main benefit of the conducted research is identified awareness of the technology among industry representatives. In the future, the research will be extended to include the analysis of specific cases affecting the implementation of digital twins in enterprises.
EN
Purpose: The main aims of the article is to present a solution to the problem that has arisen in connection with the pandemic and the need for distance teaching of vocational subjects Design/methodology/approach: The proposed methods of solving the problem are based on the use of digital twins created by integrating existing components by developing hardware and software solutions. Findings: An effective solution was obtained that allows to improve the availability of workshop resources during remote learning and use them in the educational process. The development of techniques combining the virtual and real world seems to be a necessity. The developed solution is a step towards modernizing the approach to the teaching process in the discussed area. Practical implications: The technical university will have to develop the availability of techniques integrating virtual reality and the real world, which results from the solutions imposed by the development of Industry 4.0. The creation of digital twins for most laboratory equipment will be necessary. Social implications: Working in a hybrid mode with the use of digital twins in the case of student groups allows for effective development of awareness of responsibility in team work. Originality/value: An effective methodology for teaching the operation of advanced machine tools was implemented. Tools of this type are new solutions in the field of education, necessary from the point of view of education for employees of the future industry.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości stosowania zdalnych aplikacji do monitoringu i sterowania procesem druku 3D. Opisane zostały rozwiązania programowane i konstrukcyjne stosowane obecnie w systemach wytwarzania przyrostowego. Przedstawiono możliwości implementacji modułów, pozwalających na przezbrojenie typowych drukarek 3D w urządzenia, mające możliwość prowadzenia wybranych operacji w sposób zdalny. Przeprowadzono również rozważania nad rozwojem procesów automatyzacji zdalnego sterowania systemami druku 3D.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using remote applications for monitoring and controlling the 3D printing process. The program and design solutions currently used in additive manufacturing systems are described. The possibilities of implementing modules allowing for the conversion of typical 3D printers with devices capable of performing selected operations remotely were presented. Considerations were also made on the development of automation for remote control of 3D printing systems.
11
Content available remote Tomographic ultrasonic sensors in industrial applications
EN
The work presents the results of research on the use of tomographic ultrasonic sensors to analyse industrial processes using dedicated measuring devices, image reconstruction algorithms and cyber-physical system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem tomograficznych czujników ultradźwiękowych do analizy procesów przemysłowych z zastosowaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych, algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz systemu cyber-fizycznego.
12
Content available The concept of operation and production control
EN
The theoretical aim of the paper is to analyses the main function and concept of production control in operation management. The empirical aim of the paper is to investigate polish production firm opinion about factors affecting production planning and control and also functions of production planning and control. Production control is very important in every factory, and every aspect of operation and production management especially in times of Industry 4.0 conditions. In the paper we presented all classical seven task of production management control. Also there is in the paper an analysis of main factors affecting production control in industrial organization. In the paper we analysed the problems connected with production control. Nowadays in the conditions of Industry 4.0 this is very important concept because the increasing level of digitalization of all industrial processes leads to possibility of detailed analysis of all processes and better level of control. Operation managers should have good level of knowledge about production control and especially quality control. They can use in this many new information tools like statistical methods and artificial intelligence. Especially we think that in the future many function of production control would be assisted by artificial intelligence. We also in the paper give results of research conducted on example of 30 polish production organizations located in Silesia region.
EN
Industry 4.0 is an era in which the manufacturing industry has adopted digital technologies and the Internet to enable smart manufacturing system, machines used in the production now can communicate with each other and exchange information between each other, and the machinery used in the manufacturing process is more modern and precise. Therefore, educational institutions should develop the curriculum to produce qualified graduates with the knowledge required for the Industry 4.0 era, especially Industrial Engineering graduates who are directly related to the industry sector. The purpose of this research is to collect the data for the Master of Industrial Engineering (MSIE) curriculum development. The Analytic Hierarchy Process (AHP) technique is used to rank the indicators of knowledge that is important to the employment of graduates with a master’s degree in Industrial Engineering, and study the gap between the expectations of employers and the ability of the current MSIE students of Khon Kaen University. The results of the study reveal that the first indicators that are most important to the employment of MSIE graduates is the knowledge of Industry 4.0 strategy and the knowledge that the students should have developed are the collaboration of humans and robots, big data analytics, real time data usage and databased decision making.
PL
Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.
EN
Broadly understood quality in the modern world is of strategic significance. It is an opportunity for the success of organizations operating in conditions of change, uncertainty, risk, chaos and discontinuity. Quality should be effectively managed with the use of more advanced and sophisticated tools and methods based on IT technology. For quality development and improvement people need access to information and knowledge and the will to act to improve their products and services. In the center of the quality issue is the concern about the customer and meeting their needs. A critical problem is the measurement of quality. Many seminal works of foreign and Polish provide the basis for scientific research and offer practical solutions in the area of quality. At the same time, the pace of changes imposed by Industry 4.0 solutions forces us to take a broader look at the problems related to quality. Solutions emerging within the 4.0 Revolution force transformation to the 4.0 Economy, including the necessity of transformation to Quality 4.0 and searching for possibilities of quality improvement in times of digitalization and artificial intelligence. These solutions have many advantages, but they also raise concerns and fears. Therefore the research on Quality 4.0 concept becomes a necessity.
15
Content available remote Wpływ kondycji łożysk na utrzymanie procesów produkcyjnych
PL
Współczesne aspekty Przemysłu 4.0 ukierunkowane są na analizę danych, ale również na podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących produkcji biznesowej oraz na obszary związane z predykcją uszkodzeń elementów maszyn, które decydują o zachowaniu ciągłości procesów produkcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono obraz operatora maszyn i urządzeń w kontekście rozwoju przemysłowych systemów cyberfizycznych i adaptacyjnej automatyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozwój technologii sprawia, że pojawiają się nowe wyzwania wobec operatorów maszyn i urządzeń. Lansowana od dekady koncepcja Przemysłu 4.0 kształtuje nowe środowisko pracy operatorów obsługujących maszyny i urządzenia. Przemysł 4.0 jest pojęciem używanym do opisu technologii w czwartej rewolucji przemysłowej. Zastosowanie do sterowania produkcją nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, wspartych pełną automatyzacją i robotyzacją czynności, Internetem Rzeczy i przetwarzaniem danych w chmurze, zmienia dotychczasowe sposoby obsługi maszyn i urządzeń. W literaturze przedmiotu toczą się dyskusje wokół roli operatorów maszyn i urządzeń w nowoczesnych fabrykach. Wtórne źródła informacji były podstawą do nakreślenia ogólnych (ramowych) warunków pracy i cech operatora maszyn i urządzeń w Przemyśle 4.0. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do szerokiej tematyki zagadnień o roli operatorów maszyn i urządzeń w cyberfizycznych systemach produkcji.
EN
This paper presents an image of the machine and equipment operator in the context of the development of industrial cyberphysical systems and adaptive automation in manufacturing companies. The development of technology makes new challenges for machine and equipment operators. The concept of Industry 4.0, which has been lashed for a decade, is shaping a new work environment for operators who operate machinery and equipment. Industry 4.0 is the term used for technological advances in the fourth industrial revolution. Advanced information and communication technologies, supported by full automation and robotization, the Internet of Things and cloud computing to control production, are changing the existing ways of operating machinery and equipment. There are discussions in the literature around the role of machine and equipment operators in modern factories. Secondary sources of information was the basis for outlining the general (framework) conditions of work and profile of the operator of machinery and equipment in Industry 4.0. The aim of this paper is an introduction to the broad topic of issues about the role of the operators of machinery and equipment in cyber-physical systems of production.
PL
W artykule pokrótce przybliżono genezę oraz koncepcję przemysłu 4.0. Następnie w sumaryczny sposób przedstawiono oraz scharakteryzowano najważniejsze technologie, które napędzają rozwój czwartej rewolucji przemysłowej: internet rzeczy, sztuczną inteligencję, automatyzację, analitykę dużych zbiorów danych i chmurę obliczeniową. Technologie te stanowią następstwo szybko postępującej współcześnie cyfryzacji. Zaprezentowano możliwości ich zastosowania w różnych obszarach logistyki: produkcji, magazynowaniu, transporcie czy zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wskazano najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia wymienionych technologii w przedsiębiorstwach logistycznych, umożliwiające wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Zwrócono uwagę na fakt ich wzajemnego uzupełniania się.
EN
The paper briefly describes the genesis and conception of Industry 4.0. The most important technologies, which drive the development of the fourth industrial revolution, were presented and characterised: Internet of Things, Artificial Intelligence, automation, Big Data and cloud computing. These technologies are a consequence of galloping digitisation. The possibilities of their practical applications in various logistics areas: production, warehousing, transport or supply chain management were featured. Salient advantages of implementation of the mentioned technologies in logistics enterprises, aiding the development of competitive advantage, were indicated. The interrelation between them was highlighted.
EN
Building a strong economy depends on numerous factors: technological, political, geographical but also and above all social ones. Currently, the ongoing fourth industrial revolution is primarily based on digitization of all processes in the conducted activities. The acquisition and processing of vast amount of data generates information which is very complex and not always unambiguous. Industry 4.0 also assumes that employees will understand both technical needs and those not related to the production process. This means that the present education system (definitely the one related to technical science) should also be changed so that engineers acquire more managerial skills. The article presents the educational assumptions in the face of challenges posed by Industry 4.0 in the context of the current opportunities of the labor market and education in Poland and in Europe.
PL
Gospodarką Cyfrową czy też Przemysłem 4.0 nazywamy teraz czwartą rewolucję przemysłową. Ona też podobnie, jak poprzednie, charakteryzuje się zdolnością do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Dokonuje się to przez wprowadzenie nowych technologii i procesów, w tym technologii kognitywnych. Takie mega-procesy jak digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja i wspierająca je sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe coraz bardziej przenikają do świata i biznesu i do subsektora elektroenergetycznego. Podstawowe mierniki efektywności używane w danym sektorze, wynikają często ze specyfiki sektora oraz jego stopnia rozwoju w skali makroekonomicznej. Warto zatem umieścić przedsiębiorstwo energetyczne w tym otoczeniu i przedstawić jego rolę aby lepiej dopasować stosowane instrumenty. Powyższe wiąże się również ze zwiększoną sprawozdawczością i koniecznością stosowania dodatkowych mierników oceny, np.: efektywności poszczególnych przedsięwzięć on-line, cyfryzacji czy robotyzacji procesów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i stosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania, mimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, i pomogą nam wykorzystać możliwości jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa.
EN
We now call Industry 4.0 the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
20
EN
Modern industry confronts engineers completely new challenges. Technical skills in the light of the ongoing changes are no longer the only criterion for the effective work of engineers. On the other hand, engineers clearly show the need for development and taking new challenges. The need for a comprehensive acquisition of competences in both technical and psychosocial areas is increasingly expressed. Paper presents a model of employee competences essential for the future of enterprises operating in the Industry 4.0, which was created with using the Value Engineering methodology.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.