Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie mechatroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Najnowsze tendencje w projektowaniu pojazdów specjalnych
PL
W artykule przedstawiono nowe tendencje w projektowaniu, w szczególności pojazdów wojskowych. Przybliżono ideę projektowania mechatronicznego – synergii metod badawczych w celu osiągnięcia optymalnego wytworu. Opisano metodę projektowania pojazdów specjalnych polegającą na połączeniu modeli wirtualnych i modeli rzeczywistych wybranych komponentów pojazdu. Analizowano tendencje rozwojowe pojazdów wojskowych.
EN
The paper presents new trends in design, particularly in the design of military vehicles. The idea of mechatronic design, which is a synergy of research methods in order to achieve optimal product, is outlined. The method of designing special vehicles which is the combination of both virtual and real models of selected vehicle components is described. Additionally, trends in development of military vehicles are analyzed.
PL
W artykule niniejszym przedstawiono technikę symulacji, w ramach której w reżimie czasu rzeczywistego weryfikacji podlega część oprogramowania związanego ze sterowaniem, model obiektu sterowania wraz z czujnikami oraz elementami wykonawczymi, jak również środowisko (otoczenie), w którym obiekt sterowania funkcjonuje. Założenia Industry 4.0 kładą duży nacisk na techniki symulacji procesów produkcji oraz funkcjonowania maszyn w otoczeniu produkcyjnym. Technika Hardware-in-the-loop wspiera te założenia, zapewniając bezpieczny dla otoczenia sposób weryfikacji innowacyjnych strategii oraz algorytmów sterowania.
EN
Nowadays Industry 4.0 is one of the most interest discussion topic within technical community. Digitalization, Internet of Things, process and machine simulation, virtual prototyping (including Hardware-In-the-Loop technique) are its basis. The article explains the approach of HIL real-time simulation with the illustrative example of 3-axis milling machine numerical control system. Some software and hardware tools that enable HIL implementation possible are referenced. This is second paper from the series “Mechatronic Design”.
PL
Niniejszy artykuł w całości poświęcono zagadnieniom graficznej specyfikacji systemów sterowania zgodnie z założeniami tzw. inżynierii systemów. Współczesne wymagania związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym maszyn sprawiają, iż zagadnienia jakości tworzenia oprogramowania systemów sterowania wkraczają do coraz większej ilości branż. Od dawna wiadomo, że graficzna reprezentacja systemów jest dużo lepsza i efektywniejsza od najprecyzyjniejszego nawet opisu słownego. Artykuł, na przykładzie zagadnienia graficznej specyfikacji systemów sterowania, utwierdzi Czytelników w tym przekonaniu jeszcze bardziej.
EN
Nowadays, when more and more complexity is introduced into control systems in many areas, old-fashioned document-based development is a „one-way ticket to fail”. Model-based development is the only possible direction for future work on control systems in automotive, process industry, machinery, and many others. Graphical specification is the baseline for any model-based development actions to be taken. The paper explains usage of four different tools and approaches for modeling: requirements, architecture and implementation of control system designs. Also automatic code and documentation generation issue is pointed out as the most important factor for creation of workflows with the use of discussed tools. This is the third article from series „Mechatronic Design”.
4
Content available remote Projektowanie mechatroniczne. Projektowanie bazujące na modelach
PL
W artykule niniejszym przedstawiono problematykę realizacji innowacyjnych prac nad systemami sterowania budowanymi z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych (PLC) oraz programowalnych sterowników automatyki (PAC). Cykl życia produktów mechatronicznych (robotów, obrabiarek sterowanych numerycznie, manipulatorów wieloosiowych, maszyn o złożonej kinematyce) zwykle rozpoczyna się od określenia wymagań funkcjonalnych, odzwierciedlających oczekiwania użytkowników końcowych co do projektowanego systemu/produktu.
EN
The article presents the issue of designing portable machine tools in which module components are applied. Portable machine tools are mainly designed for machining of elements at the place of their final installation. Experience has shown that achieving high efficiency in the design of portable machine tools can only be reached through the use of mechatronic approach with the use of ready-made modular components (for example: ballscrew mechanisms, bearing units, linear guide systems). The designer of a machine tool must be aware of lack of information on selected parameters of these components. It is recommended to use simplified replacement models of these components and implement them to the model of entire machine tool to achieve desired static and dynamic characteristics. Authors of the article present an example of a modular component and its replacement model. They also present the results of calculations performed with the use of this.
PL
Przedstawiono problematykę projektowania obrabiarek przenośnych z zastosowaniem elementów modułowych. Obrabiarki przenośne projektowane są z uwzględnieniem ich użycia do obróbki elementów w miejscu montażu. Doświadczenie wskazuje, że uzyskanie wysokiej jakości obrabiarek przenośnych wymaga uwzględnienia w procesie ich projektowania kryteriów mechatronicznych oraz standardowych podzespołów modułowych (np. mechanizmów śrubowo-tocznych, węzłów łożyskowych, modułowych prowadnic liniowych). Projektanci tych obiektów uwzględniają ograniczoną informację dotyczącą charakterystyki użytkowych komponentów modułowych. Dlatego zaleca się używanie uproszczonych modeli zastępczych i implementowanie ich do opracowanego modelu obrabiarki. Umożliwia to uzyskanie prognozowanych statycznych i dynamicznych charakterystyk obiektu poddanego analizie. Zaprezentowano przykładowy element modułowy i jego obliczenia.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia doświadczeń projektu mechatronicznego elektrycznego bolidu przeznaczonego do startu w wyścigach Corporate Challenge na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Projekt prowadzony jest z sukcesami przez zespół trzech wydziałów Politechniki Śląskiej. Interdyscyplinarny charakter projektu i wysokie wymagania wyścigu powodują konieczność współdziałania specjalistów różnych dziedzin. Dobór cech konstrukcyjnych podzespołów oraz ich warunków pracy ukierunkowany jest na osiągnięcie jak najlepszego wyniku w wyścigu. Wynikiem tego jest wytrzymała i lekką konstrukcja nośna, wysokosprawny układ napędowy, sterowany przez układ regulacji pozwalający na dobranie odpowiednich parametrów pracy oraz układ transmisji danych wraz z aplikacja pozwalającą na śledzenia na bieżąco parametrów ruchu tak, aby możliwe było dobranie optymalnej strategii wyścigu.
EN
The paper presents selected issues of the experiences of mechatronic design of electric race car aimed at taking part at Corporate Challenge at Silverstone track in great Britain. The project has been successfully run by a multi faculty team of three faculties of the Silesian University of Technology. Interdisciplinary character of the design as well as high standards of the Challenge result in the necessity of collaboration of specialists from various domains. The choice of constructional features of subassemblies and their operating conditions is focused on achieving the best result in the race. As a result, durable and light support construction is achieved and highly efficient drive system controlled by a system of adjustment, allowing allocation of proper working parameters and layout of data transmission together with an application which enables tracking movement parameters so that the choice of optimal strategy for the challenge.
7
Content available remote Exoskeleton : The Mechatronic System
EN
The growing number of different kinds of exoskeletons, most of which are experimental devices, is the main reason they do not easily subject to any classification. Additionally over 40 years of exoskeletons development showed that there are not many design solutions that could be used as templates for further comparisons among variety of devices. But most of them have one common feature - they are mechatronic devices. The presented paper describes an exoskeleton as a mechatronic system. A mechatronic design concept is also presented with a number of typical issues that are likely to be encountered during a design process with particular emphasis on safety. The recent development of embedded systems and usage of modern design tools with their influence on exoskeletons design process are pointed out.
8
Content available Mechatronic design of automotive EE systems
PL
Hybrydowe techniki sprzętowo - programowe stosowane we współczesnym pojeździe wymagają, w okresie procesu projektowania i produkcji, komputerowej symulacji oraz eksperymentu dla zapewnienia odpowiedniej jakości. Nieustanny wzrost ilościowy systemów mechatronicznych pojazdu, wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, standaryzacji oraz globalnej konkurencji zapoczątkował proces, który można nazwać mianem wirtualnej produkcji. W artykule omówiono problemy mechatronicznego projektowania systemów elektryczno-elektronicznych (EE) pojazdu. Zakres zagadnień obejmuje modelowanie podukładów różnych dziedzin techniki (elektrycznych, mechanicznych, cieplnych, hydraulicznych i pneumatycznych) w środowisku SystemVision. Poszczególne fazy procesu projektowania mechatronicznego, niezależnie od stopnia szczegółowości, wymagają integracji zastosowanych rozwiązań sprzętowych i programowych. Symulacja i analiza obejmuje badania statyczne i dynamiczne w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz wykorzystuje narzędzia statystyczne. Przedstawione zostały zasady i przykłady modelowania wybranych elementów sieci pokładowej i instalacji elektrycznej pojazdu za pomocą platform programowych, opierających się na języku modelowania multidyscyplinarnego VHDL-AMS według normy IEEE 1076.1. oraz standardach samochodowych w zakresie stosowanych modeli podzespołów VAD/FAT-AK30 i struktury oprogramowania AUTOSAR, pozwalających na integrację z narzędziami projektowania MCAD.
EN
Hardware/software hybrid technologies used in the vehicles required computer aided simulation and experimental testing during the designing process to make sure about reliability and quality. The growth of the number of mechatronic systems in the typical automobile, increasing legislative safety and environmental mandates, global standarization started virtual vehicle creation process. In the paper the mechatronic design of automotive EE systems is discussed. The modeling, simulation and system integration environment SystemVision that supports various engineering disciplines (electrical, mechanical, thermal, hydraulic and pneumatic) and multiple levels of systems abstraction is presented. Simulation and analysis includes domains: time, frequency and DC with the parametric and statistical design processes. This paper provides some models available in VHDL-AMS (IEEE 1076.1) open-source hardware description language for automotive electrical system design and analysis. The significance of VDA/FAT-AK30, AUTOSAR standards and the software tools with the bridges to MCAD design for management, engineering and manufacturing of automotive on-board network and composite large scale vehicle wiring harnesses is emphasized.
EN
The problem of optimization is very important in design process of any mechatronics system. This paper deals with combination of Finite Element Methods with optimization procedure in design process. Two different kind of optimization will be shown in this paper. In the first example the genetic algorithm method is used for optimization of magnetic clutch FE model. The second example shows using of Ansys topological optimization procedure for design optimization of contact force vector sensor.
10
PL
W artykule przedstawiono analizę kinematyczną modelu mechanizmu precyzyjnego stolika obrotowego. Scharakteryzowano oryginalną konstrukcję stolika, cechującą się zmniejszonym tarciem wewnętrznym mechanizmu funkcjonalnego. Przedstawiony został model matematyczny konstrukcji. Dokonano oceny dokładności pozycjonowania z wykorzystaniem modelu matematycznego i prze-prowadzono symulację cyfrową. Wyznaczono symulacyjne charakterystyki przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń pozycjonowanych elementów.
EN
The article presents the kinematic analysis of the model of mechanism operating in precise revolving table. The original construction of table characterised by mechanism low internal friction was described. The mathematical model of construction was presented. The evaluation of positioning accuracy with the use of mathematical model was made and the digital simulation was cared out. The simulation characteristic of elements dislocation and velocity were elaborated.
11
Content available remote New trends in design of monitoring and diagnostic systems.
EN
Nowadays development of computer engineering in area of hardware and software gives new possibilities of monitoring and diagnostic system design. The paper presents analysis of new possible solutions for design of monitoring and diagnostic systems including; smart sensor design, modular software design and communication modules. New concept of monitoring system based on home page server solution (nano-server) is presented. Smart sensor design concept with embedded hardware for diagnostic application is shown. New software concept for monitoring and diagnostics automation and examples of applications of new design for condition monitoring based on proposed solution are carefully discussed.
PL
Współczesny rozwój informatyki w zakresie sprzętu i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji systemów diagnozowania i monitorowania konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę nowych możliwości budowy systemów monitorowania i diagnozowania ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji czujników inteligentnych, modułowego oprogramowania diagnostycznego oraz modułów komunikacji i wymiany danych. Przedstawiono nową koncepcję systemu monitorowania opartą o nanoserwer stron internetowych oraz metodę projektowania inteligentnych czujników dla celów diagnostyki konstrukcji. Opisano przykład zastosowania skonstruowanego systemu.
PL
Przekazywanie informacji odgrywa istotną rolę w działaniu urządzeń mechatronicznych i może być łatwo przedstawione na diagramie UML. Zdaniem autora, terminologia i notacja używana w UML może być zaadoptowana do projektowania interdyscyplinarnych systemów mechatronicznych oraz jako narzędzie do sporządzania dokumentacji na wszystkich etapach projektowania.
EN
Information transfer plays an important role in operation of mechatronic system. This can be easily presented on UML (Unified Modelling Language) diagrams. Author believes that terminology and notation of visual modelling with UML can be adopted as common language for design of the mechatronic systems and as documentation total on every design phase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.