Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process optimisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wood materials are an important part of our daily life. Besides furniture, doors and window elements, parquet floors, veneering, ply wood, chip- and fibreboards, also structural elements for buildings are typical products. Due to the specific properties, variety and complexity of natural wood, wood materials and wood composites, the machining of parts made out of these materials exhibits specific challenges. In order to further improve productivity, quality and efficiency in wood machining, innovative solutions with respect to tool technology, process planning, machinery, process monitoring and intelligent control are necessary. This keynote paper reviews and summarizes scientific developments in wood machining in recent years. Furthermore, exemplary current an ongoing research activities are introduced. Finally, the paper presents and discusses future potentials regarding new approaches for intelligent process control in wood machining.
2
Content available remote Modeling of the departure process at Poznań-Ławica Airport
EN
The paper presents the simulation model of passenger handling process being conducted at the Poznań-Ławica Airport. The first part is theoretical, containing an overall outline of the passenger handling processes and their meaning when concerning airports capacity. Second part of the paper is a presentation of a simulation model construction. The main goal of this paper was to model the departure process at Poznań-Ławica Airport using simulation tool. The lack of a satisfactory operational model of landside operations was a motivation to create a new flexible simulation model adaptable to various airport configurations for capacity and delays estimation in airport passenger terminals. The models, and simulation have been done by the author using ExtenSim simulation and modeling program.
PL
Przedmiotem publikacji jest model symulacyjny odprawy pasażerów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. W pierwszej części omówiono podstawowe założenia odprawy, sformułowano problem i scharakteryzowano poznańskie lotnisko. W drugiej części zaprezentowano model symulacyjny. Celem działań było odwzorowanie odprawy na podstawie rzeczywistego rozkładu lotów w wybranym dniu. Model sporządzono za pomocą oprogramowania Extend. Jest to program obiektowy służący do modelowania, symulacji i wizualizacji zdarzeń ciągłych i dyskretnych. W rezultacie otrzymano model dostatecznie zgodny z opisywanym systemem, i wystarczająco prosty, aby móc go stosować w szerokim zakresie.
PL
Przyjmuje się, że jest racjonalna jednoczesna (w jednym zadaniu) optymalizacja maszyny oraz optymalizacja parametrów procesu jej eksploatacji. Sformułowano zadanie optymalizacji statycznej i zadanie optymalizacji dynamicznej oraz zadanie polioptymalizacji. Na podstawie krótkiego przeglądu metod rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej wykazano dogodność dyskretyzacji zmiennych niezależnych, która umożliwia przekształcanie zadania optymalizacji dynamicznej na zadanie optymalizacji statycznej z wieloma zmiennymi decyzyjnymi, oraz w naturalny sposób umożliwia optymalizację parametrów procesu i maszyny w jednym zadaniu.
EN
A premise of this work is that, in design, it is reasonable to optimise parameters of a machine and control functions (or exploitation parameters) in one common optimisation task. Static and dynamic optimisation tasks are defined in the paper, and poly-optimisation task, as well. The last is a Multi-Attribute Decision Making (MADM) problem. On the basis of a concise survey of the dynamic optimization methods, it is argued that a discretisation of the decision space (i.e. the independent variables space) is an efficient way to transform a dynamic problem to a static optimisation problem, which is easier to resolve, even with many decision variables.
EN
It is generally desirable to reduce yarn hairiness as much as possible since it causes serious problems in both yarn production and use of yarn in subsequent textile operations. On the other hand, the cost of yarn production should be minimised while satisfying yarn hairiness and yarn strength specifications. In this study, a multiple response optimisation model based on empirical regression models is developed to determine the best processing conditions for spindle speed, yarn twist, and the number of travelers with yarn hairiness, yarn strength and production cost being multiple response variables. Experimental levels for process variables are selected according to a Central Composite Design (CCD) due to its good statistical properties, such as orthogonality and rotatability. Regression analysis of experimental results indicates that the second-order regression model adequately represents yarn hairiness in terms of process variables. Finally, the yarn production cost model and regression models for yarn hairiness and yarn strength are combined into a multiple response optimisation model to determine optimum processing conditions for different yarn quality levels.
PL
Jest ogólnie pożądane możliwe największe zmniejszenie włochowatości przędz, ponieważ włochatość stwarza poważne problemy podczas dalszej ich przeróbki. Z drugiej strony koszt produkcji przędzy powinien być utrzymany na odpowiednim poziomie przy zadawalającym zmniejszeniu włochatości i odpowiedniej wytrzymałości przędzy. W przedstawionej pracy opisano model wieloparametrowej optymalizacji opartej na empirycznych modelach regresji dla określenia najlepszych warunków produkcji, biorąc pod uwagę szybkość obrotową wrzecion, skręt przędzy oraz rodzaj biegaczy a jednocześnie odpowiednią włochatość przędzy, wytrzymałość oraz koszt produkcji. Wybrano eksperymentalne poziomy parametrów procesowych w celu uzyskania dobrych zależności statystycznych. (ortogonalne i rotacyjne). Analiza regresyjna uzyskanych wyników eksperymentalnych wykazała, że model regresji drugiego rzędu najbardziej odpowiada zależności włochatości od parametrów zmiennych procesorów. W efekcie model kosztów produkcyjnych oraz model regresji dla włochatości włókna i jego wytrzymałości stanowią wieloparametrowy, skomplikowany model optymalizacyjny pozwalający na określenie najlepszych warunków produkcyjnych dla uzyskania przędz odpowiedniej jakości.
PL
Przeprowadzono literaturową analizę kierunków badań ciągnienia rur na trzpieniu swobodnym ze szczególnym uwzględnieniem geometrii narzędzi, stabilności procesu oraz wpływu tarcia i smarowania, a także przedstawiono kierunki optymalizacji procesu, w szczególności w odniesieniu do ciągnienia materiałów trudno odkształcalnych.
EN
The literature analysis including directions of floating-plug drawing with particular respect for tools geometry, process stability and influence of friction and lubrication was done and directions of optimization was shown.
PL
Wytop miedzi w piecu zawiesinowym jest procesem bardzo złożonym [1, 2], a sterowanie nim w warunkach przemysłowych opiera się głównie na doświadczeniu technologów i operatorów pieca. Spotykane modele tego procesu [3÷6] są mało przydatne dla celów sterowania i optymalizacji ze względu na długie czasy obliczeń, jak również na znaczne uproszczenia. Przedstawiono ideę systemu umożliwiającego optymalizację procesu zawiesinowego wytwarzania miedzi opartego o narzędzia sztucznej inteligencji oraz eksplorację danych („data mining"). Do optymalizacji procesu wykorzystano metodę algorytmów genetycznych (AG) oraz model procesu oparty o sztuczne sieci neuronowe (SSN). Zastosowano optymalizację z dodatkowymi ograniczeniami sterujących parametrów wejściowych procesu. Ograniczenia te wyznaczono w wyniku analizy skupień przemysłowych danych pomiarowych. Przedstawiono wyniki optymalizacji wybranych parametrów procesu zawiesinowego.
EN
The objective of the work is optimisation of the copper flash smelting process using the techniques based on artificial inteligence and data mining. The copper flash smelting process is very complex [1, 2]. In the industrial conditions, the control of the process is based on the experience of engineers and operators. The existing models of the process [3÷6] are useless from the automatic control system point of view, because of the long computation time and low accuracy. In the paper, the results of optimisation of the chosen process parameters are presented. The genetic algorithm (GA) and artificial neural networks (ANN) model were used to optimisation of the process. In this work, the optimisation with additional constraints of the input process parameters was applied. These constraints were obtained in the result of the clustering of industrial data.
PL
W artykule przedstawiono możliwości stosowania metod symulacji fizycznej i matematycznego modelowania do projektowania i poprawy procesu ciągłego odlewania stali charakteryzujących się dużą podatnością do pękania w wysokich temperaturach. Pokazano, że idealnym rozwiązaniem jest stosowanie obu tych metod, przy czym, metoda symulacji wykorzystywana jest do generowania charakterystyk materiałowych, które pozwalają wnioskować o możliwości powstawania pęknięć na krawędziach i powierzchni wlewka ciągłego. Podstawowe dane, które uzyskiwane są w badaniach symulacyjnych obejmują zależność przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie od temperatury. Możliwości obu metod w zakresie opisu zjawisk zachodzących we wlewku odlewanym na urządzeniu COS scharakteryzowano na przykładzie procesu odlewania stali gatunku 18G2A.
EN
In the paper the usability of the mathematical modelling and physical simulation for design and correction of continuous casting of steel characterized by substantial susceptibility to heat craking has been presented. It was shown that the best solution is the application of both these methods where the simulation is used for generation of material characteristics which allow to draw conclusions about occuring of cracks on edges and surface of concast ingots. The fundamental data obtained during the physical simulation comprise the dependence of narrowing and tensile strength from the temperature. The usability of these methods to describe the phenomena occuring in concast ingot has been shown on the example of continuous casting of 18G2A steel.
8
Content available remote Liquid energy analysis for the spray nozzle jet parameters optimisation
EN
In the paper numerical analysis of the liquid energy regarding the spray nozzle jet parameters optimisation for a cleaning process has been presented. Special attention has been paid to the comparison between the energy contained in the stream of liquid going out from a nozzle, and the energy needed to remove fouling at the surface. In the example a lot of parameters influencing those energies have been taken into account. It has been found that the proposed analysis of the liquid energy and the energy needed for cleaning is an adequate description of geometry and parameters of equipment and devices, especially in the Clean In Point (CIP) systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.