Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Heat generation and dissipation in dry polymer bearings are important aspects in their design and operation, because the overheating may lead to fast wear or product damage. The estimation of the maximum temperature under defined load conditions is crucial, but it is also a challenging task. Firstly, it is difficult to measure temperature directly at the contact surface between the bearing and the shaft. Secondly, thermocouples that are commonly used as the temperature sensors might create measurement errors. The work presented in this paper utilizes the numerical model of a polymer bearing for the analysis of the internal temperature field. The model is validated with use of experimental data; and, in order to mitigate the measurement errors of the thermocouple sensor, their geometry and properties are included in the simulation model. The achieved agreement between simulation and experimental temperatures is 10% on average, and it is judged that the numerical model may be applied for thermal analysis of the polymer bearing. The obtained results confirm the influence of the thermocouples with metallic sheaths on the temperature distribution inside the tested polymer bearing. It is shown that the value of the measurement errors depends on the layout of thermocouples and might be significantly reduced by their proper arrangement. It is believed that the presented approach for the analysis of thermal performance of dry polymer bearings might be applied to similar cases, which are characterized by large temperature gradients and require temperature sensors, that are made of the materials of high thermal conductivity.
PL
Generacja ciepła i jego rozprowadzenie stanowi ważny element przy projektowaniu i użytkowaniu suchych łożysk polimerowych, ponieważ wysoka temperatura może prowadzić do szybszego zużycia materiału i uszkodzenia łożyska. Dlatego też koniecznym jest określenie maksymalnej temperatury występującej przy pracy łożyska. Wyznaczenie maksymalnej temperatury przy zadanym obciążeniu niesie ze sobą kilka wyzwań, mianowicie nie jest możliwy pomiar bezpośrednio na powierzchni styku łożyska i wału, oraz zastosowanie typowych czujników temperatury może prowadzić do dużych błędów pomiarowych. W publikacji pokazano możliwość zastosowania modelu numerycznego do analizy rozkładu temperatury w łożysku, a walidacja zaproponowanego modelu została dokonana w oparciu o wyniki eksperymentalne. Wykazano konieczność uwzględnienia w geometrii układu kształtu i sposobu rozmieszczenia czujników termoparowych, które mogą istotnie wpływać na mierzone wartości temperatury. Ostatecznie różnice pomiędzy wartościami zmierzonymi i wyliczonymi w zaproponowanym modelu nie przekraczały 10%, co pozwoliło uznać ten model za właściwy do analizy termicznej wybranego łożyska polimerowego.
4
Content available remote Potencjał symulacji numerycznych
PL
Jednym z głównych problemów podczas analizy cieplnej maszyn elektrycznych jest poprawne zamodelowanie poszczególnych jej elementów. Złożona struktura uzwojenia oraz pakietu blachy elektrotechnicznej powoduje, że wyznaczenie przewodności cieplnych tych elementów jest niezmiernie trudne. W artykule przedstawiono zastosowanie metody homogenizacji do wyznaczania zastępczej przewodności cieplnych uzwojenia wsypywanego oraz pakietu blachy elektrotechnicznej. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
One of the main problems in the thermal analysis of the electric machines is a correct modeling of individual components. The complex structure of the winding and core causes that determination of the thermal conductivity of these elements is extremely difficult. The article presents an application of the homogenisation method to determine the thermal conductivity of a winding and core. In order to validate correctness of the calculation results, measurements on the physical model of the machine are carried out.
PL
Osiągnięcie niskiego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – EP [kWh/(m2·rok)] dla „budynku o niskim zużyciu energii” jest możliwe m.in. poprzez poprawne zaprojektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy. W przypadku występowania zróżnicowanych materiałów (pod względem współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]) w danej warstwie materiałowej przegrodę określa się jako niejednorodną cieplnie. W pracy określono parametry fizykalne wybranych przegród zewnętrznych i ich złączy o zróżnicowanych układach materiałowych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO.
PL
Nowe zastosowanie silników elektrycznych skutkuje zwiększonymi wymaganiami odnośnie układu chłodzenia. Dlatego też niezmiernie ważna jest dokładna znajomość rozkładu temperatury w poszczególnych częściach maszyny elektrycznej, zwłaszcza w uzwojeniu, w różnych jej stanach pracy. W artykule przedstawiono metodę homogenizacji impregnowanych uzwojeń wsypywanych maszyn elektrycznych. Zaprezentowana metoda wyznaczania zastępczej przewodności cieplnej uzwojeń pozwala na znaczne ograniczenie kosztu obliczeniowego koniecznego do wyznaczenia poprawnego rozkładu temperatury w uzwojeniu oraz określenie maksymalnej temperatury w uzwojeniu. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
New application of electric motors results in increased demands on the cooling system. Therefore, it is extremely important to know the exact temperature distribution in different parts of the electrical machine, especially in the winding, in its various operating conditions. The paper describes a method of homogenization windings with randomly placed conductors. The presents method for obtaining an equivalent thermal model of a winding with impregnation resin, in order to simplify the calculation of temperatures in electrical machines. In order to verify the presents method of computer simulation results are verified on a real object measuring motor.
8
Content available remote Thermal analysis of a PMSM using fea and lumped parameter modeling
EN
Permanent magnet synchronous motors are often used in hybrid electric vehicles due to the high power density. Overheating in a PMSM motor can cause negative effects on the work of permanent magnets and a significant shortening of the life of the machine due to the phenomenon of the thermal ageing of insulation. Therefore, it is extremely important to know the exact temperature distribution in different parts of the electrical machine under various operating conditions. This paper presents a lumped parameter thermal model and FE model of a permanent magnet synchronous motor. A method for the homogenization of a stator winding is also described. In order to validate the accuracy of the calculation results, measurements on the physical model of the machine were carried out.
PL
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi dzięki dużej gęstości mocy są coraz chętniej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Zbyt duże nagrzewanie silnika PMSM może wpływać negatywnie na pracę magnesów trwałych oraz spowodować skrócenie czasu życia maszyny w wyniku termicznego starzenia się izolacji. Dlatego też niezmiernie ważna jest dokładna znajomość rozkładu temperatury w poszczególnych częściach maszyny elektrycznej, w różnych jej stanach pracy. W artykule przedstawiono analizę cieplną silnika synchronicznego z magnesami trwałymi przeprowadzoną metodą schematów cieplnych, jak również metodą elementów skończonych (MES). Opisano także metodę homogenizacji uzwojeń wsypywanych. Wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
Heat treatment of elements with large and complex geometries generate distortions and strains inhomogeneity. Current paper focuses on material basic thermo-chemical parameters analysis in aim for prediction of AISI 9310 steel behaviour if it is about treatment of ring gears used conventionally for aircraft engine gear transmission system. Heat treatment process of heavily loaded aircraft engine transmission gears is a complicated process due to shape and size of the elements. Concerning above, current paper presents thermal analysis of AISI 9310 low alloy steel. Results of conducted research will be used as a input data for numerical simulation of cooling process. Optimal process modelling will allow eliminating of defects caused by the heat treatment process.
PL
Obróbka cieplna elementów o złożonym kształcie wprowadza duże zmiany w ich stanie naprężeń wewnętrznych. Mają wpływ na odkształcanie się obrabianych elementów uniemożliwiające często ich zastosowanie. W pracy prowadzono badania właściwości cieplnych stali AISI 9310 niezbędnych do prawidłowego opracowywania warunków obróbki cieplno-chemicznej elementów pierścieniowych kół zębatych stosowanych w przekładniach silników lotniczych. Obróbka tych elementów, z użyciem złożonego oprzyrządowania niezbędnego do prawidłowego ich zamocowania w komorze pieca próżniowego, jest procesem trudnym do realizacji. Opracowane warunki procesu obróbki cieplno-chemicznej powinny uwzględniać duże rozmiary kół zębatych przekładni oraz wymaganą powtarzalność uzyskanych profili twardości warstwy nawęglanej i hartowanej. Analiza wyników prowadzonych badań właściwości fizycznych i cieplnych stali AISI 9310, m.in. współczynnika cieplnej rozszerzalności liniowej i przewodnictwa cieplnego, a także dyfuzyjności była podstawą do opracowania modelu fizycznego umożliwiającego symulację numeryczną tego procesu. Badania doświadczalne uwzględniające wyniki symulacji numerycznej i opracowane warunki obróbki cieplno-chemicznej prowadzą do uzyskania wymaganych właściwości użytkowych warstwy nawęglonej i hartowanej próżniowo.
PL
W pracy przedstawiono metodę homogenizacji uzwojeń stojana o losowym rozmieszczeniu drutów. Zaprezentowana metoda pozwala na znaczne ograniczenie kosztów numerycznych koniecznych do wyznaczenie poprawnego rozkładu temperatury w uzwojeniu oraz określenie maksymalnej temperatury w uzwojeniu. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki zostały porównane z wartościami temperatury otrzymanymi z symulacji komputerowych obliczeniami z modelu polowego o losowym rozmieszczeniu drutów.
EN
This paper describes a method for obtaining an equivalent thermal model of a stator slot, in order to simplify the calculation of desired temperatures in an electrical machine winding. In order to evaluate the method, results from the equivalent model are compared with model of randomly placed conductors in the stator winding.
PL
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi dzięki dużej gęstości mocy coraz chętnie wykorzystywane są w motoryzacji. Nowe zastosowanie silników elektrycznych skutkuje zwiększonymi wymaganiami odnośnie układu chłodzenia. Zbyt duże nagrzewanie silnika PMSM może wpływać negatywnie na pracę magnesów trwałych oraz spowodować skrócenie czasu życia maszyny w wyniku termicznego starzenia się izolacji. Dlatego też niezmiernie ważna jest dokładna znajomość rozkładu temperatury w poszczególnych częściach maszyny elektrycznej, w różnych jej stanach pracy. W artykule przedstawiono analizę cieplną silnika synchronicznego z magnesami trwałymi przeprowadzoną w oparciu o metodę schematów cieplnych jak również o metodę elementów skończonych (MES). Zaprezentowane podejście wykorzystujące obydwie metody i pozwala na skuteczną analizę maszyny. Opisano także metodę homogenizacji uzwojeń wsypywanych. Wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
Permanent magnet synchronous motor due to the high power density are often used in hybryd electric vehicles. New application of electric motors results in increased demands on the cooling system. Too high heating in a PMSM motor can cause negative effects on the work of permanent magnets and a significant shortening of the life of the machine due to the phenomenon of thermal aging of insulation. Therefore, it is extremely important to know the exact temperature distribution in different parts of the electrical machine In its various operating conditions. The paper presents lumped parameter thermal model and FE model of permanent magnet synchronous motor. A method for homogenization of a winding stator is also described. In order to validate correctness of the calculation results, measurements on the physical model of the machine are carried out.
EN
In this research, the suitability of almond shell and coconut fiber as a renewable agricultural residue for manufacturing of biocomposite to be used as a replacement of wood was investigated. The use of agriculture waste as a reinforcement in composite may result in several environmental and socioeconomic benefits. Biocomposite containing different weight percentage of almond shell particle (10, 20, 30, 40 and 50 wt%) and coconut fiber (2, 4 and 6 wt%) mixed with 20 wt% of almond shell particles were made using epoxy resin and 0.5 wt% of Tricresyl Phosphate. Thermal stability test and morphology (SEM) of the biocomposite were determined.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań trwałości materiałów biokompozytowych umacnianych łuskami migdałowca i włóknami kokosowymi, używanych jako zamienniki drewna. Zastosowanie odpadów rolniczych jako elementów umacniających materiały kompozytowe pozytywnie oddziałuje zarówno na środowisko naturalne, jak i kryteria ekonomiczne ich producentów. W badaniach stosowano materiały biokompozytowe o zawartości cząstek łusek migdałowca od 10 do 50% mas. oraz włókien kokosowych 2, 4 i 6% mas. Osnową wytworzonych kompozytów była żywica epoksydowa z dodatkiem fosforanu trikrezylowego 0,5% mas. Wykonano badania stabilności cieplnej wytworzonych biokompozytów oraz ich mikrostruktury przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego SEM.
PL
Postęp technologiczny wymaga od inżynierów projektowania niezawodnych rozdzielnic elektrycznych, które spełniają coraz wyższe oczekiwania odbiorców. W związku z tym konieczne jest stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi projektowych. W przedstawionym artykule zaprezentowano model numeryczny sprzężonych zjawisk cieplno-elektromagnetycznych występujących w tego typu urządzeniach.
EN
During the slag refining process, in the real systems, the complex processes of mass exchange appear. Some relations between the stimulators in the environment - slag - metal system allow to initiate mass exchange reactions in the process of slag refining. Due to this kind of influences there is a possibility of direction and control of melting copper and it’s alloys.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania pakietu Matlab&Simulink do analizy stanów termicznych płaskiego kolektora słonecznego metodą zastępczej sieci cieplnej. Metoda zastępczej sieci cieplnej opracowana została w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i opiera się na analogii termoelektrycznej. Z przyczyn technicznych możliwości jakie daje metoda nie były w pełni wykorzystywane. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów i dostęp do interaktywnego oprogramowania umożliwił pełne wykorzystanie możliwości metody do analizy i symulacji stanów termicznych płaskiego kolektora słonecznego.
EN
In paper presented possibility of use Matlab&Simulink to thermal analysis of flat solar collector thermal network method. Thermal network method was made in The eighties of last century and base on thermo electrical analogy. In technical reasons possibilities with give method wasn’t full used. Increasing power of computing of computers and new technical programs allowed full use possibility of thermal network method to thermal analysis of flat solar collector.
PL
W artykule przedstawiono analityczny sposób wyznaczania oporów ruchu w łożyskach na podstawie doniesień literaturowych. Stwierdzono, że poszczególne modele analityczne różnią się znacznie, co do ilości obliczonego ciepła. W drugiej części artykułu przedstawiono badania numeryczne metodą elementów skończonych na przykładzie układu wrzecionowego, zbudowanego w postaci stanowiska badawczego. Wyniki badań symulacyjnych pozwoliły na wyznaczenie rozkładu temperatur oraz na ocenę wpływu prędkości obrotowych i napięcia wstępnego łożysk na rozkład i wysokość temperatur. Te wyniki symulacji będzie można zweryfikować na opracowanym stanowisku badawczym.
EN
Analytical method of motion resistance calculation of rolling bearings, basing on literature was presented in the paper. It was confirmed that respective analytical model s differ very much from the point of view of calculated quantity of heat. In the second part of the paper numerical investigation using. Finite Element Analysis was shown, basing on an example of spindle configuration, built as an experimental stand. Simulation results made possible to identify the temperature distribution and to estimate the influence of rotational speed and pre-load of the bearing on distribution and level of temperature. Obtained simulation results will be verified on the experimental stand.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy cieplnej silnika indukcyjnego klatkowego w oparciu o metodę schematów cieplnych. Opracowano zastępczy schemat cieplny silnika indukcyjnego małej mocy, który został zaimplementowany w programie PLECS. Za pomocą zbudowanego modelu możliwe jest wyznaczenia zmian temperatury w poszczególnych elementach silnika w czasie jego pracy. Pozwala to na określenie na etapie projektowania stopnia wykorzystania maszyny oraz wyznaczenia obciążalności. Otrzymane wyniki z symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarami wykonanymi na modelu fizycznym silnika.
EN
The work describes a method of thermal calculations for an induction motor. Thermal model of the analyzed motor was built based on the thermal network method and was implemented in PLECS package. A model of motor presented in the paper allows to determine temperatures of particular components of the machine. Simulation results, were verified by measurements performed on the physical model of the motor. Temperature measurements were made with use of LabView and controller PXIe-8130 with card PXI-4353 and PXI-6133.
PL
W artykule przedstawiono dwie metody przeprowadzania analiz cieplnych urządzeń elektronicznych. Pierwsza uproszczona polegająca na oszacowaniu wymaganej wartości rezystancji termicznej radiatora i doboru gotowego o pożądanych właściwościach termicznych. Druga umożliwia to szacowanie właściwości termicznych dowolnych radiatorów, także projektowanych osobiście. W zależności, z jakimi projektowanymi urządzeniami mamy do czynienia możemy dobierać do niego gotowe rynkowe radiatory na podstawie pierwszej przedstawionej metody. Gdy mamy do czynienia z urządzeniami, do których z pewnych względów utrudniony jest dobór gotowych radiatorów, możemy dokonać obliczeń zgodnie z drugą metodą. W przypadku, gdy dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić spadek temperatury wraz z oddalaniem się od źródła ciepła obliczenia stają się ciężkie do wykonania. W spółce Bumar Elektronika poradzono sobie z tym tworząc aplikację do dokonywania analiz cieplnych urządzeń elektronicznych, która w szybki sposób pozwala na dokonywanie analiz cieplnych przeprowadzanych często jeszcze podczas koncepcyjnych prac nad urządzeniem. Podstawa tej aplikacji opiera się na zależnościach przedstawionych w tym artykule.
EN
This paper presents two methods of thermal analyses for electronic devices. The first simplified method relies on estimating the required thermal resistance values of heat sink and the final selection of the desired thermal properties. The second method allows to estimate the thermal properties of any heat sink, also designed personally. Depending on what kind of projected equipment we deal with, we can choose ready-made heat sinks on the basis of the first described method. In case of we deal with devices, which in some respects have difficult selection of ready-made heat sink, we can make a calculation in accordance with the second method. If we have to include in calculations the temperature decrease and the distance from the heat source calculations are difficult to perform. The Bumar Electronics Company solved this problem by creating an application to perform thermal analysis for electronic devices that quickly allows you to make thermal analyses often during the conceptual work over the device. The basis for this application is based on the relationships presented in this paper.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu parametrów eksploatacyjnych na rozkłady temperatury w elementach konstrukcyjnych oraz w warstwie medium rozdzielającej pierścienie. Sformułowany model matematyczny składający się ze wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych cząstkowych rozwiązano numerycznie w oparciu o własny program komputerowy. Do rozwiązania równań o pochodnych cząstkowych zastosowano metodę objętości skończonej (FVM).
EN
Simulation tests were conducted to establish the influence of the operational parameters on the distributions of temperature in sealing rings and the fluid film. The mathematical model consisting of coupled partial differential equations was solved numerically using a specially developed computer program. The equations with partial derivatives were solved using the Finite Volume Method (FVM).
EN
This paper presents the application of articial neural networks in the production process of spheroidal graphite cast iron. Backpropagation neural networks have been established to predict the microstructure constituents (ferrite content, pearlite conent, nodule count and nodularity) of speroidal geaphite cast iron using the thermal analysis parameters as inputs. General-ization properties of the developed artificial neural netyworks are very good, which id=s confirmed by a very good accordance between the predicted and the targeted values of the microstructure constituents on a new data that was not included in the training data set.
PL
Praca przedstawia zastosowanie sieci sztucznych neuronów do procesu wytwarzania sferoidalnego żeliwa grafityzowanego. Celem przewidzenia składowych m ikrostruktury (składowej ferrytycznej, składowej perlitycznej, ilość grafitowych wtrąceń kulkowych, kulistość wtrąceń) sferoidalnego żeliwa grafityzowanego, ustalona została jako danych wejściowych. Ogólne własności zbudowanej sieci neuronowej są bardzo dobre, co zostało potwierdzone poprzez bardzo dobrą zgodność przewidywanych i uzyskanych wartości składowych mikrostruktury.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.