Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2413

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem jednociętych połączeń elementów giętych na zimno z zastosowaniem łączników jednostronnych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, propozycje sposobu wyznaczania charakterystyki obciążenie-przemieszczenie oraz wzór do wyznaczania nośności łącznika na docisk. Aby uzasadniać racjonalność przyjętych rozwiązań, zaprezentowano wyniki obliczeń przykładowej ramy kratowej z takimi połączeniami.
EN
The paper concerns on issues related to the design of single-share blind bolted connections of cold-formed steel members. The results of experimental tests, proposals for the method of determining the load-displacement characteristics as well as the formula for determining the bearing capacity of the fastener were presented. To justify the rationality of the adopted solutions, the calculation results of an exemplary lattice frame with such connections are shown.
2
Content available remote Dylatacje konstrukcji a zapewnienie szczelności
PL
Dylatacje budowlane są miejscami przerywającymi ciągłość powłoki zewnętrznej budynków. Jest to szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia uzyskania szczelności i trwałości izolacji wodochronnych. Artykuł omawia sposoby projektowania uszczelnień dylatacji w zależności od rodzaju obciążenia wodą, prezentuje skutki przecieków przez szczeliny dylatacyjne oraz przedstawia zasady wykonania ich napraw.
EN
Expansion joints are places where the continuity of the external building envelope is interrupted. This is particularly dangerous from the point of view of achieving watertightness and durability of the waterproofing insulations. Article summarizes how to design seal expansion joints depending on the type of water load, shows the effects of leakages through joints and provides rules for the implementation of their repairs.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii esejów poświęconych różnym sposobom wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w architekturze i projektowaniu, pojmowanych jako dziedziny interdyscyplinarne, które współcześnie mogą się przenikać. Filozofia ekonomii obiegu zamkniętego ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Trwałe, fundamentalne powiązanie architektury ze środowiskiem naturalnym istniało odwiecznie, od Stonehenge przez antyczne świątynie po współczesne budynki działające jak systemy współgrające z naturą. Od momentu, w którym architekci zaczęli projektować w oderwaniu od środowiska naturalnego i bez względu na jego uwarunkowania, pojawiła się też jednak destrukcyjna dla krajobrazu rola architektury. Celem artykułu jest zarysowanie aktualnych trendów we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w obliczu globalnych zmian i inicjatyw obecnie, w oparciu o debatę (London Design Festival, 10.2020, Circular Economy in Design) i myślenie we współczesnym projektowaniu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek krajobraz stanowi wartościowe oraz najcenniejsze dziedzictwo, które architektura i design powinny wzmacniać, tak, żeby ochronić je w szerszej perspektywie dla dobra przyszłych pokoleń. Cykl funkcjonowania obiektu powinien być w myśl takiego podejścia przewidziany w zależności od trwałości surowca, a jego struktura powinna być opracowana tak, by miała swoje odniesienie do uwarunkowań lokalizacji. Architekturę kształtować powinien już nie tyle kontekst, co uwarunkowania.
EN
This article is the second part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, has deep both historical and philosophical roots. The fundamental link between architecture and the natural environment has existed for many years, from Stonehenge and ancient temples to contemporary buildings that act as systems in harmony with nature. When architects started to design separately from the natural environment and regardless of its conditions, the role of architecture, which was destructive to the landscape appeared. The goal of this paper is to outline the current trends in implementing the idea of a circular economy in the face of global changes and initiatives now and based on the debate (London Design Festival, 10.2020, „Circular Economy in Design”) and thought in contemporary design. Nowadays, more than ever, the natural landscape is the most valuable heritage which requires strengthening by architecture and design, so as to protect it in a wider perspective, for the benefit of future generations. According to this approach, the cycle of the facility's operation should be provided depending on the durability of the raw material, and its structure should be developed in such a way that it is related to the conditions of the location. Architecture should be shaped not so much by the context as by the conditions.
PL
Budowa placu zabaw lub siłowni plenerowej na pierwszy rzut oka wydaje się łatwa. W końcu to małe obiekty, a coraz bardziej profesjonalni producenci chętnie podpowiedzą, jakie strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń należy zachować.
PL
Kształtowanie zieleni nie należy do najłatwiejszych zadań i bardzo łatwo można popełnić błędy tak na etapie projektowym, jak i użytkowym. Prześledźmy, z jakimi potknęciami najczęściej mamy do czynienia w kształtowaniu zieleni miejskiej.
PL
Świadome projektowanie przestrzeni publicznych obejmuje wiele aspektów. Jednym z promowanych obecenie podejść jest dbanie o pozytywny wizerunek poszczególnych miejsc, co ma wpływ na postrzeganie całego miasta. Meble miejskie odgrywają w tym złożonym procesie ważną rolę.
PL
Parki, skwery i zieleńce to miejsca zieleni publicznej, które muszą spełniać wiele wymogów, oczekiwań i funkcji. W ich granicach niemal zawsze znajdują się jedne z najważniejszych elementów, bo umożliwiające ich dostępność dla użytkowników, ciągi piesze, rowerowe, a także niejednokrotnie jezdne - umożliwiające wjazdy techniczne.
12
Content available remote Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych
PL
Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz przegląd sposobów rozwiazywania tych problemów w innych krajach. Przedstawiono również zasady projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.
EN
The Ministry of Infrastructure has launched work on changing the technical conditions to be met by roads and road design standards. As part of the set of standards, new “Guidelines for the design of pedestrian infrastructure” have been also developed. The second part of this project is “Guidelines for designing pedestrian line infrastructure”. The article presents the identification of problems in designing pedestrian infrastructure in Poland and an overview of the measures to solve these problems in other countries. The principles of designing a pedestrian line infrastructure are also discussed in the article.
13
Content available remote Szklana dziewczyna
14
Content available remote Regina Włodarczyk-Puchała
16
Content available remote Projektowanie centrum logistycznego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania centrum logistycznego. Zawiera on sformułowanie zadania projektowego, lokalizację centrum logistycznego, zarys projektu centrum logistycznego oraz koncepcję przepływu materiałów w magazynie.
EN
The purpose of the article is to present the logistics center design process. It contains the wording of the design task, logistics center locations, the outline of the logistics center design, and the concept of material flow in the warehouse.
PL
Aplikacja AWPPOL to rozwiązanie nowatorskie, bowiem informatyczne wsparcie procesów projektowych realizowane jest głównie za pomocą złożonych programów przeznaczonych do instalacji na wydajnych obliczeniowo komputerach stacjonarnych. Nie kwestionując kluczowej roli i znaczenia tego typu programów, należy jednak wskazać, że istnieje pewna luka w omawianym zakresie. Jak się wydaje możliwość korzystania z wielofunkcyjnego narzędzia o mobilnym charakterze doskonale wpisywałoby się w potrzeby projektantów w zakresie oprzyrządowania technicznego - jako jego dobre uzupełnienie. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zastały kluczowe założenia aplikacji w kontekście wymogów i wyzwań związanych z projektowaniem podstawowego obiektu logistycznego. W części drugiej szczegółowo opisano zasady funkcjonowania oraz nawigacji.
EN
The AWPPOL application is a new solution. IT support for design processes is implemented with the use of complex programs. designed for computing efficient desktop computers. Without disparaging the importance of complex programs, it should be pointed out that there is no basic help tool. The use of a multifunctional tool with a mobile character perfectly complements designers' tooling needs. The article consists of two main parts. The first part presents the most important assumptions of the application regarding the requirements and challenges related to the design of the basic logistics facility. The second part describes in detail the principles of operation and navigation.
EN
The article discusses the methodological principles of typology and design of architectural environment’s objects with the analysis of its system-structural foundations. According to them, hierarchical levels of formation and stages of environmental systems and objects’ design are revealed with some examples of author’s designs. The research is based on systemic and environmental approaches that make it possible to view the architectural environment’s objects as hierarchically subordinate.
PL
W artykule omówiono metodyczne zasady typologii i projektowania obiektów środowiska architektonicznego z analizą jego systemowo-strukturalnych podstaw. Zgodnie z nimi hierarchiczne poziomy formowania i etapy projektowania systemów i obiektów środowiskowych ujawniają się z niektórymi przykładami projektów autora. Badania opierają się na podejściach systemowych i środowiskowych, które umożliwiają oglądanie obiektów środowiska architektonicznego jako hierarchicznie podporządkowanych.
EN
The article discusses the safety requirements specified in pertinent standards and recommendations for designing civil engineering objects, with particular emphasis on earth structures intended for vehicle traffic. The focus was on the following issues: the essence of reliability and durability of the structure and ensuring safety at the stage of designing vehicle traffic embankments with a slope supported with the use of a retaining wall and embankments placed on a substrate characterized by insufficient bearing capacity. The procedure for designing traffic embankments on weak ground, reinforcing weak ground and designing retaining structures (on the example of a reinforced soil massif) was carried out in accordance with the calculations pertaining to the field of geo-engineering, applying general analytical dependencies.
PL
Tematem artykułu są wymogi bezpieczeństwa podane w normach i zaleceniach projektowania obiektów inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych budowli ziemnych. Uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących: istoty niezawodności i trwałości konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na etapie projektowania nasypów komunikacyjnych ze skarpą podpartą z zastosowaniem ściany oporowej, a także nasypów posadowionych na podłożu o niedostatecznej nośności. Procedurę postępowania dotyczącą projektowania nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu, wzmacniania słabego podłoża oraz projektowania konstrukcji oporowych (na przykładzie masywu z gruntu zbrojonego) przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w geoinżynierii obliczeniami, z wykorzystaniem ogólnych zależnościach analitycznych.
PL
Zagadnieniem projektowania parametrycznego „zaraziłem się”, pracując w Niemczech. W koncernie budowlanym, w którym prowadziłem zespół instalacyjny, często zastanawialiśmy się nad możliwościami usprawnienia całego procesu inwestycyjnego za pomocą dostępnych systemów informatycznych.
first rewind previous Strona / 121 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.