Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper is devoted to the problem of the relationship between public space and high-rise buildings implemented in Warsaw in the years 1989-2022. The location of twenty-three high-rise buildings with a minimum height of one hundred meters was examined in terms of their role as basic elements of the city image and urban composition, according to the theory of K. Lynch and K. Wejchert, multi-functionality of the space available in the public space in the examined buildings, number of users objects, parameters of the nearest neighboring public space - its area and width, and the visibility of objects from the public space. Research shows that the high-rise buildings located in Warsaw are located next to the public space that does not correspond to their scale and the generated traffic in the public space. Most of the buildings are located at streets or traffic junctions, only two buildings are located at the squares, and one at the closure of the streets. It is not possible to distinguish a coherent planning strategy related to the location of such facilities in Warsaw.
PL
Tekst poświęcony jest problematyce relacji pomiędzy przestrzenią publiczną a wysokościowcami realizowanymi w Warszawie w latach 1989-2022. Przebadano lokalizację dwudziestu trzech budynków wysokościowych o wysokości minimalnej stu metrów pod kątem ich roli, jako elementów podstawowych obrazu miasta i kompozycji urbanistycznej, wg teorii K. Lyncha i K. Wejcherta, wielofunkcyjność przestrzeni dostępnej w badanych budynkach z przestrzeni publicznej, liczbę użytkowników obiektów, parametry najbliższej sąsiadującej przestrzeni publicznej – jej powierzchnię i szerokość oraz widoczność obiektów z przestrzeni publicznej. Badania wskazują, że lokalizowane w Warszawie wysokościowce są położone przy przestrzeni publicznej nieodpowiadającej ich skali i generowanemu ruchowi w przestrzeni publicznej. W większości budynki położone są przy ulicach lub węzłach komunikacyjnych, jedynie dwa obiekty położone są przy placach, a jeden na zamknięciu ulic. Nie jest możliwe wyodrębnienie spójnej strategii planistycznej związanej z lokalizacją tego typu obiektów w Warszawie.
EN
The article analyzes the artistic interpretations of objects of architectural heritage from paintings and graphics, as the basis for the formation of the modern image of the city.
PL
W artykule przeanalizowano artystyczne interpretacje obiektów dziedzictwa architektonicznego (przedstawione w malarstwie i grafice), które są podstawą kształtowania nowoczesnego wizerunku miasta. Pokazano, że współczesny wizerunek miasta jest połączeniem „ducha miejsca” i „ducha czasu” i kształtuje się w kontekście dualizmu kulturowej uniwersalizacji i dążenia społeczności lokalnych do zachowania historycznej tożsamości krajobrazu miejskego. Opisano następujące metody odtwarzania dziedzictwa architektonicznego jako podstawy obrazu miasta przez artystów: utrata indywidualności i „zanikanie” fragmentów miejskiej rzeczywistości; międzykulturowy i międzyetniczny dialog „starego i nowego” („mozaika”, „kompozycja”) oraz „życie małego miasta w dużym” („stare miasto”, „fantazje o przeszłości”).
PL
Artykuł prezentuje wyniki pracy projektowej podjętej nad tematyką redefinicji obecnej drogi wylotowej z Krakowa w kierunku północnym, w stronę Warszawy i Kielc, na ulicę miejską przyjazną mieszkańcom, a także wytworzenie żywych, aktywnych przestrzeni publicznych, tworzących wizerunek miasta, oferujących szerokie spektrum aktywności oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla mieszkańców pobliskich dzielnic. Głównym założeniem działań projektowych jest scalenie istniejących przestrzeni publicznych miasta: alei 29 Listopada wraz z jej najbliższą okolicą, w ramach jednego, ciągłego i spójnego obszaru, zapewniającego mieszkańcom swobodę i komfort użytkowania przestrzeni publicznych o różnym charakterze.
EN
The paper presents results of the designing works focusing on the subject of redefinition of the current exit road from Cracow towards the North, to Warsaw and Kielce, into a municipal street, friendly for the city inhabitants, as well as of creation of living, active public spaces, creating the image of the city, offering a vast array of activities and pastimes for inhabitants of the nearby city districts. The main assumption of the designing works is the unification of the existing public spaces of the city: 29th Listopada Avenue with its immediate vicinity, within the scheme of one, continuous, and coherent area, providing its inhabitants with freedom and comfort of use of public spaces of different characters.
EN
The aim of the paper is to demonstrate a scheme of research connected with the shape of an urban space and its determinants. As a basis, elements of a city and their spatial features deciding about the characteristic and individual image of an urban organism were determined. They were defined using the example of the evolution of European cities from ancient times until modernism and the analysis of various methods of characterising the tissue of a city. The reference to modernism is justified by the importance of its strategies for the development of the European urban thought. A modern model of a city, created in the first decades of the twentieth century, was the answer to the rapid industrialisation and urbanisation connected with the industrial revolution of the 19th century. Its implication brought about radical changes of the concept of shaping cities and the creation of new features of the main elements of their spatial structure.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie schematu badań odnoszącego się do kształtu przestrzeni zurbanizowanej i jej determinant. Jako jego podstawę wyznaczono elementy miasta i ich cechy przestrzenne, które decydują o charakterystycznym, indywidualnym obrazie organizmu miejskiego. Wskazane one zostały w oparciu o analizę ewolucji miasta europejskiego od starożytności do modernizmu oraz analizę zróżnicowanych metod charakterystyki tkanki miejskiej. Odniesienie się do okresu modernizmu wynika ze znaczenia ówczesnych strategii w rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej. Powstały w pierwszych dekadach XX w. nowoczesny model miasta był odpowiedzią na gwałtowaną industrializację i urbanizację związaną z XIX-wieczną rewolucją przemysłową. Jego implikacja spowodowała radykalne przemiany koncepcji kształtowania miast i wykształcenie nowych cech głównych elementów ich struktury przestrzennej.
PL
Mapa mentalna to wyobrażenie człowieka o otaczającej go przestrzeni. Celem pracy było przedstawienie obrazu miasta wykreowanego w wyobrażeniach społeczności. Z tego powodu zostało przeprowadzone badanie społeczne z udziałem 22 respondentów Kątów Wrocławskich z Dolnego Śląska. Ankieta, wywiad indywidualny i rysunek to główne narzędzia eksperymentu, które doprowadziły do uzyskania obrazu miasteczka na podstawie metody Lyncha z lat 60. ubiegłego wieku, polegającej na budowaniu mentalnych map w oczach społeczeństwa. W podsumowaniu autorka porównuje obraz miasta widziany oczami społeczności ze strukturą wykreowaną przez urbanistę oraz wskazuje zbieżności i rozbieżności dwóch wizerunków miasteczka.
EN
A mental map is a human idea of the surrounding space. The purpose of this work was to represent the image of the town created in the mind of the public. For this reason, a social survey involving 22 researchers was conducted in Kąty Wrocławskie in Lower Silesia. The survey, individual interview and drawing are the main tools of the experiment which resulted in obtaining the image of the town, shaped on the basis of the method of Lynch from the 60s in the last century, consisting in building the maps in the eyes of community. The summary compares the image of the town as seen from the community and the structure created by urban planner and indicates the convergence and divergence of two images of the town.
PL
W niniejszym artykule opisano wybrane przekształcenia terenów poprzemysłowych i ich wpływ na obraz miasta. Na podstawie realizacji zabudowy Docklands w Londynie przeanalizowano możliwości wykorzystania istniejącej zabudowy i infrastruktury związanej z przemysłem w Gdańsku. Sprawdzona została słuszność stwierdzenia, że dziedzictwo kulturowe ma istotny wpływ na tożsamość i rozwój kulturowy człowieka.
EN
In this article there were described the selected transformations of brownfields and their impact on the image of the city. Based on the implementation of buildings in Docklands in London, the possibility of using existing buildings and infrastructure connected with industry in Gdańsk was examined. There was checked the validity of statement, that a cultural heritage has a significant impact on the identity and cultural development of a human being.
7
Content available remote Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry – mapy mentalne
PL
Artykuł przedstawia próbę zwrócenia uwagi na elementy kompozycji urbanistycznej miasta Zielona Góra, które są ważne dla jej mieszkańców. Badania percepcji umożliwiającą określenie i hierarchizację elementów przestrzennych miasta. Jako metodę badawczą przyjęto mapy mentalne tworzone przez mieszkańców. Miasto przedstawiane spontanicznie w formie graficznej, w skojarzeniach, wyróżniających elementy przestrzeni miejskiej, jest powszechnie stosowaną techniką badań. Większa część elementów i obiektów urbanistycznej kompozycji miasta powtarzała się na wszystkich mapach. Dzięki temu badaniu można określić co jest ważne i dostrzegane w przestrzeni przez jej użytkowników, a tym samym na co władze lokalne powinny zwrócić szczególną uwagę. Często wyróżniane obiekty są symbolami, punktami orientacyjnymi i elementami związanymi z wydarzeniami kulturowymi, z którymi społeczność lokalna się identyfikuje. Zapis urbanistyczny w lokalnych dokumentach planistycznych (mpzp) powinien te elementy wyróżniać i chronić.
EN
The article presents an attempt to draw attention to the elements of the urban composition city Zielona Gora, which are important for people. Perception study helps in identify and hierarchy of spatial elements of the city. The research method adopted mental maps which was created by the residents. The city presented in graphical case elements of urban space is a commonly used technique research. The greater part of the elements and main urban objects are repeated on all maps. With this test you can determine what is important and perceived in space by its users and what local authorities should pay particular attention. Very often it turned out that drawn by the respondents elements are symbolic objects or elements of related cultural events, important for the residents of the city. It shows that local urban planning documents (Master Plan) should stand and protect objects or spaces this elements.
PL
W artykule poruszono zagadnienia ochrony i kreacji obrazu miasta w procesach rozwoju i odnowy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych śródmieścia. Obraz miasta jest rozumiany jako podstawowy element tożsamości miasta oraz jako zapis mentalny w świadomości społecznej, który umożliwia identyfikację z miejscem.
EN
A paper deals with questions of a preservation and creation of a city image within process of a city development as well as a city centre renewal. A special attention is paid to problems of a public space in a city central area. A city image is understood as a basic element of an identity and a mental image registered in a social consciousness.
PL
Jednym ze skutków globalizacji rynku usług architektonicznych jest ignorowanie lub powierzchowne traktowanie lokalnych kontekstów kulturowych. Historycznie ukształtowana tożsamość miasta ulega potrzebie tworzenia światowej marki, której nośnikiem jest przede wszystkim architektoniczna ikona - dzieło znanej pracowni, flagowy obiekt w przestrzeni nadający jej nowy, przebojowy wyraz. Na skutek kryzysu pojawiają się jednak wątpliwości: czy wyjątkowość tych konstrukcji zawsze uzasadnia wszystkie ponoszone na ich rzecz koszty, wśród których najpoważniejszym jest oderwanie od kulturowego kontekstu? Czas kryzysu może być czasem refleksji, która pomoże docenić prawdziwy charakter miejsc i wartość tradycyjnego, lokalnego budownictwa. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jak w warunkach postępującej globalizacji tworzyć trwałą architekturę i zachować ciągłość charakteru miasta? Jako dobre przykłady przywołuje się wybrane narzędzia zrównoważonego rozwoju przestrzennego i ochrony obrazu miasta, stosowane w Wielkiej Brytanii.
EN
The globalisation of the architectural profession has led to an ignorance of local cultural contexts. The historically shaped identity of a city is being destroyed by the need for a new global brand created mainly by an iconic building, a flagship investment, designed by a famous architect, able to create a new cutting-edge image of the city. However, during times of austerity, more and more questions arise: is the uniqueness and efficiency of these impressive, and technically advanced constructions, a sufficient excuse for high costs, including isolation from local context? The global financial crisis can provoke a reflection that will help to appreciate the real character of places and the value of traditional, local buildings. This paper is an attempt to answer the question of how to create sustainable architecture and maintain the continuity of the character of cities. Some tools of sustainable urban development and townscape protection used in United Kingdom are men¬tioned as good practices worthy to follow.
PL
Temat tożsamości przestrzennej małego miasta przedstawiono na przykładzie Drezdenka - niewielkiego miasteczka położonego w zachodniej Polsce. Podczas studiów nad obrazem miasta wykorzystano metody badawcze opisane przez Kevina Lyncha [13]. Drezdenko to przykład miasta o bogatej historii, która w interesujący sposób utrwaliła się w jego strukturze przestrzennej. Przemiany gospodarcze z lat 80. sprawiły, że dziś żyje ono głównie wspomnieniami lepszych dni. Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców pokazały jednak, że jasny i klarowny obraz miasta znajduje nadal swoje odbicie w dużym poczuciu tożsamości przestrzennej respondentów. Jednocześnie obawę budzą zauważone w wypowiedziach oznaki nadmiernej globalizacji przestrzeni tego urokliwego miasteczka - problemy te są charakterystyczne dla wielu małych miast w Polsce.
EN
Spatial identity of a small town is shown on the example of Drezdenko- a small village in western Poland. The city's image is explored using the methods described by Kevin Lynch [13]. Drezdenko is an example of a city with an interesting history, which was entrenched in its spatial structure. Now, because of economic changes of the 80's, Drezdenko live memories of better days. A survey conducted among residents, however, have shown that the bright and clear image of the city is still reflected in the spatial identity of the respondents. Unfortunately, alarming signs of excessive globalization of space in this charming town can be observed - these problems are distinctive for many small towns in Poland.
PL
Władze miast promując wydarzenia, hasła, loga, które identyfikują miasto z działaniami, kształtują aktywnie jego wizerunek. Czytelnym obrazem miasta może stać się np.: hasło: „Bielawa - modelowe miasto ekologiczne”, „Rowerowy Śrem”, „Poddębice - miasto słońca”, „Raciechowice - gmina ekologiczna”. Idea „smart cities”, „energie cities” lub też inna ogólna promocja np.: energooszczędności, finansowana z programów i środków wspólnotowych, umożliwia zmniejszenie obciążeń dla działań własnych miasta. Udział w tych programach, podobnie jak dobre sprecyzowanie celów polityki miejskiej, stają się koniecznością w sprawnym pozyskiwaniu środków unijnych, bez których miasta przestają się dynamicznie rozwijać.
EN
In modern towns their image and identity are being formed in a more and more active way. Town authorities promote events, slogans, logos, which identify a town with actions and events. A clear image of a town can be i.e.: Bielawa – a model ecological town, Cycling Śrem, Poddębice – a sunny town, Raciechowice – an ecological administrative commune. The idea of “smart cities, “energy cities” or any other general promotion, i.e.: saving energy financed with money provided by programs of community initiatives makes it possible to reduce expenses on an administrative commune’s own projects. Participation in programs and specific goals of town policy are becoming a necessity in order to receive financial help from the EU, without which dynamic development of towns is not possible.
12
Content available Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta
EN
In the article entitled "Phenom-enological method of town landscape researching" according to the author the landscape has been researched for the means of its suitability for intended actions which so far have resulted in a choice of specific research tools and techniques. The whole of the landscape as a uniform body has not been researched because of its complicated and dynamic structure. Phenomenological method of landscape researching is a step in the direction of entire landscape research. Urban landscape, because of its external and internal configuration, densification, mobility and changeability of scenery requires diversification of research methods. In the article it was stressed that phenomenological method of landscape researching can be an effective method all the more that nowadays a description of the town is mainly its functional description not a formal one. A functional description was a characteristic one for town-planning from the previous century when a strict connection of function and form was acknowledged. Earlier town-planning dealt with the form of a town. Functional description could operate with a calibrated view as a basic record, spatially differentiating individual functions assigned to particular town districts. A formal description can not be limited to the view, it will tend to turn to recording techniques elaborated in history for the record of a spatial systems form. The author draws the readers attention to the fact that a superficial glance at carried out town landscape views allows us to state the foreground of all full views which defines traffic and infrastructure operating in it. The second plan is architectonic elevations, monuments, trees and far views. The third plan is buildings and shape of their crowns with the sky as a background. These plans are mostly layered with parallel bands whose height defines the centre of the view orientating vision. The number of views, even in residential parts of a town is limited by density of the urban space and unattractiveness, fortuity of town-planning compositions. In perspective, having deeply researched carried out views, a chance appears to receive interesting results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.