Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyspieszeniomierz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Charakterystyka akcelerometrów lotniczych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą akcelerometrów lotniczych. Omówiono przeznaczenie czujników przyspieszeń stosowanych w lotnictwie oraz dokonano przeglądu ich konstrukcji ze względu na rodzaj zastosowanego przetwornika rodzaju sygnału. Zdefiniowano błędy mające wpływ na niepewność pomiaru. Analizie poddano przyrządy kilku producentów, reprezentujące różne metody pomiarowe spośród akcelerometrów klasycznych, jak i wykonanych w technologii MEMS. Wskazano sensory cechujące się najmniejszymi błędami.
EN
The article presents the comparative characteristics of aviation accelerometers. There were discussed several issues like the purpose of acceleration sensors in aviation or their design with respect to the type of signal transducer used. Errors affecting the accuracy of measurement have been defined. Instruments from several manufacturers, representing various measurement methods used in classical accelerometers as well as those with MEMS technology applied have been analysed. The sensors with the smallest errors were indicated.
EN
The boom of BWE is a very complex structure, dictated by its functions in operation of the excavator. In the simplest approach, it can be considered as an arm of an R-R robotic manipulator, having at distal extremity the working element, i.e. the bucket wheel, being fixed at proximal extremity by a joint to the turret, which, at its turn is articulated to the infrastructure which includes the undercarriage (travelling mechanism). In order to reduce the weight/stiffness ratio and to include the on board conveyer, the boom is generally embodied as a lattice – truss structure. The constitutive elements i.e. the members and joints are subject to severe loads, which due to their cyclical variable character with a high random component, lead to failures which are caused by overloading and/or fatigue. The actual paper deals with the field measurements performed in past years on several BWEs from CEO open pits, including acceleration measurements and stress measurements using strain gauges. Both kind of sensors-accelerometers and strain gauges were mounted on several critical points of the boom, and the measurements were performed both in normal operation and in some loading-operating scenarios. The recorded data were postprocessed in order to obtain spectral graphs in order to obtain information about the influence of different excitation sources on the boom elements behaviour.
PL
Wysięgnik wielonaczyniowej koparki kołowej jest złożoną strukturą definiowaną przez technologię pracy koparki. W celu zmniejszenia stosunku waga/sztywność oraz występowania przenośnika taśmowego wysięgnik jest zaprojektowany jako konstrukcja kratownicowa. Jej elementy są poddawane silnym obciążeniom, które ze względu na ich cykliczny charakter z wysoką składową losową prowadzą do awarii spowodowanych przeciążeniem lub zmęczeniem konstrukcji. Niniejszy artykuł przedstawia pomiary terenowe wykonane w ostatnich latach na wielonaczyniowych koparkach kołowych pracujących w kopalniach CEO za pomocą tensometrów oraz akcelerometrów. Pomiary te zostały zamontowane w krytycznych punktach wysięgnika, a pomiary zostały wykonane zarówno podczas normalnej pracy koparki jak i podczas realizacji scenariuszy obciążenia. Zarejestrowane dane zostały poddane obróbce w celu uzyskania wykresów widmowych.
EN
The Department of Geotechnical Equipment is involved since two decades in research and development of teeth, buckets and other active parts of different kinds of mining excavators. The actual study is devoted to reveal new difficulties arising when excavating in the sandstone as overburden rock, mainly regarding the buckets of bucket wheel excavators. As a consequence of the increased cutting forces, the buckets suffer deformations. In case of the change of cutting geometry, as a result of renewal (strengthening) of buckets, the winning becomes no-optimal and there will be more breakdowns. The investigations made and reported in the actual paper led to provide guidelines for a better renewal method of buckets.
PL
Department of Geotechnical Equipment od dwóch dekad zajmuje się badaniami i rozwojem zębów, czerpaków oraz innych aktywnych elementów różnych maszyn podstawowych. Aktualne badania służą rozwiązaniu problemów związanych z pracą koparek wielonaczyniowych kołowych w nadkładzie zawierającym piaskowce. W wyniku pracy w takim środowisku, a co za tym idzie, zwiększonych sił skrawania, czerpaki koparek ulegają odkształceniom. Zmiana geometrii procesu cięcia skały, która jest rezultatem renowacji czerpaków prowadzi do nieoptymalnego urabiania skutkującego zwiększoną ilością awarii. Przeprowadzone badania, przedstawione w niniejszym artykule, doprowadziły do opracowania wytycznych nowej, lepszej metody renowacji czerpaków.
PL
Artykuł prezentuje system monitorowania mostów kolejowych, który bazuje na pomiarze i ocenie odpowiedzi dynamicznej. System przeznaczony jest do monitorowania konstrukcji stalowych o rozpiętości przęsła powyżej 30 m. Opracowanie metody, która wykorzystuje inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym, jest głównym osiągnięciem projektu.
EN
The article presents the railway bridge structures monitoring system, which takes advantage of the dynamic response measurement and evaluation method. The monitoring system is focused on steel structures with the spans exceeding 30 m. The elaboration of the method which uses inclinometers together with an accelerometer for indirect displacement measurement under the dynamic load is the main achievement of the project.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia położenia i przemieszczenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia pomiarowego z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego i pola magnetycznego. Zaprezentowano metodę wykorzystania filtra Kalmana do uśredniania wyników, przedstawiono stanowisko badawcze i wyniki pomiarów. Wykazano możliwość utworzenia łańcucha kinematycznego, w którym zamiast wyznaczania położenia końcowego członu na podstawie pomiaru kątów w stosunku do poprzednich członów od końca do podstawy, możliwe jest wyznaczenie ich globalnej orientacji poprzez pomiar kątów członów względem wektorów poła grawitacyjnego i pola magnetycznego, czyli globalnego układu współrzędnych.
EN
The paper presents the method of determining the global orientation of links of the measuring arm by gauging the angles of the members relative to the vector of the gravitational and magnetic field using inertial sensors. A method of using Kalman filter to average the results are presented as a test on two-links measuring arm equipped with accelerometers and magnetometers placed on each of the links and analysis of measurement results in terms of repeatability. The ability to create kinematic chain was demonstrated, in which, instead of determining the position of the final link on the basis of the measurement of angles in relation to the previous links from the end to the base of the arm, it is possible to define links global orientation by measuring angles of links in respect to the vectors of the gravity field and the magnetic field, in global coordinate system.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
EN
This paper deals with the usage of a dual-axis electronic inclinometer EZ-TILT-2000-008 to improve an initial alignment of a tri-axial accelerometer, which forms a part of the inertial measurement unit ADIS16405. There were performed several measurements under various initial conditions with the usage of a precise Rotational-Tilt Platform as a reference. Based on measured data the alignment procedure accuracy, null repeatability, stability of initial null angle, hysteresis, and cross-axis dependence were analyzed and the results of these analyses are presented.
PL
Zaprezentowano wykorzystanie dwuosiowego inklinometru EZ-TILT-2000-008 do poprawy ustawiania trzyosiowego przyśpieszeniomierza. Przeprowadzono badania dokładności, powtarzalności zera, histerezy i wpływu osi w opracowanym przyśpieszeniomierzu.
8
Content available remote Experimental research of car acceleration characteristics
EN
This paper describes an experimental research of car acceleration characteristics with evaluation of influence of traction control systems (further TCS). The main purpose of these experiments was to examine values of longitudinal car acceleration characteristics on different road pavements with efficiency evaluation of different TCS the “XL Meter Pro Gamma” accelerometer was used for the experiments. As an important active TCS was used in the experiments, the obtained results enable evaluation of influence of car wheel slip on car acceleration characteristics as well as on car control when such slip happens on different road pavements (dry asphalt-concrete, snow-covered asphalt-concrete). Analysis of car acceleration characteristics enables to research the controllability of front drive cars – the level of ability to pass by an obstacle with acceleration. The obtained and analysed results can be useful to experts and professionals analyzing road accidents. These results enable to found acceleration characteristics in some realistic situations and evaluate, had the driver a technical possibility to avoid the road accident.
PL
W artykule opisano badania doświadczalne charakterystyk przyspieszenia samochodu z oceną wpływu systemów sterowania trakcji (dalej zwanych TCS). Głównym celem doświadczeń było zbadanie wartości charakterystyk przyspieszenia wzdłużnego samochodu na różnych nawierzchniach drogowych wraz z oceną skuteczności różnych TCS. Do badań zastosowano przyspieszeniomierz „XL Meter Pro Gamma”. Dzięki zastosowaniu do badań aktywnego TCS uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu poślizgu koła samochodu na charakterystyki przyspieszenia samochodu oraz na sterowanie samochodu podczas takiego poślizgu na różnych nawierzchniach drogowych (sucha asfaltowo-betonowa, asfaltowo-betonowa pokryta śniegiem). Analiza charakterystyk przyspieszenia samochodu pozwala na badanie sterowalności pojazdów z napędem przednim – poziom możliwości przejechania przez przeszkodę z przyspieszeniem. Uzyskane i przeanalizowane rezultaty mogą być wykorzystane przez rzeczoznawców i profesjonalistów badających wypadki drogowe. Wyniki te umożliwiają określenie charakterystyk przyspieszenia w pewnych realistycznych sytuacjach i ocenę, czy kierowca miał techniczną możliwość uniknięcia wypadku drogowego.
9
Content available remote Increase of accuracy of linear accelometers using of artificial neural network
EN
In the article the algorithmic method of increase of accuracy of linear accelerometers is considered. In the gyroscopic accelerometer the angle of deviation of a sensing element consists of a constant and variable making. The constant making is proportional to acceleration, which is considered constant on an interval of one measurement. Variable making is determined by precessions of a sensing element. In conditions of presence of correlated distortion of determined and random character it is necessary with high accuracy to define values of a constant making. This problem is solved in the article because of method of a maximum probability. The realization of algorithm of identification of an angular rule of a sensing element because of artificial neural network application is offered. This network contains a delay line and three adaptive linear neurons. The procedures of training and adaptation of a network provide additional error reduction in non-stationary and unfavorable conditions. The obtained outcomes can be used for a construction of high-precision navigational and gravimetric systems.
EN
This paper deals with using of MEMS accelerometer as inclinometer. This accelerometer is fixed on two wheels balanced robot. We don't know exact orientation of accelerometer's axis and in addition the output signal (voltage) is impressed by noise. Main goal is determined dependability between robot's tilt and output voltage from MEMS accelerometer. Nonlinear regression model is used for solution.
11
Content available remote Tani bezkardanowy system orientacji przestrzennej
PL
W referacie zaprezentowano założenia konstrukcyjne, strukturę techniczną ogólne algorytmy (schematy) funkcjonowania oraz model laboratoryjny inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji przestrzennej dla obiektu bezpilotowego. Do pomiaru niezbędnych wielkości fizycznych wykorzystano tanie giroskopy wibracyjne, przyspieszeniomierze i magnetometry. W obliczeniach wykorzystano algebrę kwaternionów i aproksymację Pade. W celu eliminacji dryfu systematycznego giroskopów, w kanałach horyzontalnych wykorzystano wspomaganie grawitacyjne (sygnały z przyspieszeniomierzy), a w kanale azymutalnym zastosowano kompas magnetyczny, podłączane poprzez filtry komplementarne wykorzystujące korekcję integralną (dodatkowy integrator). Przedstawiono przykładowe zobrazowanie informacji pomiarowej (oscylogramy) oraz wyliczonych parametrów orientacji przestrzennej obiektu (na wskaźnikach sztucznego horyzontu i kursu).
EN
This paper describes brief foredesign, technical structure and general algorithm (flow diagrams) of laboratory model of strapdown attitude and heading reference system for UAV. Cheap vibration gyros, accelerometers and magnetometers are used to measure necessary quantities. Quaternion algebra and Padé approximation of transition matrix are used to attitude calculation. Gyro bias cancellation is realized by gravity aiding in horizontal channels and by magnetic aiding in azimuth channel. Additional measurements are connected by complementary filter with integral control (additional integrator). Measured and caIculated (by implemented algorithms) quantities are on-line visualized on diagrams and indicators (artificial horizon and heading).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.