Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Improving application efficiency is crucial for both the economic and environmental aspects of plant protection. Mathematical models can help in understanding the relationships between spray application parameters and efficiency, and reducing the negative impact on the environment. The effect of nozzle type, spray pressure, driving speed and spray angle on spray coverage on an artificial plant was studied. Artificial intelligence techniques were used for modeling and the optimization of application process efficiency. The experiments showed a significant effect of droplet size on the percent area coverage of the sprayed surfaces. A high value of the vertical transverse approach surface coverage results from coarse droplets, high driving speed, and nozzles angled forward. Increasing the vertical transverse leaving surface coverage, as well as the coverage of the sum of all sprayed surfaces, requires fine droplets, low driving speed, and nozzles angled backwards. The maximum coverage of the upper level surface is obtained with coarse droplets, low driving speed, and a spray angle perpendicular to the direction of movement. The choice of appropriate nozzle type and spray pressure is an important aspect of chemical crop protection. Higher upper level surface coverage is obtained when single flat fan nozzles are used, while twin nozzles produce better coverage of vertical surfaces. Adequate neural models and evolutionary algorithms can be used for pesticide application process efficiency optimization.
EN
The study presents the results of the analysis of two artificial neural networks as models of relationships between longitudinal precipitation of liquid indicator and selected technical and technological factors of spraying process. The measurements were conducted in laboratory conditions. A wind tunnel was primary element in experimental set-up. Based on the results, it can be stated that MLP model (R2 = 0.908 for validation data set) was more accurate that RBF model (R2 = 0.837 for validation data set). The analysis of input variables’ contribution indicated that the LPLI is influenced the most by the air flow speed and the droplet size. Spray boom height and spray nozzle angle were less influencing parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy dwóch modeli matematycznych zależności między wskaźnikiem opadu podłużnego rozpylonej cieczy a wybranymi technicznymi i technologicznymi parametrami procesu opryskiwania. Modele zbudowano wykorzystując sztuczne sieci neuronowe. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Głównym elementem stanowiska badawczego był tunel aerodynamiczny. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że model oparty o sieć MLP (R2 = 0.908 dla zbioru walidacyjnego) charakteryzował się wyższą dokładnością niż model oparty o sieć RBF (R2 = 0.837 dla zbioru walidacyjnego). Analiza stopnia wpływu poszczególnych parametrów wejściowych modelu na jego wyjście wskazuje, że największy wpływ na Wso mają prędkość przepływu powietrza oraz wielkość kropli. Wysokość belki opryskowej oraz kąt nachylenia rozpylacza w znacznie mniejszym stopniu wpływają na Wso.
EN
The aim of the study was to determine the dependence of deposition of various forms of copper on winter oilseed rape on its spraying characteristics. The deposition of the utility liquid was determined in the first stage of the studies. The plants were sprayed in the spraying chamber “Aporo”, with the copper foliar fertilizer and nano-copper. The tests were performed with a working speed of 0.86 m·s-1, with two operating pressures 0.2 and 0.28 MPa. The spraying was done using standard nozzles: flat fan XR 110-02 and dual flat fan DF 120-02. In order to determine the deposition, the previously dried winter oilseed rape plants were mineralized, and then the concentration of the Cu element was measured using the spectrometer. The second stage of the study included the determination of the plant spraying coefficient Kpo. For this purpose, the photos of horizontal and vertical surfaces projections were taken of the winter oilseed rape crops in three phases of development. The surface area of the analysed plants was determined using the Scan2Cad and AutoCad 2014 graphical program. It was observed that the plant spraying coefficient Kpo increases along with the plants’ growth. For the applied spraying parameters, higher deposition values of copper were obtained by using Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer for spraying.
PL
Celem badań było wyznaczenie zależności naniesienia różnych form miedzi na rośliny rzepaku ozimego od ich charakterystyki opryskowej. W pierwszym etapie badań wyznaczono naniesienie cieczy użytkowej. Rośliny opryskiwano w komorze opryskowej "Aporo", nawozem dolistnym miedzi oraz nanomiedzią. Badania wykonano z prędkością roboczą równą 0.86 m·s-1, przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa. Oprysk wykonano przy użyciu rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. W celu określenia naniesienia uprzednio wysuszone rośliny rzepaku ozimego zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrometru zmierzono stężenie pierwiastka Cu. W drugim etapie badań wyznaczono współczynnik opryskowy roślin (Kpo). W tym celu wykonano zdjęcia rzutów powierzchni poziomych i pionowych roślin rzepaku ozimego w trzech fazach rozwojowych. Wielkość powierzchni badanych roślin określono przy użyciu programu graficznego Scan2Cad oraz AutoCad 2014. Zaobserwowano, że współczynnik Kpo rośnie wraz ze wzrostem roślin. Dla zastosowanych parametrów zabiegu opryskiwania wyższe wartości naniesienia miedzi uzyskano przy użyciu do oprysku nawozu dolistnego Mikrovit Miedź 80.
EN
In the assessment of the quality of treatment using the application indicator there is no information concerning the parametric characteristics of the sprayed plant. Therefore, the aim of this study was to determine the application of the utility liquid depending on the coefficient of the position of the spray surfaces with the use of the selected single- and dual- spray nozzles. The studies were performed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, in laboratory conditions. The carrier of nozzles acting as an independent sprayer was used for spraying. The coefficient of the position of the spray surfaces as the relation of surfaces of vertical projections and to the surfaces of horizontal projections was determined using artificial plants by appropriately setting its sprayed surfaces. Results of the tests and their analysis showed the influence of the position of spray surfaces coefficient on the deposit of the spray liquid.
PL
W ocenie jakości zabiegu z wykorzystaniem wskaźnika naniesienia brakuje informacji dotyczącej parametrycznej charakterystyki opryskiwanej rośliny. Dlatego też celem pracy było określenie naniesienia cieczy użytkowej zależności od współ- czynnika położenia powierzchni opryskowych z zastosowaniem wybranych rozpylaczy jedno i dwustrumieniowego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w warunkach laboratoryjnych. Do opryskiwania użyto nośnika rozpylaczy działającego jak samodzielny opryskiwacz. Współczynnik położenia powierzchni opryskowych jako stosunek powierzchni rzutów pionowych i do powierzchni rzutów poziomych określano z zastosowaniem sztucznych roślin odpowiednio ustawiając jej opryskiwane powierzchnie. Wyniki badań i ich analiza wykazały wpływ współczynnika powierzchni opryskowych na wielkość naniesienia cieczy użytkowej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy jedno- i dwustrumieniowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nośnik rozpylaczy. Dla ułatwienia interpretacji wyników badań nierównomierności pokrycia i wykazania istniejących zależności autorzy posłużyli się wskaźnikiem średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów, który jest stosunkiem sumarycznego pokrycia poszczególnych opryskiwanych obiektów do ilości tych obiektów. Mimo zastosowania takich samych warunków eksperymentu dla wszystkich badanych rozpylaczy uzyskane wyniki średniego stopnia pokrycia i nierównomierności pokrycia charakteryzowały się dużymi różnicami dla poszczególnych rozpylaczy. Analiza wyników badań nie wykazała istnienia bezpośredniej zależności między średnim stopniem pokrycia opryskiwanych obiektów a współczynnikiem nierównomierności pokrycia. Zarówno w przypadku rozpylaczy jedno-, jak i dwustrumieniowych te, dla których stwierdzono najmniejsze i największe średnie pokrycie, charakteryzowały się podobnym współczynnikiem nierównomierności pokrycia.
EN
The paper presents the results of the studies on the unevenness of covering the sprayed objects with the use of one and double-stream nozzles. Tests were carried out in laboratory conditions with the use of sprayer carrier. In order to facilitate interpretation of the results of studies on unevenness of covering and showing the existing relations, authors used an index of mean degree of the sprayed objects, which is a relation of a total covering of particular sprayed objects with the amount of these objects. Despite the use of the same conditions of experiment for all researched sprayers the obtained results of mean covering and unevenness of covering were characterised with high differences for particular nozzles. Analysis of the research results did not show any direct relation between mean degree of coverage of the sprayed objects and a ratio unevenness of the coverage. Both in case of one and double-stream nozzles, for which the smallest and the biggest coverage was determined, were characterized with a similar ratio unevenness of coverage.
PL
Celem badań było ustalenie stopnia wpływu zawartości wody oraz aktywności wody na wybrane cechy elektryczne miodu. W badaniach wykorzystano dane doświadczalne uzyskane dla pięćdziesięciu próbek miodów zebranych na terenie całej Polski. Były to miody nektarowe, nektarowo-spadziowe oraz spadziowe. Dla próbek oznaczono parametry chemiczne oraz elektryczne: przewodność dwudziestoprocentowego roztworu wodnego miodu oraz przewodność i impedancję patoki. Następnie wykorzystując sztuczne sieci neuronowe, skonstruowano wielowymiarowe modele matematyczne, opisujące zależność cech elektrycznych od parametrów chemicznych. Na podstawie tych modeli, wykorzystując znajomość struktury sieci oraz wartości wag synaptycznych, określono stopień wpływu poszczególnych parametrów wejściowych na parametry wyjściowe modelu. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność i zawartość wody w znacznie większym stopniu wpływają na impedancję niż na przewodność patoki oraz roztworu.
EN
The aim of this research was to determine how water content and water activity influence on the selected electrical honey parameters. Experimental data obtained for fifty samples of honey collected on the territory of Poland were used for research. These were nectar honeys, nectar-honeydew as well as honeydew honeys. Chemical and electrical parameters were determined for each sample: conductivity of 20 percentage water and honey solution, conductivity and impedance of liquid honey. Then, with the use of artificial neural networks multi-dimensional mathematical models, describing relationships between electrical and chemical properties were constructed. Based on these models, with the use of the knowledge of networks structure and values of synaptic weights, degree of the impact of particular input parameters on output parameters of the model were determined. The tests which were carried out proved that water activity and content influence impedance more than conductivity of liquid honey and solution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej działania dwóch rozpylaczy na podstawie analizy stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów. Do badań wybrano dwa rozpylacze dwustrumieniowe różniące się ustawieniem rozpylonych strug. Były to rozpylacze IDKT firmy Lechler i HiSpeed firmy Agrotop. Podczas badań rozpylacz IDKT odchylono od pionu tak, by uzyskać identyczne ustawienie rozpylonych strug jak w przypadku rozpylacza HiSpeed. Celem badań było porównanie stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy takim samym ustawieniu rozpylonych strug obu rozpylaczy. Analiza porównawcza uzyskanych wyników obu wybranych do badań rozpylaczy nie wykazała dużego zróżnicowania stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów.
EN
The study presents results of the comparative analysis of two sprayers acting on the basis of the coverage degree of sprayed objects. Two double-stream sprayers differing in sprayed streams setting were selected to research. It was the sprayer IDKT of company Lechler and HiSpeed of company Agrotop. During the tests the sprayer IDKT was deflected from vertical so as to obtain the same setting of spray streams as in the case of sprayer HiSpeed. The aim of this study was to compare the degree of coverage of objects sprayed at the same setting of sprayed streams of both sprayers. Comparative analysis of the results of two sprayers selected for studies did not show a large diversity of sprayed objects coverage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu czterech typów rozpylaczy. Pomiary przeprowadzono przy czterech prędkościach roboczych agregatu, stałym ciśnieniu cieczy i stałej dawce cieczy. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych, do których użyto nośnika rozpylaczy. Badania przeprowadzono na trzech sztucznych roślinach, na których mocowano papierki wodoczułe. Próbniki tworzyły obiekty oznaczone jako: poziome górne (Apog), poziome dolne (Apod), pionowe najazdowe (Anj) oraz pionowe odjazdowe (Aoj). W celu określenia stopnia pokrycia papierki poddano komputerowej analizie obrazu. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów pionowych. W przypadku obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono istotnego wpływu prędkości roboczej. Zwiększenie prędkości opryskiwania spowodowało wzrost stopnia pokrycia powierzchni najazdowych. Odwrotną zależność zaobserwowano dla powierzchni odjazdowych. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.
EN
The paper presents the results of research on the degree of covering the sprayed facilities with the use of four types of sprayers. The measurements were carried out at four work speeds of an aggregate, constant pressure of liquid and a constant dose of liquid. The tests were carried out in the laboratory conditions, for which a carrier of sprayers was used. The research was carried out on three artificial plants, on which water sensitive papers were mounted. Facilities determined as: upper levels (Apog), lower levels (Apod), vertical approach (Anj) and vertical depart (Aoj) formed probes. In order to determine the degree of covering, the papers were subjected to computer image analysis. The results were subjected to multi-factor analysis of variance, which proved that the applied sprayer and the speed of aggregate significantly influenced the degree of covering vertical facilities. In case of upper horizontal facilities, no significant impact of the working speed was reported. The increase of the spraying speed caused the increase of the degree of covering the approach surfaces. The opposite relation was reported for departure surfaces. No noticeable coverage with a sprayed liquid was noticed on horizontal objects.
PL
W pracy przedstawiono przegląd tematyki z zakresu techniki ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zagadnienia jakości opryskiwania oraz znoszenia cieczy opryskowej. Do najważniejszych wskaźników jakości opryskiwania należą: nierównomierność rozkładu opadu, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej. Celem pracy było określenie dominującej tematyki oraz zarysowujących się trendów w badaniach na podstawie analizy celów i wyników opublikowanych prac z badań przeprowadzonych w XXI wieku. Zakres przeglądu obejmuje wyniki doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. W analizie przeważają prace związane z badaniami rozpylaczy, w których podkreśla się znaczenie wyboru właściwego rozpylacza w zależności od warunków technicznych, technologicznych i pogodowych.
EN
The review of the subject concerning a plant protection technology with a particular interest in the issues concerning spraying quality and drift of the sprayed liquid was presented in the paper. Irregularity of the fall distribution of the sprayed liquid, degree of the sprayed surfaces covering and drifting of utility liquid are the most significant indexes of the spraying quality. The purpose of the paper was to determine a prevailing subject and appearing trends in the research based on the analysis of objectives and results of the published papers from the research carried out in the 21st century. The scope of the review covers experimental results of both Polish as well as foreign scientists. Papers related to the investigated sprayers, where the significance of the selection of the proper sprayer in relation to technical, technological and weather conditions are emphasised, prevail in the analysis.
PL
Celem pracy jest wykonanie analiz symulacyjnych bazujących na sieci Kohonena i skalowaniu wielowymiarowym, oraz możliwość zastosowania tych technik do identyfikacji grup miodów odmianowych pod względem cech elektrycznych. Przebadano przenikalność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych oraz przewodność szesnastu gatunków miodów (spadziowe i nektarowe). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sieci Kohonena oraz skalowanie wielowymiarowe są dobrymi narzędziami do określania liczności i składu gatunkowego grup miodów odmianowych. Właściwą architekturą sieci Kohonena tworzącą poprawną mapę topologiczną, dla analizowanych cech miodu, jest mapa zbudowana z 9 neuronów wyjściowych o wymiarach 3x3.
EN
The purpose of the work is to carry out simulation analysis which are based on Kohonen map and multidimensional scaling and the possibility of application of these technologies for identification of cultivar honey groups in relation to their electric properties. Electric conductivity, coefficient of dielectric losses and conductivity of 16 cultivars of honey (honeydew and nectar honey) were researched. As a result of the analysis which was carried out, it was determined that Kohonen map and multidimensional scaling are good devices for determining the number and species composition of cultivar honey groups. A map formed of 9 output neurons of 3x3 dimensions is the proper architecture of Kohonen map which forms a correct topology map for the analysed properties of honey.
PL
W artykule przedstawiono efekty jakie uzyskano oświetlając pieprzycę siewną dwoma rodzajami światła w zakresie 460-475nm oraz 610-630nm. Porównano uzyskane efekty z próbami kontrolnymi wystawionymi na działanie światła słonecznego. Do oświetlania roślin wykorzystano dwa rodzaje diod mocy firmy Helio: diody czerwone HSHP-E3LR o mocy 3W i widmie z zakresu 610-630 nm, diody niebieskie HSHP-E3LB o mocy 3W oraz zakresie widma 460-475nm. Sterowanie czasami włączenia i wyłączenia oświetlenia, oraz regulacja obrotów wentylatorów odbywała się za pośrednictwem komputera PC pracującego wraz ze sterownikiem otwartego źródła Arduino UNO. Obserwowano zdolność kiełkowania oraz dynamikę wzrostu w pierwszych pięciu dniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowane światło czerwone (460-475nm) w dużym stopniu wpływa na zdolność kiełkowania oraz wzrost roślin. W przypadku oświetlania światłem niebieskim zaobserwowano, że wzrost roślin jest podobny jak w próbie kontrolnej oświetlanej światłem słonecznym. Ponadto światło niebieskie powodowało widoczne uszkodzenia korzeni oraz żółknięcie krawędzi liści.
EN
The article presents results obtained by lighting garden cress with two types of light within the range of 460-475 nm and 610-630 nm. The obtained results were compared with control samples exposed to sun light. Two types of Helio diodes were used for lighting plants: red diodes HSHPE3LR of 3W power and spectrum within the range of 610-630 nm, blue diodes HSHP-E3LB of power 3W and spectrum range 460-475 nm. Controlling times of turning on and of the light and regulation of fan turnarounds took place through a PC operating along with a driver of an unsealed source Arduino UNO. Germination ability and dynamics of growth in first five days were reported. It was determined on the basis of the obtained results, that red light which was applied (460-475 nm)significantly influences germination ability and plants growth. In case of blue light, it was noticed that plant growth is similar to the one in case of a control sample lighted with sun light. Moreover, blue light caused visible damage to roots and yellowing of leaves edges.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy eżektorowych: jednostrumieniowego (AVI 11002) i dwustrumieniowego (AVI TWIN 11002). Pomiary przeprowadzono przy dwóch prędkościach roboczych agregatu, trzech ustawieniach rozpylaczy i stałej dawce cieczy. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych. Użyto nośnika rozpylaczy, symulującego pracę opryskiwacza polowego. W doświadczeniu zastosowano papierki wodnoczułe, zamocowane na trzech sztucznych roślinach, rozstawionych w 3-metrowych odstępach. Próbniki założone na sztuczne rośliny tworzyły obiekty oznaczone jako: poziomy górny (Apog ), poziomy dolny (Apod ), pionowy najazdowy (Anj ) oraz pionowy odjazdowy (Aoj ). Po wykonaniu pomiaru papierki poddano komputerowej analizie obrazu w celu określenia stopnia pokrycia, wartości przedstawiono na wykresach słupkowych. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono natomiast, w tym przypadku, istotnego wpływu kąta ustawienia rozpylaczy. Wszystkie przyjęte do badań parametry pracy rozpylaczy istotnie wpłynęły na pokrycie obiektów pionowych. Wyższe wartości stopnia pokrycia obiektów pionowych zaobserwowano dla rozpylacza dwustrumieniowego, natomiast w przypadku obiektu poziomego górnego dla rozpylacza jednostrumieniowego. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.
EN
The research paper includes results of comparative research of the coverage degree of the sprayed objects with the use of air induction sprayers: a one-stream (AVI 11002) and two-stream (AVI TWIN 11002). The measurements were carried out at two work speeds of an aggregate, three settings of sprayers and a fixed dose of liquids. The research was conducted in laboratory conditions. A sprayer carrier was applied, which stimulates operation of a field sprayer. Water-sensitive papers were used in an experiment. They were mounted to three artificial plants spaced in 3-metres intervals. Samplers placed on artificial plants formed surfaces determined as: an upper level (Apog), a lower level (Apod), vertical approach (Anj) and vertical leaving (Aoj). Upon carrying out the measurement, the papers were subjected to a computer image analysis in order to determine the coverage degree, the values have been presented at bar charts. The results were subjected to a multi-factor analysis of variance, which proved that the sprayer used and the speed of aggregate significantly influence the coverage degree of upper horizontal objects, whereas, no significant influence of the angle of sprayers setting has been determined in this case. All working parameters of sprayers, which were accepted for the research, have significantly influenced coverage of vertical facilities. Higher values of coverage degree of vertical facilities were reported for a two-stream sprayer, while in case of an upper horizontal sprayer for a one-stream sprayer. No noticeable coverage with a sprayed liquid has been noticed on horizontal objects.
13
Content available Wpływ temperatury na cechy dielektryczne miodu
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury miodu na wartości charakteryzujących go cech elektrycznych. Przebadano 5 gatunków miodów w tym jeden miód sztuczny. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się że, istnieje silna zależności miedzy współczynnikiem strat dielektrycznych a gatunkami badanych miodów. Właściwym zakresem częstotliwości do różnicowania miodów jest zakres od 1-3KHz.
EN
The purpose of the study was to determine influence of temperature of honey on electric properties, which characterise it. Five kinds of honey including artificial honey were tested. The conducted analysis proved that there is a strong interdependence between coefficients of dielectric loses and tested kinds of honey. The range of 1-3 kHz is the most appropriate for differentiating kinds of honey.
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów rozpylania i ustawienia wybranego rozpylacza dwustrumieniowego na rozkład podłużny rozpylonej cieczy pod wpływem działania zmiennego strumienia powietrza. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Do oceny charakterystyki rozkładu podłużnego posłużono się wskaźnikiem opadu cieczy Wso oraz wskaźnikiem opadu cieczy pod rozpylaczem Wsor. Stwierdzono, że prędkość strumienia powietrza oraz sposób ustawienia rozpylacza znacząco wpływa na charakterystykę opadu rozpylonej cieczy.
EN
The work presents the impact of spraying parameters and positioning of a selected double stream atomiser on longitudinal distribution of sprayed liquid under the influence of the variable air stream. The tests were performed in laboratory conditions. The following indexes were employed to assess longitudinal distribution characteristics: liquid drop index Wso and the index of liquid drop under the atomiser Wsor. It has been observed that the air stream velocity and the atomiser positioning significantly affects sprayed liquid drop characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów z zastosowaniem rozpylacza dwustrumieniowego eżektorowego w zmiennych warunkach i parametrach rozpylania. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Obiektami opryskiwanymi były sztuczne rośliny z zamontowanymi na nich papierkami wodoczułymi (PSP). W wyniku przeprowadzonej komputerowej analizy obrazu opryskanych powierzchni stwierdzono istotny wpływ przyjętych parametrów rozpylania na stopień pokrycia przy opryskiwaniu powierzchni pionowej najazdowej i poziomej górnej. Nie stwierdzono natomiast pokrycia powierzchni poziomych spodnich na poziomie statystycznie istotnym.
EN
The work presents results of the research on coverage degree for objects sprayed using a double stream ejector type atomiser at changeable spraying conditions and parameters. The tests were performed in laboratory conditions. Sprayed objects included artificial plants with water sensitive papers (PSP) attached to them. Completed computer image analysis of sprayed surfaces allowed to observe significant impact of the assumed spraying parameters on coverage degree while spraying vertical approach surface and upper horizontal surface. Whereas, the researchers observed no coverage of bottom horizontal surfaces at statistically significant level.
PL
Celem badań było określenie zależności stopnia pokrycia rozpyloną cieczą opryskiwanych powierzchni od parametrów pracy eżektorowego rozpylacza dwustrumieniowego przystosowanego do wykonywania zabiegów z większymi prędkościami roboczymi Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała istotny wpływ przyjętych parametrów na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów z wyjątkiem wpływu zmiany ustawienia na pokrycie obiektów poziomych.
EN
The purpose of the research was to determine dependence of coverage degree of sprayed surfaces with sprayed liquid from an ejector double-stream sprayer adjusted to performance with higher working speeds. The studies were carried out in laboratory conditions. Variation analysis of the obtained results proved considerable influence of the accepted parameters on the coverage degree of the sprayed surfaces except the influence of position change for spraying horizontal surfaces.
17
Content available Elektryczne metody wykrywania zafałszowań miodu
PL
Celem pracy była analiza możliwości zastosowania oznaczeń cech elektrycznych do określania jakości miodu, a w szczególności do oceny zafałszowań miodu za pomocą zastępowania miodu surogatem lub miodem ekspresowym pozyskiwanym w efekcie karmienia pszczół inwertem. W efekcie przeprowadzonych pomiarów oraz analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że przenikalność elektryczna może służyć do szybkiego wykrywania zafałszowań miodów jak również ich rozróżniania (nektarowe/spadziowe) - wśród badanych próbek wyróżniono trzy grupy homogeniczne. Właściwym zakresem częstotliwości pola elektromagnetycznego do prowadzenia tego typu oznaczeń jest zakres 1-3 kHz.
EN
The purpose of the survey was to analyse the possibilities of application of electric feature denotations for determination of honey quality, particularly for the evaluation of honey falsifications by way of honey substitution with a surrogate or express honey obtained as a result of feeding bees with inverted sugar syrup. As a result of the conducted measurements as well as the analysis of the obtained results, it was stated that permittivity may be used for quick detection of honey falsifications and their distinction (flower nectar honey/honeydew honey) - three homogeneous groups were distinguished among the tested samples. The scope of 1-3 kHz is the proper scope of electromagnetic field frequency.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań analizy porównawczej podłużnego rozkładu opadu cieczy rozpylonej wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi, przy zmiennej prędkości strumienia powietrza, ciśnieniu roboczym oraz ustawieniu rozpylaczy. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego. Do oceny charakterystyki rozkładu podłużnego posłużono się wskaźnikiem opadu cieczy Wso. Stwierdzono, że prędkość strumienia powietrza, rodzaj rozpylacza i ciśnienie robocze znacząco wpływają na wartość wskaźnika Wso.
EN
The study presents results of the comparative analysis research of lengthwise fall distribution of liquid sprayed with selected double-stream sprayers at variable speed of air stream, working pressure and sprayers' position. The studies were conducted in laboratory conditions with the use of aerodynamic tunnel. Index of liquid fall Wso was used for assessment of characteristic of lengthwise distribution. It was stated, that air stream speed, type of a sprayer and working pressure considerably influence the Wso index value.
PL
Przenikalność elektryczna mąki zależy w znaczącym stopniu zarówno od jej składu chemicznego jak i granulacji. W pracy przedstawiono etapy tworzenia opartego o sztuczne sieci neuronowe modelu opisującego przenikalność elektryczną mąki w zależności od wyznaczanych dla niej zmiennych niezależnych. Przebadanie wielu różnych architektur sieci, jak również powtarzanie wielokrotne procesu uczenia zwiększa prawdopodobieństwo wyboru najlepszej sieci dla opisu analizowanych zależności.
EN
To a large extent, flour permittivity depends both on flour chemical constitution and granulation. The paper presents individual stages for developing an artificial neural network-based model describing flour permittivity related to independent variables determined for it. Examination of many different network architectures and multiple repetitions of teaching process increase probability for selecting best network to describe the analysed relationships.
PL
W pracy przedstawiono metodę ujednorodniania strumienia powietrza w tunelu aerodynamicznym do badań rozpylaczy. Do tego celu zastosowano prostownicę rurowo-wiązkową własnej konstrukcji. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów powierzchniowych rozkładów prędkości powietrza w miejscu mocowania rozpylacza. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że zaproponowana konstrukcja prostownicy umożliwia uzyskanie dostatecznie jednorodnego strumienia powietrza by można było w tym tunelu prowadzić badania nad wpływem prędkości powietrza na rozkład opadu rozpylanej cieczy.
EN
The work presents the method of homogenisation of the air stream in the aerodynamic tunnel for tests of sprayers. For this purpose, a bundle-pipe straightening machine of own construction was used. The results were presented in the form of charts of surface distributions of air velocity in the place of fastening of the sprayer. On the basis of the analysis of test results, it was determined that the proposed construction of the straightening machine would make it possible to obtain a sufficiently homogeneous air stream so that the impact of air velocity on the distribution of fall of the sprayed liquid could be tested in that tunnel.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.