Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy sources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
PL
Budynki mieszkalne będące pod opieką konserwatora zabytków mają spory potencjał obniżenia zużycia energii. Jednak ograniczenia konserwatorskie oraz lokalizacja obiektów w gęstej tkance miejskiej mają duży wpływ na możliwy zakres prac termomodernizacyjnych. W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej ochronie tkanki architektonicznej warto rozważyć przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obejmującej ocieplenie przegród od wewnątrz, wymianę stolarki, a także modernizację instalacji i źródła ciepła, np. współpracę istniejących węzłów ciepłowniczych z pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi. Przemyślane działania termomodernizacyjne pozwalają zachować walory zabytkowe obiektów i wydłużyć ich czas życia. Związane z tymi działaniami obniżenie zużycia energii i wykorzystanie OZE minimalizują negatywny wpływ eksploatacji budynku na środowisko i przyczyniają się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz uniezależniania się od importowanych i kopalnych nośników energii.
EN
Residential buildings under conservation care have a high potential for reducing energy consumption. However, conservation restrictions and the location of the buildings in dense urban tissue have a major impact on the possible scope of thermomodernization actions. In order to increase the energy efficiency of buildings, while protecting the architectural value, it is worth considering deep thermomodernization including insulating the envelope from the inside, replacing woodwork, as well as upgrading the installation and heat source, for example, the cooperation of existing district heating substations with heat pumps or solar collectors. Well-considered thermal modernization measures help preserve the historic qualities of buildings and extend their lifespan. The associated reduction in energy consumption and use of RES minimize the negative impact of building operation on the environment and contribute to raising the quality of life of residents and gradual independence from imported energy carriers.
PL
W artykule przedstawiono i poddano analizie dane statystyczne pochodzące z obowiązkowego raportowania, związane z prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi i wiatrowymi w Polsce. Porównano wielkości charakteryzujące obie technologie: moc zainstalowaną, liczbę jednostek prosumenckich, produkcję energii elektrycznej i na ich podstawie wyznaczono czas wykorzystania mocy generacji w obu typach instalacji. Wyznaczone trendy pokazują sukcesywny rozwój prosumpcji z fotowoltaiki, wchodzący jednak ostatnio w stagnację oraz fluktuacje rozwoju prosumpcji ze źródeł wiatrowych, dla których uzyskuje się gorsze wartości czasu wykorzystania mocy w porównaniu z instalacjami fotowoltaicznymi, zaobserwowano ponadto korelacje między wielkością kwartalnych zmian generacji z prosumenckich źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych.
EN
This paper presents and analyses statistical data from mandatory reporting related to prosumer photovoltaic and wind power installations in Poland. The quantities characterising both technologies were compared: installed capacity, number of prosumer units, electricity production and, on their basis, the time of use of generation capacity in both types of installations was determined. The determined trends show a successive development of prosumption from photovoltaic, but recently stagnating, and fluctuations in the development of prosumption from wind sources, for which worse values of the time of use of power are obtained in comparison with photovoltaic installations; moreover, correlations were observed between the magnitude of quarterly changes in generation from prosumer photovoltaic and wind sources.
PL
W artykule dokonano oceny celowości implementacji magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,3 kW. W analizowanym przypadku prąd produkowany jest na potrzeby gospodarstwa sadowniczego oraz mieszkańców domu jednorodzinnego. Analiza, oparta na realnych danych rocznej eksploatacji systemu fotowoltaicznego, uwzględnia ilość wyprodukowanej energii nadwyżki energii przekazywanej do sieci i z niej pobieranej. Zebrane dane umożliwiły odpowiedni dobór pojemności akumulatorów. W ramach prowadzonej analizy określono ilość energii jaka możliwa jest do zmagazynowania, liczbę cykli pracy, koszty eksploatacyjne i inwestycyjne oraz koszt zaoszczędzonej energii. Przeprowadzona analiza opiera się na dwóch wariantach, wykorzystujących technologie baterii litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych.
EN
The article presents an assessment of the validity of using energy storage for a photovoltaic installation with an installed capacity of 39.3 kW. In the analysed case, electricity is produced for the needs of an orchard farm and the residents of a single-family house. The analysis, based on real data of the annual operation of the photo- voltaic system, takes into account the amount of energy produced and surplus energy transferred to and taken from the grid. The collected data enabled the appropriate selection of battery capacity. As part ofthe analysis, the amount of energy that can be stored, the number of work cycles, operating and investment costs, and the cost of saved energy have been determined. The analysis is based on tWo variants, using lithium—ion and lead—acid battery technologies.
EN
It is shown that the predicted energy crisis in Kazakhstan makes the issue of small-scale energy and complementary civil society institutions more than relevant. This crisis, caused by the de terioration of heating networks built during the former USSR, can be more than large-scale, as evidenced by the events in the city of Ekibastuz, where a significant proportion of the population was left without heating in the winter of 2022/2023. It is proven that the development of small-scale power generation should be complex, i.e. in the foreseeable future, one should focus attention on a combination of renewable and traditional energy sources, which implies a gradual increase in the share of renewable energy. The expediency of using the concept of “energy freedom”, at least in relation to the Republic of Kazakhstan, is substantiated. It is shown that the goal of the develop ment of small green energy should be precisely the achievement of energy freedom for households, oriented towards the institutions of civil society. This implies, inter alia, the development of a wide range of non-trivial technical solutions that provide, for example, direct heat generation without an intermediate stage of conversion into electrical current. A specific example is considered, demon strating the adequacy of the proposed approach. It is also shown that the primary measures to ensure the energy freedom of households can be implemented even when using equipment available on the market. Specific calculations are presented which prove that the transition to decentralized heat supply is economically feasible using available equipment.
PL
W artykule ukazano, że przewidywany kryzys energetyczny w Kazachstanie sprawia, że kwestia małej energetyki i komplementarnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego staje się bardziej aktualna. Kry zys ten, spowodowany pogorszeniem sieci ciepłowniczych budowanych w czasach byłego ZSRR, może mieć więcej niż dużą skalę, o czym świadczą wydarzenia w mieście Ekibastuz, gdzie znaczna część lud ności została zimą 2022/2023 pozbawiona ogrzewania. Udowodniono, że rozwój małej energetyki powi nien być złożony, tj. w dającej się przewidzieć przyszłości należy skupić uwagę na łączeniu odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, co oznacza stopniowy wzrost udziału energii odnawialnej. Uzasadniona jest celowość stosowania pojęcia „wolności energetycznej”, przynajmniej w odniesieniu do Republiki Kazach stanu. W artykule pokazano, że celem rozwoju małej zielonej energii powinno być właśnie osiągnięcie wolności energetycznej gospodarstw domowych, zorientowanej na instytucje społeczeństwa obywatel skiego. Oznacza to, między innymi, rozwój szerokiej gamy nietypowych rozwiązań technicznych, które zapewniają, na przykład, bezpośrednie wytwarzanie ciepła bez pośredniego etapu konwersji na prąd elek tryczny. W artykule rozważono konkretny przykład wykazujący adekwatność proponowanego podejścia. Pokazano także, że podstawowe działania zapewniające wolność energetyczną gospodarstw domowych można realizować nawet przy wykorzystaniu dostępnych na rynku urządzeń. Przedstawiono konkretne obliczenia, które dowodzą, że przejście na zdecentralizowane dostawy ciepła jest ekonomicznie wykonalne przy użyciu dostępnego sprzętu.
EN
The article provides calculations and feasibility study of solar power plants implementation for the states of New Jersey, New Mexico and Michigan. The average cost for grid power, average household kwh use per month and average cost for 6-kw system with 26% federal tax credit applied were taken into account. The approach outlined in this article proposes to take into account changes in the value of money, tariffs and period of service of solar power plant. The conducted research shows that the construction of SPPs in the USA can be profitable in the conditions of constant growth in prices for electricity produced using traditional energy sources. However, with the stability of electricity prices, the use of solar energy is far from the most profi table investment. It has been proven that there is a need to focus on the research of the latest energy storage and gene ration technologies in order to reduce the impact of the instability of renewable energy production on the stability of power grids in the future. Further development of SPPs can help increase their availability and competitiveness, which will contribute to the creation of a sustainable and green energy infrastructure. The development of technologies in this area will also lead to a decrease in installation prices and an increase in the efficiency of the panels. The main limitation of solar power plants is the need for a large area for the installation of panels in order to achieve the level of industrial electricity production. Therefore, now the centralized production of electricity using the sun is possible only in areas that are unsuitable for life and eco nomic activity.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia i studium wykonalności wdrożenia elektrowni słonecznych dla stanów New Jersey, Nowy Meksyk i Michigan. Pod uwagę wzięto średni koszt energii sieciowej, średnie miesięczne zużycie kWh w gospodarstwie domowym oraz średni koszt systemu o mocy 6 kW z zastoso waną 26% federalną ulgą podatkową. Podejście przedstawione w tym artykule proponuje uwzględnienie zmian wartości pieniądza, taryf i okresu eksploatacji elektrowni słonecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że budowa SPP w USA może być opłacalna w warunkach stałego wzrostu cen energii elektrycznej wytwarzanej w tradycyjnych źródłach energii. Jednak przy stabilności cen energii elektrycznej wykorzystanie energii słonecznej nie jest najbardziej opłacalną inwestycją. Udowodniono, że istnieje potrzeba skupienia się na badaniach nad najnowszymi technologiami ma gazynowania i wytwarzania energii, aby w przyszłości ograniczyć wpływ niestabilności produkcji energii odnawialnej na stabilność sieci elektroenergetycznych. Dalszy rozwój SPP może pomóc w zwiększeniu ich dostępności i konkurencyjności, co przyczyni się do stworzenia zrównoważonej i zielonej infrastruktury energetycznej. Rozwój technologii w tym obszarze doprowadzi także do spadku cen instalacji i wzrostu wydajności paneli. Głównym ograniczeniem elektrowni słonecznych jest konieczność posiadania dużej powierzchni pod montaż paneli, aby osiągnąć poziom przemysłowej produkcji energii elektrycznej. Dlatego obecnie scen tralizowana produkcja energii elektrycznej za pomocą słońca jest możliwa tylko na obszarach nienadają cych się do życia i działalności gospodarczej.
6
Content available remote Zarządzanie energią w budynkach
EN
A properly designed and assembled HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) system in an educational building is crucial for ensuring thermal comfort, improving indoor air quality, and positively impacting health and learning efficiency. Utilising renewable energy sources, such as a ground source heat pump, contributes to energy savings, reducing operating costs and CO2 emissions. However, a faulty installation can lead to incorrect operation, necessitating a comprehensive HVAC system modernisation for proper functioning. The paper presents examples of design and operational errors in such installations, based on the actual HVAC system with a ground source heat pump and a vertical ground heat exchanger in the building of the Primary School in Ożarowice, Poland. The building inventory and analysis of the existing HVAC system revealed issues related to the improper functioning of the heat pump installation and ventilation system, as well as irregularities in their design and the selection of devices in respective installations. The possibility of optimising the operation of the existing system was indicated by, among others, expanding the ground heat exchanger installation and replacing current heat pump units with ones that are better suited to cover the building’s heat demand. Also, upgrading air handling units with ones equipped with heat exchangers of higher efficiency was recommended.
PL
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w budynkach edukacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia komfortu cieplnego, poprawy jakości powietrza oraz pozytywnego wpływu na zdrowie i efektywność nauki. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na przykład gruntowej pompy ciepła, przyczynia się do oszczędności energii, obniżając koszty eksploatacji budynku oraz emisję CO2. Wadliwie wykonany system HVAC może prowadzić do jego nieprawidłowego funkcjonowania i ostatecznie wymagać kompleksowej modernizacji. W publikacji przedstawiono przykładowe błędy projektowe i eksploatacyjne w tego typu instalacjach, na podstawie rzeczywistego systemu HVAC z gruntową pompą ciepła i pionowym wymiennikiem ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowicach w Polsce. Inwentaryzacja budynku i analiza istniejącego systemu HVAC ujawniły problemy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji pompy ciepła oraz systemu wentylacyjnego, a także nieprawidłowości w ich projektach oraz doborze urządzeń w poszczególnych instalacjach. Możliwość optymalizacji działania istniejącego systemu wskazano między innymi poprzez rozbudowę instalacji gruntowego wymiennika ciepła oraz wymianę obecnych jednostek pomp ciepła na takie, które są lepiej dopasowane do pokrycia zapotrzebowania budynku na ciepło. Zalecono także wymianę central wentylacyjnych na wyposażone w wymienniki ciepła o wyższej efektywności.
EN
Within the sustainable development (SD) paradigm, the European Green Deal (EGD) sets dynamic energy transition goals for the European Union (EU). However, diverse dynamics among member states, exacerbated by events like the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, directly influence this progress. This paper aims to present the energy transition course in EU countries up against the implementation of the objectives of the EGD. This paper conducts a thematic (scoping) literature review and comparative analysis of energy transition progress in all EU countries, concentrating on Poland, which faces unique challenges, including a sluggish pace of energy transition and the effects of the Russian invasion on Ukraine in this regard. Recommendations for Poland include an intensified focus on investments in renewable energy sources (RES) and low-carbon installations. The results demonstrate that collective success in SD necessitates each EU member fulfilling national climate goals, emphasising the need for a unified commitment to navigate complexities and build a sustainable future.
PL
W ramach paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Europejski Zielony Ład wyznacza dynamiczne cele trans-formacji energetycznej dla Unii Europejskiej (UE). Zróżnicowana dynamika między państwami członkowskimi, zaostrzona przez wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, wpływa jednak na tempo jego wdrożenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przebiegu transformacji energetycznej w krajach UE w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Niniejszy artykuł stanowi tematyczny (zakresowy) przegląd literatury oraz analizę porównawczą postępu transformacji energetycznej we wszystkich krajach członkowskich UE, koncentrując się na Polsce, która stoi przed szczególnymi wyzwaniami, w tym powolnym tempem wdrożenia mechanizmów transformacji energetycznej i skutkami napaści Rosji na Ukrainę w tym zakresie. Rekomendacje dla Polski obejmują kładzenie większego nacisku na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i instalacje niskoemisyjne. Wyniki wskazują, że wspólny sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga od każdego członka UE realizacji krajowych celów klimatycznych, podkreślając potrzebę wspólnego zaangażowania w budowanie zrównoważonej przyszłości.
EN
This paper addresses the construction of large-scale photovoltaic farms. The paper describes the issues of the current overconsumption of energy from traditional sources and the associated overuse of fossil fuels. Alternatives to these processes are presented based on literature sources, and the use of renewable energy sources, focusing on solar energy, is recommended here. In the research section, attention was focused on the economic and environmental aspects of ventures involving the construction of large-scale farms by manufacturing companies with high monthly energy consumption. In the first stage of the work, economic analyses were carried out based on data obtained from photovoltaic installation companies. For the simulation, an assessment of the costs and benefits of building a photovoltaic farm for a steel construction company located in eastern Poland was used. Another element of the research part of the study was an analysis of the results of a questionnaire survey, which was conducted among people living in the vicinity of such farms. On this basis, the environmental impact of neighbouring areas of this type of investment was estimated. Positive conclusions from the analyses made it possible to recommend the construction of this type of facility, especially for manufacturing plants with high electricity consumption.
PL
W artykule niniejszym podjęto problematykę budowy wielko powierzchniowych farm fotowoltaicznych. W pracy opisano zagadnienia dotychczasowego nadmiernego zużycia energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych i wiążące się z tym nadmierne wykorzystanie paliw kopalnianych. Na podstawie źródeł literaturowych przedstawiono alternatywy dla tych procesów oraz zarekomendowano wykorzystanie w tym miejscu odnawialnych źródeł energii koncentrując uwagę na energii słonecznej. W części badawczej uwagę skoncentrowano na aspektach ekonomicznych i środowiskowych przedsięwzięć polegających na budowie wielko powierzchniowych farm przez firmy produkcyjne o wysokim miesięcznym zużyciu energii. W pierwszym etapie prac bazując na danych pozyskanych z firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne dokonano analiz ekonomicznych. Do symulacji posłużono się oceną kosztów i zysków jakie wiązałyby się z budową fermy fotowoltaicznej dla firmy wytwarzającej konstrukcje stalowe zlokalizowanej we wschodniej Polsce. Kolejnym elementem części badawczej była analiza wyników przeprowadzonego sondażu ankietowego, który został wykonany wśród osób zamieszkujących sąsiedztwo takich farm. Na jego podstawie oszacowany został wpływ na środowisko terenów sąsiadujących tego typu inwestycji. Pozytywne wnioski płynące z przeprowadzonych analiz pozwoliły na zarekomendowanie budowy tego typu obiektów w szczególności dla zakładów wytwórczych o wysokim zużyciu energii elektrycznej.
PL
W obecnych czasach koszty energii mają ogromny wpływ na wzrost kosztów utrzymania obiektów. Bardzo duży w tym udział ma zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz, w przypadku budynków oświatowych, oświetlenie wewnętrzne. W artykule przeanalizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na przykładzie budynku szkoły podstawowej z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku poddanego w późniejszym okresie termomodernizacji. Analizowany budynek znajduje się w centrum Polski, w trzeciej strefie klimatycznej. Budynków szkolnych, w których została już wcześniej wykonana termomodernizacja, jest w Polsce tysiące. Jednak prace termomodernizacyjne polegały głównie na dociepleniu przegród, wymianie starych okien, ewentualnie wymianie źródła ciepła, czy modernizacji instalacji ogrzewania. W artykule wskazano obszary, w których można jeszcze dodatkowo podjąć działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej takiego budynku. Następnie dokonano obliczeń podstawowych wskaźników energetycznych EP, EK budynku w stanie istniejącym oraz po wykonaniu proponowanych prac.
EN
These days the ever-increasing energy costs have a huge impact on the increase in facility maintenance costs. A very large share of this is due to energy consumption for heating buildings, preparing domestic hot water and, in the case of educational buildings, internal lighting. For this reason, the article analyzes the possibilities of improving the energy efficiency of a public building on the example of a primary school building from the 1960s, which was later subjected to thermal modernization. The analyzed building is located in the center of Poland, in the third climate zone. There are thousands of school buildings in which thermal modernization has already been carried out throughout Poland. Nevertheless, the works carried out mainly consisted in insulating the partitions, replacing old windows, possibly replacing the heat source or modernizing the heating installation. The article indicates areas where additional actions can be taken to improve the energy efficiency of such a building. Then, the basic energy indicators PE, FE were calculated for the existing state and for the proposed changes.
PL
Instalacje fotowoltaiczne powoli stają się stałym elementem krajobrazu w Polsce. Rosnąca popularność tego rodzaju inwestycji powoduje, że powstaje coraz więcej - zarówno prywatnych instalacji, jak również farm fotowoltaicznych. Powyższe rodzi pytanie - jak obecnie wygląda kwestia lokowania przedsięwzięć tego rodzaju w przypadku braku planu miejscowego. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne ujęcie problematyki dotyczącej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla instalacji fotowoltaicznej. Wiele elementów tej procedury w ostatnich latach było przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Aktualnie, w zakresie większości tych zagadnień, formułowane są względnie jednolite stanowiska, co pozostaje również zasługą ustawodawcy. Kolejne wyzwania w tym obszarze stawia ostatnia nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która niewątpliwie będzie miała także wpływ na lokalizowanie farm fotowoltaicznych, a co za tym idzie - na całą branżę fotowoltaiczną.
EN
Photovoltaic systems are becoming a permanent component of the Polish landscape. The growing popularity of such investments makes them more and more numerous, including private systems and photovoltaic farms. This gives rise to the question of the present-day localization choice for such projects if there is no zoning plan. This paper is a synthetic discussion of the problems relating to the determination of the planning permission for a photovoltaic system. Many components of this procedure have brought about discrepant decisions of administrative courts over the years. At present, the opinions are relatively uniform for most of those aspects, which is attributable to the legislators as well. New challenges in this area result from the most recent amendment to the Planning Permission Act which will, undoubtedly, affect the selection of the photovoltaic farm locations and, consequently, the entire photovoltaic sector.
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę wzajemnej korelacji funkcji oraz formy współczesnej architektury z uwarunkowaniami i potencjałem energetycznym nowoczesnych technologii wyposażenia budynku. W pracy przedstawiono wstęp do dalszych interdyscyplinarnych badań mających na celu określenie potencjału budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania jako obiektu wspierającego pracę energetyczną całego kampusu Politechniki Poznańskiej zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece Warta w Poznaniu.
EN
This article discusses the mutual corelation of function and form of contemporary architecture with energy conditions and potential of new technologies in buildings. The article presents an introduction to further interdisciplinary research aiming at defining the potential of the building of the Faculty of Architecture and Engineering Management as a facility supporting energy performance of the whole campus of the University of Technology located directly by the Warta river in Poznań.
EN
Purpose: The aim of this article is to identify initiatives related to social innovation in the area of energy. The rationale for undertaking research on this topic stemmed from the scarcity of scientific studies on social innovation in the energy sector. Design/methodology/approach: The research used qualitative research methods to verify information from various sources. For this purpose, a case study method was used, which is particularly important when researching complex phenomena. Findings: The results indicate that social innovations fit into the broadly understood concept of sustainable development, stimulating initiatives in the area of renewable energy sources, as well as contributing to energy savings, increased use of renewable energy systems, and improving the quality of life of residents. Originality/value: The issue addressed in this paper concerns social innovations related to the energy sector, which play an increasingly important role in the context of energy savings and increased use of renewable energy systems (RES). Social innovations are derived from the quality of social dialogue of public, non-profit or private organizations contributing to the solution of social problems. Social innovation plays an important role in many areas including energy, especially in supporting a low-carbon society.
EN
Purpose: The research objective of the work is to quantify the levels of profitability of a photovoltaic installation for a company from the clothing industry. The authors of the article answer the question of where and under what boundary conditions in Poland there is already economic justification for the construction of photovoltaic power plants producing energy for the needs of their own business activity. Design/methodology/approach: The study was conducted using the methods of models of economic measures. These methods allowed the authors to calculate the market value of the investment with the assumed boundary criteria and to determine the economic efficiency of the investment. In addition, the authors made an analysis of the energy consumption of the company's implementation of individual manufacturing processes. The research was carried out in the period 2020-2022 on the example of a real PV installation. Findings: Installing a photovoltaic system in production plants brings many benefits. It should be noted that each kWh produced in a PV installation makes the investor independent of the grid distributor, reduces the consumption of energy from conventional sources, minimizes the emission of pollutants into the atmosphere and favors economic development. In addition, investment in this type of installation allows for obtaining income from the sale of surplus energy produced. Practical implications: The presented models have shown that the project of their implementation is fully economically justified and will allow investors to make a rational investment decision. Originality/value: The contribution of this work is to obtain data that allowed the authors to indicate directions for improvement that may contribute to a more reliable assessment of the profitability of the tested installations. The proposed research can improve the planning of new industrial plants in terms of PV Installations as well as the redesign of existing ones.
EN
Purpose: The purpose of the article is to analyse and evaluate the compatibility of the development of agricultural biogas plants with Poland's environmental policy, particularly with regard to the promotion of RES use locally.Design/methodology/approach: The article focuses on a selected issue in the field of organization and shaping sustainable development policy. Inductive and deductive reasoning, descriptive and monographic methods were used to process the collected data. The research methodology was based on statistical measures of structure and change over time. Findings: The development of biogas plants in Poland is in line with the country's environmental policy, which focuses on increasing the share of renewable energy sources in electricity and heat production and reducing greenhouse gas emissions. Practical implications: The presented study can help economic entities to make effective decisions regarding environmental protection and development of RES. Social implications: The analysis presented can help in the process of identifying the benefits of the development of agricultural biogas plants, not only for the environment, but also as an element stimulating economic development on a local and regional level. Originality/value: The presented study is a new concept for the interpretation of Poland's environmental policy in the context of supporting the development of renewable energy sources (RES) from the perspective of sustainable development.
16
Content available Praktyczne aspekty magazynowania energii
PL
Jednym z kluczowych problemów i wyzwań współczesnej cywilizacji jest efekt cieplarniany i bezpieczeństwo energetyczne (strategia Unii Europejskiej), konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Rozwój nowoczesnych baterii litowo-jonowych i poprawa zdolności magazynowania energii w bateriach ma strategiczne znaczenie dla Europy. Wojna na Ukrainie rozpoczęta w lutym 2022 r. zwróciła uwagę Europy na kwestię dywersyfikacji źródeł energii oraz konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. Rozpoczęto intensywne prace nad systemem energetyki rozproszonej, która nie może istnieć bez rozproszonego magazynowania energii. Kluczem do rozwoju rynku magazynów energii jest opracowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych elektrochemicznych metod magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych parametrów: wydajność, przyjazność dla środowiska, koszty, bezpieczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie strategii projektowania nowego magazynu energii połączonego z instalacją fotowoltaiczną na wybranym modelowym domu, opartego na bateriach jonowo-litowych na podstawie zidentyfikowanych wyzwań technologicznych. Magazyny energii produkowane w oparciu o europejskie łańcuchy dostaw oraz o lokalną myśl techniczną przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju rozproszonej energetyki oraz uniezależnienia od komponentów dostarczanych z Azji. W rozdziale poruszono kwestie technologiczne związane z budową ogniw jonowo-litowych oraz poszczególnych elementów ogniw takich jak katoda, anoda oraz elektrolit. Ponadto zaprezentowane są również dane dotyczące rozwoju rynku baterii na rynku światowym oraz trendy na rynkach europejskich. Na podstawie wyróżnionych wyzwań technologicznych projektowania nowego magazynu energii zaprojektowano strategie zmierzające to pokonania trudności, a co za tym idzie, zbudowania nowego magazynu charakteryzującego się: obniżonymi kosztami produkcji, zwiększoną pojemnością, zwiększoną mocą, zwiększoną żywotnością oraz wzrostem bezpieczeństwa.
EN
One of the key problems and challenges of modern civilization is the greenhouse effect and energy security (European Union strategy), the competitiveness of the Polish and European economies and the reduction of urban air pollution. The development of modern lithium-ion batteries and the improvement of battery energy storage capacity is of strategic importance for Europe. The war in Ukraine, which began in February 2022, has drawn Europe’s attention to the issue of diversification of energy sources and the need to invest in renewable energy sources. Intensive work has begun on a distributed energy system, which cannot exist without distributed energy storage. The key to the development of the energy storage market is the development of solutions for modern electrochemical methods of energy storage, with particular attention to the following parameters: efficiency, environmental friendliness, cost, safety. The purpose of this article is to present a strategy for the design of a new energy storage combined with a photovoltaic installation on a selected model house, based on lithium ion batteries on the basis of the identified technological challenges. Energy storages produced on the basis of the European supply chain and local technical thought will contribute to increased energy security, the development of distributed energy and independence from components supplied from Asia. The article addresses technological issues related to the construction of lithium ion cells and individual cell components such as cathode, anode and electrolyte. In addition, data on the development of the battery market in the global market and trends in European markets are also presented. On the basis of the highlighted technological challenges of designing a new energy storage, strategies are designed to overcome the difficulties and thus build a new storage characterized by: reduced production costs, increased capacity, increased power, increased life and increased safety.
PL
Rok 2022 był pod względem zabezpieczenia energii dla polskiej gospodarki i gospodarstw domowych rokiem wyjątkowo trudnym. To rok stojący pod znakiem napaści rosyjskiej na Ukrainę. W wyniku sankcji podjętych przez państwa przeciwne działaniom rosyjskiego agresora, do Europy trafia mniej surowców energetycznych z Rosji. Deficyt gazu wymusił na wielu europejskich krajach weryfikację dotychczasowych strategii. Rok poprzedni – 2021, również był dla energetyków rokiem nietypowym, był to czas zwiększonego zapotrzebowania na surowce energetyczne, jaki nastąpił po pandemii Covid -19. W rozdziale na tle dostępnych danych z lat 2021 i 2022, podjąłem się próby zdiagnozowania głównych problemów i wyzwań jakie stoją przed polską energetyką. Dane o produkcji prądu z 10 miesięcy 2022 r. wskazują, że polski system energetyczny jak dotąd dobrze radzi sobie z wyzwaniami związanymi z deficytem i wysoką ceną gazu ziemnego. Produkcja prądu z krajowych źródeł po raz pierwszy od 7 lat przekracza wewnętrzną konsumpcję. Ustawicznie rośnie również udział mocy opartych na odnawialnych źródłach energii, co jednak nie przekłada się na równie dynamiczny przyrost produkcji z tych źródeł. Deficyty energetyczne wynikające z braku gazu albo wysokiej jego ceny kompensowane są głównie przez branżę węgla brunatnego, co będzie miało konsekwencje we wcześniejszym, niż to wynika z koncesji, wyczerpywaniu zasobów tego surowca. Uważam, że dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju w przeciągu najbliższych kilkunastu lat konieczna jest bezzwłoczna realizacja programu energetyki jądrowej. Czasu pozostało bardzo mało a dotychczasowe działania niestety nie dają gwarancji powodzenia ambitnych planów budowy pierwszych trzech elektrowni jądrowych. Dlatego w obliczu kończących się zasobów w udostępnionych złożach węgla brunatnego niebezpodstawne jest ponowne otwarcie dyskusji nad budową nowej kopalni odkrywkowej dla przedłużenia funkcjonowania elektrowni Bełchatów poza obecny horyzont wyznaczony przez obowiązującą koncesję i zasoby złoża.
EN
The current year 2022 is an exceptionally difficult year in terms of energy security for the Polish economy and households. This is a year marked by Russian aggression against Ukraine. As a result of the sanctions taken by countries opposing the actions of the Russian aggressor, Europe receives less energy resources from Russia. The gas deficit has forced many European countries to review their current strategies. The previous year (2021) was also an unusual year for energy specialists, it was a time of increased demand for energy resources that followed the Covid -19 pandemic. In the chapter, against the background of available data from 2021 and 2022, I attempted to diagnose the main problems and challenges facing power engineering. Data on electricity production for 10 months of 2022 indicate that the Polish energy system has been coping well with the challenges related to the deficit and high price of natural gas so far. The production of electricity from domestic sources exceeds internal consumption for the first time in 7 years. The share of capacity based on renewable energy sources is also constantly growing, which, however, does not translate into an equally dynamic increase in production from these sources. Energy deficits resulting from the lack of gas or its high price are mainly compensated by the lignite industry, which will result in the depletion of resources of this raw material earlier than stipulated in the concession. I believe that in order to ensure the security of the country’s raw materials over the next several years, it is necessary to implement the nuclear energy program without delay. There is very little time left and, unfortunately, the actions taken so far do not guarantee the success of the ambitious plans to build the first three nuclear power plants. Therefore, in the face of the depleting resources in the opened lignite deposits, it is not groundless to re -open the discussion on the construction of a new open-pit mine in order to extend the operation of the Bełchatów power plant beyond the current horizon set by the current concession and resources of the deposit.
PL
W artykule przedstawiono możliwości adaptacji istniejących negatywnych, zlikwidowanych lub wyeksploatowanych otworów do pozyskiwania ciepła z górotworu. Mając na uwadze liczbę odwierconych otworów w Polsce, ich położenie geograficzne, nierzadko w obszarze zurbanizowanym gmin, miasteczek, czy miast lub w niewielkiej odległości od nich, powstała idea zagospodarowania takich odwiertów i wykorzystania ciepła górotworu. W pracy przedstawiono, że licząc tylko od lat 80-tych XX wieku, w Polsce wykonano ponad 4 500 otworów o głębokości większej niż 500 m, w tym ponad 3 500 otworów o głębokości powyżej 1 000 m. Możliwość likwidacji części udostępniającej złoże otworu poprzez wykonanie kombinacji korków cementowych i mechanicznych, potwierdzone odpowiednimi próbami szczelności, stwarza warunki umożliwiające pozyskanie ciepła górotworu. Autorzy zaznaczają, że do każdego otworu należy podejść indywidualnie, analizując warunki otworowo-złożowe, położenie geograficzne, oraz możliwość wykorzystania pozyskanego ciepła. Większość tych otworów wykonana była jako otwory poszukiwawcze lub eksploatacyjne za węglowodorami. Wśród ww. otworów, oprócz wspomnianych, wykonanych za węglowodorami, również są m.in. otwory badawcze, geologiczne, geotermalne. Otwory wykonywane były na terenie całej Polski, jednak najwięcej znajduje się na południu i zachodzie kraju. Generalnie w otworach na zachodzie Polski stwierdzano wyższy stopień geotermalny i te odwierty powinny być poddane badaniom w pierwszej kolejności. W artykule przedstawiono różne warianty końcowego wyposażenia odwiertów geotermalnych jak i głębokich otworowych wymienników ciepła. Dla otworów geotermalnych przedstawiono m in. warianty z rurami kompozytowymi z włóknami szklanymi jak i stalowymi, jako kolumny eksploatacyjne z możliwością ich wymiany po kilkunastu latach. Dla wymienników ciepła przedstawiono wariant końcowego wyposażenia z wykorzystaniem rur próżniowych VIT (vacuum insulated tubing), które mają na celu zminimalizowanie wymiany ciepła pomiędzy płynem zatłaczanym, o niskiej temperaturze, a płynem odbieranym o podwyższonej temperaturze. Opisano wariant z zapuszczonymi dwoma kolumnami rur, pomiędzy którymi jako izolacja znajduje się azot o obniżonym ciśnieniu, dzięki zastosowaniu pompy próżniowej. Opisana została technologia zastosowania powyższych metod. Przedstawiono zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas końcowego wyposażania otworu oraz zalety i wady poszczególnych metod. Autorzy skupili się głównie na otworowych wymiennikach ciepła, w których nie wykorzystuje się płynu złożowego, lecz tworzy się zamknięty układ cyrkulacyjny. W układzie takim płyn roboczy (nośnik ciepła) tłoczony jest z powierzchni terenu w głąb otworu przestrzenią pierścieniową, gdzie ciecz się ogrzewa. Następnie ogrzany płyn transportowany jest na powierzchnię wnętrzem kolumny wewnętrznej (izolującej termicznie). Ciepło zawarte w płynie może być odebrane bezpośrednio lub za pośrednictwem pompy ciepła i wykorzystane do ogrzania różnego typu odbiorców. Pozyskiwanie ciepła z górotworu jest dość drogie biorąc pod uwagę koszt wiercenia otworu. Dlatego odwierty już wykonane, przed decyzją o ich likwidacji powinny zostać rozpatrzone pod względem możliwości wykorzystania do produkcji wód geotermalnych lub w formie otworowych wymienników ciepła.
EN
The article presents the possibilities of adapting the existing negative, liquidated or exploited boreholes for obtaining heat from the rock mass. Considering the number of boreholes drilled in Poland, their geographical location, often in the urbanized area of communes, towns or cities or in a short distance from them, the idea of developing such boreholes and using the rock mass heat was born. The paper shows that, counting only from the 1980s, over 4,500 boreholes with a depth of more than 500 m have been drilled in Poland, including over 3,500 boreholes with a depth of over 1,000 m. Combination of cement and mechanical plugs, confirmed by appropriate tightness tests, creates conditions enabling the extraction of heat from the rock mass. The authors point out that each borehole should be approached individually, analyzing the borehole and reservoir conditions, geographical location, and the possibility of using the obtained heat. Most of these wells were drilled as exploration or production wells for hydrocarbons. Among the above holes, apart from the ones already mentioned, made behind hydrocarbons, are also e.g. research, geological and geothermal wells. Holes were made all over Poland, but most of them are located in the south and west of the country. Generally, in the wells in the west of Poland, a higher geothermal gradient was found and these wells should be tested first. The article presents various variants of the final equipment of geothermal boreholes and deep borehole heat exchangers. For geothermal wells, e.g. variants with composite pipes with glass and steel fibers, as operational columns with the possibility of replacing them after several years. For heat exchangers, a variant of the final equipment with the use of VIT (Vacuum Insulated Tubing) vacuum tubes was presented, which are designed to minimize heat exchange between the injected fluid at low temperature and the received fluid at elevated temperature. A variant with two columns of pipes, between which nitrogen with reduced pressure is placed as insulation, thanks to the use of a vacuum pump, is described. The technology of applying the above methods has been described. Threats that may occur during the final equipment of the borehole are presented. The advantages and disadvantages of each method are presented. The authors focused mainly on borehole heat exchangers, in which formation fluid is not used, but a closed circulation system is created. In such a system, the working fluid (heat carrier) is pumped from the ground surface into the hole through the annular space, where the fluid is heated. Then the carrier is transported to the surface inside the inner (thermally insulating) column. There, the heat contained in the fluid can be collected directly or via a heat pump and used to heat various types of recipients. Obtaining heat from the rock mass is quite expensive considering the cost of drilling the hole. Therefore, boreholes that have already been drilled should be considered in terms of the possibility of using them for the production of geothermal waters or in the form of borehole heat exchangers before the decision to liquidate them.
19
Content available remote Uzdatnianie biogazu z wykorzystaniem technik membranowych
EN
The article presents the upgrading of biogas to biomethane using membranes. Currently, most of the biogas produced in Europe is burned in cogeneration units to produce electricity and heat. Upgrading raw biogas into biomethane seems to be future-proof and promising, especially considering the possibility of injecting enriched biogas into the transmission network or using it in the transport sector. A future solution is the enrichment of biogas into biomethane as an energy carrier. Waste-free purification of gas streams, recycling of raw materials and reducing energy consumption are possible, among others, thanks to the use of technologies using membrane modules. Factors that determine the profitability of a biogas enrichment installation are the selectivity of the membrane towards the separated gases, permeability, lifetime, temperature and humidity range, maintenance and replacement costs. An important problem is the lack of legal regulations in Poland regarding biomethane as a transport fuel. Currently, work is underway on legal regulations that will allow for the widespread use of treated biomethane in transport and the possibility of injecting it into gas networks.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Przedstawiono proces fermentacji metanowej niezbędny do pozyskiwania biogazu a po odpowiednim uzdatnieniu pozyskanie biometanu. Przytoczono wybrane przykłady biogazowni oraz określono rozwój nowopowstających biogazowni w Polsce. Na podstawie zebranego materiału stwierdzono, że technologia produkcji biogazu ma duże szanse rozwoju w Polsce ze względu na znaczne zasoby surowców, zapotrzebowanie na energię w układzie rozproszonym i konieczność spełnienia zobowiązań dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z ważnych wyzwań związanych z biometanacją jest efektywne wykorzystanie wytwarzanego gazu. Rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu przyczyni się w nadchodzącym czasie do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To, co z pozoru dla rolnictwa jest odpadem, może być atrakcyjnym surowcem dla energetyki. Należy podkreślić, że biogaz i biometan będą ważnym elementem przyszłej strategii energetycznej i energetyki rozproszonej w Polsce.
EN
The article presents selected issues concerning the share of energy from renewable sources in Poland. The process of methane fermentation necessary to obtain biogas was presented, and after appropriate treatment, obtaining biomethane. Selected examples of biogas plants were quoted and the development of newly emerging biogas plants in Poland was determined. On the basis of the collected material, it was found that the biogas production technology has a great chance of development in Poland due to the significant resources of raw materials, the demand for energy in a distributed system and the need to meet the obligations regarding the production of energy from renewable.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.