Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system antropotechniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wielokryterialna analiza zdarzeń drogowych
PL
W pracy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia antropotechnicznego, czyli w opisie: użytkownik – pojazd – droga, a więc elementów występujących w większości prowadzonych analiz związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podjęto próbę utworzenia opisu i zbadania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu antropotechnicznym; przypisano do poszczególnych elementów tego systemu (człowiek – pojazd ‒ droga) wyróżniki jakościowe opisujące stan składowych tego systemu i nadano wyselekcjonowanym i ważnym wyróżnikom wartości liczbowe, które następnie z wykorzystaniem metod analizy statystycznej umożliwiły zbudowanie modelu bezpieczeństwa ruchu (BRD). Przytoczono dane statystyczne z wypadków drogowych w poprzednich latach z wyróżnieniem poszczególnych elementów systemu antropotechnicznego.
EN
The article presents the issues of road safety with particular emphasis on the anthropotechnical approach, in the description: user ‒ vehicle ‒ road, and therefore the elements occurring in most analyzes related to road safety issues. An attempt was made to create a description and study of the traffic safety system in an anthropotechnical sense, assigning individual elements of this system (human ‒ vehicle ‒ road) to qualitative characteristics describing the state of components of this system and assigning selected and important numerical values. Model of traffic safety (BRD). Statistical data on traffic accidents are presented in previous years, the distinction of particular elements of the anthropotechnical system was highlighted.
EN
The presented paper discusses the theoretical safety issues in complex sociotechnical systems. The traditional efforts to deal with the accidents/hazard events identification problem for complex systems seem to be insufficient, because they have tended to neglect or omitted the broader sociotechnical environment. Following this, a brief literature review in the area of sociotechnical systems modelling is provided. This gives the possibility to develop a formal model for hazard events (safety risk events) occurrence in man-machine-environment systems. The detailed analysis is provided for the performance of transportation systems.
PL
Prezentowany artykuł omawia teoretyczne kwestie bezpieczeństwa złożonych systemów antropotechnicznych. Tradycyjne podejścia w celu rozwiązania problemu właściwej identyfikacji zagrożeń wydają się być niewystarczające, ponieważ zwykle zaniedbują lub pomijają szerszy kontekst socjotechniczny otoczenia. W związku z tym krótko przedstawiono przegląd literatury w obszarze modelowania systemów antropotechnicznych. Pozwoliło to na opracowanie formalnego modelu matematycznego dla opisu zagrożeń występujących w układzie: człowiek-maszyna-otoczenie. Szczegółowa analiza została przedstawiona dla systemu transportowego.
PL
Omówiono wybrane operacje kartami bankowymi, sklasyfikowano niepożądane zdarzenia elementarne oraz zaprezentowano zagadnienia bezpieczeństwa systemu operacji kartami bankowymi.
EN
The paper discusses selected operations by bank cards, classifies undesirable elementary events and presents problems connected with security of bank card operations system.
4
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
PL
Systemy antropotechniczny to para Człowiek – Obiekt Techniczny realizująca swoje zadania w Otoczeniu . W systemach tego typu zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie oraz w jego otoczeniu. Poziom niepożądanego oddziaływania czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo działania systemu antropotechnicznego, uzależniony jest od umiejscowienia człowieka w analizowanym systemie. W pracy podjęto próbę budowy metody oceny niepożądanych oddziaływań ludzi usytuowanych w systemie antropotechnicznym i jego otoczeniu. W tym celu zbudowano algorytm oceny niewłaściwych działań ludzi.
EN
Anthropotechnical it’s a of pair a Human – Technical Object and Environment . In these systems hazards can be caused by: the man C, the technical object OT, and influence of the environment on the technical object and people who are present in the system and its environment. The authors of the paper make an attempt to evaluate the level of threats resulting from intended or not intended actions of people situated in this environment.
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące diagnozowania w aspekcie bezpiecznościowym systemu kierowca-samochód-otoczenie. Scharakteryzowano zagadnienie diagnozowania eksploatacyjnego i diagnozowania projektowego tego systemu. Przeanalizowano właściwości diagnozowania sekwencyjnego i priorytetowanego inicjowanego przez system diagnozujący oraz diagnozowania inicjowanego przez dozorowane podsystemy samochodu z adresowaniem urządzeń lub komunikatów. Podano przykład zastosowania autorskich koncepcji organizacji komunikacji z użyciem magistrali CAN.
EN
The paper presents a discussion concerning the driver-vehicle-environment diagnosing process, in terms of safety. The problems of operational and design diagnosing were formulated. The properties of the sequential diagnosing and diagnosing with priorities, initiated by diagnosing system as well as by the car supervised subsystems, both with device and message addressing were discussed. An application example of the author’s concept of communication with use of the CAN bus was presented.
7
Content available remote Niezawodność użytkowa systemu antropotechnicznego
PL
Wartość użytkowa systemu antropotechnicznego (SAT) zdeterminowana jest głównie jakością wytwarzanego przez ten system efektu (produktu). Jedną z istotnych miar jakości efektu użytkowego jest jego niezawodność. W artykule scharakteryzowano pojęcie niezawodności efektu użytecznego w kontekście struktury funkcjonalnej systemu antropotechnicznego oraz podano oryginalne koncepcje: a) systemu tolerowania błędów operatora, b) metody zwiększania niezawodności procesu transmisji informacji. Aplikacja przedstawionych propozycji np. w przemysłowym systemie komunikacji typu master-slave, może istotnie zwiększyć niezawodność zadaniową tego systemu. Przemawia za tym to, że system tolerowania i korygowania błędów operatora zwiększa niezawodność procesu transmisji komunikatów, a metoda komparacyjnego wyboru bezbłędnych komunikatów ze zbioru komunikatów przesyłanych, uodparnia efekt procesu transmisji na różnorodne zakłócenia i błędy np. pomiarowe.
EN
The utility value of the human engineering system depends mainly on the quality of the effect produced by the system (product). One of the major measures of the utility effect quality is its reliability. In the paper there has been characterized the term of the utility effect reliability in the context of the functional structure of the human engineering system. Moreover, there have been mentioned original concepts of a) the system of operator's error toleration and b) the methods of increasing the reliability of information transmission process. The implementation of the presented proposals, e.g. in the industrial communication system of the master-slave type, may considerably increase the task reliability of the system. This is supported by the fact that the system of tolerating and correcting operator's error increases the reliability of the process of message transmission, while the method of comparative selection of error-free messages from the collection of messages sent makes the effect of the transmission process proof to various interferences and faults, e.g. measuring errors.
8
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono system antropotechniczny (SAT) w ujęciu potencjałowym. Podano potencjałowe oraz bezpiecznościowe potencjałowe kryterium zdatności systemu antropotechnicznego. Zaadaptowano ujęcie potencjałowe do oceny ryzyka zawodowego. Całość artykułu uzupełniają przykłady.
EN
A human engineering system (HES) in a potential conception is presented in the article. The human engineering potential fitness criterion and potential fitness criterion in safety perspective are given. Furthermore the potential approach was adopted to a risk assessment. The article is complemented with examples.
PL
Złożone obiekty techniczne zawierają wiele elementów cechujących się wysokim poziomem zaawansowania technicznego, gwarantujących utrzymanie zadeklarowanego poziomu niezawodności. W zdecydowanej większości przypadków badania zasadniczych cech obiektów ukierunkowane są na określenie zdatności funkcjonalnej w oderwaniu od badań operatorów. Jest to znaczne uproszczenie i wyidealizowanie warunków, ponieważ z winy tzw. czynnika ludzkiego może pochodzić ponad 50% niezdatności (uszkodzeń, awarii, defektów). Dlatego też należy podkreślić wagę wpływu człowieka na poprawność realizacji funkcji zdefiniowanych w założeniach technicznych w aspekcie niezawodności.
EN
Complex technical objects contain many components, characterised by high advanced technical level, that guarantee maintenance of the declared reliability level. In majority of cases, investigations of essential features of the objects are aimed at determination of their functional ability and are carried out separately from operators' investigations. It is considerable simplification and idealisation of conditions because the faults of "human factor" faults can cause over 50% damages, defects, or failures. Thus, influence of people activity on proper operation of complex objects should be taken into consideration in technical guidelines, in reliability aspect.
PL
Istnieje powszechne przekonanie, że prawne regulacje w żegludze morskiej zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na morzu, a mimo to przegląd wypadków na morzu nie potwierdza tego. Pojawia się pytanie, czy międzynarodowe morskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo nadążają za gwałtownie zmieniającymi się sytuacjami. W pracy tej przedstawiono środki zaradcze przedsięwzięte przez te instytucje, jak również dziedziny, w których takie środki powinny być podjęte.
EN
There is a common conviction that legal regulations in the maritime industry assure a high level of maritime safety. Nevertheless, surveys of maritime accident reports cast doubt on this conviction. There appears a question whether international maritime bodies responsible for the safety manage to respond to a rapidly changing situation. In this paper measures taken up by these bodies are presented. Moreover, the areas in which such measures should be taken are described.
11
Content available remote Rola operatora w systemie antropotechnicznym rolniczego agregatu maszynowego
PL
Do określenia roli kierowcy-operatora w systemie antropotechnicznym rolniczego agregatu maszynowego (człowiek-maszyna-środowisko), zastosowano oryginalną metodykę badań i ocenę pracy w warunkach polowych oraz wpływu osobowości człowieka na zadymienie spalin. Wykazano wpływ temperamentu operatora na wielkość zadymienia spalin ciągnika.
EN
Paper discussed the role of driver-operator in the human engineering system of an agricultural machine set (man-machine-environment). An original method was applied to investigate and to evaluate the driver-operators’ work under field conditions as well as the influence of human personality on the extent of exhaust gases’ emission. The impact of operator’s temperament on the exhaust smoke emission by tractor at field operation was proved.
PL
Projektowanie jako jedna z form przygotowania działań jest procesem przetwarzania informacji. Szczególne zadania i problemy pojawiają się gdy przedmiotem projektowania jest system: człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Projektant staje, między innymi, przed problemami projektowania antropotechnicznego systemu przetwarzania informacji.
EN
The essence of human engineering design is an anthropocentric approach towards the design process. To gain this the designer have to have an appropriate knowledge about the human being and his way of acting during using of the technical object. Current paradigm of design inadequately takes into consideration the " human factor " influence on working of "human -technical object - environment" system. Major factors that have an influence on the safety of the mentioned systems are the information flowing from the technical object to the human.
13
Content available remote Metoda energetyczno-czasowa oceny działania systemów antropotechnicznych
PL
W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które (podobnie jak przedstawione w mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą (dżulxsekunda). Tak rozumiane działanie przedstawiono w ujęciu prakseologicznym i technicznym.
EN
The paper presents the suggestion of the quantitative interpretation of action, which (just like classical mechanics: the operations of Hamilton and Maupertius and the operations issuing from the changes of body momentum) is considered as a physical quantity of the unit of measure named a joule-second (joulexsecond]. Such understood action has been presented in the praxsiological and technical aspect.
PL
Artykuł poświęcony jest syntezie uogólnionych, niezawodnościowych miar eksploatacyjnych właściwości systemu antropotechnicznego. Przez pojęcie uogólnionych, niezawodnościowych miar tych właściwości autor rozumie potencjalność i potencjał systemu (miary prognostyczne) na efektywność i efekt systemu (miary genetyczne). Ogólność tych miar wynika przede wszystkim z faktu, że mogą być one stosowane zarówno w fazie użytkowania, jak i w fazie obsługiwania systemu (obiektu). Do zdefiniowania proponowanych miar autor dochodzi poprzez analizę właściwości ważniejszych - spośród spotykanych - modeli systemu antropotechnicznego.
EN
In the paper is discussed the synthesis of general reliability operational measures of the characteristics of a man-machine system. As the general reliability measures of such properties the potentiality and the system potential (prediction measures) are understood by the Author as well as effectiveness and the result of the system (genetic measures). General properties of such measures is the result of the possibility of their use both in the stage of the use and maintenance of the system (object). The Author has achieved definitions of proposed measures by the analysis of properties of more important - within existing - models of the man-machine systems.
PL
Artykuł zawiera przegląd ważniejszych pojęć związanych z potencjałem i efektem systemu antropotechnicznego oraz wynikające z tego przeglądu propozycje niezawodnościowych kryteriów zadaniowej i chwilowej zdatności systemu antropotechnicznego w ujęciu prognostycznym i genetycznym. Przedstawione opracowanie opiera się na założeniu, że o niezawodności systemu decyduje nie tyle zdolność do funkcjonowania w określonym przedziale czasu, co przede wszystkim zdolność do zrealizowania zadania w określonych warunkach. Jest to poszerzająca interpretacja klasycznego pojęcia niezawodności.
EN
In the paper is contained the review of more important concepts connected with the potential and the effect of the antropo-technological system and propositions of reliability criterions of the task and virtual ability of the antropo-technological system in prediction and genetic quantification. The presented report is based on the assumption that the functional ability of the system in the predetermined time interval is less important in deciding on the reliability of the system but its more then others the ability for realization of the task in determined conditions. It is more broad interpretation of the classic reliability concept.
16
PL
W referacie przedstawiono problem wiarygodności diagnozowania stanu obiektów wchodzących w skład lotniczego systemu antropotechnicznego pod kątem funkcji celu. Skupiono się głównie na problemach występujących w naszym lotnictwie wojskowym. Wykazano, że diagnozowanie poszczególnych elementów systemu bez uwzględnienia ich wzajemnych relacji jest niepełne, a czasami dające mylny obraz rzeczywistego stanu systemu. Zaproponowano kompleksową relacyjną metodę diagnozownia systemu antropotechnicznego w układzie {układ oddechowy pilota - pokładowa instalacja tlenowa} oraz omówiono jej założenia i potencjalne korzyści zastosowania.
EN
This paper describes credibility of the diagnosis' state of object included in the aviation anthropotechnical system with special focusing on the function of purpose. It revealed that the diagnosis of every single element in the system without paying attention to their bilateral relations is insufficient and it frequently pictures a vague and false vision of reality. It has been proposed a full interaction method of diagnosis of the anthropotechnical system in a relationship {pilot's respiratory system – board oxygen installation} and described its assumptions and its potential profits while used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.