Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecologistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The introduction of environmentally friendly technologies is becoming increasingly necessary to combat global warming and air pollution in cities. The concept of ecologistics is seen as an effective approach to the management of materials and related flows in order to reduce environmental and economic damage to the environment. The sustainable development of green supply chains is based on the use of environmentally friendly types of vehicles, reduction of energy and other resources consumption, optimization of transport and technological processes in delivery systems. As part of the development of green supply chain, it is proposed to transport goods by freight trams, which eliminates the need for heavy trucks in the city, improves traffic conditions and reduces the environmental impact of transport. The research was conducted for the city of Poznan. The distribution system of the city of Poznan operates in conditions of stochastic demand for deliveries from clients and the risk of lack of sufficient supplies in distribution centers. To take into account the specificity of the distribution system of cargo delivery in conditions of uncertainty and risk, a simulation model of the organization of the material flows within the transport system of the city of Poznan has been proposed. The result of simulation is the optimal assignment of clients to the distribution centers, as well as the value of total mileage with the load, which is a random variable. It is assumed that the random variable is distributed according to the normal distribution law. The results were calculated and compared for two variants, i.e. for constant demand and sufficient quantity of cargo in distribution centers, and for variable demand and uncertainty conditions, e.g. insufficient cargo quantity in distribution centers. The purpose of the paper is to develop a simulation model for planning supplies of small consignments of goods by trams implementing green logistics concept with variable demand for transportation. After a short introduction of the problem, the literature review related to the concept of green logistics and requirements of transport and distribution system are presented in section 2. In section 3, the research problem and research methodology are described. Section 4 provides the results of assignment of clients to distribution centers. The paper ends with concluding remarks.
2
Content available Management Model Improving Environmental Protection
EN
The work concerns a detailed analysis of the possibilities of increasing environmental protection by increasing the efficiency of selective collection of municipal waste in the city of Wroclaw and the economic conditions of this activity. The study includes a short introduction and an overview of waste morphology indicators. Then, a research model for the study of the morphology of municipal waste is discussed, based on the example of Wroclaw (Poland). Finally, 3 variant cost models of measures supporting the segregation of municipal waste were described and discussed. The article ends with a numerical example for Wroclaw along with a verification of the applicable rates for municipal waste collection fees, whether sorted or not.
PL
Koncepcje zarządzania postulujące zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój, nie są już jedynie ideami kreującymi wizerunek organizacji, w coraz bardziej widoczny sposób wpływają bowiem na poziom jej konkurencyjności, atrakcyjności dla odbiorcy i wartości dla interesariuszy. Podmioty gospodarcze, które dostrzegają ten trend, szukają nowych, rozwiązań zarządczych, które pomogą skutecznie wdrożyć zasady zielonego ładu, a jednocześnie budować wartość organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest omawiana w niniejszym artykule ekologistyka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących poziomu zaawansowania ekologistyki w przedsiębiorstwach Euroregionu Nysa z wykorzystaniem autorskiego modelu dojrzałości ekologistycznej przedsiębiorstwa. Badanie pilotażowe miało na celu przygotowanie hipotez badawczych na potrzeby dalszych badań, jak również zweryfikowanie poprawności modelu teoretycznego i narzędzia badawczego pod względem merytorycznym i formalnym.
EN
Management concepts that postulate reducing the negative impact of the economy on the natural environment, such as corporate social responsibility or sustainable development, are no longer just ideas that create the image of an organization, as they increasingly affect the level of its competitiveness, attractiveness for the recipient and value for stakeholders. Business entities that notice this trend are looking for new management solutions that will help to effectively implement the principles of green order and at the same time build the value of the organization. One of such solutions is ecologistics, discussed in this article. The aim of the article is to present the results of pilot studies on the advancement level of ecologistics in the companies of the Euroregion Nysa, in which the original model of ecologistics maturity in an enterprise was used. The pilot study was aimed at preparing research hypotheses for further research, as well as verifying the correctness of the theoretical model and the research tool in terms of content and form.
PL
W artykule omówiono podstawowe dokumenty wyznaczające w Unii Europejskiej zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przykłady organizacji podejmujących współpracę w ramach symbiozy zgodnie z wytycznymi transformacji gospodarczej. Wskazano, jakie z tego tytułu osiągają korzyści. Zaprezentowano rolę logistyki zwrotnej w transformacji gospodarki europejskiej, co może zostać zrealizowane kanałami alternatywnymi, które wykorzystuje większość przedsiębiorstw zmuszonych przemodelować swoją strategię biznesową, by dostosować się do zmieniającego się rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie oferują nowe modele biznesowe na przykładzie wybranych firm, w których aktywną rolę odgrywają również konsumenci. Problem badawczy dotyczy analizy zmian wprowadzanych przez wybrane firmy i ich wpływu na logistykę odpadów.
EN
The article discusses the basic documents of changes in the European Union towards the circular economy. Organizations undertake symbiotic cooperation in line with the guidelines of economic transformation. It was indicated what benefits they obtain on this account. The role of reverse logistics in the transformation of the European economy is presented, which can be implemented through alternative channels that use the solution of a company that forces it to remodel its business strategy by modifying it to a changing market. The aim of the article is to present the opportunities offered to companies and consumers by new business models on the example of selected companies. The research problem concerns the analysis of changes made by selected companies and their impact on waste logistics.
PL
W artykule zaprezentowano jeden ze współczesnych trendów logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Uwagę poświęcono przedstawieniu koncepcji zielonych łańcuchów dostaw. Przybliżono istotę i aspekty zielonego łańcucha dostaw. Wskazano na przyczyny wprowadzania zmian oraz zaprezentowano przykłady wdrożonych rozwiązań. Podkreślono również krótkoterminowe i długoterminowe korzyści płynące z przekształcenia tradycyjnych łańcuchów dostaw w ich zielone odpowiedniki. Zaznaczono również możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w przyszłości, dzięki zastosowaniu zrównoważonego podejścia.
EN
The article presents one of the modern trends in logistics service. Attention has been paid to the concept of green supply chains. The essence and aspects of a green supply chain have been presented. Furthermore, reasons for introducing changes and examples of implemented solutions have been indicated. The short-term and long-term benefits of transformation traditional supply chains into green alternatives have been also emphasized. The possibility of achieving a competitive advantage in the future, thanks to the use of a sustainable approach, has been also highlighted.
PL
Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura. Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań laboratoryjnych.
EN
Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure. Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage, which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and laboratory results were analyzed.
7
Content available remote Wybrane aspekty ekologistyki w Resorcie Obrony Narodowej
PL
Konsumpcjonizm w obecnych czasach ma niewątpliwie wpływ na każdą dziedzinę życia ludzkiego jak i zwierzęcego. Nadprodukcja dóbr oraz idące za tym nadmierne przywiązanie człowieka do ich zdobywania ma niestety również ogromne znaczenie dla otaczającego środowiska. Zjawisko konsumpcjonizmu zapoczątkował okres po II wojnie światowej, kiedy to światowe mocarstwa zaczęły przepełniać rynki swoimi dobrami. Był to moment, w którym słowo konsumpcjonizm nabrało oddźwięku negatywnego jak również pozytywnego. Przedmiot konsumpcji ma wartość pozytywną i nakreśla dobra, które są powszechnie dostępne dla człowieka i bez problemu można je nabyć, natomiast znaczenie negatywne nie dotyczy bezpośrednio samej konsumpcji, lecz symptomów, jakie zauważyć można z szeroko rozumianą kulturą konsumpcji.Jednym z takich symptomów jest między innymi „nadprodukcja” śmieci w wyniku, której popularnym stało się słowo ekologistyka. Celem artykułu jest ukazanie ekologistyki nie tylko w aspekcie środowiska cywilnego lecz również zasygnalizowanie jak istotna jest w wojsku. Artykuł w swej treści przedstawia teoretyczny zarys pojęć związanych z ekologistyką. Ukazana zostanie rola i zadania ekologistyki jak również przedstawione zostaną ogólne obszary zainteresowań ekologistyki z wojskiem.
EN
Consumerism nowadays affects each field of human and animal life. Overproduction of goods and our excessive commitment to acquiring tchem, unfortunately has also great importance to environment. The phenomenon of consumerism arrised after II World War, when world powers began the proccess of filling in the markets with their goods. It was a moment when concept of consumerism took on a negative as well positive context. Consumption has a positive value and outlines that goods are widely available and can be purchased without any problem. Negative side does not apply directly to the consumption, but to the symptoms that are noted with widely understood culture of consuption. One of the symptoms is „overproduction” of rubbish, as a result of which the word ecology has become popular. The aim of the articleis to show ecologistics in aspect of the civil environment and to notify how important is its role in the army. The article in its content presents theoretical outline of concepts related to ecologistics. Author presents role and tasks of ecologistics as well as common areas of interest in ecologistics and army.
8
Content available Problemy współczesnej ekologistyki
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.
EN
The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.
9
Content available remote Problemy współczesnej ekologistyki
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.
EN
The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.
PL
Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymusza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzystania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego konstruowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciwstawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposażenia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.
EN
Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the work. Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from end-of-life vehicles. Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehicles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment.
11
Content available remote Ekologistyka elementem kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu
PL
Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu ochronne środowiska traktują jako jeden z priorytetów obecnej działalności przedsiębiorstw. Aby przedsięwzięcia te były skuteczne, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i logistycznych optymalizujących gospodarkę energią, odpadami oraz surowcami. Wdrożenie ekologistyki w procesy gospodarcze przedsiębiorstwa może skutecznie przyczynić się nie tylko do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pomóc w przezwyciężeniu kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest ukazanie roli ekologistyki w kształtowaniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb ekologicznej odpowiedzialności.
EN
The assumptions of corporate social responsibility of protecting the environment treat as one of the priorities of the current business activity. For these projects to be effective, it is necessary to seek new technical and logistic solutions that optimize energy, waste and raw materials economy. The implementation of ecologistics in business processes can effectively contribute not only to corporate social responsibility , but also to help to overcome the ecological crisis. The aim of this article is to pre­ sent the role of ecologistics in shaping the basic activity of an enterprise, taking into account the needs of ecological responsibility.
PL
Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu.
EN
To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their demolition. Since many years EU has launched initiatives aimed at direct reduction of the negative impact of the production process of construction materials and erecting and exploitation of building objects on the environment. In the article there were characterized the most important European legal acts allowing the realization of strategy of sustainable building. There were discussed issues of recycling logistics and disposal of waste materials from building. There was carried out the analysis of generated construction and demolition wastes in the EU countries and the degree of their development, together with the identification of obstacles of the efficient recycling process.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9013--9020, CD3
EN
Free flow of knowledge, common access to scientific information and development of modern technology have accelerated the industrialization of many countries. Growth of production and its results have been justified and substantiated by economic and technical advantages. Economical development has been used as the more important in the process of meeting human’s needs. The quality of production itself has been treated secondarily. The economical growth has easily destroyed balance in the world of natural environment. Programs performed by UNESCO have led to the creation of scientific concepts of harmonic development and environmental protection (ecodevelopment).
PL
Swobodny przepływ wiedzy, powszechny dostęp do informacji naukowych i rozwój nowoczesnych technologii znacznie przyspieszył uprzemysłowienie wielu państw. Wzrost produkcji i jego skutki często uzasadniano i usprawiedliwiano korzyściami ekonomicznymi i technicznymi. Rozwój ekonomiczny rozpowszechniano jako ważniejszy w procesie zaspokajania potrzeb człowieka. Jakości samej produkcji traktowano wtórnie. Rozwój gospodarczy szybko jednak zaburzył w świecie równowagę środowiska naturalnego. Programy realizowane przez UNESCO spowodowały z czasem powstawanie naukowych koncepcji dotyczących harmonijnego rozwoju i ochrony środowiska (ekorozwoju).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1755--1761, CD 1
PL
W artykule przedstawiono elementy logistyki miejskiej w aglomeracji Sztokholm wprowadzone w mieście zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W rozdziale pierwszym artykułu przedstawiono szwedzki przykład zagospodarowania odpadów komunalnych jako źródło pozyskiwania ciepła, prądu, biogazu i surowców do recyklingu. Wszystkie odpady produkowane przez miasto są dokładnie podzielone na grupy i po przerobieniu uzyskane surowce przeznaczone są do ponownego wykorzystania. W Sztokholmie odpady spożywcze i biologiczne przeznaczone są do produkcji biogazu, odpady zmieszane i palne są spalane, odpady suche przeznaczone są do recyklingu. Wg szwedzkiego eksperta - Grunnara Haglundena - uwzględniając polskie uwarunkowania rolniczo-przemysłowe, szwedzki model rynku alternatywnych źródeł energii doskonale sprawdziłby się w Polsce. W drugim rozdziale artykułu przedstawiono udogodnienia w organizacji transportu miejskiego zawierające transport dedykowany, zsynchronizowany. Infrastruktura transportowa łącząca poszczególne rodzaje transportu, zapewnia doskonałą informację dla podróżnych, sprawne przemieszczanie się i wysoki komfort podróżowania.
EN
The article gives the elements of urban logistics in Stockholm made in according with the idea of sustainable development. In the first section of the article shows the Swedish example, the management of waste as a source of raise heat, electricity, biogas and raw materials for recycling. All waste produced by the city are divided into groups and after finishing obtained raw materials are designed for reuse. Food waste in Stockholm and biological are destined for biogas production, the mixed waste and flammable are burned, dry waste intended for recycling. According to the Swedish expert - Grunnar Haglund - taking Polish conditioning agricultural and industrial into account, the Swedish model of the market of alternative sources of energy very well would work in Poland. In the second chapter of the article conveniences containing the dedicated, synchronized transport in the organization of the traction were presented. Transport infrastructure combining individual types of transport, is ensuring excellent information for passengers, efficient migration and high comfort of travelling.
PL
Zielona technologia to połączenie nauki i praktyki, które jest przyjazne środowisku oraz służy zachowaniu naturalnych zasobów, a także ograniczeniu negatywnych skutków działalności człowieka.Pojęcie tzw. zielonych technologii funkcjonuje dość krótko. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat ewoluowało zarówno praktyczne, jak i teoretyczne znaczenie tego określenia. Bardzo dużą rolę w rozwoju zielonych technologii odgrywa działalność Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przyjęta w czerwcu 2009 r. deklaracja OECD odnośnie zielonego wzrostu (ang. green growth) jako główne wyzwanie najbliższych lat wskazuje wyjście z kryzysu oraz konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju pod względem ekologicznym i społecznym, akcentując, że pojęcia „wzrost” i „zielony” nie tylko nie wykluczają się, ale powinny się uzupełniać. W dokumencie podkreślono także potrzebę podejmowania działań na rzecz zielonych inwestycji oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w szczególności inwestowania w infrastrukturę i nowe technologie, które będą kluczowymi elementami niskowęglowego wzrostu gospodarczego.
EN
The objective of this article is to highlight the possibilities of utilizing dairy wastes. The study is based on secondary data sources. It has been confirmed that liquid and solid wastes from food industries are ideal sources for production of bio-energy. Furthermore, the possibilities of whey should be noted and its application in food, pharmaceutical, chemical and cosmetic industries. These are undertakings conforming to the principles of ecologistics whose principles concern neutralizing negative impacts of industries on the environment considering both economic and ecological aspects.
PL
Artykuł zawiera opis gospodarki odpadami, która może przyjąć różne postaci: od składowania niepożądanym produktów na specjalnie przygotowanych do tego celu składowiskach, poprzez unieszkodliwienie, aż po recykling. Należy zauważyć, że ta metoda jest najprostsza. Jednak jej istotną wadą jest to, że odpady, które nadają się do powtórnego zagospodarowania są niewykorzystane, pomimo możliwości odzysku, który powinien polegać na odzyskaniu z odpadów materiałów lub energii i na ponownym wykorzystaniu. Obecnie wielu producentów samochodów, a także renomowanych firm dostarczających części zamienne, prowadzi tzw. programy wymiany, czyli po prostu sprzedaż tańszych podzespołów po regeneracji pod warunkiem zwrotu zużytego elementu. Podzespoły poddane zostają szeregu prób udowadniających ich zbliżoną jakość do części fabrycznie nowych. Wyróżnia je konkurencyjność ceny, a także aspekty ekologiczne związane z przywróceniem ich pełnej użyteczności i montażu w miejsce zużytych podzespołów.
EN
The article includes a description of waste management, which may take various forms : from unwanted storage products specifically designed for this purpose landfills through disposal , to recycling . It should be noted that this method is the simplest . However, major wastes flaw is not suitable for re-development, despite the possibility of recovery, which should include the recovery of waste materials or energy for re-use . Today, many car manufacturers , as well as reputable companies supplying spare parts, conducts exchange programs, or simply selling cheaper components regeneration provided return consumable. Components are subjected to a series of tests proving their quality is similar to a brand new part. They are distinguished by competitive prices, as well as the environmental aspects associated with the restoration of their full utility and installed in place of worn components.
PL
Przedmiotem artykułu jest wskazanie jak w obliczu obowiązujących przepisów realizowane są postulaty ekologistki w gospodarce komunalnej gmin. W artykule zostanie to zilustrowane na podstawie przeprowadzonych badań w jednej z gmin województwa opolskiego. Obszarem, który został uwzględniony w badaniach jest ekologistka zagospodarowania odpadów.
EN
The article is an indication of how in the face of the existing regulations are implemented eko-logistics demands in the municipal communes. The article will be illustrated on the basis of studies in one of the communes of the Province of Opole. One area that has been included in the study is eko-logistic waste.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.