Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satellite navigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W nocy z 6 na 7 kwietnia 2019 r. (z soboty na niedzielę), o godz. 2:00 czasu urzędowego nastąpiło wyzerowanie się 10-bitowego licznika numerów tygodni (przepełnienie licznika), wysyłanego w depeszy nawigacyjnej przez satelity systemu nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). Oznacza to, że po numerze tygodnia „1023” (2 do potęgi 10 minus 1), liczonego w systemie GPS w sposób ciągły od daty 22 sierpnia 1999 r., nastąpił numer „0”, który odpowiada pierwszemu tygodniowi liczonemu już od daty 7 kwietnia 2019 r. Zdarzenie takie, nazywane „GPS week number rollover”, wywoływało pewne obawy wśród przedstawicieli branży związanej z synchronizacją czasu i częstotliwości. W pewnym stopniu potwierdziły się one w rzeczywistości.
EN
At the night from 6 to 7 April 2019 at 2:00 am (UTC), the GPS (Global Positioning System) experienced a 10-bits week counter roll over to zero (data storage overflow). This counter is included in the satellite-transmitted navigation message. In view of the above, week number “1023” (2 to the power of 10 minus 1), calculated in the GPS system continuously from 22 August 1999, is followed by the number “0”, which corresponds to the first week counted from 7 April 2019. This event is called “GPS week number rollover” and was preceded by concerns manifested among representatives of the industry associated time and frequency synchronization. Some of these fears were confirmed in reality.
4
Content available remote GNSS-based sound card synchronization
EN
Audio communication on the public Internet suffers from not synchronized word clocks of the involved audio devices. The resulting clock drift leads to audio dropouts, which is typically compensated by a sample rate conversion (SRC) in standard telecommunication systems. This, however, does not fulfill the requirements of a high-quality audio system, in which all devices share one and the same word clock. Professional IP based network audio systems such as DANTE or AVB with their respective clock synchronization techniques have so been limited to LAN usage, where network jitter and loss have negligible importance regarding the required accuracy in the dimension of several nanoseconds. In a WAN, however, jitter in the millisecond dimension would lead to unacceptable measurement errors for the intended clock synchronization. As a consequence, we decided to investigate alternative clock synchronization techniques for WAN-distributed devices and developed a GNSS-based approach, which leads to precise clock synchronization.
PL
Od momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, zainteresowanie krajowych firm i instytucji segmentem technik i systemów satelitarnych znacząco wzrosło. W niniejszym artykule opisano działania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) na tym polu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poszczególne części publikacji poświęcone są osobnym obszarom tematycznym podejmowanym przez IŁ, w tym: badaniom dostępności sygnałów GNSS na terenie Polski, standaryzacji i rozwojowi nowego systemu łączności na morzu VDES, pracom związanym z opracowaniem koncepcji polskiego satelity AIS/VDES oraz metrologii czasu.
EN
Ever since Poland become a member of the European Space Agency, the involvement of Polish entities in the area of satellites systems and techniques has significantly increased. This article presents the recent activity of National Institute of Telecommunications (NIT) in this field. Every section of the paper is dedicated to a specific topic the NIT dealt with in the last few years, including: the measurements of the GNSS signal availability in Poland, the standardization and analysis of the novel maritime communication system VDES, feasibility study of the Polish AIS/VDES satellite and the metrology of time.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie parametrów współczesnych, komercyjnych modułów nawigacji satelitarnej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do synchronizacji czasu w bezprzewodowych sieciach czujników lub urządzeniach typu IoT. Szczególny nacisk położono na porównanie z sieciowymi protokołami synchronizacji czasu oraz analizę zużycia energii przez moduły.
EN
In the paper authors summarize parameters of modern, commercially available satellite navigation modules and their potential to be used as time reference source in wireless sensor networks or IoT devices. In particular comparison to network time synchronization protocols and analysis of modules’ power consumption is made.
EN
The paper presents the results of situational measurements of 6 points of a test grid in twodimensional space. Measurements were made using 8 selected smartphone applications: Precise GPS, MapIt, Turbo GPS, Coordinator +, GPS Test, Precision GPS Free, GGRS87, and Mobile Topographer. Based on the Δx and Δy values obtained as differences in measurement results and reference coordinates, it was possible to determine that the mean values of these differences remain at the level of ± 2 m, although individual differences assume smaller and larger values. One of the applications generated the results classified in the error theory as errors of gross type.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów położenia sytuacyjnego 6 punktów testowej siatki w przestrzeni dwuwymiarowej. Pomiarów dokonano za pomocą 8 wybranych aplikacji telefonicznych: Precise GPS, MapIt, Turbo GPS, Coordinator+, GPS Test, Precision GPS Free, GGRS87 oraz Mobile Topographer. Na podstawie wartości Δx i Δy pozyskanych jako różnice wyników pomiarów i współrzędnych referencyjnych można było stwierdzić, że średnie wartości tych różnic są na poziomie ±2m, choć pojedyncze różnice przyjmują mniejsze i większe wartości. Jedna z aplikacji generowała wyniki kwalifikowane w teorii błędów jako błędy grube (omyłki).
9
Content available remote Znaczenie układów inercjalnych w nawigacji
PL
Nowoczesne systemy nawigacyjne, zarówno w nawigacji naziemnej, jak i lotniczej, wykorzystują technologie satelitarne oraz inercjalne. Następuje rozwój zintegrowanych systemów satelitarno-inercyjnych. W tym kontekście warto przyjrzeć się bliżej i zanalizować podstawowe pojęcia fizyczne, jak inercja i układ inercjalny. Okazuje się, że mimo pozornej elementarności i licznych zastosowań są one ciągle przedmiotem badań i dyskusji naukowych. Zarówno w systemach GNSS, jak i układach pomiarowych nawigacji inercjalnej inercjalne układy współrzędnych z jednej strony są wykorzystywane praktycznie, z drugiej – ich ścisła definicja podlega dyskusji i stanowi inspirację dla badań fizyki teoretycznej.
EN
In modern navigational systems, no matter whether land or air navigation is referred to, satellite and inertial technologies are applied. The result of that is the development of integrated satellite-inertial systems. In the light of this statement, it is worthwhile to take a closer look at and analyze basic physical concepts such as inertia and inertial system. It seems that, despite being apparently basic and thus used extensively, they are still the subject of research and discussion. Although in GNSS systems and inertial measurement systems, inertial reference systems are used, their definition is still the subject of a discussion and an inspiration to theoretical physics research.
10
Content available Sources of error in satellite navigation positioning
EN
An uninterrupted information about the user’s position can be obtained generally from satellite navigation system (SNS). At the time of this writing (January 2017) currently two global SNSs, GPS and GLONASS, are fully operational, two next, also global, Galileo and BeiDou are under construction. In each SNS the accuracy of the user’s position is affected by the three main factors: accuracy of each satellite position, accuracy of pseudorange measurement and satellite geometry. The user’s position error is a function of both the pseudorange error called UERE (User Equivalent Range Error) and user/satellite geometry expressed by right Dilution Of Precision (DOP) coefficient. This error is decomposed into two types of errors: the signal in space ranging error called URE (User Range Error) and the user equipment error UEE. The detailed analyses of URE, UEE, UERE and DOP coefficients, and the changes of DOP coefficients in different days are presented in this paper.
EN
The purpose of this document is to present evidence of the work carried out as part of the flight validation activities of the RNAV approach involving the instrument flight procedures (IFPs), down to the localizer performance with vertical (LPV) minima, for RWY27 at Katowice Airport (EPKT). The presented material constitutes the second part of the “Preflight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in the EGNOS APV Mielec” project. The following issues were addressed: flight validation conditions, list of performed approaches, flight path analysis and pilot feedback.
EN
The purpose of this document is to show evidence of the work carried out as part of the pre-flight flight validation activities of one RNAV approach Instrument Flight Procedures (IFP), down to LPV minima, at Katowice Airport (EPKT). The document is a deliverable of the TEN-T funded project “Support to the EGNOS APV Operational Implementation – APV MIELEC”.
EN
Position determination of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) depends on the stability and accuracy of the measured time. However, since satellite vehicles (SVs) travel at velocities significantly larger than the receivers and, more importantly, the electromagnetic impulses propagate through changing gravitational potentials, enormous errors stemming from relativity-based clock offsets would cause a position error of about 11 km to be accumulated after one day. Based on the premise of the constancy of light, two major relativistic effects are described: time dilation and gravitational-frequency shift. Following the individual interests of the author, formulas of both are scrupulously derived from general- and special-relativity theory principles; moreover, in the penultimate section, the equations are used to calculate the author’s own numerical values of the studied parameters for various GNSSs and one Land Navigation Satellite System (LNSS).
EN
The rapid development of satellite navigation and timing technologies and the broad availability of user equipment and applications has dramatically changed the world over the last 20 years. It took 38 years from the launch of the world’s first artificial satellite, Sputnik 1, (October 4, 1957) to the day NAVSTAR GPS became fully operational (July 17, 1995). In the next 20 years user equipment became widely available at the consumer level, and 10 global and regional satellite systems were partially or fully deployed. These highly precise signals provided free to the user have been incorporated by clever engineers into virtually every technology. At the same time interference with these signals (spoofing and jamming) have become a significant day to day problem in many societies and pose a significant threat to critical infrastructure. This paper provides information on the current status and development of navigation satellite systems based on data provided by the systems' administrators. It also provides information on Loran/eLoran, a system which many nations have selected as a complement and backup for satellite navigation systems.
PL
Publikacja zawiera opis przygotowania nawigacyjnego lotu fotogrametrycznego samolotem posiadającym urządzenie nawigacyjne Garmin G1000 oraz omówienie jego realizacji. W ramach realizowanego w Instytucie Lotnictwa projektu naukowego HESOFF wykonywane są loty fotogrametryczne z wykorzystaniem kamery kadrowej [1]. Na plan lotu decydujący wpływ ma zakładana dokładność pozyskanych danych obrazowych: rozdzielczość przestrzenna zdjęć (wymiar piksela terenowego) oraz pokrycie wzajemne zdjęć. Wykonując lot fotogrametryczny samolotem załogowym należy zdefiniować parametry: punkty nawigacyjne zaczynające i kończące pojedynczy szereg fotogrametryczny, czyli prosty odcinek nad fotografowaną powierzchnią oraz odległość między szeregami. Wyznaczone punkty są zapisywane w urządzeniu nawigacyjnym Garmin G1000. Następnie tworzony jest plan lotu obejmujący przelot samolotu po wyznaczonych punktach w odpowiedniej kolejności. Przeprowadzone próby w locie z włączonym autpoilotem wykazały trudności z utrzymaniem zaplanowanego kierunku na krótkich odcinkach - poniżej 10 km.
EN
The publication contains a description of a photogrammetric flight preparation on aircraft fitted with a navigation device Garmin G1000. Within the research project HESOFF conducted at the Institute of Aviation photogrammetric flights are made using a digital sensor frame camera. The accuracy of the acquired aerial image data has a decisive influence on the flight plan with the most important parameters: spatial resolution (Ground Sample Distance) and photo overlap. Performing photogrammetric flight manned aircraft the following parameters should be defined: determination of waypoints beginning and ending with a photogrammetric single strip and a distance between strips. The designated points are saved on the navigation device Garmin G1000. Next, a flight plan including the plane flight over set points in the right order is created. In-flight tests performed with the autopilot revealed difficulties in maintaining the planned direction over a distance shorter than 10 km.
PL
Artykuł prezentuje przegląd istniejących systemów nawigacji satelitarnej mających zastosowanie w lotnictwie. Zwięźle opisane zostały zalety ich stosowania z uwzględnieniem spełnienia niezbędnych wymogów związanych z ich wdrożeniem. Skupiono się na najbardziej popularnych systemach, które znajdują obecnie zastosowanie w nawigacji lotniczej na całym świecie. Krótko przedstawione zostały systemy typu SBAS (amerykański WAAS oraz europejski EGNOS), opisano GBAS oraz techniki autonomicznego pozycjonowania satelitarnego dopuszczone w nawigacji. Wskazane zostały zalety zastosowań systemów satelitarnych w nawigacji wraz z przekrojowymi zasadami ich działania. Zwrócono uwagę na rolę dokładności oraz wiarygodności w ich funkcjonowaniu wraz z przedstawieniem algorytmów monitorujących wartości tych parametrów.
EN
The article presents an overview of existing satellite navigation systems applicable in aviation. The advantages of their application were briefly described (taking into account the necessary requirements related to their implementation). Authors focused on the most common operating systems that are currently used in air navigation. The article presents the types of SBAS systems (American WAAS and European EGNOS), GBAS and the techniques related to satellite autonomous positioning allowed in navigation. The advantages of satellite systems applications in navigation with principles of their operation were described. Attention has been paid to the role of accuracy and integrity with the algorithms for monitoring values of these parameters.
EN
The first PBN approach procedures in Slovakia became operationally effective at Bratislava and Košice airports as of 5 February 2015. The article presents the results of EGNOS Safety-of-Life Service preliminary examination in eastern Slovakia, just before official introduction of these procedures. The practical examination includes static test and test flight made with Cessna plane taking off at the airport in Bidovce — LZBD (just 16 km from international airport in Košice) and passing a route along eastern border of Slovakia. In this region the performance of EGNOS could be unsatisfactory due to lack of RIMS stations to the east from there. The experiment was performed on October 13, 2014 in cooperation of the Air Force Academy in Deblin, the Department of Aviation of Technical University in Košice and University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
PL
Pierwsze procedury podejścia do lądowania typu PBN (Performance-Based Navigation) na Słowacji zostały wdrożone na lotniskach w Bratysławie i Koszycach 5 lutego 2015 r. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych analiz serwisu Safety-of-Life systemu EGNOS we wschodniej Słowacji, tuż przed oficjalnym wprowadzeniem tych procedur. Badania praktyczne obejmują test statyczny oraz lot testowy wykonany samolotem Cessna z lotniska Bidovce-LZBD (oddalonego zaledwie 16 km od międzynarodowego lotniska w Koszycach) po trasie wzdłuż wschodniej granicy Słowacji. W tym regionie jakość systemu EGNOS może być niezadowalająca z powodu braku stacji monitorujących RIMS na wschód od tego miejsca. Eksperyment przeprowadzono 13 października 2014 r. we współpracy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziału Lotnictwa Politechniki w Koszycach oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
19
Content available remote Integracja wskaźników CDI z symulatorem lotu laboratorium wirtualnego latania
PL
Artykuł opisuje projekt oraz implementację wskaźników CDI (Course Deviation Indicator) realizowaną w trakcie projektu EGALITE. Opracowane oprogramowanie posłużyło do integracji wskaźników z symulatorami lotniczymi klasy FNTP II będącymi na wyposażeniu Laboratorium Wirtualnego Latania Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie symulatorów do prac badawczych dotyczących zastosowania nawigacji satelitarnej w procedurach podejść precyzyjnych LPV. Celem wykorzystania symulatorów Laboratorium Wirtualnego Latania w projektach naukowych Unii Europejskiej jest redukcja czasu oraz zasobów finansowych niezbędnych do badań w dziedzinie aeronautyki. Zwiększa się również w ten sposób bezpieczeństwo badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych związanych z aeronautyką.
EN
The article presents design and implementation of CDI (Course Deviation Indicator) gauges which has been done within EGALITE project. The software developed served for integration of these gauges with flight simulators of FNTP class, which are installed at Virtual Flying Laboratory located at Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of Technology in Gliwice. These works made possible to use flight simulators in research on application of satellite navigation in precision approaches procedures LPV. The aim of use the Virtual Flying Laboratory simulators in the EU scientific projects allows to reduce time and money for the aeronautic research. It also increases safety of aeronautic flight research and development studies.
PL
Artykuł przedstawia algorytm wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu obserwacji GLONASS. W tym celu stworzono autorski program CAP (ang. Calculate Aircraft Position), którego kod źródłowy napisano w języku Scilab 5.3.2. Zaprezentowano główne biblioteki i zasadę działania aplikacji CAP. Opisano szczegółowo proces obliczeniowy wyznaczenia pozycji w programie CAP. Scharakteryzowano system GLONASS oraz jego segmenty. Dodatkowo porównano wyniki dokładnościowe pozycjonowania samolotu z programu CAP z wynikami uzyskanymi w programie RTKLIB. Na podstawie porównania, program CAP poprawił dokładność pozycjonowania statku powietrznego dla współrzędnych horyzontalnych o około 4 m, zaś dla współrzędnej wertykalnej o około 6 m.
EN
This paper presents an algorithm to estimate aircraft’s position using GLONASS data. For this purpose, the author created specialist CAP (Calculate Aircraft Position) software, which code source was written in Scilab 5.3.2 language. General libraries and operation of application were presented. Computation process of position’s estimate was described in detail. GLONASS system and its segments were characterized. Additionally, the results of aircraft’s positioning accuracy from CAP software were compared with RTKLIB application results. Based on comparison, CAP software corrected aircraft’s position accuracy of about 4 meters for horizontal coordinates and of about 6 meters for vertical coordinate.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.