Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1838

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnawialne źródła energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
EN
Purpose: Growing global warming increases the threat of energy supply security in the form of the “blackout” phenomenon. Pumping stations pump out approximately 100 million m3 of water annually (data from 2023). Discontinuation of mine water pumping would expose neighbouring mines and lower-lying areas to flooding. Design/methodology/approach: For the designed database of functional scenarios of the mine water pumping station, the optimal variant was selected based on economic and ecological criteria as well as the energy security criterion. Findings: The research analyzed five technically feasible variants of modernization of mine water pumping stations. Each variant is characterized by a different degree of security of energy supply and a different level of meeting energy demand. Research limitations/implications: All variants of modernization of the pumping station provide for the production of electricity for own needs. All investment attractiveness factors should be taken into account while making investment decisions. It is up to the decision-maker to make the final multi-criteria decision so as to implement the selected variant. Practical implications: One of the challenge is to ensure security of energy supplies in the event of a sudden energy shortage. Pumping stations have some retention, nevertheless a longer shutdown time could lead to environmental problems. Removing the damage would definitely require large financial expenditures and would take several years. Social implications: The planned project of the energy supply security can have a positive impact on the local community and economy. The projects discussed will create new markets related to "green energy". Originality/value: The aim of the article is to assess the investment relevance of safety projects for power supply to mine water pumping stations. The combination of the problems of drainage of liquidated mines, the use of renewable energy sources and energy storage to improve the security of power supply to pumping stations has not been the subject of scientific research so far.
PL
Budynki mieszkalne będące pod opieką konserwatora zabytków mają spory potencjał obniżenia zużycia energii. Jednak ograniczenia konserwatorskie oraz lokalizacja obiektów w gęstej tkance miejskiej mają duży wpływ na możliwy zakres prac termomodernizacyjnych. W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej ochronie tkanki architektonicznej warto rozważyć przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obejmującej ocieplenie przegród od wewnątrz, wymianę stolarki, a także modernizację instalacji i źródła ciepła, np. współpracę istniejących węzłów ciepłowniczych z pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi. Przemyślane działania termomodernizacyjne pozwalają zachować walory zabytkowe obiektów i wydłużyć ich czas życia. Związane z tymi działaniami obniżenie zużycia energii i wykorzystanie OZE minimalizują negatywny wpływ eksploatacji budynku na środowisko i przyczyniają się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz uniezależniania się od importowanych i kopalnych nośników energii.
EN
Residential buildings under conservation care have a high potential for reducing energy consumption. However, conservation restrictions and the location of the buildings in dense urban tissue have a major impact on the possible scope of thermomodernization actions. In order to increase the energy efficiency of buildings, while protecting the architectural value, it is worth considering deep thermomodernization including insulating the envelope from the inside, replacing woodwork, as well as upgrading the installation and heat source, for example, the cooperation of existing district heating substations with heat pumps or solar collectors. Well-considered thermal modernization measures help preserve the historic qualities of buildings and extend their lifespan. The associated reduction in energy consumption and use of RES minimize the negative impact of building operation on the environment and contribute to raising the quality of life of residents and gradual independence from imported energy carriers.
PL
W artykule przedstawiono i poddano analizie dane statystyczne pochodzące z obowiązkowego raportowania, związane z prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi i wiatrowymi w Polsce. Porównano wielkości charakteryzujące obie technologie: moc zainstalowaną, liczbę jednostek prosumenckich, produkcję energii elektrycznej i na ich podstawie wyznaczono czas wykorzystania mocy generacji w obu typach instalacji. Wyznaczone trendy pokazują sukcesywny rozwój prosumpcji z fotowoltaiki, wchodzący jednak ostatnio w stagnację oraz fluktuacje rozwoju prosumpcji ze źródeł wiatrowych, dla których uzyskuje się gorsze wartości czasu wykorzystania mocy w porównaniu z instalacjami fotowoltaicznymi, zaobserwowano ponadto korelacje między wielkością kwartalnych zmian generacji z prosumenckich źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych.
EN
This paper presents and analyses statistical data from mandatory reporting related to prosumer photovoltaic and wind power installations in Poland. The quantities characterising both technologies were compared: installed capacity, number of prosumer units, electricity production and, on their basis, the time of use of generation capacity in both types of installations was determined. The determined trends show a successive development of prosumption from photovoltaic, but recently stagnating, and fluctuations in the development of prosumption from wind sources, for which worse values of the time of use of power are obtained in comparison with photovoltaic installations; moreover, correlations were observed between the magnitude of quarterly changes in generation from prosumer photovoltaic and wind sources.
PL
Wzrost udziału źródeł odnawialnych w strukturach wytwarzania energii elektrycznej pociąga za sobą konieczność jej magazynowania. Jedną z proponowanych w ostatnich latach technologii, której potencjał może być szczególnie duży na terenach pogórniczych, są grawitacyjne magazyny energii. Artykuł analizuje dwa rozwiązania techniczne magazynów grawitacyjnych przeznaczonych dla szybów górniczych, najczęściej opisywanego układu jednoelementowego oraz oryginalnego rozwiązania wieloelementowego. Główną wadą rozwiązania jednoelementowego jest jego pojemność, która nie pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału szybu górniczego. Problem ten nie występuje w proponowanym rozwiązaniu wieloelementowym, przez co możliwa byłaby konstrukcja magazynów o większych pojemnościach, mieszczących się w zakresie od 3,14 do 110 MWh. W pracy określono wpływ czynników takich jak głębokość i średnica szybu, gęstość materiału i ilość elementów czynnych oraz wielkość szczelin w układzie na pojemność magazynu. Podkreślono, że możliwość adaptacji istniejących szybów górniczych zależy od ich stanu technicznego i dostępnych warunków.
EN
The increasing share of renewable energy sources in power generation structures is necessitating the introduction of energy storage systems. One technology whose potential may be particularly large in post-mining areas is gravity energy storage. The article analyses two technical solutions for gravity energy storagededicated to existing mineshafts, namely the most commonly proposed single-weight system and an original multi-weight so lution. The main identified disadvantage of the single-weight solution is its lifting capacity, which does not allow optimal utilisation ofthe potential of a mineshaft. This problem is not present in the proposed multi-weight solution, making it possible to construct energy storage facilities with larger capacities, ranging from 3,14 to 110 MWh. In this paper, the influence of factors such as the depth and diameter of the shaft, the density of the used material, the number of weights and the size of the gaps in the system on the storage capacity was determined. It was emphasised that the adaptability of existing mineshafts depends on their technical state and available conditions.
PL
W artykule dokonano oceny celowości implementacji magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,3 kW. W analizowanym przypadku prąd produkowany jest na potrzeby gospodarstwa sadowniczego oraz mieszkańców domu jednorodzinnego. Analiza, oparta na realnych danych rocznej eksploatacji systemu fotowoltaicznego, uwzględnia ilość wyprodukowanej energii nadwyżki energii przekazywanej do sieci i z niej pobieranej. Zebrane dane umożliwiły odpowiedni dobór pojemności akumulatorów. W ramach prowadzonej analizy określono ilość energii jaka możliwa jest do zmagazynowania, liczbę cykli pracy, koszty eksploatacyjne i inwestycyjne oraz koszt zaoszczędzonej energii. Przeprowadzona analiza opiera się na dwóch wariantach, wykorzystujących technologie baterii litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych.
EN
The article presents an assessment of the validity of using energy storage for a photovoltaic installation with an installed capacity of 39.3 kW. In the analysed case, electricity is produced for the needs of an orchard farm and the residents of a single-family house. The analysis, based on real data of the annual operation of the photo- voltaic system, takes into account the amount of energy produced and surplus energy transferred to and taken from the grid. The collected data enabled the appropriate selection of battery capacity. As part ofthe analysis, the amount of energy that can be stored, the number of work cycles, operating and investment costs, and the cost of saved energy have been determined. The analysis is based on tWo variants, using lithium—ion and lead—acid battery technologies.
PL
Postępujące globalne ocieplenie stwarza rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii w postaci zjawisk „blackoutu”. Celem artykułu jest ocena celowości inwestycyjnej projektów bezpieczeństwa energetycznego przepompowni wód dołowych. Połączenie problematyki odwadniania opuszczonych kopalń, wykorzystania OZE i magazynowania energii dla poprawy bezpieczeństwa zasilania przepompowni nie było dotychczas przedmiotem badań naukowych. Zaprzestanie odpompowywania wód dołowych naraziłoby sąsiednie kopalnie i niżej położone tereny na zalanie. W artykule przeanalizowano cztery technicznie wykonalne warianty modernizacji przepompowni wód kopalnianych. Każdą z opcji charakteryzuje inny poziom bezpieczeństwa dostaw energii i inny poziom zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Wszystkie warianty modernizacji przepompowni uwzględniają wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.
EN
Increasing global warming poses a growing threat to the security of energy supply in the form of "blackout" phenomena. The purpose of this article is to assess the investment appropriateness of mine water pumping station energy security projects. The combination of the problems of dewatering abandoned mines, application of RES and energy storage to improve the security of power supply to pumping stations has not yet been the subject of scientific research. The cessation of mine water pumping would expose neighboring mines and lower—lying areas to flooding. This paper analyzes four technically feasible variants for upgrading mine water pumping stations. Each option is characterized by a different level of energy supply security and a different level of energy demand satisfaction. All of the modernization options for the pumping stations include the generation of electricity for own use.
PL
Zmiany klimatyczne, nadmierna emisja gazów cieplarnianych oraz pogarszająca się jakość zasobów wodnych, wymusza działania łagodzące skutki działalności przemysłowej. W artykule przedstawiono przykład możliwości planowania zmian techniczno-organizacyjnych rutynowych działań Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., związanych z odpompowywaniem wód dołowych w taki sposób, by zarówno ograniczyć wykorzystanie energii ze źródeł kopalnych, zminimalizować emisję CO2, jaki i przyczynić się do ograniczenia zużycia wody ze źródeł konwencjonalnych. Wyniki badań dowiodły, że dostępne projekty w zakresie samowystarczalności energetycznej SRK S.A. charakteryzuje zróżnicowana atrakcyjność inwestycyjną w zależności od przyjętego kryterium oceny, lecz za najbardziej pożądane należy uznać te projekty, w których balans pomiędzy nakładami inwestycyjnymi, a prognozowanym zabezpieczeniem zaopatrzenia w wodę, potrzebami energetycznymi i oczekiwaniami społecznymi jest najkorzystniejszy.
EN
Climate change, excessive emission of greenhouse gases and deterioration of the quality of water resources require measures to mitigate the effects of industrial activity. The article presents an example of the possi bility of planning technical and organizational changes in the routine activities of Spółka Restrukturacji Kopalń S.A. related to the pumping of mine water in such a way as to limit the use of energy from fossil sources, minimize carbon dioxide emissions and contribute to the reduction of water consumption from conventional sources. The results of the research have shown that the available projects in the field of energy self-sufficiency of SRK S.A. are characterized by a variety of different investment attractiveness, depending on the applied evaluation criterion. Nevertheless, the most desirable projects should be those in which the balance between the investment costs and the forecasted security of water supply, energy needs and social expectations is the most favorable.
PL
Wytwarzanie energii przez instalacje komunalne to potrzeba chwili. Postęp technologiczny w zakresie pozyskiwania energii z OZE jest na tyle duży, że każdy może znaleźć technologię odpowiednią dla swojego zakładu.
EN
It is shown that the predicted energy crisis in Kazakhstan makes the issue of small-scale energy and complementary civil society institutions more than relevant. This crisis, caused by the de terioration of heating networks built during the former USSR, can be more than large-scale, as evidenced by the events in the city of Ekibastuz, where a significant proportion of the population was left without heating in the winter of 2022/2023. It is proven that the development of small-scale power generation should be complex, i.e. in the foreseeable future, one should focus attention on a combination of renewable and traditional energy sources, which implies a gradual increase in the share of renewable energy. The expediency of using the concept of “energy freedom”, at least in relation to the Republic of Kazakhstan, is substantiated. It is shown that the goal of the develop ment of small green energy should be precisely the achievement of energy freedom for households, oriented towards the institutions of civil society. This implies, inter alia, the development of a wide range of non-trivial technical solutions that provide, for example, direct heat generation without an intermediate stage of conversion into electrical current. A specific example is considered, demon strating the adequacy of the proposed approach. It is also shown that the primary measures to ensure the energy freedom of households can be implemented even when using equipment available on the market. Specific calculations are presented which prove that the transition to decentralized heat supply is economically feasible using available equipment.
PL
W artykule ukazano, że przewidywany kryzys energetyczny w Kazachstanie sprawia, że kwestia małej energetyki i komplementarnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego staje się bardziej aktualna. Kry zys ten, spowodowany pogorszeniem sieci ciepłowniczych budowanych w czasach byłego ZSRR, może mieć więcej niż dużą skalę, o czym świadczą wydarzenia w mieście Ekibastuz, gdzie znaczna część lud ności została zimą 2022/2023 pozbawiona ogrzewania. Udowodniono, że rozwój małej energetyki powi nien być złożony, tj. w dającej się przewidzieć przyszłości należy skupić uwagę na łączeniu odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, co oznacza stopniowy wzrost udziału energii odnawialnej. Uzasadniona jest celowość stosowania pojęcia „wolności energetycznej”, przynajmniej w odniesieniu do Republiki Kazach stanu. W artykule pokazano, że celem rozwoju małej zielonej energii powinno być właśnie osiągnięcie wolności energetycznej gospodarstw domowych, zorientowanej na instytucje społeczeństwa obywatel skiego. Oznacza to, między innymi, rozwój szerokiej gamy nietypowych rozwiązań technicznych, które zapewniają, na przykład, bezpośrednie wytwarzanie ciepła bez pośredniego etapu konwersji na prąd elek tryczny. W artykule rozważono konkretny przykład wykazujący adekwatność proponowanego podejścia. Pokazano także, że podstawowe działania zapewniające wolność energetyczną gospodarstw domowych można realizować nawet przy wykorzystaniu dostępnych na rynku urządzeń. Przedstawiono konkretne obliczenia, które dowodzą, że przejście na zdecentralizowane dostawy ciepła jest ekonomicznie wykonalne przy użyciu dostępnego sprzętu.
EN
The article provides calculations and feasibility study of solar power plants implementation for the states of New Jersey, New Mexico and Michigan. The average cost for grid power, average household kwh use per month and average cost for 6-kw system with 26% federal tax credit applied were taken into account. The approach outlined in this article proposes to take into account changes in the value of money, tariffs and period of service of solar power plant. The conducted research shows that the construction of SPPs in the USA can be profitable in the conditions of constant growth in prices for electricity produced using traditional energy sources. However, with the stability of electricity prices, the use of solar energy is far from the most profi table investment. It has been proven that there is a need to focus on the research of the latest energy storage and gene ration technologies in order to reduce the impact of the instability of renewable energy production on the stability of power grids in the future. Further development of SPPs can help increase their availability and competitiveness, which will contribute to the creation of a sustainable and green energy infrastructure. The development of technologies in this area will also lead to a decrease in installation prices and an increase in the efficiency of the panels. The main limitation of solar power plants is the need for a large area for the installation of panels in order to achieve the level of industrial electricity production. Therefore, now the centralized production of electricity using the sun is possible only in areas that are unsuitable for life and eco nomic activity.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia i studium wykonalności wdrożenia elektrowni słonecznych dla stanów New Jersey, Nowy Meksyk i Michigan. Pod uwagę wzięto średni koszt energii sieciowej, średnie miesięczne zużycie kWh w gospodarstwie domowym oraz średni koszt systemu o mocy 6 kW z zastoso waną 26% federalną ulgą podatkową. Podejście przedstawione w tym artykule proponuje uwzględnienie zmian wartości pieniądza, taryf i okresu eksploatacji elektrowni słonecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że budowa SPP w USA może być opłacalna w warunkach stałego wzrostu cen energii elektrycznej wytwarzanej w tradycyjnych źródłach energii. Jednak przy stabilności cen energii elektrycznej wykorzystanie energii słonecznej nie jest najbardziej opłacalną inwestycją. Udowodniono, że istnieje potrzeba skupienia się na badaniach nad najnowszymi technologiami ma gazynowania i wytwarzania energii, aby w przyszłości ograniczyć wpływ niestabilności produkcji energii odnawialnej na stabilność sieci elektroenergetycznych. Dalszy rozwój SPP może pomóc w zwiększeniu ich dostępności i konkurencyjności, co przyczyni się do stworzenia zrównoważonej i zielonej infrastruktury energetycznej. Rozwój technologii w tym obszarze doprowadzi także do spadku cen instalacji i wzrostu wydajności paneli. Głównym ograniczeniem elektrowni słonecznych jest konieczność posiadania dużej powierzchni pod montaż paneli, aby osiągnąć poziom przemysłowej produkcji energii elektrycznej. Dlatego obecnie scen tralizowana produkcja energii elektrycznej za pomocą słońca jest możliwa tylko na obszarach nienadają cych się do życia i działalności gospodarczej.
11
Content available Wymagania wobec wodoru RFNBO
PL
Wodór odgrywa coraz istotniejszą rolę w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej poprzez odejście od paliw kopalnych. Nie tylko jest on nośnikiem energii, ale także stanowi surowiec oraz rozwiązanie do magazynowania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Technologia power-to-gas, która umożliwia konwersję energii elektrycznej na wodór, stanowi kluczowy element tego procesu. Unia Europejska wyznaczyła ambitny cel redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku, określając go nazwą „Gotowi na 55”. Wodór odnawialny ma znaczący wkład w realizację tego celu. Produkcja wodoru przy wykorzystaniu energii odnawialnej zależy od dostępności źródeł odnawialnych i od polityki energetycznej poszczególnych krajów, zwłaszcza w kontekście unijnym. W 2021 roku Polska ogłosiła Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Dokument ten zawiera sześć głównych celów dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej, obejmujących: energetykę, transport, przemysł, produkcję wodoru, przesył, dystrybucję i magazynowanie, a także tworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Strategia ta wpisuje się w ogólną politykę europejską dotyczącą wzrostu roli wodoru jako nośnika energii. Realizacja celów strategii wodorowej ma przyczynić się do dekarbonizacji sektorów o dużym zapotrzebowaniu na energię, w szczególności transportu. Unia Europejska stara się również rozwijać infrastrukturę wodorową, aby przyspieszyć dojście do neutralności klimatycznej. European Hydrogen Backbone to jedna z inicjatyw promujących wodór jako nośnik energii i infrastrukturę wodorową. W przeszłości działania Unii Europejskiej skupiały się głównie na dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego, ale teraz uwaga skierowana jest także na produkcję wodoru jako kluczowy element transformacji energetycznej. Wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym z elektrolizy wody, jest niezbędny, aby osiągnąć cele związane z produkcją wodoru odnawialnego. Ważne jest, aby woda używana w procesie elektrolizy wody była dostarczana ze źródeł odnawialnych, co można osiągnąć poprzez umowy zakupu energii odnawialnej. Istnieją też określone kryteria dotyczące czasu i geografii, które muszą być spełnione, aby wodór mógł być uznany za odnawialny. Certyfikacja wodoru RFNBO (ang. renewable fuels of non-biological origin) jest ważnym elementem tego procesu. Systemy certyfikacji, takie jak System KZR INiG, potwierdzają, że wodór spełnia określone standardy zrównoważonego rozwoju i może być uznawany za odnawialny nośnik energii. Certyfikaty te są istotne zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście eksportu wodoru do Unii Europejskiej.
EN
Hydrogen is playing an increasingly significant role in the pursuit of climate neutrality by transitioning away from fossil fuels. It not only serves as an energy carrier but also functions as a raw material and a solution for storing energy generated from renewable sources. Power-to-gas technology, which enables the conversion of electric energy into hydrogen, is a crucial element of this process. The European Union has set an ambitious target of reducing CO2 emissions by 55% by 2030, known as “Fit for 55”, and renewable hydrogen contributes substantially to achieving this goal. The production of hydrogen using renewable energy depends on the availability of renewable sources and the energy policies of individual countries, especially within the EU context. In 2021, Poland announced its Polish Hydrogen Strategy for 2030 with a perspective to 2040. This document includes six main objectives related to the development of the hydrogen economy, encompassing energy, transportation, industry, hydrogen production, transmission, distribution, storage, and the creation of a stable regulatory environment. This strategy aligns with the broader European policy aimed at increasing the role of hydrogen as an energy carrier. The Hydrogen Strategy’s goals are designed to contribute to the decarbonization of sectors with high energy demand, particularly transportation. The European Union is also working on expanding hydrogen infrastructure to accelerate the transition to climate neutrality. The European Hydrogen Backbone is one of the initiatives promoting hydrogen as an energy carrier and hydrogen infrastructure. While previous EU efforts predominantly focused on decarbonizing the electricity sector, current attention is also directed towards hydrogen production as a key element of the energy transformation. Scaling up the production of electric energy from renewable sources, including water electrolysis, is essential to meet renewable hydrogen production targets. It is crucial for the water used in the electrolysis process to come from renewable sources, which can be achieved through agreements for the purchase of renewable energy. Specific criteria related to timing and geography must also be met for hydrogen to be recognized as renewable. The Certification of Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) is a significant part of this process. Certification systems, such as the INiG KZR System, confirm that hydrogen meets specific sustainability standards and can be considered a renewable energy carrier. These certificates are important both at the national and international levels, especially concerning hydrogen exports to the European Union. In summary, renewable hydrogen plays a pivotal role in the energy transformation, and the EU is committed to its development.
12
Content available remote Zarządzanie energią w budynkach
EN
A properly designed and assembled HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) system in an educational building is crucial for ensuring thermal comfort, improving indoor air quality, and positively impacting health and learning efficiency. Utilising renewable energy sources, such as a ground source heat pump, contributes to energy savings, reducing operating costs and CO2 emissions. However, a faulty installation can lead to incorrect operation, necessitating a comprehensive HVAC system modernisation for proper functioning. The paper presents examples of design and operational errors in such installations, based on the actual HVAC system with a ground source heat pump and a vertical ground heat exchanger in the building of the Primary School in Ożarowice, Poland. The building inventory and analysis of the existing HVAC system revealed issues related to the improper functioning of the heat pump installation and ventilation system, as well as irregularities in their design and the selection of devices in respective installations. The possibility of optimising the operation of the existing system was indicated by, among others, expanding the ground heat exchanger installation and replacing current heat pump units with ones that are better suited to cover the building’s heat demand. Also, upgrading air handling units with ones equipped with heat exchangers of higher efficiency was recommended.
PL
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) w budynkach edukacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia komfortu cieplnego, poprawy jakości powietrza oraz pozytywnego wpływu na zdrowie i efektywność nauki. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na przykład gruntowej pompy ciepła, przyczynia się do oszczędności energii, obniżając koszty eksploatacji budynku oraz emisję CO2. Wadliwie wykonany system HVAC może prowadzić do jego nieprawidłowego funkcjonowania i ostatecznie wymagać kompleksowej modernizacji. W publikacji przedstawiono przykładowe błędy projektowe i eksploatacyjne w tego typu instalacjach, na podstawie rzeczywistego systemu HVAC z gruntową pompą ciepła i pionowym wymiennikiem ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowicach w Polsce. Inwentaryzacja budynku i analiza istniejącego systemu HVAC ujawniły problemy związane z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji pompy ciepła oraz systemu wentylacyjnego, a także nieprawidłowości w ich projektach oraz doborze urządzeń w poszczególnych instalacjach. Możliwość optymalizacji działania istniejącego systemu wskazano między innymi poprzez rozbudowę instalacji gruntowego wymiennika ciepła oraz wymianę obecnych jednostek pomp ciepła na takie, które są lepiej dopasowane do pokrycia zapotrzebowania budynku na ciepło. Zalecono także wymianę central wentylacyjnych na wyposażone w wymienniki ciepła o wyższej efektywności.
PL
W 2023 roku odbyły się już dziewiąte (licząc od 2016 roku) aukcje na energię z OZE. Nie było niespodzianek, jak zwykle niemal cała pula zakontraktowanego wolumenu przypadła fotowoltaice, ale to tylko niewielka część oferowanego wsparcia. Czy system aukcyjny jest już zbędnym instrumentem kształtowania rozwoju OZE, skoro dotyczy tylko jednej technologii?
EN
Within the sustainable development (SD) paradigm, the European Green Deal (EGD) sets dynamic energy transition goals for the European Union (EU). However, diverse dynamics among member states, exacerbated by events like the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, directly influence this progress. This paper aims to present the energy transition course in EU countries up against the implementation of the objectives of the EGD. This paper conducts a thematic (scoping) literature review and comparative analysis of energy transition progress in all EU countries, concentrating on Poland, which faces unique challenges, including a sluggish pace of energy transition and the effects of the Russian invasion on Ukraine in this regard. Recommendations for Poland include an intensified focus on investments in renewable energy sources (RES) and low-carbon installations. The results demonstrate that collective success in SD necessitates each EU member fulfilling national climate goals, emphasising the need for a unified commitment to navigate complexities and build a sustainable future.
PL
W ramach paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Europejski Zielony Ład wyznacza dynamiczne cele trans-formacji energetycznej dla Unii Europejskiej (UE). Zróżnicowana dynamika między państwami członkowskimi, zaostrzona przez wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, wpływa jednak na tempo jego wdrożenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przebiegu transformacji energetycznej w krajach UE w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Niniejszy artykuł stanowi tematyczny (zakresowy) przegląd literatury oraz analizę porównawczą postępu transformacji energetycznej we wszystkich krajach członkowskich UE, koncentrując się na Polsce, która stoi przed szczególnymi wyzwaniami, w tym powolnym tempem wdrożenia mechanizmów transformacji energetycznej i skutkami napaści Rosji na Ukrainę w tym zakresie. Rekomendacje dla Polski obejmują kładzenie większego nacisku na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i instalacje niskoemisyjne. Wyniki wskazują, że wspólny sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga od każdego członka UE realizacji krajowych celów klimatycznych, podkreślając potrzebę wspólnego zaangażowania w budowanie zrównoważonej przyszłości.
EN
This paper addresses the construction of large-scale photovoltaic farms. The paper describes the issues of the current overconsumption of energy from traditional sources and the associated overuse of fossil fuels. Alternatives to these processes are presented based on literature sources, and the use of renewable energy sources, focusing on solar energy, is recommended here. In the research section, attention was focused on the economic and environmental aspects of ventures involving the construction of large-scale farms by manufacturing companies with high monthly energy consumption. In the first stage of the work, economic analyses were carried out based on data obtained from photovoltaic installation companies. For the simulation, an assessment of the costs and benefits of building a photovoltaic farm for a steel construction company located in eastern Poland was used. Another element of the research part of the study was an analysis of the results of a questionnaire survey, which was conducted among people living in the vicinity of such farms. On this basis, the environmental impact of neighbouring areas of this type of investment was estimated. Positive conclusions from the analyses made it possible to recommend the construction of this type of facility, especially for manufacturing plants with high electricity consumption.
PL
W artykule niniejszym podjęto problematykę budowy wielko powierzchniowych farm fotowoltaicznych. W pracy opisano zagadnienia dotychczasowego nadmiernego zużycia energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych i wiążące się z tym nadmierne wykorzystanie paliw kopalnianych. Na podstawie źródeł literaturowych przedstawiono alternatywy dla tych procesów oraz zarekomendowano wykorzystanie w tym miejscu odnawialnych źródeł energii koncentrując uwagę na energii słonecznej. W części badawczej uwagę skoncentrowano na aspektach ekonomicznych i środowiskowych przedsięwzięć polegających na budowie wielko powierzchniowych farm przez firmy produkcyjne o wysokim miesięcznym zużyciu energii. W pierwszym etapie prac bazując na danych pozyskanych z firm wykonujących instalacje fotowoltaiczne dokonano analiz ekonomicznych. Do symulacji posłużono się oceną kosztów i zysków jakie wiązałyby się z budową fermy fotowoltaicznej dla firmy wytwarzającej konstrukcje stalowe zlokalizowanej we wschodniej Polsce. Kolejnym elementem części badawczej była analiza wyników przeprowadzonego sondażu ankietowego, który został wykonany wśród osób zamieszkujących sąsiedztwo takich farm. Na jego podstawie oszacowany został wpływ na środowisko terenów sąsiadujących tego typu inwestycji. Pozytywne wnioski płynące z przeprowadzonych analiz pozwoliły na zarekomendowanie budowy tego typu obiektów w szczególności dla zakładów wytwórczych o wysokim zużyciu energii elektrycznej.
PL
W obecnych czasach koszty energii mają ogromny wpływ na wzrost kosztów utrzymania obiektów. Bardzo duży w tym udział ma zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz, w przypadku budynków oświatowych, oświetlenie wewnętrzne. W artykule przeanalizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej na przykładzie budynku szkoły podstawowej z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku poddanego w późniejszym okresie termomodernizacji. Analizowany budynek znajduje się w centrum Polski, w trzeciej strefie klimatycznej. Budynków szkolnych, w których została już wcześniej wykonana termomodernizacja, jest w Polsce tysiące. Jednak prace termomodernizacyjne polegały głównie na dociepleniu przegród, wymianie starych okien, ewentualnie wymianie źródła ciepła, czy modernizacji instalacji ogrzewania. W artykule wskazano obszary, w których można jeszcze dodatkowo podjąć działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej takiego budynku. Następnie dokonano obliczeń podstawowych wskaźników energetycznych EP, EK budynku w stanie istniejącym oraz po wykonaniu proponowanych prac.
EN
These days the ever-increasing energy costs have a huge impact on the increase in facility maintenance costs. A very large share of this is due to energy consumption for heating buildings, preparing domestic hot water and, in the case of educational buildings, internal lighting. For this reason, the article analyzes the possibilities of improving the energy efficiency of a public building on the example of a primary school building from the 1960s, which was later subjected to thermal modernization. The analyzed building is located in the center of Poland, in the third climate zone. There are thousands of school buildings in which thermal modernization has already been carried out throughout Poland. Nevertheless, the works carried out mainly consisted in insulating the partitions, replacing old windows, possibly replacing the heat source or modernizing the heating installation. The article indicates areas where additional actions can be taken to improve the energy efficiency of such a building. Then, the basic energy indicators PE, FE were calculated for the existing state and for the proposed changes.
PL
Niniejszy artykuł porusza tematykę wzajemnej korelacji funkcji oraz formy współczesnej architektury z uwarunkowaniami i potencjałem energetycznym nowoczesnych technologii wyposażenia budynku. W pracy przedstawiono wstęp do dalszych interdyscyplinarnych badań mających na celu określenie potencjału budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania jako obiektu wspierającego pracę energetyczną całego kampusu Politechniki Poznańskiej zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece Warta w Poznaniu.
EN
This article discusses the mutual corelation of function and form of contemporary architecture with energy conditions and potential of new technologies in buildings. The article presents an introduction to further interdisciplinary research aiming at defining the potential of the building of the Faculty of Architecture and Engineering Management as a facility supporting energy performance of the whole campus of the University of Technology located directly by the Warta river in Poznań.
EN
Purpose: The aim of this article is to identify initiatives related to social innovation in the area of energy. The rationale for undertaking research on this topic stemmed from the scarcity of scientific studies on social innovation in the energy sector. Design/methodology/approach: The research used qualitative research methods to verify information from various sources. For this purpose, a case study method was used, which is particularly important when researching complex phenomena. Findings: The results indicate that social innovations fit into the broadly understood concept of sustainable development, stimulating initiatives in the area of renewable energy sources, as well as contributing to energy savings, increased use of renewable energy systems, and improving the quality of life of residents. Originality/value: The issue addressed in this paper concerns social innovations related to the energy sector, which play an increasingly important role in the context of energy savings and increased use of renewable energy systems (RES). Social innovations are derived from the quality of social dialogue of public, non-profit or private organizations contributing to the solution of social problems. Social innovation plays an important role in many areas including energy, especially in supporting a low-carbon society.
EN
Purpose: The research objective of the work is to quantify the levels of profitability of a photovoltaic installation for a company from the clothing industry. The authors of the article answer the question of where and under what boundary conditions in Poland there is already economic justification for the construction of photovoltaic power plants producing energy for the needs of their own business activity. Design/methodology/approach: The study was conducted using the methods of models of economic measures. These methods allowed the authors to calculate the market value of the investment with the assumed boundary criteria and to determine the economic efficiency of the investment. In addition, the authors made an analysis of the energy consumption of the company's implementation of individual manufacturing processes. The research was carried out in the period 2020-2022 on the example of a real PV installation. Findings: Installing a photovoltaic system in production plants brings many benefits. It should be noted that each kWh produced in a PV installation makes the investor independent of the grid distributor, reduces the consumption of energy from conventional sources, minimizes the emission of pollutants into the atmosphere and favors economic development. In addition, investment in this type of installation allows for obtaining income from the sale of surplus energy produced. Practical implications: The presented models have shown that the project of their implementation is fully economically justified and will allow investors to make a rational investment decision. Originality/value: The contribution of this work is to obtain data that allowed the authors to indicate directions for improvement that may contribute to a more reliable assessment of the profitability of the tested installations. The proposed research can improve the planning of new industrial plants in terms of PV Installations as well as the redesign of existing ones.
first rewind previous Strona / 92 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.