Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Co to jest bump test i kiedy warto go przeprowadzać?
PL
Diagnozowanie maszyn polega na wykrywaniu, lokalizacji i identyfikacji potencjalnych niesprawności, które mogą doprowadzić do awarii. Jedną ze skutecznych metod diagnostycznych są pomiary drgań maszyn.
PL
W artykule przedstawiono badania własne i uzyskane wyniki oddziaływań dynamicznych na konstrukcję budynku Katedry Białostockiej. Prace badawcze przeprowadzono w związku z pęknięciami sklepień w obiekcie i przypuszczeniami, że zostały one spowodowane nadmiernymi drganiami przenoszonymi na konstrukcję. W analizie uwzględniono różne źródła drgań (koncerty miejskie, koncert organowy, głośniki niskotonowe ustawione wewnątrz obiektu, płytowe wibracyjne zagęszczarki gruntowe). Zaprezentowano aparaturę pomiarową i metodę przeprowadzania pomiarów oraz wyniki pomiarów przyspieszeń drgań w wybranych punktach i kierunkach pomiarowych, podając jednocześnie interpretację ich wpływu na budynek. Przedstawiono również przybliżoną ocenę wpływu na Katedrę drgań generowanych podczas koncertów miejskich wg DIN 4150-3.
EN
This paper presents the research and obtained results of dynamic interactions on the structure of the Bialystok Cathedral. The research was carried out in connection with cracks in the vaults of the building and assumptions that they were caused by excessive level of vibration transmitted to the Cathedral. Various sources of vibration (city concerts, organ concert, woofers set up inside the building, vibrating plate compactors) were included in the analysis. The measurement equipment and the methodology of carrying out the measurements were presented. The results of measurements of vibration accelerations at selected measurement points and directions are discussed, together with an interpretation of their impact on the building. An approximate assessment of the impact of vibrations generated during city concerts according to DIN 4150-3 is also presented.
PL
Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach/strefach zagrożonych wybuchem polega na zastosowaniu odpowiednich środków przeciwdziałających występowaniu niebezpiecznych napięć na urządzeniach elektrycznych w wyniku uszkodzenia ich izolacji od zwarć, przeciążeń, przepięć lub oddziaływań mechanicznych, termicznych, chemicznych itp. Niebezpieczne napięcia mogą również przedostać się na inne urządzenia lub elementy metalowe współpracujące lub stykające się z instalacjami elektrycznymi i ochronnymi.
4
EN
The current state of control of vibration measuring equipment is studied in the work, the analysis of technologies of control of vibrating measuring machine equipment is carried out. It is determined that during the control a sufficient requirement for the analysis of changes in the state over time is to conduct periodic vibration measurements in the same modes of operation of the object. Therefore, the urgent task is to increase the reliability and accuracy of measurement results. It can be enhanced by obtaining additional information. For this purpose, recommendations for optimizing the vibration control points of the mechanism are formed. To increase the accuracy of measurement results when controlling the equipment for vibration signals, the methods of mounting the measuring transducer in the equipment monitoring system are considered. It is shown that the method of mounting the measuring transducer can affect the results of vibration measurements.
PL
W pracy badany jest aktualny stan sterowania wibracyjnymi urządzeniami pomiarowymi, prowadzona jest analiza technologii sterowania wibracyjnymi urządzeniami pomiarowymi. Stwierdzono, że podczas kontroli wystarczającym wymogiem do analizy zmian stanu w czasie jest prowadzenie okresowych pomiarów drgań w tych samych trybach pracy obiektu. Dlatego pilnym zadaniem jest zwiększenie wiarygodności i dokładności wyników pomiarów. Można go ulepszyć poprzez uzyskanie dodatkowych informacji. W tym celu formułowane są zalecenia dotyczące optymalizacji punktów kontroli drgań mechanizmu. Aby zwiększyć dokładność wyników pomiarów przy sterowaniu aparaturą na sygnały wibracyjne, rozważono sposoby montażu przetwornika pomiarowego w systemie monitorowania aparatury. Wykazano, że sposób mocowania przetwornika pomiarowego może wpływać na wyniki pomiarów drgań.
EN
It is known that vibration is generated to one degree or another by all moving parts of machines. Vibration processes arising in the process of functioning of machines and equipment are highly informative, reflecting the technical condition of many parts and assemblies quite fully. Therefore, the use of vibration diagnostics systems makes it possible to determine a defect even at the stage of inception, thereby excluding emergency stops of machinery. An urgent task is to create a vibration analysis device, which consists of a sensor for measuring vibration, the principle of operation of which is based on the use of a direct piezoelectric effect. The output signal of the sensor will go to a personal computer or any other device with the Windows operating system, where a spectral analysis of the measured vibration signal is carried out using a Matlab-based diagnostic program.
PL
Wiadomo, że wibracje w mniejszym lub większym stopniu są generowane przez wszystkie ruchome części maszyn. Procesy wibracyjne powstające w trakcie pracy maszyn i urządzeń mają bardzo bogaty charakter informacyjny, w pełni odzwierciedlając stan techniczny wielu części i zespołów. Dlatego zastosowanie systemów diagnostyki drganiowej pozwala na określenie usterki już na etapie jej powstania, wykluczając tym samym awaryjne zatrzymania maszyn. Pilnym zadaniem jest stworzenie urządzenia do analizy drgań, które składa się z czujnika do pomiaru drgań, którego zasada działania opiera się na wykorzystaniu bezpośredniego efektu piezoelektrycznego. Sygnał wyjściowy czujnika trafia do komputera osobistego lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Windows, gdzie analiza widmowa mierzonego sygnału drgań jest przeprowadzana za pomocą programu diagnostycznego opartego na Matlabie.
6
Content available Telemetria w diagnostyce silników asynchronicznych
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium Instytutu Komel do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych oraz wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article, the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of Komel to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
7
Content available Telemetry in diagnosis of asynchronous motors
PL
Aby poprawić niezawodność działania maszyn elektrycznych w długim okresie eksploatacji, należy systematycznie przeprowadzać testy diagnostyczne. Uzasadnia to monitorowanie maszyn, zwłaszcza tych, które nie mają rezerwy w miejscu pracy: agregatów prądotwórczych, maszyn wyciągowych w kopalniach itp. Problem monitorowania i diagnostyki maszyn elektrycznych koncentruje się na ocenie stanu technicznego układu mechanicznego i obwodu elektromagnetycznego. W artykule opisano cele zdalnego monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych. Opisano również urządzenia stosowane przez pracowników Laboratorium KOMEL do monitorowania i diagnozowania maszyn elektrycznych, wyniki badań przeprowadzonych na maszynach elektrycznych w różnych stanach technicznych. Do monitorowania wykorzystuje się sieć GSM z transmisją danych. Sygnały diagnostyczne i infrastruktura techniczna do przesyłania danych pomiarowych jest również opisana w artykule.
EN
To improve operational reliability of electrical machines over a long period of time, the diagnostic tests should be performed systematically. This justifies the monitoring of machines, particularly those which do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The issue of monitoring and diagnostics of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the mechanical system and the electromagnetic circuit. In this article the objectives of remote monitoring and diagnostics of technical condition of electrical machines are described. Devices used by staff of Laboratory of KOMEL to monitor and diagnose electrical machines, results of tests performed on electrical machines in different technical condition are also described. In order to run monitoring, GSM network is used. Diagnostic signals and technical infrastructure for the transmission of measurement data are described in the article.
PL
Drgania mechaniczne niekorzystnie wpływają na organizm człowieka, a w niektórych sytuacjach mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian chorobowych. Praca operatora koparki Caterpillar 214B, o zwiększonym poziomie hałasu, powodująca coraz większe zmęczenie stała się podstawą do przeprowadzenia pomiarów i analiz, wskazujących przyczynę tego zjawiska.
EN
Mechanical vibrations influence on the human body, and in some situations can lead to irreversible disease. The opinion of the operator of the Caterpillar 214B excavator, with increased noise level at the workplace and increasing tiredness, became the basis for measurements and analyzes, indicating the main sources of vibrations and noise.
PL
W pracy przedstawiono w zarysie ponad 40-letnią historię działalności Głównego Urzędu Miar w dziedzinie akustyki i drgań mechanicznych. Obecne możliwości GUM w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej przedstawiono na tle potrzeb społecznych i gospodarczych Polski w tych dziedzinach. Wskazano obszary wymagające rozwoju na drodze prac badawczo-rozwojowych, zapisanych w strategii GUM.
EN
The paper outlines the over 40-year history of the activity of the Central Office of Measures in the field of acoustics and mechanical vibrations. The current GUM’s ability to ensure traceability is presented against the background of Poland’s social and economic needs in these areas. Areas that require development through research and development work, as enshrined in the GUM strategy, were indicated.
EN
A new approach based on measurements of a local nonlinear response of the laminate is suggested and applied to characterizing contaminations of adhesive bonding in carbon fibre reinforced polymer (CFRP). It is shown that a contaminated boundary layer of the adhesive contributes to an overall nonlinear response of the laminate that enables to recognise the difference in bonding quality caused by various types and levels of contaminations.
PL
W artykule, w celu scharakteryzowania zanieczyszczeń połączeń klejonych polimerów wzmocnionych włóknem węglowym (CFRP), zaproponowano i następnie zastosowano nowe podejście oparte na pomiarach lokalnej nieliniowej odpowiedzi laminatu. Pokazano, że zanieczyszczona warstwa graniczna kleju przyczynia się do ogólnej nieliniowej odpowiedzi laminatu, która umożliwia rozpoznanie różnicy w jakości wiązania spowodowanej różnymi typami i poziomami zanieczyszczeń.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów drgań nadwozia pojazdu użytkowego w czasie zmiany biegu. Dane uzyskane w czasie testów drogowych poddano analizie w dziedzinie częstotliwości i poddano ocenie pod kątem wskaźnika intensywności drgań oddziałujących na organizm człowieka.
EN
The article presents and discusses the results of vibration measurements of a commercial vehicle body during a gear change. Data obtained during road tests were analyzed in the frequency domain and evaluated for the vibration intensity index affecting the human body.
EN
This paper presents some methods to identify the dynamic displacements of bridges. Some measurement equipments were described. The paper also reports a results of a field test conducted on a bridge using 2 different devices, i.e. the GPS technology and accelerometers. Based on the results the vibration frequencies of the bridge were determined.
13
Content available remote Pełna kontrola nad drganiami
PL
Wznoszenie nowych obiektów w terenie zurbanizowanym stawia coraz więcej wyzwań przed inwestorami i wykonawcami prac budowlanych. Dla obu stron realizacja robót w ścisłej zabudowie miejskiej oznacza bowiem nie tylko istotne ograniczenia technologiczne, ale i odpowiedzialność za bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonej budowy. W praktyce oddziaływanie budowy na otoczenie skutkuje powstaniem szeregu ryzyk: poczynając od strat wizerunkowych na skutek niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami, na znaczących stratach materialnych, wynikających z opóźnień lub ewentualnych odszkodowań, kończąc. Coraz częściej na polskich placach budów pojawiają się jednak technologie, które ograniczają te ryzyka do minimum.
14
Content available remote Monitorowanie oddziaływań dynamicznych w sąsiedztwie budowy
PL
Ciągły w czasie, długoterminowy monitoring drgań istniejących obiektów zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych prac budowlanych przynosi wymierne korzyści, zarówno w kontekście wzrostu bezpieczeństwa sąsiadujących obiektów, jak i w sensie ekonomicznym. Skuteczność prowadzonych pomiarów w zakresie realnej kontroli ryzyka wymaga przeanalizowania wielu czynników. Począwszy od doboru czujników oraz miejsc i sposobu ich instalacji na konstrukcji, przez zastosowanie urządzeń elektronicznych pozyskując dane z czujników, a na oprogramowaniu do analizy danych i informowania o zagrożeniach kończąc.
EN
The facilities loaded near the construction tend to vibrate and that presents a great risk. Long-term monitoring of those vibrations brings measurable benefits by increasing security of neighbouring facilities. It is also very profitable. For the real risk control measurements to be effective, there are some requirements to be met. e.g. the appropriate selection of the sensors, the place and method of their installation, the use of electronic data acquisition devices or the data analysis software.
PL
Podjęto próbę opracowania programowalnego przetwornika MP1 umożliwiającego dokonywanie pomiarów w szerokim zakresie w dziedzinie monitoringu maszyn wirujących. Przy dostępnych czujnikach opracowanych w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych poprzez sparametryzowanie pracy generatorów, sterowanych poprzez mikrokontroler uzyskano znaczne rozszerzenie zakresów pracy tych czujników. Dodatkowo wdrożono algorytmy linearyzacji oraz kompensacji termicznej pomiaru. Otrzymane pozytywne wyniki przełożono do pomiaru obrotów, drgań i wydłużeń. Ze względu na trudności wykonania pomiarów strojeniowych w miejscu pracy układu pomiarowego opracowano algorytmy przeprowadzające niezależną diagnostykę układu pomiarowego dopasowującą się do panujących warunków pomiarowych. Prace zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym. W wyniku tych prac został wprowadzony do produkcji przetwornik z jednym obwodem generacyjnym MP1.
EN
An attempt was made to elaborate a programmable MP1 converter enabling a wide range of measurements to be made in the field of rotating machines monitoring. During the work with the available sensors elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd. in Wrocław a considerable improvement in the sensors operational range was achieved by parameterization of power units operation controlled by a microcontroller. Moreover, implemented were algorithms of the measurement linearization and thermal compensation. The obtained positive results were then used in the measurement process of revolutions, vibrations and extentions. Because of difficulties with performing the tu.suring system working place, elaborated were algorithms conducting an independent diagnostics of the measuring system that adjusts to the existing measurement conditions. All the works were conducted succesfully and as a result the converter with one generation circuit MP1 was put into production.
EN
Vibrational diagnostics of machines is usually based on use of accelerometers. Their calibration is required in order to obtain reliable results. This paper presents method for calibration of accelerometers using a multisinusoidal excitation. There is also proposed a procedure for estimating uncertainty of the obtained characteristics. The routine is based on an analysis of signals in the frequency domain using evaluation of cross power spectral density between the signals from the calibrated and standard accelerometer and evaluation of power spectral density of the signal from the standard accelerometer. The procedure allows to determine the nominal sensitivity, amplitude-frequency characteristics and estimate their uncertainties. The experiments were performed using a piezoelectric sensor PCB 338B35, and a sensor based on ADXL 202 capacitive accelerometer constructed at Silesian University of Technology. Results of this study show that the proposed method can be successfully used. The main advantage of the routine is a very short duration of the measurement experiment. Values of estimated relative uncertainties reach several percent. The procedure can be applied when it is necessary to quickly check the sensor characteristics, for example in the field for periodical maintenance of sensors mounted on the machine.
PL
Diagnostyka wibracyjna maszyn jest zwykle oparta na wykorzystaniu akcelerometrów. Ich kalibracja jest konieczna w celu uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk akcelerometrów przy użyciu pobudzenia wielosinusoidalnego. Zaproponowano również procedurę szacowania niepewności uzyskanych parametrów. Metoda opiera się na analizie sygnałów w dziedzinie częstotliwości, przy wykorzystaniu oceny wzajemnej gęstości widmowej mocy pomiędzy sygnałami z czujników kalibrowanego i referencyjnego oraz oceny gęstości widmowej mocy sygnału z czujnika referencyjnego. Procedura umożliwia określenie czułości nominalnej, charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowej oraz oszacowanie ich niepewności. Eksperymenty przeprowadzono stosując czujnik piezoelektryczny PCB 338B35 oraz czujnik oparty na akcelerometrze ADXL 202 skonstruowanym na Politechnice Śląskiej. Wyniki badań wskazują, że proponowaną metodę można z powodzeniem stosować. Główną zaletą procedury jest bardzo krótki czas trwania eksperymentu pomiarowego. Oszacowane względne niepewności osiągają kilkanaście procent. Procedura może być stosowana, gdy konieczne jest szybkie sprawdzenie charakterystyki czujnika, na przykład w warunkach polowych, przy okresowej konserwacji czujników zamontowanych na monitorowanej maszynie.
PL
W pracy przedstawiono problematykę oceny komfortu wibracyjnego ludzi w budynkach. Omówiono metody wyznaczania parametrów służących do oceny wpływu drgań na ludzi: widmo częstotliwościowe wartości skutecznej przyspieszenia lub prędkości w pasmach 1/3 oktawowych, wartość skuteczna przyspieszenia lub prędkości drgań skorygowana w pełnym zakresie analizowanych częstotliwości, dawka wibracji. Dokonano przeglądu wybranych metod umożliwiających ustalenie poziomu odczuwalności bądź szkodliwości propagowanych w otoczeniu drgań. Omówiono podejścia stosowane w wybranych normach krajowych i zagranicznych zwracając uwagę na podobieństwa i różnice. Stwierdzono, że poziomy dopuszczalności drgań są zasadniczo zbliżone w normie PN-B-02171:2017 i ISO 10137. Wybór odpowiedniego poziomu dopuszczalnych drgań zależy od przeznaczenia budynku (szpital, mieszkanie, biuro, warsztat), czasu trwania wibracji (ciągłe i przerywane albo sporadyczne) oraz pory występowania drgań (dzień, noc). Przedstawiono przykładowe wyniki oceny szkodliwości drgań na podstawie pomiarów wykonanych w budynku biurowym. Pomiary przeprowadzono za pomocą akcelerometrów zamocowanych w środku rozpiętości stropu nad pierwszą kondygnacją budynku. Założono możliwość zmiany przeznaczenia budynku z biurowego na mieszkalny. Ocenę przeprowadzono w oparciu o metodę analizy za pomocą widma częstotliwościowego wartości skutecznej przyspieszenia w pasmach 1/3 oktawowych. Komfort wibracyjny oceniono zarówno według normy PN-B-02171:2017 jak i ISO 10137. Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych przyspieszeń drgań w analizowanym budynku. Zasugerowano wprowadzenie środków zaradczych w celu zmniejszenia poziomu drgań.
EN
The paper presents the problem of the vibration comfort evaluation of people in buildings. It was presented the methods of determining the parameters for assessing the influence of vibration on humans: frequency spectrum of weighted root mean square acceleration or velocity in the 1/3 octave-bands, weighted RMS acceleration or velocity corrected in the full range of analyzed frequencies and vibration dose values. A review of selected methods to determine the level of perceptibility or harmfulness of vibration propagated in environment was made. There were discussed methods used in selected national and foreign standards noting the similarities and differences. It has been found that the levels of acceptability vibrations are substantially similar in the standard PN-B-02171:2017 and ISO 10137. Choosing an appropriate level of vibration limit depends on the place (hospital, flat, office, workshop), the duration of the vibration (continuous and intermittent or occasional) and the time of the vibrations (day, night). It was shown the examples of the results of assessing the harmfulness of vibration on the basis of measurements executed in an office building. Measurements were carried out using accelerometers mounted in the middle of the floor above the first storey of the building. It was assumed ability to change the use of the building from office on residential. The evaluation was based on the analysis method using a frequency spectrum of weighted root mean square acceleration in the 1/3 octave-bands. Vibration comfort was evaluated according to standards PN-B-02171:2017 and ISO 10137. It was found exceeding the limit values of vibration acceleration in the analyzed building. It was suggested to introduce changes to reduce the level of vibration.
18
Content available remote Metody pomiaru drgań górnej sieci jezdnej
PL
Opracowanie referencyjnego modelu sieci trakcyjnej wymaga określenia parametrów mechanicznych poszczególnych jej elementów. Parametry te wyznacza się poprzez wykonanie pomiarów przebiegów drgań wywołanych wymuszeniami zewnętrznymi. W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwych do zastosowania metod pomiarowych. Omówiono wybrane metody pokazując ich zalety i wady oraz oceniając przydatność do realizacji pomiarów drgań sieci trakcyjnej w warunkach laboratoryjnych i terenowych.
EN
The development of reference model of contact line requires the determination of mechanical parameters of its individual components. These parameters are determined by measurements of vibration and oscillation caused by external force. The article presents a reflection on the possible application of measurement methods. Some selected methods are presented by showing their features and assessing their suitability for practical implementation in laboratory and field measurement stand.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu w warstwie przypowierzchniowej. Drgania gruntu wzbudzane były przejazdami pociągów osobowych: Pendolino i składów InterCity oraz pociągu towarowego. W celach porównawczych przeanalizowano przejazdy z różną prędkością po dwóch torach linii. Pomiarów drgań dokonano podczas testów homologacyjnych nowo zakupionego pociągu Pendolino. W artykule zaprezentowano przyspieszenia drgań w dziedzinie czasu – przebiegi czasowe przyspieszenia drgań oraz częstotliwości – widma ciągłe (FFT) i ich zależności od położenia akcelerometru. Wielkości przyspieszenia drgań w poszczególnych przekrojach wykazują duże tłumienie drgań szczególnie między czujnikami znajdującymi się najbliżej osi toru. Przedstawiono także wyniki częstotliwościowo-czasowe z zastosowaniem krótkookresowej transformaty Fouriera (STFT) w celu porównania charakteru uzyskiwanego wzbudzenia drgań w zależności od taboru, prędkości i toru, po którym poruszał się pociąg. Analiza ta pokazuje, iż zmiana taboru dotychczas eksploatowanego na Pendolino redukuje drgania w otoczeniu linii kolejowych.
EN
The study presents a selection of vibration measurement results in the ground surface layer. Pendolino, InterCity trains and cargo train caused free-field vibrations. Runs at variable speed on two trackswere analyzed to have comparison. Vibration measurements were realized during the certification test of newly purchased Pendolino train. In the paper vibration acceleration records obtained in time domain and frequency domain (FFT) and their dependence on the position of the accelerometer are presented. The acceleration of vibrations in the individual sections shows a great backdrop of the property-vibration especially between sensors located closest to the centre of the track. The paper also presents the results in the time – frequency domain using short-term Fourier transform (STFT) for comparing the nature of the obtained excitation vibration which depends on rolling stock, track and speed at which the train was running. The results show that the change of rolling stock previously operated on Pendolino will reduce vibrations in the surrounding of railway lines.
EN
Most numerous elements in construction of belt conveyors are rollers. From theirs technical state depend the losses of energy among other things on overcome turn resistances of rollers rotation. With point of view of exploitation significant is correct technical state of rollers, which guarantee minimal costs of conveyor work. In the article are present results of preliminary studies, which have on aim non-invasive qualification of technical state of belt conveyor rollers after specified time of exploitation. The measurements of jacket’s vibrations of roller installed on laboratory stand were conducted. Next, registered vibration signals were processed. Authors make an assumption, that the comparison of analyses’ results for new and wear rollers, allow in next stages of studies determining of limit levels of vibroacoustics phenomena, which exceeding qualify roller to replacement.
PL
Najbardziej licznym elementami w konstrukcji przenośników taśmowych są krążniki. Od ich stanu technicznego zależy wielkość strat energii potrzebnej m.in. na pokonywanie oporów obracania krążników. Z punktu widzenia eksploatacji ważny jest więc poprawny stan techniczny krążników, który gwarantuje minimalne koszty pracy przenośnika. W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań, które mają na celu bezinwazyjne sprawdzenie stanu technicznego krążników przenośnika taśmowego po określonym czasie eksploatacji. W tym celu przeprowadzono pomiary drgań płaszcza krążników montowanych na stanowisku laboratoryjnym. Zarejestrowane sygnały drganiowe poddano następnie przetwarzaniu. Autorzy przyjęli założenie, że porównanie wyników analiz dla krążników nowego i używanych przez różny czas, pozwoli w kolejnych etapach badań określić graniczne poziomy zjawisk wibroakustycznych, których przekroczenie będzie kwalifikowało krążnik do wymiany.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.