Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Recykling nanokompozytów elastomerowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości recyklatu pochodzącego z odpadów z nanokompozytów elastomerowych, zawierających montmorylonit (MM T), na wybrane właściwości wulkanizatów gumowych. Analiza została oparta na podstawie wyników badań uzyskanych w próbie statycznego rozciągania, pomiarze twardości, ścieralności i współczynnika zachowania kształtu. Otrzymane wyniki wykazały, że dodatek regeneratu, pochodzącego z recyklingu nanokompozytów elastomerowych, w ilości 5%-10% do mieszanek elastomerowych spowodował polepszenie właściwości wytrzymałościowych. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia odpadów powstających w procesie wytwarzania nanokompozytów elastomerowych i zagospodarowania ich w celu uzyskania nowych lub zmodyfikowanych materiałów elastomerowych.
EN
The article investigates the effect of recyclate content obtained from elastomeric nanocomposites scrap containing montmorllonite (MMT), on selected properties of rubber vulcanizates. Tensile properties, hardness, abrasion and elasticities were carried out on obtained samples. The obtained results showed that the addition of 5% -10% g resulted in improvement of tensile properties of elastomeric blends. The proposed solution will contribute to the reduction of waste generated in the process of producing elastomeric nanocomposites and their management in order to obtain new or modified elastomeric materials.
PL
Nanokompozyty elastomerowe są bardzo ważną grupą nowych materiałów nad którymi trwają prace w ostatnich latach. Głównym celem pracy było określenie wpływu wprowadzenia niewielkiej ilości (12 g/1200 g kauczuku) nanonapełniacza glinokrzemianowego na właściwości typowej mieszanki gumowej stosowanej do produkcji uszczelek. Do przygotowania nanokompozytów zastosowano trzy rodzaje glinokrzemianu warstwowego (Cloisite Na+, Cloisite 5 oraz Cloisite 20) w postaci dyspersji w plastyfikatorze ftalanowym (Santicizer 261A), które były wprowadzane do mieszanki gumowej przy pomocy tradycyjnej metody walcowania. Otrzymane wulkanizaty zostały poddane badaniom wytrzymałościowym takim jak odporność na rozciąganie, ściskanie, twardość, miękkość oraz odporność na ścieranie. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że mieszanki gumowe zawierające zmodyfikowany glinokrzemian warstwowy (Cloisite 5, Cloisite 20) wykazały znacznie lepsze właściwości użytkowe w porównaniu do dotychczas stosowanej mieszanki. Ponadto okazało się, że jest możliwe wykonanie mieszanki gumowej zawierającej zdyspergowane nanocząstki, bez konieczności stosowania przedmieszek, przy zastosowaniu tradycyjnej linii technologicznej.
EN
Elastomeric nanocomposites are a very important group of new materials that have been under development in recent years. The purpose of this study was to determine the effect of introducing a small amount (12 g/1200 g natural rubber) of aluminosilicate nanofillers on the properties of the typical rubber used in the production of gaskets. Three types of layered aluminosilicate (Cloisite Na+, Cloisite 5 and Cloisite 20) were incorporated as a plasticizer dispersion (Santicizer 261A). The nanoclay dispersion was introduced into the rubber blend using a conventional rolling method. After vulcanization, the obtained samples were tested to determine the tensile, compression strength, hardness, softness as well as abrasion resistance. It was concluded that rubber containing modified layered aluminosilicate (Cloisite 5 or Cloisite 20) exhibited significantly better strength properties in comparison to the reference composition. In addition, it was found that it is possible to obtain a rubber based nanocomposite using a conventional process line without the nanoclay master batch preparation.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań wpływu zawartości montmorylonitu (MMT) na wybrane właściwości fizyczne wytworzonych kompozytów elastomerowych na bazie kauczuków KER N-29 i Europrene 2845. Analiza opiera się na rezultatach badań uzyskanych w próbie statycznego rozciągania, pomiarze ścieralności i odporności na działanie niskich temperatur otrzymanych wulkanizatów gumowych. Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek nanocząsteczek typu Closite 30B do mieszanek kauczukowych spowodował polepszenie właściwości wytrzymałościowych (naprężenie, odkształcenie oraz energia zerwania). Ponadto dodatek nanocząsteczek w ilości 1% przyczynił się do wzrostu odporności badanych próbek na ścieranie w stosunku do próbki referencyjnej. Współczynnik zachowania kształtu wszystkich mieszanek w temperaturze pokojowej lub temperaturze ujemnej nie zmienił się znacząco po dodaniu nanocząstek.
EN
The present work investigates the effect montmorillonite (MMT) addition on the physical properties of elastomer nanocomposites based on rubbers KER N-29 and Europrene 2845. Tensile strength, abrasion and resistance to low temperatures of prepared rubber vulcanisates were estimated as function of MMT content. Obtained results showed that the addition of a small amount of Cloisite 30B MMT to elastomer blends resulted in the improvement of their tensile properties (tensile strength, strain and energy at break). Addition of 1% nanoparticles increased the resistance of the test samples to abrasion in relation to the neat sample. In addition, the addition of 1% nanoparticles increased the resistance of the test samples to abrasion in compared with neat samples. The coefficient of shape retention of rubber composites did not significantly change at room or negative temperature upon the addition of nanoparticles.
PL
Przygotowano nanokompozyty żywicy poliestrowej nienasyconej zmodyfikowanej Desmocapem 12. Zbadano wpływ modyfikatorów na właściwości żywicy. Stwierdzono, że właściwości mechaniczne żywicy poprawiono przez dodanie modyfikatorów. Maksymalna poprawa krytycznego współczynnik intensywności naprężeń Kc wynosiła 35% w przypadku kompozycji zawierającej 2,5% modyfikatora polimerycznego (Desmocap). Naprężenie przy zniszczeniu wzrosło o ok. 60% z dodatkiem 5% Desmocapu i 40% z nanonaepełniaczem w porównaniu do niezmodyfikowanej matrycy. Naprężenie, odkształcenie i energia kompozycji hybrydowej zawierająca 5% Desmocapu i 1% Bentone maksymalnie wzrosły o kolejno 40%, 125% i 235% w stosunku do żywicy niezmodfikowanej. Najwyższą udarność uzyskano dla kompozycji hybrydowej z 1% Bentonem i 7,5% Desmocapu. Natomiast nie odnotowano poprawy współczynnika Kc kompozycji hybrydowych i kompozycji z Bentonem.
EN
Unsaturated polyester resin nanocomposites modified with Desmocap 12 were prepared and tested for their mechanical properties. It was shown these latter were enhanced by the modifiers addition. Maximum improvement of the critical stress intensity factor (about 35% in relation to neat resin samples) was exhibited by composition containing 2,5% polymeric modifier (Desmocap). The flexural strength increased by ~ 60% with addition of 5% of Desmocap and 40% with addition of nanoparticles in relation to unmodified polymer matrix. The flexural strength, strain at break and energy to break of hybrid composition based on 5% Desmocap and 1% Bentone increased by respectively 40%, 125% and 235% in comparison with unmodified polymer matrix. The highest impact strength value was obtained with hybrid composition with 1% Bentone and 7,5% Desmocap. However, no improvement was observed for Kc o hybrid composites and composites containing Bentone.
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu metody dyspergowania glinkrzemianu warstwowego na właściwości nanokompozytów z osnową z żywicy epoksydowej. Zmodyfikowany glinokrzemian warstwowy (oMMT) był wprowadzany do żywicy epoksydowej w postaci 15% dyspersji w dichlorometanie. W badaniach zastosowano kompozycje, w których stężenie MMT wynosiło 1% wag. i 5% wag.. Do zdyspergowania MMT w matrycy zastosowano homogenizator mechaniczny, homogenizator ultradźwiękowy oraz homogenizację polegającą na zastosowaniu mieszania mechanicznego i ultradźwiękowego. Następnie kompozycje były utwardzane trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny oraz dotwardzane 3 godziny w temperaturze 80°C. Otrzymane nanokompozyty były poddane badaniom wytrzymałościowym w celu określenia wpływu zastosowanej metody dyspergowania na właściwości wytrzymałościowe i przetwórcze.
EN
The present work investigates the effect of dispergation methods of organomodified montmorillonite (oMMT) on properties of nanocomposite with epoxy resin matrix. The nanoclay was incorporated into epoxy resin as a 15% wt. dispersion in dichloromethane. Two concentrations of oMMT(1% and 5% wt.) were used for the composite preparation. Mechanical homogenizer, ultrasonic homogenizer as well as combined method (mechanical and ultrasonic) of oMMT dispergation were used to obtain nanocomposites. All prepared composites were crosslinked with triethylenetetramine (hardener Z-1) at room temperature for 24 hours and postcured at 80°C for 3 hours. The obtained materials were tested to determine the relationship between the dispergation method and mechanical properties exhibited by the nanocomposites.
PL
W opracowaniu przedstawiono sposób otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych bez użycia izocyjanianów z uwzględnieniem przykładowych kierunków zastosowań omawianych polimerów. Poprzez amidowanie uretanem etylowym grup hydroksylowych oligooksyalkilenoli otrzymywano karbaminiany oligooksyalkilenowe. W reakcji mocznika i formaldehydu oraz samego kwasu fenolosulfonowego, bądź mieszaniny tego kwasu z kwasem hydroksybenzoesowym lub naftalenosulfonowym lub hydroksyantracenosulfonowym otrzymywano oligomeryczne związki zawierające segmenty sztywne. Określono warunki otrzymywania w skali laboratoryjnej nowych poliuretanów oraz wpływ składu surowcowego PU i doboru metody ich otrzymywania na wybrane właściwości błon polimerowych (sorpcję i desorpcję pary wodnej, wodoodporność, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu).
EN
The work presents a method for preparing polyurethanes condensation without the use of isocyanates, including examples of the directions the use of these polymers. By amidation of the hydroxyl groups of urethane ethyl was obtained oligooksyalkylena carbamates. In the reaction of urea and formaldehyde and phenolsulfonic acid alone or a mixture of this acid with a hydroxybenzoic acid or naphthalenesulfonic acid or hydroxyanthracenesulfonic acid it was obtained oligomeric compounds containing hard segments. Was determined conditions for receiving the new polyurethanes in a laboratory scale, and influence fiber composition of PU and choice methods of their preparation on selected properties of polymer films (sorption and desorption of water vapor, water resistance, tensile strength, elongation at break).
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej EPIDIAN 5 przez zastosowanie dodatku poli(metakrylanu metylu) (PMMA) oraz Nanobentów ZS1 i ZR2. Poli(metakrylan metylu) był dodawany w ilości 5, 10, 15% wag., Nanobenty w ilości 1, 2% wag. ZR2 i 1, 2, 3, 4%wag. ZS1. Otrzymano różniące się zawartością modyfikatorów kompozycje konwencjonalne i hybrydowe, dla których oznaczono właściwości wytrzymałościowe takie jak: udarność, krytyczny współczynnik intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dodatek poli(metakrylanu metylu) poprawia badane właściwości mechaniczne żywicy Epidian 5, a najlepsze wyniki posiadają kompozycje zawierające 5% zawartości ciekłego modyfikatora polimerycznego. Polepszenie właściwości wytrzymałościowych żywicy epoksydowej zaobserwowano również dla kompozycji zawierających 1% ZS1 i 1% ZR2. W przypadku kompozycji hybrydowych, najlepsze właściwości w porównaniu z żywicą niezmodyfikowaną zanotowano dla układów 1% ZS1 i 5% PMMA i 2% ZS1 i 5% PMMA.
EN
The present work investigates the modification of epoxy resin EPIDIAN 5 by using poly(methyl methacrylate) (PMMA) and Nanobent ZS1 and ZR2. Poly(methyl methacrylate) was added in an amount of 5, 10, 15% and Nanobents 1, 2% , ZR2 and 1, 2, 3, 4% ZS1. Impact strength, critical stress intensity factor (Kc) flexural strength and flexural strain under three-point were evaluated for obtained conventional and hybrid composites Based on the obtained results, it was found that the addition of poly(methyl methacrylate) improves the mechanical properties of the epoxy resin Epidian 5, and the best results were obtained by the composites containing 5% of liquid polymeric modifier. The improvement of the epoxy resin strength was also observed for the composite containing 1% ZS1 and 1% ZR2. In the case of hybrid composites, the best properties in comparison with unmodified epoxy resin were shown by composites based on 1% ZS1 and 5% PMMA as well as 2% ZS1 and 5% PMMA.
PL
Polimetakrylan metylu (PMMA) oraz poliakrylan butylu (PAB) został zsyntezowany i w postaci ciekłego oligomeru został zastosowany do modyfikacji żywicy epoksydowej (Epidian 5). Otrzymano kompozyty zawierające 5%-20% wag. PMMA lub PAB. Przeprowadzono ocenę wpływu zastosowanego modyfikatora na właściwości mechaniczne kompozytu, tj.: udarność, odporność na zginanie trójpunktowe, krytyczny współczynnik intensywności naprężeń. Stwierdzono, że dodatek polimerów akrylowych powoduje spadek kruchości matrycy epoksydowej, o czym świadczy wzrost wartości odkształcenia przy zniszczeniu, energii kruchego pękania oraz energii przy zniszczeniu, przy jednoczesnym obniżeniu wartości modułu przy zginaniu. Najwyższe wartości badanych parametrów osiągnęły kompozycje z 5% zwartością polimerów akrylowych.
EN
Poly(methyl methacrylate) (PMMA), and polybuthyl acrylate (PAB) were synthesized and in the form of liquid oligomer applied to modify the epoxy resin (Epidian 5). In result composites containing 5%-20% of PMMA or PAB by weight were obtained. An assessment of the impact of a modifier used on mechanical properties of the composite, was carried out i.e. .: impact strength, a three-point bending strength, the critical stress intensity factor. It was found that the addition of acrylic polymers results in a decrease of brittleness of epoxy matrix as evidenced by the increase in the strain at destruction, brittle fracture energy and energy from the destruction, while reducing the modulus at bending. The composites with 5% content of acrylic polymers achieved the highest values of parameters examined.
PL
Niniejsza praca bada efekt dotwardzania żywicy epoksydowej Epidian 5 modyfikowanej 1% NanoBentem ZR1 i różnymi ilościami bezizocyjanianowego poliuretanu kondensacyjnego (zsyntetyzowany z Rokopolu G1000, mocznika, formaldehydu i kwasu fenolosulfonowego). Przed przystąpieniem do badań fizykomechanicznych przygotowano trójskładnikowe kompozycje epoksydowe/NanoBent/PUR utwardzane trietylenotetramina (Z1) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, które kolejno poddano dotwardzaniu w różnym czasie (1÷7 godzin) w temperaturze 60°C. Oznaczone właściwości dotwardzonych kompozytów porównano z właściwościami kompozytów otrzymanych przez dotwardzanie w temperaturze 80°C przez 3 godziny. Uzyskane wyniki wykazały, że wartość udarności kompozytu hybrydowego zawierającego 10% PUR dotwardzanego przez 5 godzin w 60°C wzrosła o 180% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Maksymalna poprawa wytrzymałości na zginanie kompozytu hybrydowego osiągnęła 40% w porównaniu do czystej żywicy epoksydowej. Uzyskano wzrost udarności o 160% w przypadku kompozytów epoksydowych z 10% PUR dotwardzanych w czasie 3 godzin w 80°C. Najlepszymi właściwościami charakteryzują się nanokompozyty zawierające 10% modyfikatora poliuretanowego i dosieciowywane w czasie 5 godzin w temperaturze 60°C.
EN
The present work investigates the effect of post-curing on the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with 1% NanoBent ZR1 and different amounts of condensation nonisocyanate polyurethanes (NIPUR). This latter was synthesized from Rokopol G1000, urea, formaldehyde and phenol sulfonic acid. Prepared ternary Epoxy/Nanobent/PUR composites cured with triethylenetetramine (Z1) were cured at room temperature for 24 hours and submitted to different post-curing times (1-7 hours) at a temperature of 60°C, prior to mechanical testing. The properties were compared with similar composites post-cured during 3 hours at 80°C. The obtained results showed that impact strength (IS) of hybrid composite based on 10% PUR post-cured during 5 hours at 60°C increased by 180% in comparison with neat epoxy resin. Maximum improvement of hybrid composite flexural strength was 40% in comparison with neat epoxy resin. The IS increase reached 160% in relation with epoxy composite with 10% PUR post-cured during 3 hours at 80°C. Moreover, the optimum amount of polyurethane modifier to be added to epoxy composite cured at 60°C was 10%.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej przez zastosowanie dodatku poliuretanów otrzymanych z MDI lub PMDI oraz polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) w celu otrzymania kompozytów o strukturze IPN i osnów materiałów kompozytowych o poprawionych właściwościach wytrzymałościowych. Poliureatany były dodawane w ilości 5-20% wag., dla otrzymanych w ten sposób materiałów oznaczono właściwości wytrzymałościowe: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie. Badania wykazały, że dodatek 10% wag. poliuretanu otrzymanego z PMDI i polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) do żywicy epoksydowej pozwalają uzyskać materiał o znacznie poprawionych właściwościach mechanicznych.
EN
The present work investigates epoxy resin/polyurethane systems with IPN structure as composite as well as for composite matrix preparation. Polyurethanes (PUR) were synthesized from MDI or PMDI with the same polyol - polyoxypropylenetriol (Rokopol 1003). Composites containing 5-20% of polyurethane were prepared and tested. The mechanical properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break as well as flexural modulus composite and energy at break. It was concluded that 10% of PMDI based PUR is sufficient to obtain composite material with significantly improved mechanical properties.
PL
Małocząsteczkową żywicę epoksydową Epidian 5 poddano modyfikacji dwoma rodzajami modyfikatorów: NanoBent ZS1 i modyfikator poliuretanowy Desmocap 12. Stwierdzono, że maksymalną udarność odnotowano przy 2% NanoBentu (wzrost o 170% w odniesieniu do czystej żywicy). W przypadku kompozycji modyfikowanych Desmocapem, maksymalną udarność (200% wzrostu w porównaniu z czystą żywicą epoksydową) uzyskano przy 20% modyfikatora, a maksymalną wartość Kc przy 5% modyfikatora. Zastosowany modyfikator polimeryczny (Desmocap) wykazał działanie plastyfikujące, jak również wzmacniające. Dla kompozytów hybrydowych, maksymalną udarność odnotowano dla kompozycji zawierającej 1% NanoBentu i 10% Desmocapu.
EN
The present work investigates the properties of epoxy resin Epidian 5 modified with nanobentem ZS1 and polyurethane Desmocap 12. It was shown that, a maximum increase of 170% in impact strength (IS) was obtained with 2% Nanobent. However, IS increased by 200% with 20% of polymeric modifier, while the critical stress intensity factor (Kc) of epoxy composite containing 5% of Desmocap was enhanced by 20% in comparison with neat epoxy resin, Polymeric modifier Desmocap 12 acted as a platicizer as well as reinforcing agent. The hybrid epoxy composite based on 1% of NanoBent and 10% Desmocap exhibited maximum IS value.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy poliestrowej AROPOL M 105 TB za pomocą Nanobentu ZR-1 oraz ftalanu dibutylu (zmiękczacz). Stwierdzono, że maksymalna poprawa wartości naprężenia przy zniszczeniu podczas zginania trójpunktowego wynosiła około 30% przy dodatku 1% nanobentu ZR-1, natomiast maksymalny wzrost odkształcenia odnotowano przy dodaniu 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora. Największą energią zerwania (około 9-krotnie większą w stosunku do czystej żywicy) charakteryzują się próbki zawierające 10% wag. plastyfikatora i 1% ZR-1. Największą udarność miała kompozycja hybrydowa na bazie 1% ZR-1 i 20% plastyfikatora, a wartości współczynnika intensywności naprężeń niezmodyfikowanej żywicy były wyższe od kompozytów hybrydowych.
EN
The present study investigates the mechanical propertics of unsaturated polyester resin modified with Nanobent ZR-1 and dibutyl phthalate (plasticizer). It was shown that composition containing 1% ZR-1 exhibited maximum increase of flexural strength of 30% in comparison with unmodified resin. However, maximum enhancement of flexural strain at break was obtained with composites based on 1% ZR-1 or 20% of plasticizer. Moreover, the energy at break (about 9-fold increase in relation to virgin polymer matrix) was shown by composite based on 1% ZR-1 and 20% plasticizer. However, the critical stress intensity factor values of hybrid composites were lower than that of virgin resin.
EN
Modern equipment and industrial machinery are characterized by advanced design that allows the implementation of complex manufacturing processes. The complexity of the machine construction results in the high cost of spare element replacements, and in many cases, their condition qualifies them for regeneration with the use of modern composite materials, which guarantee obtaining the required performance parameters of the regenerated element. This article presents the results of a study on the development of special, chemically cured, polymer composite, intended for the regeneration of items of machinery and equipment. The composites’ matrix was a modified epoxy resin. Polyester resins and polyurethane were used as polymeric modifiers, which form penetrating epoxy polymer networks with the matrix (IPN-Interpenetrating Polymer Network). Basic fillers of the composites were metallic powders with a specific chemical composition and granular size, and lubricants with anisotropic consistency. Performance characteristics were examined of the designed composites using modern testing apparatus. These polymer composites were applied for the regeneration of the surfaces of used elements. It was found that they ensure relevant performance features of the regenerated elements. Sample applications are also presented.
PL
Współczesne urządzenia i maszyny przemysłowe charakteryzują się zaawansowaną konstrukcją, która pozwala na realizację skomplikowanych procesów wytwórczych. Złożoność konstrukcyjna maszyn powoduje wysokie koszty wymiany zużytych elementów, jednak w wielu przypadkach ich stan pozwala na regenerację z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych gwarantujących uzyskanie odpowiednich parametrów użytkowych zregenerowanego elementu. W artykule przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem specjalnych chemoutwardzalnych kompozytów polimerowych przeznaczonych do regeneracji elementów maszyn i urządzeń. Osnowę kompozytów stanowiła modyfikowana żywica epoksydowa. Jako modyfikatory polimeryczne zastosowano żywice poliestrowe oraz poliuretan, które tworzą z osnową epoksydową przenikające sieci polimerowe (IPN – Interpenetrating Polymer Network). Podstawowymi napełniaczami kompozytów były proszki metaliczne o określonym składzie chemicznym i granulometrycznym oraz smary stałe o spójności anizotropowej. Zbadano właściwości eksploatacyjne opracowanych kompozytów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej. Opracowane kompozyty polimerowe zastosowano do regeneracji warstw wierzchnich zużytych elementów. Stwierdzono, że gwarantują one uzyskanie odpowiednich właściwości użytkowych zregenerowanych elementów. Omówiono przykładowe aplikacje.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono otrzymywanie nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych zawierających organofilowy glinokrzemian warstwowy NanoBent ZW1. Modyfikację żywicy epoksydowej (Epidian 5) przeprowadzono poprzez wprowadzenie do matrycy epoksydowej obok montmorylonitu, bezizocyjanianowego poliuretanomocznika kondensacyjnego otrzymanego z oligooksypropylenotriolu (Rokopolu G1000), mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formaldehydu. Modyfikator polimeryczny wprowadzano w postaci oligomeru poliuretanowego po różnym czasie od momentu zmieszania półproduktów stosowanych do otrzymywania PUR. Nanokompozyty otrzymano sposobem mieszanym poprzez wstępne zdyspergowanie homogenizatorem mechanicznym, a następnie ultradźwiękowym matrycy epoksydowej z nanonapełniaczem i różniącym się ciężarem cząsteczkowym oligomerem uretanowym, a po utwardzeniu tak przygotowanych kompozycji oznaczono wybrane ich właściwości. Określono wpływ ciężaru cząsteczkowego modyfikatora poliuretanowego na wybrane właściwości nanokompozytów.
EN
The present study investigates the properties of prepared epoxy-polyurethane nanocomposites containing organophilic layered aluminosilicate NanoBent ZW1. The modification of the epoxy resin (Epidian 5) were carried out by using nanoparticles (NanoBent ZW1) and nonisocyanate condensation polyurethane which was obtained from the condensation reaction of oligooxypropylene triol (Rokopol G1000), urea, phenol sulfonic acid and formaldehyde. The polymeric modifier was introduced as polyurethane oligomer at different compounds mixing stages during the preparation of polyurethane. Epoxy nanocomposites were prepared through nanoparticles dispersion by mechanical homogenizer, followed by ultrasonic mixing within the epoxy matrix and urethane oligomers with different molecular weights. The prepared nanocomposites were cured and post-cured prior to selected mechanical properties evaluation. The properties of epoxy nanocomposites were discussed as function of polyurethane modifier molecular weight.
PL
Epoksydową cykloalifatyczną żywicę Araldite LY 564 poddano modyfikacji, przy użyciu następujących modyfikatorów: nanocząstek NanoBent ZW1, ZR1, ZS1 i modyfikatora polimerycznego kauczuku butadienowo-akrylonitrowego zakończonego reaktywnymi grupami aminowymi (ATBN). Otrzymane kompozycje zostały poddane badaniom w celu określenia właściwości adhezyjnych podczas ścinania i odrywania. Stwierdzono, że dodatek NanoBentu ZW1 i ATBN poprawia wszystkie badane właściwości adhezyjne. W przypadku kompozycji hybrydowych, najlepsze właściwości w porównaniu z żywicą niezmodyfikowaną zanotowano dla układów: z 1% ZW1 i 10% ATBN. Jednak zjawisko synergizmu wystąpiło w układzie 2% ZW1 i 5% ATBN (poprawa o ponad 150%).
EN
Epoxy resin Araldite LY 564 was modified with butadiene acrylonitrile copolymer terminated with amine groups (ATBN) and NanoBent ZW1, ZR1 and ZS1. Tensile and shear adhesive strength were carried out for obtained hybrid composites. It was shown that the addition of ATBN and NanoBent ZW1 improved the adhesive properties. Hybrid epoxy composite based on 1% ZW1 and 10% ATBN exhibited maximum strength in comparison with neat epoxy samples. Moreover, synergistic effect was obtained with composite containing 2% ZW1 and 5% ATBN (strength increase attained more than 150%).
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krótkich włókien szklanych do żywicy epoksydowej zawierającej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materiału kompozytowego o polepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Włókno szklane wprowadzono do kompozycji w ilości 0,25-2% wag. Zawartość montmorylonitu (glinokrzemianu warstwowego) w kompozycie wynosiła 1% wag. Jako osnowę kompozycji użyto żywicy epoksydowej Epidian 5 usieciowanej trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1). Dla otrzymanych kompozytów oznaczono właściwości wytrzymałościowe i reologiczne: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu, a także gęstość i lepkość. Badania wykonano w temperaturze pokojowej.
EN
The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy resin modified with montmorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechanical and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and 0.25-2% w/w of glass fibers. Epoxy resin Epidian 5 crosslinked with triethylenetetraamine (hardener Z-1) was selected as a matrix. The mechanical and rheological properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break, flexural modulus as well as composite density and viscosity. All tests were carried out at room temperature.
17
Content available remote Nanokompozyty epoksydowe modyfikowane poliuretanem kondensacyjnym
PL
Z żywicy epoksydowej zawierającej 1% montmorylonitu (MMT) i różne ilości (5%, 10%, 15%) poliuretanu kondensacyjnego otrzymano nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe. Oligomer poliuretanowy zsyntezowano z zawierającego segmenty sztywne produktu kondensacji mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formaldehydu oraz zawierającego segmenty giętkie trikarbaminianu oligooksypropylenowego (produktu amidowania Rokopolu G1000). Modyfikator wprowadzano do żywicy epoksydowej w postaci ciekłego oligomeru dokondensowującego podczas etapu utwardzania Epidianu 5 trietylenotetraaminą. Wytypowano skład modyfikatora poliuretanowego i zbadano jego wpływ na wybrane właściwości nanokompozytu (udarność, odkształcenie, naprężenie oraz współczynnik KC).
EN
Com. epoxy resin was modified by addn. of nanosized montmorillonite (1%) and an elastomeric oligourethane resin (5–15%), compounding a oligooxypropylene tricarbamate (soft segments) with a polyurethane made by condensation of PhOH sulfonic acid and urea with CH₂O (hard segments), cured with triethylenetetraamine hardener to the epoxy-polyurethane nanocomposite studied then for impact and bending strength, stress intensity index, structure (IR spectra) and morphol. (scanning electron microscopy). The addn. of polyurethane resulted in an improvement of the nanocomposite properties.
PL
Celem pracy było wytworzenie i zbadanie właściwości mechanicznych oraz triboelektrycznych nanokompozytów na bazie żywicy epoksydowej (Epidian 5) utwardzanej trietylenotetraaminą (Z 1) zawierającej 0,5% - 5% glinokrzemianów warstwowych (NanoBent ZR1 lub NanoBent ZW1). Kompozyty otrzymano sposobem mieszanym (dyspergowanie homogenizatorem mechanicznym i ultradźwiękowym). Właściwości mechaniczne nanokompozytów zostały scharakteryzowane przez udarność i odporność na 3-punktowe zginanie. Natomiast w celu określenia właściwości triboelektrycznych oznaczono czas półzaniku ładunku elektrycznego oraz zużycie podczas tarcia. Strukturę glinokrzemianów w matrycy z żywicy epoksydowej określono przy użyciu dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) i elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Najlepsze właściwości zarówno mechaniczne jak i tribologiczne wykazał nanokompozyt zawierający 1% NanoBentu ZW1.
EN
The aim of this study was the preparation as well as the mechanical and triboelectrical properties evaluation of composites based on an epoxy resin (Epidian 5) cured with trietylenetetraamine (Z1). The obtained composites contained 0,5% - 5% aluminosilicates (NanoBent ZR1 or NanoBent ZW1). The nanofillers were incorporated within a polymer matrix using mechanical and ultrasonic homogenization. The mechanical properties of nanocomposites were characterized by impact and flexural strength, while the triboelectrical properties by electric charge decay half-live and wear coefficient. The structure of the obtained nanocomposites were examined by x-ray diffraction (XRD) and a scanning electron microscope (SEM). The best mechanical and tribological properties were shown by nanocomposite containing 1% NanoBent ZW1.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów epoksydowo-poliuretanowych zawierających glinokrzemian warstwowy (NanoBent ZW1). Nowy bezizocyjanianowy poliuretan kondensacyjny z różną zawartością segmentów sztywnych i giętkich otrzymano z odpadowej gliceryny przy produkcji Biodiesla. Oligomery zawierające łańcuchy giętkie w nowym polimerze otrzymano w wyniku reakcji biodieslowskiego odcieku glicerynowego z karbaminianem uretanowym. Natomiast segmenty sztywne otrzymano w wyniku reakcji kwasu fenolosulfonowego, mocznika i formaldehydu. Nanokompozyty różniące się ilością modyfikatora polimerycznego otrzymano sposobem mieszanym poprzez wstępne zdyspergowanie homogenizatorem mechanicznym, a następnie ultradźwiękowym osnowy epoksydowej i oligomeru uretanowego z nanonapełniaczem. Oznaczono wybrane ich właściwości (udarność, naprężenie przy zniszczeniu, odporność na propagacje pęknięcia). Na podstawie oznaczeń określono wpływ ilości nowego modyfikatora poliuretanu na wybrane właściwości nanokompozytów.
EN
The present work investigates the preparation and properties evaluation of epoxy resin nanocomposites based on polyurethane and organomodified nanocay (NanoBent ZW1). A new non-isocyanate condensation polyurethane containing different amount of hard and soft segments was prepared by using polyglycerine waste obtained during biodiesel production. Oligomers prepared by reacting urethane carbamate and polyglycerine constituted the soft segments of new polymer, while the hard segments were obtained from the reaction between phenol sulfonic acid, urea and formaldehyde. Nanocomposites containing different amount of polymeric modifier were prepared by means of using preliminary nanoparticles dispersion using mechanical mixing followed by ultrasonic homogenization. The mechanical properties of nanocomposites were characterized by impact strength, flexural strength and strain at break as well as critical stress intensity factor. The effect of new modifier on epoxy resin nanocomposites properties was discussed based on obtained results.
EN
The paper presents the test results of the mechanical and thermal properties of nanocomposites based on chemically hardening epoxy resin. NanoBents ZS-1, ZR-1, ZW-1, and Closite 30B were used as nanofillers. Mechanical and ultrasound homogenisations were used to manufacture the nanocomposites. After crosslinking the nanocomposites with triethylenetetramine, their shock resistance, bending, modulus and deformation strength, as well as heat distortion temperature and linear thermal expansion coefficient were specified. Based on a two-factor experiment plan, the impact of manufacturing parameters (time and amplitude) on the mechanical properties of composites was determined. The structure of aluminosilicates dispersed in the polymer matrix was determined by examining x-rays diffraction (XRD), and the surface cracking morphology was determined by a scanning electron microscope (SEM). Based on the results, it was concluded that the best results could be obtained using a 1% m/m of layer aluminosilicates. Utilising a higher amplitude of ultrasound homogenisation leads to creating nanocomposites with better mechanical properties.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i cieplnych nanokompozytów na osnowie chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej. Jako nanonapełniacze zastosowano NanoBenty ZS-1, ZR-1, ZW-1 oraz Closite 30B. Do wytwarzania nanokompozytów wykorzystano połączoną homogenizację mechaniczną i ultradźwiękową. Po usieciowaniu nanokompozytów za pomocą trietylenotetraaminy zbadano ich udarność, wytrzymałość na zginanie, moduł i odkształcenie przy zginaniu oraz temperaturę ugięcia pod obciążeniem i współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej. Na podstawie programu dla dwuczynnikowego planu eksperymentu określono wpływ parametrów wytwarzania (amplitudy i czasu) na właściwości mechaniczne kompozytów. Strukturę glinokrzemianów zdyspergowanych w matrycy polimerowej określono na podstawie wyników badań dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD), a morfologię powierzchni pękania nanokompozytów określono przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najlepsze rezultaty daje zastosowanie glinokrzemianów warstwowych w ilości 1% m/m. Zastosowanie wyższych wartości amplitudy homogenizacji ultradźwiękowej sprzyja wytworzeniu nanokompozytu o lepszych właściwościach mechanicznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.