Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skuteczność oczyszczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”
PL
W pracy przedstawiono analizę skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Jest to mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Obiekt został zaprojektowany na 251 818 RLM i na przepływ średniodobowy wynoszący 80 000 m3•d-1. W procesie biologicznym wykorzystywany jest trójfazowy reaktor biologiczny, w którym jest prowadzony proces niskoobciążonego osadu czynnego technologią Bardenpho (zmodyfikowaną). Badaniami objęto okres od stycznia 2009 roku do listopada 2014 roku. Analizie poddano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, Nog., Pog.. Uwzględniając wartości poszczególnych wskaźników obliczono stopień redukcji zanieczyszczeń. Dodatkowo obliczono współczynnik niezawodności oczyszczalni dla analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. W pracy obliczono podstawowe statystyki opisowe dotyczące wartości badanych wskaźników w ściekach surowych, oczyszczonych oraz ich redukcji. Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału należy stwierdzić, że oczyszczalnia ścieków „Kujawy” pod względem zmniejszania podstawowych wskaźników zanieczyszczenia ścieków działa poprawnie, natomiast należy zwiększyć skuteczność usuwania azotu ogólnego.
EN
The paper presents the analysis of operation effectiveness of the “Kujawy” sewage treatment plant. It is a mechanical-biological treatment plant with increased removal of nutrients. This facility was designed for 251,818 PE and average daily flow of 80,000 m3•d-1. The biological process uses a three-phase biological reactor, in which the modified Bardenpho technology with low loading rates of activated sludge is carried out. The study covered the period from January 2009 to November 2014. The following pollutant indicators were analyzed in this study: BOD5, CODCr, total suspended solids, Ntot., Ptot.. The degree of pollution reduction was calculated by taking into account the values of each indicator. Additionally, the reliability coefficient of the treatment plant was calculated for the analyzed sewage pollution indicators. Basic descriptive statistics were also calculated for the values of the examined indicators in raw sewage, treated sewage and for reduction of these indicators. Based on the collected and analyzed material it can be concluded that in terms of reduction of basic sewage pollution indicators, the operation effectiveness of the “Kujawy” sewage treatment plant is proper, however the efficiency of total nitrogen removal should be improved.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań trzech różnych konfiguracji oczyszczalni hydrofitowych stosowanych do oczyszczania ścieków bytowych z indywidualnych gospodarstw domowych. Wykazano, m.in., że zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych jest zrównoważonym i stabilnym rozwiązaniem problemu gospodarowania ściekami na terenach o rozproszonej zabudowie. Oczyszczalnie przydomowe w Polsce otrzymują wyższe stężenia zanieczyszczeń niż odpowiednie oczyszczalnie w Europie czy USA, po mimo to analizowane obiekty zapewniały skuteczne usuwanie substancji organicznej: BZT5 do 92,0% i substancji biogennych: Nog do 77,0% i Pog do 66,0%. Konfiguracja II składająca się z dwóch charakteryzowała się najwyższą skutecznością usuwania zanieczyszczeń i w konsekwencji zapewniała najniższe stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach.
PL
Zbadano sprawność biofiltracji powietrza zanieczyszczonego o-ksylenem w kolumnie wypełnionej keramzytem przepłukiwanym pożywką. Prędkość pozorna przepływu gazu wynosiła od 0,84 do 1,69 cm s-1, a stężenia 234-432 mg m-3 100% sprawność oczyszczania uzyskano w 23. dobie przy obciążeniu złoża 6,9 g-m-3 h -1. Maksymalna szybkość biodegradacji wynosiła 22,5 g m-3 h-1 przy 100% skuteczności filtracji. Wyniki świadczą o przydatności keramzytu do usuwania o-ksylenu z zanieczyszczonego powietrza.
EN
Biofiltration process of air contaminated with o-xylene has been investigated in a trickled-bed column packed with fire clay. The superficial gas velocity in the column ranged from 0.84 to 1.69 cm s-1, while the pollutant concentration varied between 234 and 432 mg m-3. The 100% removal efficiency of has been achieved on 23rd day of the process for loading rate of 6.93 g-m-3, h-1. A maximum rate of biodegradation achieved 22.5 g-m-3,h-1 at the 100% filtration efficiency. These results proved the usefulness of fire clay in o-xylene removal from contaminated air emissions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.