Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Skażenie mikrobiologiczne kombinezonu nurkowego
PL
Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni skóry nurka na powierzchnie tkaniny kombinezonu ochronnego. Długotrwały pobyt w komorze hiperbarycznej , jaki występuje podczas nurkowania saturowanego zwiększa ryzyko infekcji jeśli w komorze znajdzie się chociaż jeden nosiciel chorobotwórczych patogenów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sprzęt nurkowy znajdujący się w Ośrodkach Nurkowych, jest siedliskiem wielu różnych bakterii i grzybów, również tych patogennych. Ogromna większość drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni pianek, kombinezonów itp. to komensale (niektóre z nich są organizmami oportunistycznymi), lecz fakt ten uświadamia nam, że powierzchnie sprzętu nurkowego są wspaniałą „drogą przenoszenia” różnych dermatoz i innych chorób. Aby zmniejszyć możliwość zakażenia należy sprzęt nurkowy, z którego korzystają różne osoby poddawać procesowi dekontaminacji. Autorzy rekomendują dekontaminację gazowym nadtlenkiem wodoru, który nie uszkadza sprzętu.
EN
Pathogenic micro-organisms can easily transfer from the surface of a diver's skin onto the surfaces of a protective suit. A long-term stay in a hyperbaric chamber during a saturation dive increases the risk of infection if in the chamber there is even a single carrier of disease-causing pathogens. The conducted research has confirmed that the diving equipment located in Diving Centres is a place of many different bacteria and fungi, including pathogenic ones. The vast majority of microbes found on the surfaces of wetsuits, etc. are commensals (with some being opportunistic organisms). This fact allows us to realise that the surfaces of diving equipment are an excellent "transmission route" for various dermatoses and other diseases. In order to reduce the risk of infection the diving equipment used by various people should be subject to the process of decontamination. The authors recommend decontamination with the use of gaseous hydrogen peroxide which does not cause damage to equipment.
PL
Celem artykułu jest przegląd literatury pod kątem psychologicznych aspektów nurkowania. Uzyskaną wiedzę można aktualnie zakwalifikować do różnych działów psychologii stosowanej oraz medycyny podwodnej, sportowej, psychiatrii i psychoterapii. W literaturze przedmiotu w perspektywie psychologicznej podnoszone są dwa główne zagadnienia: stopień psychologicznych zdolności adaptacyjnych jednostki do środowiska podwodnego oraz kondycja psychofizyczna człowieka w określonym rodzaju nurkowania i wynikające z tego umiejętności/kompetencje do wykonywania zadań pod wodą. W artykule przedstawiono wybrane światowe doniesienia, związane z psychologią nurkowania, wynikające z zastosowanej struktury/ klasyfikacji teorii psychologicznych, wyjaśniających różnorodne mechanizmy psychologicznego funkcjonowania pod wodą. Przedstawiono badania w perspektywie psychodynamicznej, psychologii zdrowia/stresu, psychologii różnic indywidualnych i osobowości. Główne konkluzje wskazują, że obok głównej problematyki optymalnego/lub nie przystosowania człowieka do środowiska podwodnego, istnieje niedosyt wiedzy psychologicznej (w tym doniesień polskich) w zakresie: osobowościowych różnic pomiędzy typami nurków, ich społecznego funkcjonowaniu, psychoprofilaktyki i psychoedukacji przy ekspozycji podwodnej .
EN
The aim of the article is to conduct a literature review in relation to the psychological aspects of diving. The acquired knowledge can currently be qualified as belonging to various branches of applied psychology, as well as underwater medicine, sports medicine, psychiatry and psychotherapy. The literature on this subject matter raises two main issues of the psychological perspective: the degree of psychological adaptation of an individual to the underwater environment, and the psychophysical condition of a man involved in a specific type of diving and the resulting skills/competences to perform underwater tasks. The article presents selected reports from around the world related to diving psychology resulting from the applied structure/classification of psychological theories, explaining various mechanisms of psychological functioning underwater. The paper presents studies from the perspective of psychodynamics, psychology of health/stress, psychology of individual differences and personality. The main conclusions indicate that in addition to the main problem of an optimal/lack of adaptation of humans to the underwater environment, there is insufficient psychological knowledge (including Polish reports) in the area of personality differences between various types of divers, their social functioning, mental health and psychoeducation with regard to underwater exposures.
PL
Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane po iniekcjach kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej, to powikłania naczyniowe czyli Zespół Nicolau. W artykule przedstawiono powikłanie naczyniowe w okolicy górnej części fałdu nosowo-wargowego lewego po podaniu podskórnie kwasu hialuronowego w ilości 0, 5 ml. W czasie iniekcji wystąpiło zblednięcie, a już po godzinie sinica siateczkowata (livedo racemosa). Po tygodniu pojawiło się owrzodzenie. Dopiero dziesiątego dnia od iniekcji kwasu hialuronowego podano hialuronidazę. Po zastosowaniu 15 ekspozycji hiperbarii tlenowej nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.
EN
The most hazardous adverse reactions following hyaluronic acid injections in aesthetic medicine involve vascular complications, known as the Nicolau Syndrome. This article presents a vascular complication in the area of the upper part of the nasolabial fold following subcutaneous administration of 0.5 ml of hyaluronic acid. At the time of the injection, paling occurred, which was followed by livedo racemosa appearing an hour later. Upon the lapse of a week, an ulceration appeared. It was not until the tenth day after the hyaluronic acid injection that hyaluronidase was administered. After 15 hyperbaric oxygen exposures, the ulcer was completely healed.
PL
Alergiczny nieżyt nosa występuje w różnych regionach świata od 10 do 40% populacji. Test skin prick jest „złotym standardem” do wykrywania chorób alergicznych typu I według klasyfikacji Gella i Coombsa, w której pośredniczy IgE. Badania za pomocą testów Skin Prick wykonano u 60 nurków w wieku od 30 do 40 roku życia. Do badania zastosowano następujące testy powietrznopochodne: pyłki drzew, traw, zbóż, chwastów, białka roztoczy kurzu domowego, sierść i naskórek zwierząt oraz grzyby pleśniowe. Na podstawie wywiadu i dodatniego testu skin prick u 17 nurków stwierdzono alergiczny nieżyt nosa. Wnioski: 1. Alergiczny nieżyt nosa może powodować problemy zdrowotne u nurków i być przyczyną wypadków nurkowych. 2. Zastosowanie testu Skin Prick podczas kwalifikacji zdrowotnej w Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej, pozwoliłoby wykluczyć kandydatów na nurków chorujących na alergię.
EN
Allergic rhinitis occurs in various regions of the world and affects from 10 to 40% of the population. The skin prick test is the "gold standard" for the detection of type I allergic diseases according to the Gella and Coombs classification, which is mediated by IgE. For our experiment, skin prick tests were performed on 60 divers aged between 30 and 40 years of age. The following tests for airborne allergens were used: tests for pollen from trees, grasses, cereals, weeds, proteins from house dust mites, animal hair and epidermis, and moulds. On the basis of an interview and a positive skin prick test allergic rhinitis was diagnosed in 17 divers. Conclusions: 1. Allergic rhinitis can cause health problems in divers and be the cause of diving accidents. 2. The application of the skin prick test during the health qualification in the Military Maritime Health Commission, would allow the exclusion of diver candidates suffering from allergies.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis przypadku pacjenta z rozpoznanym powikłaniem rany mostka, leczonego hiperbarycznie, podkreślając trualizm korzyści zespolonej terapii chirurgicznej, antybiotykoterapii i oksybaroterapii.
EN
This paper presents a case report of a patient with a diagnosed complication of a sternum wound which was treated using hyperbaric oxygen, emphasizing the truism of the benefits of combined surgical therapy, antibiotic therapy and oxybarotherapy.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
W pracy przedstawiono zagrożeniami ze strony czynników środowiska zewnętrznego, które mogą stać się przyczyną chorób przewodu pokarmowego, zarówno górnego, jak i dolnego odcinka u turystów, osób wyjeżdżających służbowo, jak żołnierzy, którzy biorą udział w Misjach Pokojowych w tropiku. Uwzględniono także te jednostki chorobowe, które z uwagi na rozpowszechnienie występują również we własnym kraju, np. infekcje Helicobacter pylori,wirusowe zapalenia wątroby, a także te, które z powodu warunków sanitarno – higienicznych, klimatycznych mogą wywoływać objawy choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Kontakt z chorobami typowymi dla klimatu tropikalnego, szczególnie przy dłuższym pobycie zwiększa szanse- przywlekania niektórych chorób tropikalnych do Polski co może stanowić duży problem dla służby zdrowia.
EN
Research shows a potential threat from external environmental factors which might be the cause of upper and lower gastrointestinal diseases in tourists, or soldiers engaged in tropical peacekeeping missions. The research includes infections which due to their spread are also present in their home countries such as Helicobacter pylori infections, viral hepatitis as well as infections which might cause symptoms of upper and lower gastrointestinal tract diseases as a result of poor sanitary and unhygienic conditions. Contact with diseases typical of the tropical climate, especially during longer stays, increases the chances of bringing some tropical diseases back to Poland, which can be problematic for the domestic health care service.
PL
Celem badań było określenie wpływu składu różnych mieszanin oddechowych na wydolność wysiłkową szczurów podczas pływania w warunkach hiperbarii. Badano ją na podstawie wyników testu pływania do wyczerpania w komorze ciśnieniowej. Podczas badań używano powietrza atmosferycznego, mieszaniny azotu i tlenu (N2/02) w stosunku 89,5/10 oraz 92/7,5. a także mieszaniny argonu i tlenu w stosunku 79,5/20 (Ar/02). Próby badawcze odbywały się w zakresie ciśnień od 0-4 atm. Wyniki sugerują, że wydolność wysiłkowa badanych zwierząt spadała wraz ze wzrostem ciśnienia, niezależnie od stosowanej mieszaniny oddechowej. Z uwagi na fakt, że obciążenie szczurów wysiłkiem w warunkach hiperbarii potęguje niekorzystny wpływ składników mieszanin oddechowych na ich wydolność, celowa wydaje się kontynuacja badań nad reakcjami fizjologicznymi na czynnik oddechowy w postaci mieszanin oddechowych o różnym składzie w ustroju człowieka poddanego obciążeniu wysiłkiem pod wodą.
EN
The purpose of the study was to determine the effect of composition of various breathing mixes on physical capacity of rats swimming in hyperbaric conditions. The said effect was determined on the basis of results of a swim test performed in a pressure chamber. The study was performed with the use of atmospheric air, a mixture of nitrogen and oxygen (N2/02) at a ratio of 89.5/10 and 92/7.5, as well as a mixture of argon and oxygen at a ratio of 79.5/20 (Ar/02). The tests were conducted at a pressure range between 0-4 atm. The results suggest that the physical capacity of the tested animals decreased along with pressure increase regardless of the breathing mix used. Due to the fact that the burdening of rats with physical effort in hyperbaric conditions intensifies the adverse effects of components of breathing mixes on their performance, it seems appropriate to continue the study of physiological responses to breathing mixtures of various compositions in human body subjected to physical effort while under water.
PL
Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od typowych warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Praca została przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu Kobben. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki Wojskowe na podstawie przepisów obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary dotyczą poziomu hałasu, drgań mechanicznych, czynników chemicznych, promieniowania elektromagnetycznego, fizykochemicznych i biologicznych badań wody oraz przedmiotów kuchennych. Celem tego badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby zakaźne i zawodowe. Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nadmierną ilość kolonii bakterii na przyrządach kuchennych.
EN
Service on a submarine is the most stressful and psychologically challenging form of military service. It is characterised by specific living and sanitaryepidemiological conditions which are far from typical. This work is based on the analyses of reports formulated from research conducted by a working environment laboratory, and on the control protocols of the sanitary supervision and control team (WOMP) Gdynia, from the Kobben submersible vessels in the years 2014 and 2015. Military Centres of Preventive Medicine hold supervision over Military Units pursuant to generally applicable regulations in the civil environment and standardised NATO norms. Measurements concern the level of noise, mechanical vibrations, chemical agents, electromagnetic radiation, physiochemical and biological water and kitchenware tests. The objective of the research is to evaluate the service conditions on a submersible vessel with regard to sanitary-epidemiological aspects such as exposure to infectious and occupational diseases. In selected stations, the conducted measurements indicate an increased level of noise, electromagnetic radiation and excess quantities of bacteria colonies on kitchenware.
PL
W pracy przedstawiono wyniki leczenia dziesięciu pacjentow chorujących na ciężką postać atopowego zapalenia skory (AZS), nie reagujących na typową farmakoterapię, ktorych poddano leczeniu tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT). U każdego z pacjentow zastosowano 10 ekspozycji tlenowych przy pO2 2,5 ATA (~250 kPa) i czasie trwania 60 min. Na czas realizacji procedur hiperbarycznych u wszystkich chorych odstawiono leczenie ogolne, utrzymując typowe postępowanie miejscowe. W grupie badanej przeprowadzano oceną kliniczną, a także określano poziom immunoglobulin: IgA, IgG, IgM i IgE oraz składowych C3 i C4 dopełniacza. U wszystkich pacjentow uzyskano poprawę kliniczną, a także stwierdzono zmniejszenie się poziomu immunoglobuliny IgE i składowej dopełniacza C3 po zakończeniu cyklu ekspozycji. Biorąc pod uwagę obserwacje własne i dane z piśmiennictwa, ogolna poprawa stanu klinicznego oraz obniżenie poziomu immunoglobuliny E i składowej C3 dopełniacza po cyklu ekspozycji może świadczyć o immunomodulującym wpływie HBOT na przebieg AZS, a tlenoterapia hiperbaryczna może stanowić opcję terapeutyczną dla niektorych chorych na AZS, w szczegolności tych słabo reagujących na standardowe leczenie.
EN
The paper discusses the treatment results of ten patients with severe atopic dermatitis (AD) who did not respond to standard pharmacotherapy and underwent hyperbaric oxygen therapy (HBOT). Each patient was subject to 10 oxygen exposures at pO2 2.5 ATA (~ 250 kPa) with the duration time of 60 minutes. In the period of implementation of the hyperbaric procedures the general treatment plan was suspended for all patients while maintaining typical local treatment. Clinical evaluation was performed in the study group as well as determination of levels of immunoglobulins: IgA, IgG, IgM and IgE and C3 and C4 complement. All patients indicated clinical improvement and a decreased IgE immunoglobulin and complement C3 level upon the completion of the exposure cycle. Taking into account the authors' own observations and data from literature, an overall improvement in the clinical status and a decrease in the level of immunoglobulin E and C3 complement following a cycle of exposures may be indicative of an immunomodulating HBOT effect on AD, whereas hyperbaric oxygenation may constitute a therapeutic option for some patients with AD, especially those exhibiting a poor response to standard treatment.
PL
Nurkowanie jest taką dziedziną aktywności człowieka, w której wymagane są, ze względu na charakter środowiska wodnego, szczególne predyspozycje zdrowotne. Środowisko podwyższonego ciśnienia atmosferycznego znacznie bardziej obciąża układ oddechowy i krążenia niż to się dzieje w warunkach normobarycznych. Nie wszyscy chcący nurkować powinni podejmować szkolenie nurkowe ze względu na występujące u nich obciążenia zdrowotne mogące wpływać niekorzystnie na ich zdrowie w trakcie przebywania pod wodą i znacznie podnosić ryzyko wystąpienia wypadku nurkowego. Jeżeli chodzi o nurkowania w ramach Sił Zbrojnych, to przeprowadzana selekcja zdrowotna oparta na szczegółowych parametrach i opisana w aktach prawnych pozwala już w trakcie naboru do służby nurkowej poprzez eliminacje osób z obciążeniami zdrowotnymi minimalizować ryzyko wystąpienia wypadku nurkowego w trakcie służby. Zupełnie inaczej ma się ten problem przedstawia się w nurkowaniu rekreacyjnym, gdzie często, na podstawie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, zainteresowany kandydat na nurka rozpoczyna szkolenie i późniejsze samodzielne nurkowanie ze świadomością posiadanych obciążeń zdrowotnych mających wpływ na późniejsze bezpieczeństwo pod wodą. Dokonano analizy wpływu selekcji zdrowotnej na poziom bezpieczeństwa nurkowania.
EN
Diving is a kind of human activity that requires special health predispositions due to the nature of an aquatic environment. The environment of an increased atmospheric pressure imposes a significantly greater burden on the respiratory and circulatory system as compared with normobaric conditions. Due to their health status, not everyone among those that wish to take up diving should undergo diving training, as diving can have an adverse effect on their condition while staying under water and considerably raise the risk of an occurrence of a diving accident. As regards diving activities performed within the Armed Forces, individuals with particular health burdens are eliminated via the medical checks conducted at the time of recruitment to the diving service. The checks, based on detailed parameters and described in legal acts, minimise the risk of an occurrence of a diving accident. This problem is quite different when it comes to recreational diving, where quite often, by presenting a health certificate, an interested diver candidate begins a training course and further individual diving activities while being aware of a medical condition that may affect their future safety under water. An analysis of the effect of health selection on the level of diving safety was performed.
12
Content available Decontamination of a diving suit
EN
When working in chemical or biological environments, contamination is an extremely dangerous issue for the rescue services of the fire department, police and the army. Modern protective overalls worn by fire fighters or dry "Viking" diving suits made from neoprene or nylon covered with polyurethane, have been proven to ensure sufficient protection. However, once the contaminated area is left, there is a need to perform decontamination of the external and internal surfaces of the protective overalls; in order to ensure the clothing continues to offer a high level of comfort and to retain the durability of said protective clothing, it is of course also necessary to perform a drying procedure. Moreover, there is a risk of a transfer of pathogenic micro-organisms between persons utilising the same protective clothes, particularly in the case of expensive specialist suits. Micro-organisms which may potentially spread through clothing include intestinal bacteria, such as: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli (including E. coli O157), C. difficile, viruses inducing infections of the upper respiratory tract and alimentary tract (noraviruses, rotaviruses, adeno and astroviruses). The risk of infection also involves the presence of the flu viruses, herpesviruses and pathogens transferred through skin, such as S. aureus (including MRSA), yeast-like fungi (Candida albicans), fungal strains inducing Tinea pedis and Tinea corporis [1]. Pathogenic micro-organisms can easily transfer from fabric surface onto the body of a person wearing protective clothing. From the numerous available techniques of decontamination of surfaces, equipment and protective clothing we propose to use for this purpose gaseous hydrogen peroxide (H2O2), a very effective biocidal agent. In field conditions, typical for the activities of rescue crews of the fire department, police and army we assume utilisation of a portable decontamination chamber enabling performance of a complete decontamination process. The process lasting approximately 3 hours encompasses 3 phases: • Drying phase; • Decontamination with gaseous hydrogen peroxide; • Catalytic combustion phase of hydrogen peroxide residues to a level safe for the environment. The integrated humidity and H2O2 level sensors ensure automatic control of the entire process and the unique distribution system of gaseous H2O2 secures full accessibility of the biocidal agent to the external surface of protective clothing as well as its interior. Moreover, the container allows for the conduction of the complete decontamination of the rescue equipment, night vision devices, binoculars, field telephones, radio stations, etc. Upon decontamination cycle completion, we obtain a completely dried suit which can be safely used by another crew member.
PL
Praca w warunkach chemicznego lub biologicznego skażenia środowiska jest ekstremalnie niebezpieczna dla służb ratowniczych straży pożarnej, policji i wojska.Nowoczesne kombinezony robocze strażaków, suche kombinezony nurków typu ”Viking”, wykonane z neoprenu lub nylonu pokrytego poliuretanem, w dostatecznym stopniu zabezpieczają pracujących w nich ludzi. Jednak po opuszczeniu skażonego terenu istnieje konieczność odkażenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kombinezonów, a w celu utrzymania wysokiego komfortu pracy i długiej trwałości odzieży roboczej również przeprowadzenie procedury osuszenia wnętrza kombinezonu. Dodatkowo istnieje ryzyko przeniesienia patogennych drobnoustrojów pomiędzy osobami używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie w przypadku drogich, specjalistycznych kombinezonów. Mikroorganizmy, które mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez odzież obejmują bakterie jelitowe, takie jak: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli (w tym E.coli O157), C.difficile, wirusy wywołujące infekcje górnych dróg oddechowych oraz układu pokarmowego (norowirusy, rotawirusy, adeno- i astrowirusy). Ryzyko kontaminacji obejmuje również wirusy grypy, herpeswirusy oraz patogeny przenoszone poprzez skórę, takie jak S.aureus (w tym MRSA), grzyby drożdżopodobne (Candida albicans), szczepy grzybów wywołujących Tinea pedis (grzybica stóp) i Tinea corporis (grzybica skóry gładkiej). Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na powierzchnię ciała pracownika używającego kombinezonu ochronnego. Z wielu dostępnych technik dekontaminacji powierzchni pomieszczeń, sprzętu i odzieży roboczej proponujemy wykorzystanie w tym celu gazowego nadtlenku wodoru (H2O2), bardzo efektywnego środka biobójczego. W warunkach polowych, typowych dla działań grup ratowniczych straży pożarnej, policji i wojska zakładamy użycie mobilnej komory dekontaminacyjnej, w której będzie można przeprowadzić cały proces odkażania. W trwającym około 3 godzin procesie występują trzy fazy: • Faza osuszenia; • Faza dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru; • Faza katalitycznego spalenia pozostałości nadtlenku wodoru do poziomu bezpiecznego dla środowiska. Wbudowane w komorę czujniki wilgotności i poziomu H2O2 będą automatycznie nadzorowały cały proces, a unikalny system rozprowadzenia gazowego H2O2 zabezpieczy pełną dostępność czynnika biobójczego do zewnętrznej powierzchni odzieży roboczej oraz do wszystkich miejsc we wnętrzu kombinezonu. W kontenerze można będzie również przeprowadzić pełną dekontaminację sprzętu ratowniczego, noktowizorów, lornetek, komputerów polowych, telefonów, radiostacji, itp. Po zakończeniu cyklu dekontaminacji uzyskujemy całkowicie osuszony kombinezon, który może być bezpiecznie użyty przez dowolnego członka zespołu.
EN
The article presents a dermatosis that occurs in tropical and subtropical countries. Though the definitive hosts of the cutaneous larva migrans parasite are animals, humans can become accidental hosts and they are infected when their skin comes into contact with damp soil, most frequently sand. The disease is only present in the epidermis where an itch is brought about by the mining activity of the larva. Sunbathers and divers who put on their gear on a beach, on account of the epidermis maceration caused by a prolonged exposure to water, are particularly susceptible to the penetrative activities of the larva. In Poland the cutaneous larva migrans is in most cases mistaken for nettle rash or eczema.
PL
Artykuł przedstawia występującą w krajach tropikalnych i subtropikalnych dermatozę. Larwa skórna wędrująca jest pasożytem, których ostatecznymi żywicielami są zwierzęta. Człowiek jest przypadkowym żywicielem. Do zarażenia u człowieka dochodzi podczas kontaktu skóry z wilgotną ziemią, a najczęściej piaskiem. Choroba przebiega tylko w naskórku, larwa drąży kręty korytarz wywołując świąd. Narażeni są plażowicze i przebierający się na plaży nurkowie, których zmacerowany długim pobytem w wodzie naskórek, ułatwia penetrację larw. W Polsce zarażenie larwa skórną wędrującą w większości przypadków jest błędnie rozpoznawane jako pokrzywka lub wyprysk.
EN
Cutaneous leishmaniasis in Poland is an imported disease mainly occurring in tourists who travelled to tropical countries. Cutaneous symptoms occur as late as between ten and twenty days following the return from the tropics. Lesions connected with cutaneous leishmaniasis were most commonly diagnosed by Polish doctors as furuncle, ecthyma or ulceration and ineffectively treated for several weeks with antibiotics. The paper presents the case of leishmaniasis in a 30-year-old male with an ulceration of the left shank, ineffectively treated with antibiotics over a period of four months. The ulceration was healed completely only after leishmaniasis was diagnosed and following the application of a treatment based on antimony derivatives, followed by hyperbaric oxygenation performed in a hyperbaric chamber.
PL
Leiszmanioza skórna w Polsce jest to chorobą z importu i występuje głównie u turystów, którzy przebywali w krajach tropikalnych. Objawy skórne występują dopiero kilkanaście dni od powrotu z tropiku. Zmiany leiszmaniozy skórnej przez lekarzy w Polsce były najczęściej rozpoznawane jako czyrak, niesztowica lub owrzodzenie i nieskutecznie były leczone przez kilka tygodni antybiotykami. Przedstawiono przypadek leiszmaniozy u 30. letniego mężczyzny z owrzodzeniem podudzia lewego, którego nieskutecznie leczono antybiotykami przez cztery miesiące. Dopiero po rozpoznaniu leiszmaniozy i zastosowaniu leczenia pochodnymi antymonu, a następnie hiperbarią tlenową w komorze hiperbarycznej, nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.
PL
Autorzy przeprowadzili wstępne badania kliniczne na 16 pacjentach ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym (Sclerosis multiplex) o średnim okresie trwania choroby wynoszącym 9,33 lat i objawami ocenionymi na podstawie skali Kurtzkego. Pacjenci przebyli od 25 do 30 ekspozycji hiperbarycznych w ciśnieniu wynoszącym 2 ata realizowanych w odstępach kilkudniowych. Chorzy zostali zakwalifikowani do badań oraz sklasyfikowani na podstawie prezentowanych objawów w zgodzie z ustaleniami Fishera, zaś wyniki oceniono na podstawie znormalizostanej Skali Niewydolności Ruchowej opracowanej przez Kurtzkego. W toku prowadzonych badań autorzy wykonali dodatkowe oznaczenia immunoglobulin, aktywności dopełniacza, limfocytów T i B oraz standardowe badania kliniczne i laboratoryjne. Wyraźną poprawę stanu zdrowia zaobserwowano u 14 pacjentów, w przypadku jednego pacjenta po przebyciu 15 ekspozycji odnotowano pogorszenie stanu (przerwano leczenie hiperbarią tlenową), zaś w przypadku jednego pacjenta nie zauważono żadnego wpływu leczniczego wdrożonej terapii. W zakresie badanych parametrów imunologicznych, autorzy zaobserwowali wzrost frakcji dopełniacza i jego aktywności przy użyciu metody 50% hemolizy, zaś badanie jakościowe białych limfocytów T i B nie wykazało charakterystycznych zmian. Autorzy kontunuują dyskusję nad uzyskanymi wynikami.
EN
The authors conducted the preliminary clinical investigation on 16 multiple sclerosis (Sclerosis multiplex) patients of median disease duration 9.33 years and symptoms evaluated on Kurtzke’s scale. The patients underwent between 25 and 30 hyperbaric oxygen exposures at a pressure of 2 ata in intervals spread over a few days. The patients were qualified and classified to the treatment symptomatologically according to Fisher but the obtained results were evaluated according to the standardised Disability Status Scale by Kurtzke. During the investigations the authors carried out additional quantitative immunoglobulin and complement activity determination, lymphocyte T and B determinations as well as the usually applied clinical and laboratory investigations. Evident clinical improvement was observed in 14 patients, but in the case of one patient a deterioration was observed after 15 hyperbaric expositions (resulting in the hyperbaric oxygen treatment being stopped), whilst in another case no curative effect could be observed. By utilising the 50% haemolysis method, within the examined immunological parameters the authors observed an increase of complement fractions and its activity, white lymphocytes T and B examined qualitatively did not maintain the characteristic shift. The authors are still discussing the obtained results.
EN
Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is found among the interests of researchers who seek new methods of treatment of diseases of the nervous system. An increase of the partial pressure of oxygen in arterial blood within the appropriate range leads to numerous changes in the cells of the brain tissue. In this paper we analyse the results of selected articles describing HBOT used on pathologies of the nervous system such as stroke, autism, multiple sclerosis and cerebral palsy as well as in the course of research on animal models. The results are promising, although some studies struggled with numerous methodological problems and differences in the applied protocols, which resulted in conflicting results in individual interventions. In consequence, the need for further studies in randomised control trials and determination of the protocol by an international group of researchers dedicated to the use of HBOT was emphasised.
PL
Hiperbaryczna terapia tlenowa znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy poszukujących nowych metod leczenia chorób układu nerwowego. Podwyższenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej w odpowiednim zakresie, prowadzi do licznych zmian w komórkach tkanki mózgowej. W niniejszej pracy przeanalizowano wyniki wybranych artykułów opisujących terapię HTL w przypadku patologii układu nerwowego takich jak udar mózgu, autyzm, stwardnienie rozsiane oraz mózgowe porażenie dziecięce jak i w przypadku badań na modelach zwierzęcych. Rezultaty są obiecujące, chociaż niektóre badania borykały się z licznymi problemami metodologicznymi, jak i różnicami w zastosowanych protokołach poszczególnych badań, co wpłynęło na uzyskanie sprzecznych wyników w pojedynczych interwencjach. Podkreślona została potrzeba prowadzenia dalszych badań w randomizowanych warunkach oraz ustalenie protokołu przez międzynarodową grupę badaczy zajmującą się wykorzystywaniem leczzenia tlenem hiperbarycznym, co w konsekwencji być może zapobiegłoby uzyskiwaniu sprzecznych wyników.
17
Content available Syndrom chorego statku
PL
Wiele drobnoustrojów patogennych może zaatakować uczestników rejsów statków i okrętów, a także w charakterze swoistego ”pasażera na gapę” być przewożona z kontynentu na kontynent. Od roku 1987 w badaniach epidemiologicznych dotyczących jednostek pływających pojawiło się sformułowanie Sick Boat Syndrome (SBS), syndrom chorego statku. Główne schorzenia związane z jednostkami pływającymi odnoszą się do chorób żołądkowo-jelitowych (zachorowania przenoszone drogą pokarmową) oraz Legionellozy. Dodatkowo, na wysłużonych statkach handlowych (tzw. Trampach) wentylacja i klimatyzacja jest swoistym wyzwaniem technicznym. Uzdatnione powietrze (usunięte niepożądane zapachy, drobnoustroje) powinno stanowić ok. 25% cyrkulującego powietrza. W praktyce ta sytuacja nie występuje na jednostkach tej klasy. Nieczyste powietrze stanowi realne zagrożenie dla załogi.
EN
Many pathogenic micro-organisms are likely to attack passengers of cruise ships and other vessels or travel between continents as a peculiar type of a "stowaway". The epidemiological tests conducted since 1987 with regard to watercraft led to the coining of a term known as the Sick Boat Syndrome (SBS). The main illnesses encountered on watercraft include gastrointestinal diseases (foodborne) and Legionellosis. Additionally, the ventilation and airconditioning systems of old commercial ships (the so-called Tramps) constitute a real technical challenge. Conditioned air (with removed undesired odour and micro-organisms) should constitute ca. 25% of circulating air. In practice this situation is not typical for vessels of this class. Unclean air poses a real hazard for the crew.
18
PL
Silny wiatr, niska temperatura, intensywny prąd, słaba widoczność pod wodą to najczęściej spotykane czynniki, które mogą wywoływać stres u osób uprawiających sporty wodne. Stres to stan pobudzenia organizmu, który może być wywołany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ma na celu mobilizować fizyczne i psychiczne możliwości, jest więc reakcją korzystną, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy taka pełna mobilizacja może pozwolić na poradzenie sobie. Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającej możliwości ludzkiego działania. Może być wywołany dostrzeganiem realnego lub wyobrażonego niebezpieczeństwa w otoczeniu, a także presją z zewnątrz na podstawie zadania do wykonania interpretowanego, jako zbyt trudne lub przekraczające umiejętności. Presja wewnętrzna, pojawia się, gdy człowiek czuje się niepewnie w danej sytuacji, kiedy nie potrafi rozwiązać problemu, oraz czuje dyskomfort, że nie spełnia oczekiwań innych, na przykład, by wykonać dane nurkowanie lub z powodu wydanych pieniędzy na ten cel czy zainwestowanego czasu. Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. W artykule przedstawiono i omówiono czynniki mające wpływ na nasilenie stresu oraz dokonano charakterystyki wybranych psychologicznych i medycznych teorii stresu.
EN
Strong wind, low temperature, intense current and poor visibility under water are the most common stress inducing factors in individuals practising water sports. Stress is a state of agitation, which can be caused both by external and internal factors. Its objective is to mobilise one's physical and psychological capabilities, thus it is a favourable reaction especially in crisis situations when such full mobilisation enables one to cope. Psychological stress is usually evoked by the occurrence of an atypical situation, exceeding one's handling capacity. It can be induced by seeing real or imagined danger in the surroundings, as well as by external pressure related to a task interpreted as too difficult or exceeding one's capabilities. Internal pressure appears when a person feels insecure in a given situation, when they cannot solve a problem or they feel discomfort due to their inability to meet the expectations of others, for instance, to perform a particular dive, or because of the money spent on this purpose or the invested time. Physical stress is usually an organism's response to the environmental impacts. This article presents and discusses factors which have an effect on stress intensification, as well as providing a characterisation of selected psychological and medical theories of stress.
19
Content available Czynnik XII – ograniczenie nurków?
PL
Brak dowodów na zależną od czynnika tkankowego aktywację układu krzepnięcia krwi i uwalnianie trombiny z jednej strony a spadek stężenia czynnika XII po krótkotrwałych ekspozycjach powietrznych oraz saturowanych powietrznych i helioksowych, oraz podwyższone stężenie kompleksu plazminaantyplazmina (PAP) po krótkich nurkowaniach wskazują na możliwość wpływu nurkowania i dekompresji na aktywację fibrynolizy. Celem naszych badań była weryfikacja hipotezy zakładającej, że nurkowanie i dekompresja aktywują układ fibrynolizy oraz wyjaśnienie patomechanizmu tej aktywacji. W badaniach uczestniczyło 50 zdrowych ochotników, których poddano krótkotrwałym, powietrznym ekspozycjom hiperbarycznym pod ciśnieniem 400 kPa i 700 kPa odpowiadającym nurkowaniu na głębokość 30 m i 60 m. Dekompresję stosowano zgodnie z tabelami Marynarki Wojennej. Przed ekspozycją hiperbaryczną oraz po zakończeniu dekompresji we krwi żylnej określano: aktywność czynnika XII, stężenie i aktywność t-PA, stężenie i aktywność PAI-1, stężenie alfa2-antyplazminy, stężenie PAP, stężenie elastazy neutrofili. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost aktywności czynnika XII, wzrost stężenia kompleksu PAP, przy jednoczesnym spadku statystycznie istotnym spadku aktywności α2-AP. Nie stwierdzono mierzalnej aktywności t-PA oraz istotnych zmian stężenia t-PA. Stwierdzono istotny statystycznie spadek zarówno aktywności jak i stężenia PAI-1, silniej zaznaczony po ekspozycjach odpowiadających nurkowaniu na 60 m. Stężenia elastazy granulocytow nie różniły się istotnie przed ekspozycją i po dekompresji. Wnioski: U osób kwalifikowanych do nurkowania powinno się sprawdzać czynniki ryzyka zwiększonej aktywności fibrynolitycznej – zaburzenia hemostazy zwiększające ryzyko krwawienia, możliwość występowania zakrzepów/skrzeplin przyściennych.
EN
The lack of evidence for the tissue-factor dependent activation of the coagulation system and the release of thrombin on one hand, and a decreased concentration of factor XII after short term air, saturated air and heliox exposures, as well as an increased concentration of the plasmin-antiplasmin complex (PAP) after short dives indicate that diving and decompression possibly affect fibrinolysis. The aim of our research was to verify the assumption that diving and decompression activate the system of fibrinolysis and the clarification of the pathomechanism of this activation. The study involved 50 healthy volunteers who were subjected to short-term, air hyperbaric exposures at 400 kPa and 700 kPa, which correspond to 30m and 60m dives. Decompression was applied in accordance with Naval tables of decompression. Before hyperbaric exposition and after decompression the following factors were determined: activity of factor XII, concentration and activity of t-PA, concentration and activity of PAI-1, concentration of alpha2antiplasmin, concentration of PAP, concentration of neutrophil elastase. The following observations have been made: a statistically significant increase in the factor XII activity, increase in the PAP complex concentration and a simultaneous significant decline in the α2-AP activity. No measurable t-PA activity or significant changes in t-PA concentration have been observed. In addition, a statistically significant decline in both the activity and concentration of PAI-1 has been observed, which was more pronounced after the expositions that corresponded to 60 m dives. The concentrations of granulocyte elastase did not differ significantly before and after decompression. Conclusions: People qualified for diving should have the following risk factors examined: risk factors of increased fibrynolytic activity – haemostasis abnormalities that increase the risk of haemorrhage, possibility of parietal blood clots/thrombi.
PL
Analizując dane dotyczące ilości wypadków nurkowych w nurkowaniach rekreacyjnych i porównując je z danymi i doświadczeniami własnymi przy pracy z nurkami wojskowymi nasuwało się częste pytanie, dlaczego ilość wypadków w nurkowaniach rekreacyjnych jest zdecydowanie wyższa niż w nurkowaniach wojskowych. Porównanie czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nurkowania, zakres osiąganych głębokości, sposób prowadzenia dekompresji i problemy nurków zgłaszane po nurkowaniu pozwalają na znalezienie przyczyn tak częstych niekorzystnych zdarzeń występujących wśród nurków rekreacyjnych. W trakcie analizy czynnikiem mającym bardzo znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa jest częstość nurkowania, adaptacja do warunków podwyższonego ciśnienia oraz przecenianie własnych umiejętności przy stawianiu sobie zbyt dużych wyzwań.
EN
The most common question that arose in the course of the analysis of the data concerned with the number of diving accidents in recreational diving as compared with the authors' own experiences working with military divers was why the number of accidents in recreational diving is substantially higher than that obtained in military diving. The comparison of factors having a direct effect on diving safety, the scope of depths reached, the manner of conducting decompression and divers' problems reported after diving completion allow to explain the reasons behind the common incidents occurring among recreational divers. The factors which had a very significant impact on safety level included diving frequency, adaptation to higher pressure conditions and overestimation of one's skills in undertaking challenges.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.