Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  calcium carbonate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych polipropylenu (PP) oraz jego kompozytów z węglanem wapnia, zawierających 5, 10, 20 i 30% mas. napełniacza. Jako napełniacz zastosowano węglan wapnia niemodyfikowany i modyfikowany kwasem stearynowym. Kompozyty polimerowe wytworzono w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary przeprowadzono przy użyciu techniki pomiarowej typu off-line (plastometr obciążnikowy, reometr kapilarny) oraz techniki pomiarowej typu in-line (reometr wytłaczarkowy). Ocenę właściwości reologicznych kompozytów przeprowadzono opierając się na modelu potęgowym Ostwalda-de Waele'a. Określono wpływ dodatku i modyfikacji CaCO₃ na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebiegi krzywych płynięcia, przebiegi krzywych lepkości oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR).
EN
An unmodified and stearic acid-modified CaCO₃ were added sep. to polypropylene (PP) in concns. 5-30% by mass and then extruded in a twin-screw extruder. Courses of mass flow rate index (MFR) were detd. by using a plastometer (off-line measurements) while courses of viscosity curves were detd. by using a capillary rheometer (off-line measurements) and extrusion rheometer (in-line measurements). The addn. of modified CaCO₃ resulted in increasing the MFR value of composites and in decreasing their viscosity for all tested concns. of CaCO₃. The trends were also obsd. for the unmodified CaCO₃ but only for concns. up to 10%.
EN
The article has presented comparative tests of the rheological characteristics of lowdensity polyethylene (LDPE) with an addition of calcium carbonate (CaCO3), containing 7, 14, 21 and 28 wt % of filler, respectively. The measurements were carried out by an off -line measuring technique (using a modified dead-weight plastometer), an on-line measuring technique (with a gear pump capillary rheometer) and an in-line measuring technique (with an extruder rheometer). The rheological parameters of the polymeric materials were determined based on the Ostwald de Waele powerlaw model at a temperature of 170 °C. The effect of calcium carbonate addition on the characteristic of operation of each of the employed instruments, the flow curves, the viscosity curves, and the values of power-law index (n) and consistency factor (K) have been determined.
PL
Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).
3
Content available remote Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych
PL
Badania zaczynów i zapraw dojrzewających przez wiele lat są istotne z tej przyczyny, że zachodzące w długiej perspektywie czasowej zmiany składu i struktury pod działaniem wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych stanowią potencjalne zagrożenie dla trwałości obiektów budowlanych, których czas życia jest określany na ogół na 50-100 lat. W pracy porównano skład fazowy i mikrostruktury zaczynów cementowych i belitowych dojrzewających 13-40 lat. Wykorzystano następujące techniki badawcze: rentgenowską analizę dyfraktometryczną (XRD), termiczną analizę różnicową z termograwimetrią i analizą gazów (DTA, TG, DTG, EGA), elektronową mikroskopię skaningową (SEM), mikroanalizę rentgenowską (EDS), analizę metodą elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Prześledzono zmiany zawartości wodorotlenku wapnia i stopnia karbonatyzacji w funkcji składu wyjściowych faz bezwodnych. Wskazano na wiele podobieństw łączących zaczyny cementowe („młodsze”) i zaczyn belitowy („starszy”).
EN
Investigations of pastes and mortars stored for many years are important due to the fact that long-term changes in composition and structure under the action of many external and internal factors pose a potent threat to the durability of building objects whose life time is usually defined as 50-100 years. In this work, comparative studies of the phase composition and microstructure of cement and belite pastes maturing for 13 and 40 years respectively were carried out. The following techniques were applied: X-Ray diffraction (XRD), differential thermal analysis with thermogravimetric and evolved gas analyses (DTA, TG, DTG, EGA), scanning electron microscopy (SEM) and backscatter electrons imaging (BSE) with energy dispersive analysis (EDS). Changes of calcium hydroxide content and degree of carbonation were investigated as a function of the initial unhydrous phase composition. Many similarities between the cement pastes (“younger”) and belite paste (“older”) were indicated.
EN
The article substantiates the efficiency of using chemical (reagent) technologies for the purification of industrial water from mines and spoil tips from heavy metals-toxicants and reducing their ecological hazard. The ecological risk indices of toxicants and their proportion in the overall level of ecological danger of the investigated object were presented. The results of experimental studies, interaction of comparative qualitative indicators of removal of heavy metal ions by inorganic reagents – calcium carbonate and sodium hydroxide were provided. It is shown that the solution of the ecological problem concerning the reduction of the toxicity level of subterminal waters of mines is their treatment with fine calcium carbonate CaCO3 that converts the heavy metal ions into hardly soluble basic carbonates or heavy metal hydroxides. Positive results concerning the efficiency of the subterminal water treatment of the «Velikomostovskaya» mine of the Chervonograd mining area by calcium carbonate were identified. That indicates a significant reduction of the ecological hazard indicator of the treated wastewater. The content of ions of most heavy metals, which precipitate in the form of basic carbonates at values close to pH = 8.5, was significantly reduced.
PL
Jednym ze sposobów produkcji na skalę przemysłową strącanego węglanu wapnia (PCC) jest karbonatyzacja, czyli proces wykorzystujący do reakcji gazowy dwutlenek węgla. Warunki hydrodynamiczne wytwarzane w reaktorze, w którym jest prowadzona precypitacja, wpływają na przebieg procesu oraz na charakterystykę wytrącanych cząstek węglanu wapnia. W niniejszej pracy omówiono konstrukcje standardowych reaktorów i nowe propozycje rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych do syntezy węglanu wapnia oraz przedstawiono wpływ warunków precypitacji w wybranych reaktorach na charakterystykę cząstek PCC.
EN
Carbonation is one of the methods for the production of precipitated calcium carbonate (PCC) on the industrial scale. A gaseous CO2 is used as a reagent in this process. The hydrodynamic conditions generated in the reactor affect the course of the process and the characteristics of the precipitated calcium carbonate particles. This paper discusses the construction of standard reactors and new proposed construction used for the synthesis of calcium carbonate and presents the effect of precipitation conditions in selected reactors on the characteristics of PCC particles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reologicznych polietylenu małej gęstości (PE-LD) oraz jego kompozytów z węglanem wapnia, zawierających 7, 14, 21 i 28 % mas. napełniacza. Kompozyty polimerowe wytworzone zostały w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary właściwości reologicznych przeprowadzono w warunkach procesu wytłaczania, przy użyciu reometru typu in-line z płaską (L = 20, W = 2 mm, H = 2 mm) oraz cylindryczną (L = 20 mm, R = 1,8 mm) głowicą pomiarową. Porównano właściwości reologiczne materiałów polimerowych podczas przepływu przez dysze o różnej geometrii (dysza cylindryczna i płaska), ale takiej samej wartości promienia hydraulicznego (Rh = 0,9) i długości. Ocena właściwości reologicznych kompozytów została przeprowadzona w oparciu o model potęgowy Ostwalda-de Waele’a. Określono wpływ dodatku CaCO3 na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebiegi krzywych płynięcia, przebiegi krzywych lepkości oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
The article has reported the results of rheological testing of low-density polyethylene (LDPE) and its calcium carbonate composites containing 7, 14, 21 and 28 wt % filler, respectively. The polymer composites were produced in a twin-screw extrusion process. The measurements of the rheological properties of the polymeric materials ware made under extrusion process conditions, using an in-line rheometer with a slit (L = 20, W = 2 mm, H = 2 mm) and s cylindrical (L = 20 mm, R = 1,8 mm) extrusion die. The rheological properties of polymer materials were compared during the flow through dies with different geometry (cylindrical and slit die), but the same value of the hydraulic radius (Rh = 0.9) and length. The rheological parameters were determined based on the Ostwald-de-Waele power-law model. The effect of the addition of CaCO3 on the characteristic of extruder operation; the flow curves; the viscosity curves, and volume-flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano chemisorpcję gazowego CO2 w zawiesinie stanowiącej produkt uboczny procesu Solvaya (szlam podestylacyjny). Obecnie jest ona poddawana odwodnieniu z wytworzeniem słabej jakości wapna rolniczego. Karbonizacja spowodowała obniżenie pH zawiesiny i wzrost zawartości węglanu wapnia w formie kalcytu w fazie stałej. Wzrósł też udział drobnych frakcji kryształów o wymiarach w zakresie 0,3-2,5 μm. Równocześnie zmniejszył się udział składników niekrystalicznych. Wytrącone kryształy miały pokrój romboedryczny.
EN
By-product sludge from industrial Solvay soda process was satd. with CO2 at 60°C and decreasing pH from 10.9 down to 6 to ppt. CaCO3 crystals. Along with pH decrease, the vol. of fine crystal fraction 0.3-2.5 μm increased. At the same time, the amt. of amorphous phase decreased. The pptd. grains showed mostly a rhombohedral structure.
EN
An extracellular substance extracted from the bacterial strain Rhodococcus opacus was used as a template for calcium carbonate precipitation from CaCl2 and Na2CO3 solutions at 25 and 37 °C. Obtained crystals were characterized using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. Kinetics of precipitation was investigated by conductivity measurements. The obtained results show that the used biopolymer does not affect the crystal structure but acts as a nucleation centers leading to the formation of calcite crystals with the regular size. This effect is concentration dependent i.e. the EPS concentration increase causes the crystal size decreases, and is greater if calcium chloride solution if mixed with EPS 15 min before the addition of sodium carbonate solution. The temperature increase strengthens this effect.
PL
Twardość wody, powodowana obecnością jonów wapnia i magnezu, nie jest czynnikiem stanowiącym zagrożenie zdrowia konsumentów. Jednakże woda o podwyższonej twardości może nie być akceptowana przez odbiorców z powodu wytrącania się osadów i wówczas zmniejszenie twardości wody staje się koniecznym warunkiem komfortu jej użytkowania. Zmiękczanie wody może być prowadzone na drodze chemicznej lub fizycznej, w takich procesach jak wymiana jonowa, procesy membranowe, strącanie chemiczne czy krystalizacja. Możliwości zmiękczania wody podziemnej metodą krystalizacji heterogenicznej, łącznie z usuwaniem związków żelaza i manganu, określono doświadczalnie w stacji pilotowej, której podstawowym elementem był reaktor ze złożem fluidalnym z piasku kwarcowego, pełniącego rolę zarodków krystalizacji węglanu wapnia. Twardość ogólna wody podziemnej wynosiła 160÷166 gCaCO3/m3, zawartość żelaza – 0,44÷0,66 gFe/m3, a manganu – 0,16÷0,23 gMn/m3. Do zmiękczania wody zastosowano ług sodowy (NaOH), dawkowany w ilości odpowiadającej w przybliżeniu dawce stechiometrycznej wymaganej do usunięcia jonów wapnia. W badaniach pilotowych nad zmiękczaniem wody podziemnej w procesie krystalizacji heterogenicznej z użyciem ługu sodowego wykazano możliwość zmniejszenia twardości ogólnej wody o 40% przy użyciu dawki NaOH o połowę mniejszej od stechiometrycznej. Stwierdzono selektywne usuwanie jonów wapnia, przy stosunkowo niewielkim zmniejszeniu zawartości jonów magnezu, a także jednoczesne usunięcie z wody związków żelaza i manganu. Przeprowadzona analiza porównawcza procesu krystalizacji heterogenicznej i nanofiltracji potwierdziła przydatność obu procesów do zmniejszania twardości wody wprowadzanej do systemu dystrybucji oraz jej negatywnych skutków.
EN
Hardness of water caused by calcium and magnesium salts does not pose any health risk to consumers. However, harder water may not be widely accepted due to the build-up of scale deposits. Hence, hardness reduction becomes a critical factor of water usage comfort. Water hardness may be reduced via chemical or physical processes, such as ion exchange, membrane processes, stripping or crystallization. Potential application of heterogeneous crystallization to groundwater hardness reduction, including iron and manganese removal, was determined empirically at the pilot station with fluidized bed reactor of arenaceous quartz, serving as a nuclei of crystallization for calcium carbonate. Total hardness of groundwater was ranging from 160 to 166 gCaCO3/m3, the iron content – from 0.44 to 0.66 gFe/m3, while the manganese – from 0.16 to 0.23 gMn/m3. Sodium hydroxide (NaOH) was used for the purpose of water softening, at the amount close to the stoichiometric dose required for the calcium ion removal. Pilot studies on groundwater softening using the heterogeneous crystallization with sodium hydroxide revealed a possibility to reduce the total water hardness by 40% at the half stoichiometric point. Selective calcium ion removal was demonstrated with relatively small reduction in magnesium content. Iron and manganese cations were co-removed. A comparative analysis of heterogeneous crystallization and nanofiltration confirmed suitability of the both processes for hardness reduction of water entering the distribution system and elimination of its adverse effects.
PL
Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierającego chlorku wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztwór zawierał najniższe stężenie glukozy. Wzrost stężenia badanych sacharydów skutkował skróceniem czasu precypitacji. Otrzymane cząstki CaCO3 były mieszaniną waterytu i kalcytu, a dodatek sacharydów spowodował zwiększenie zawartości kalcytu w produktach.
EN
Calcium carbonate was precipitated during carbonation of solutions containing calcium chloride and ammonia. The processes were carried out at pH above 9. Glucose or sucrose at concentrations of 15, 30 and 60 mM were used as additives intluencing the course of precipitation. The slowest precipitation was observed in the solution containing the lowest glucose concentration. The increase of saccharides concentration resulted in a shorter precipitation time. The CaCO3 particles consisted of a mixture of vaterite and calcite, and the saccharides addition increased the calcite content in products.
EN
A successful approach widely used in materials science to adapt approved materials to specific applications is to design their surface properties. A main challenge in this area is the development of processing routes enabling for a simple but efficient surface design of complex shaped geometries. Against this background, this work aimed at the implementation of self-assembly principles for surface functionalization of 3D-printed poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA)-based constructs with macro- and microporous geometries via precision extruding deposition. Methods: Three-component melts from PLGA, CaCO3 and amphiphilic polymers (poly(2-oxazoline) block copolymer) were printed and their bulk and surface properties were studied. Results: Melts with up to 30 mass % of CaCO3 could be successfully printed with homogeneously distributed mineral particles. PLGA degradation during the printing process was temperature and time dependent: the molecular weight reached 10 to 15% of the initial values after ca. 120 min of heat exposure. Filament surfaces from melts containing CaCO3 show an increasing microroughness along with increasing CaCO3 content. Surface roughness and amphiphilic polymer content improve scaffold wettability with both factors showing synergistic effects. The CaCO3 content of the melts affected the inner filament structure during in vitro degradation in PBS, resulting in a homogeneous mineral particle-associated microporosity for mineral contents of 20 mass % and above. Conclusions: These results provide novel insights into the behavior of three-component melts from PLGA, CaCO3 and amphiphilic polymers during precision extruding deposition and show for the first time that self-assembly processes can be used to tailor scaffolds surface properties under such processing conditions.
EN
The adhesive properties of ternary composites based on middle density polyethylene (PE-MD) and isotactic polypropylene (i-PP) with high content (48–64 wt %) of inorganic fillers were studied. As fillers two kinds of calcium carbonate were used. Two fillers differed in their fineness degree and one of them had also stearic acid modified surface. It was stated that the kind and amount of filler affect mean value and scatter of surface free energy (γS) as well as its polar and dispersive components. More stable adhesive properties were observed for composites with stearic acid modified filler.
PL
Zbadano właściwości adhezyjne trójskładnikowego kompozytu na bazie polietylenu średniej gęstości (PE-MD) i izotaktycznego polipropylenu (i-PP) z wysoką zawartością (48–64 % mas.) nieorganicznych napełniaczy. Jako napełniaczy użyto dwu rodzajów węglanu wapnia, które różniły się stopniem rozdrobnienia, a ponadto ten o drobniejszych cząstkach miał powierzchnię modyfikowaną kwasem stearynowym. Stwierdzono, że rodzaj i ilość napełniacza wpływają na rozrzut i wartość średnią swobodnej energii powierzchniowej (γS) oraz jej komponentów: polarnego i dyspersyjnego. Bardziej stabilne właściwości adhezyjne zaobserwowano w grupie kompozytów z napełniaczem modyfikowanym kwasem stearynowym.
PL
Przedstawiono wyniki badań otrzymywania węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego DS i nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu. Badania prowadzono w temp. 20, 50 i 90°C. Roztwory dozowano w stosunku stechiometrycznym, stosując szybkości dozowania 23,6 oraz 95 cm3/min. Stosowano wersenian disodu o stężeniu 1 i 10 g/dm3 płynu DS. Dla otrzymanych prób CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów.
EN
CaCO3 was pptd. from the waste distn. liq. from Solvay process by addn. of satd. soln. of NaHCO3 in a lab. reactor at 20–90°C and varying dosing rate in presence of Na2 versenate and studied for bulk and packing d., cryst. structure and H2O, paraffinic oil and Bu2 phthalate absorption capacity. The addn. of Na2 versenate at 90°C resulted in an increase in the d. of CaCO3 crystals. At 90°C, the calcite and aragonite crystals were formed. At lower temps., formation of calcite crystals was also obsd.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (PE-LD), z dodatkiem handlowego niemodyfikowanego węglanu wapnia (CaCO3 7, 14, 21 i 28 % mas.), wytworzonych w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary przeprowadzono przy użyciu reometru wytłaczarkowego typu in-line, z zastosowaniem cylindrycznych dysz pomiarowych o różnym stosunku L/D. Oceny właściwości reologicznych kompozytów dokonano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de Waele'a. Określono wpływ dodatku CaCO3 na gęstość wytworzonych kompozytów w warunkach przetwórczych (charakterystyki p-v-T) oraz na ich masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line umożliwiło wyznaczenie: naprężenia stycznego, szybkości ścinania, wykładnika płynięcia, poprawki Rabinowitscha, poprawki Bagleya, krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości badanych tworzyw polimerowych w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania.
EN
The results of investigations of the rheological properties of composites based on low density poly­ethylene (PE-LD) with commercial unmodified calcium carbonate (7, 14, 21 and 28 wt % CaCO3), produced using twin-screw extrusion process, are presented. The measurements were carried out using in-line extrusion rheometer with cylindrical measuring nozzles with different ratio of L/D. The rheological properties of the composites were evaluated using the Ostwald-de Waele power law model. The effects of the addition of CaCO3 on the density of the resulting composites under the processing conditions (p-v-T characteristics) and the melt mass flow rate (MFR) were also investigated. The use of in-line technique allowed for the determination of rheological parameters of the composites such as shear stress, shear rate, flow exponent, Rabinowitsch and Bagley corrections, flow and viscosity curves in real conditions of the extrusion process.
EN
Environmental adaptation of molluscs during evolution has led to form biomineral exoskeleton – shell. The main compound of their shells is calcium carbonate, which is represented by calcite and/or aragonite. The mineral part, together with the biopolymer matrix, forms many types of microstructures, which are differ in texture. Different types of internal shell microstructures are characteristic for some bivalve groups. Studied bivalve species (freshwater species – duck mussel (Anodonta anatina Linnaeus, 1758) and marine species – common cockle (Cerastoderma edule Linnaeus, 1758), lyrate Asiatic hard clam (Meretrix lyrata Sowerby II, 1851) and blue mussel (Mytilus edulis Linnaeus, 1758)) from different locations and environmental conditions, show that the internal shell microstructure with the shell morphology and thickness have critical impact to the ability to survive in changing environment and also to the probability of surviving predator attack. Moreover, more detailed studies on molluscan structures might be responsible for create mechanically resistant nanomaterials.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją opisu badań biomateriałów dotowanych srebrem, który został zamieszczony w poprzednim (22) numerze „Prac Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”. Głównym celem prac badawczych było opracowanie wstępnych założeń otrzymywania wszczepialnych materiałów kalcytowych wykazujących działanie przeciwbakteryjne. Do przygotowania materiałów kalcytowych wykorzystano tworzywo ceramiczne na bazie węglanu wapnia, a jako źródła nanosrebra użyto dwóch rodzajów bioszkieł ze srebrem, opracowanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Do badań przygotowano 8 próbek tworzyw kalcytowych zawierających różne ilości bioszkieł. Oznaczono ich gęstość pozorną, porowatość całkowitą i wytrzymałość na ściskanie. Wykonano badania mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz badania działania przeciwbakteryjnego z wykorzystaniem bakterii Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococcus aureus. Przeprowadzone badania pokazały, że zarówno ilość, jak i rodzaj dodawanego bioszkła mają wpływ na właściwości fizyczne materiałów. Obserwacje mikrostruktury materiałów zawierających bioszkła wykazały, że ziarna bioszkieł w temperaturze spiekania materiału kalcytowego (510°C) nie łączą się z ziarnami kalcytowymi. Zjawisko to może być jedną z przyczyn obniżania wytrzymałości na ściskanie ze wzrostem zawartości bioszkła w materiale. Wyniki badania bakteriobójczości wskazały na zdecydowane obniżenie ilości bakterii dla obu materiałów kalcytowych w stosunku do hodowli kontrolnej w każdym okresie inkubacji. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowana metoda dotowania materiałów kalcytowych srebrem pozwala na otrzymanie materiałów wykazujących działanie przeciwbakteryjne.
EN
The article is the continuation of description of research on silver containing biomaterials, published in the previous issue of „Prace ICiMB”. The main objective of the research was to develop initial assumptions on the production of calcite implants showing antibacterial activity. Ceramic material based on calcium carbonate, as well as two types of silver containing bioglasses developed in ICiMB were used in the preparation of calcite materials. Eight test calcite samples containing different amounts of bioglasses were prepared. Apparent density, total porosity and compressive strength were determined. Analysis of materials microstructure using scanning electron microscopy and study of antimicrobial activity using Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus bacteria were performed. The studies showed that both the content and type of bioglass affect the physical properties of the materials. Microscopic observations showed that grains of bioglass do not sinter in the temperature of 510°C, that corresponds to the sintering temperature of calcite material. This phenomenon can be one of the reasons that compressive strength decreases with the increase of the content of bioglass in the material. Analysis of bactericidal effect showed a significant reduction of the bacteria count for both calcite materials in comparison to the control culture, at all periods of incubation. The results of the study have shown that the method of silver doping of calcite materials allows to obtain implants with antibacterial activity.
EN
A new CaCO3-SiO2 composite with core-shell structure was successfully prepared by mechano-chemistry method (MCM). SEM and FTIR indicated that SiO2 particles were homogeneously immobilized on the surface of CaCO3. The well dispersion of this CaCO3-SiO2 composite into silicone rubber can not only reduce the usage amount of SiO2, but also improve the mechanical properties of silicone rubber. By the calculation, the theoretical numbers of the SiO2 particles is about 10 times as large as that of CaCO3 particles in the CaCO3-SiO2 composite. Mixing CaCO3-SiO2 composite in silicone rubber can enhance the breaking strength of the silicone rubber about 18% as high as that when mixing the pure SiO2. And the elongation at break is about 14% less than that of adding the pure SiO2 sample.
EN
Modified calcite CaCO3 (M-CaCO3) was synthesized from calcium nitrate, sodium carbonate, ethylene diamine tetraacetic acid and sodium dodecyl sulfate. Then, poly(L-lactic acid) (PLLA)/ M-CaCO3 composites were fabricated using melt blending and hot-press forming technologies. The effect of M-CaCO3 on the thermal and mechanical performance of PLLA was investigated. The results showed that the crystallization temperature and M-CaCO3 content significantly affected the crystallization of PLLA but the effect of M-CaCO3 on the crystallization of PLLA was very complicated. Compared to neat PLLA, 1 % M-CaCO3 decreased the t1/2 from 3999.4 s to 342.7 s at 100 °C. The melt index measurements indicated that a small amount of M-CaCO3 could block the fluidity of PLLA. However, the addition of a high content M-CaCO3 increased the fluidity of PLLA. The results of tensile strengths and elongation at break of PLLA/M-CaCO3 composites showed that both M-CaCO3 content and defective modification CaCO3 affected the mechanical performance of the PLLA/M-CaCO 3composites.
PL
Z zastosowaniem azotanu wapnia, węglanu sodu, kwasu etylenodiaminotetraoctowego idodecylosiarczanu sodu syntezowano modyfikowany kalcyt (M-CaCO3), a następnie mieszając składniki wstanie stopionym wytwarzano kompozyty poli(kwas L-mlekowy)/M-CaCO3. Badano zależność właściwości termicznych i mechanicznych wytworzonych kompozytów (z matrycą polilaktydową) od zawartości M-CaCO3.Wykazano, że istotny wpływ na krystalizację PLLA wywiera temperatura oraz zawartość modyfikowanego kalcytu. W temperaturze 100 °C czas połowicznej krystalizacji (t1/2) kompozytu z udziałem 1 % M-CaCO3 znacznie się zmniejszył (342,7 s) w porównaniu do wartość t1/2 czystego PLLA (3999,4 s). Pomiar masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) dowodzi, że dodatek modyfikowanego kalcytu (powyżej 3 %) do matrycy polilaktydowej wpływa na zwiększenie wartości MFR. Wyniki wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu kompozytów PLLA/M-CaCO3 wykazały, że zarówno zawartość węglanu wapnia, jak i jego modyfikacja wpływają na wytrzymałość mechaniczną wytworzonych kompozytów PLLA/M-CaCO3.
EN
Calcium carbonate is used as an additive in the production of paper and some other production processes. The aim of this study was to determine the chances of the calcite sample to be mechanically cleaned of impurities, so that the material can become commercially interesting, primarily to be sold to the paper and other-related industries. A mineralogical petrographic investigation carried out on a sample of calcite showed that an unfavorable impurity is, in particular, graphite – which is otherwise fairly easily to remove by flotation. Flotation was performed with samples of different particle size. The purpose of this was to find an optimal particle size for carrying out the flotation. In order to achieve an effective flotation results it is first necessary to achieve a proper liberation of grains. The second part of the study was to explore the optimal sequence of treatment procedures for tested calcite, using milling, flotation, and sedimentation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.