Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parameters estimation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Ligament-based spine-segment mechanisms
EN
Nowadays, a growing interest in spine-segment mechanisms for humanoid robots can be observed. The ones currently available are mostly inspired by an intervertebral joint but rarely use its structure and behaviour as input data. The aim of this study was to propose and verify an approach to spine-segment mechanisms synthesis, in which the mechanisms were obtained directly from a ligament system of the intervertebral joint through numerical optimization. The approach consists of two independent optimization procedures performed with genetic algorithm. The first one searches for the optimal structure, while the second estimates its geometrical and stiffness parameters. The mechanisms are rated by their ability to reproduce the static behaviour of the joint in selected aspects. Both procedures use the lumbar L4-L5 intervertebral joint reference data. The approach was tested in two numerical scenarios. It was possible to obtain a mechanism with 7 flexible linear legs that accurately emulated the elastostatic behaviour of the intervertebral joint under moment loads. The results prove that the proposed method is feasible and worth exploring. It may be employed in design of bioinspired joints for use in humanoid robots and can also serve as an initial step in the design of prosthetic and orthotic devices for a human spine.
EN
Energy based approach was used in the study to formulate a set of functions approximating the magnetic flux linkages versus independent currents. The simplest power series that approximates field co-energy and linked fluxes for a two winding core of an induction machine are described by a set of common unknown coefficients. The authors tested three algorithms for the coefficient estimation using Weighted Least-Squared Method for two different positions of the coils. The comparison of the approximation accuracy was accomplished in the specified area of the currents. All proposed algorithms of the coefficient estimation have been found to be effective. The algorithm based solely on the magnetic field co-energy values is significantly simpler than the method based on the magnetic flux linkages estimation concept. The algorithm based on the field co-energy and linked fluxes seems to be the most suitable for determining simultaneously the coefficients of power series approximating linked fluxes and field co-energy.
EN
The article presents the currently used method of forecasting the impacts of mining on the surface in Poland. Consideration has been given to the importance of the parameters of Knothe´s theory and the need for the designation for various mining and geological conditions. The paper applied the strict method using the observational equations to determine the parameters of the theory. The proposed calculation algorithm has been implemented in the program Sdlab 5.4.1 and the accuracy of the application has been analyzed. Finally, the program has been used to determine the parameters in different regions of mining.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowaną metodę prognozowania wpływów górniczych w Polsce. Zwrócono uwagę na znaczenie parametrów teorii Knothego oraz konieczność ich wyznaczenia dla różnych warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono propozycję realizacji metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia parametrów teorii z wykorzystaniem równań obserwacyjnych. Zaproponowany algorytm obliczeniowy zaimplementowano w programie Scilab 5.4.1 i przeprowadzono analizę poprawności działania aplikacji. Na koniec wykorzystano program do wyznaczenia parametrów w różnych rejonach górniczych.
EN
The aim of this paper is an attempt to create a web-based application for parameters of the mathematical model of induction motor management. These parameters are stored in a relational database and designed application allows to perform the appropriate calculations and present the results in a dynamically generated web pages. The extra features contained in new internet-based technologies enable performing calculations on the Web platform. This article aims to verify whether this new, quite interesting idea, can be practically applied in numerical calculations.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie możliwości zbudowania aplikacji webowej do zarządzania zestawami parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego. Parametry te mogą być przechowywane w relacyjnej bazie danych, a zbudowana aplikacja, oprócz funkcjonalności związanej z obsługa bazy danych, pozwoli przeprowadzić odpowiednie obliczenia i zaprezentować wyniki na stronie internetowej.
5
Content available remote Efektywna synchronizacja oscylatorów chaotycznych
PL
Przedstawiona w artykule procedura synchronizacji oscylatorów, opiera się na metodzie estymacji nieznanych parametrów obwodu chaotycznego. Procedura jest skuteczna nawet w przypadku dysponowania tylko jednym z przebiegów w układzie i może być adaptowana na przypadek większej liczby nieznanych parametrów. Kryteria stabilności przewidywanej synchronizacji ustalone zostały przez zastosowanie funkcjonalnej teorii Lapunova, która umożliwia estymację parametrów w uzależnieniu od stopnia sprzężenia oscylatorów oraz czasu opóźnienia. Efektywność kryteriów została zbadana na drodze odpowiednich symulacji komputerowych.
EN
The paper is focused on procedure of synchronization of chaotic oscillators with applying the method of unknown parameters of the chaotic circuit. The presented procedure is effective even in the case of accessibility to one state variable in the system only and it can be adapted to the case of many unknown parameters of the system elements. Stability criteria of the possible synchronization are based on the Lapunov functional theory which allows an estimation of the system parameters depending on the rate of coupling of the oscillators and the time delay. The efficiency of the established criteria has been verified by suitable computer simulations.
EN
The work presents a rule of determining parameters of the Knothe theory according to the Least Squares Method (LMS). Linearization of the dependencies on vertical displacements was performed. Calculation algorithm was presented. The solution was successfully verified by empirical example.
PL
W pracy przedstawiono zasadę wyznaczenia parametrów teorii Knothego z wykorzystaniem Metody Najmniejszych Kwadratów (MNK). W rozdziale drugim przedstawiono ogólnie wykorzystanie MNK do wyznaczania parametrów przyjętego modelu obliczeniowego. Wychodząc od odległości pomiędzy dwoma zbiorami wartości - obserwowanym i teoretycznym (5) wyznacza się układ równań normalnych (16) rozwiązywany metodami rachunku macierzowego. Wyznaczenie parametrów teorii prognozowania deformacji Knothego przeprowadzono w oparciu o rozważania teoretyczne dla pola eksploatacyjnego w postaci prostokąta (fig. 1). Wykonano linearyzację zależności na przemieszczenia pionowe (17) uzyskując (20). Po różniczkowaniu i całym szeregu przekształceń i podstawień uzyskano wzór (34) zgodnie z którym można tworzyć układ równań normalnych dla wyznaczanych parametrów. Uzyskana zależność pozwala na prowadzenie wyznaczenia parametrów teorii bez konieczności stosowania specjalnych programów do tego celu służących. Wykonując obliczenia iteracyjne można wyznaczyć parametry teorii prognozowania. Przeprowadzone rozważania zostały zilustrowane przykładem praktycznym. Schemat eksploatacji i rozmieszczenia ponad nią punktów linii pomiarowej przedstawiono na rysunku (fig. 2). Za pomocą autorskiego programu "ParMNK1" wyznaczono parametry teorii dla analizowanego przykładu metodami interakcyjną, iteracyjną i wykorzystującą przedstawiony algorytm MNK. Na rysunku (fi g. 3) przedstawiono wyniki porównania uzyskanych obniżeń z pomiarów geodezyjnych i na podstawie wyznaczonych parametrów modelu. Uzyskane wyniki wydają się być zadawalające.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego oraz algorytm rozszerzonego filtru Kalmana. Filtr Kalmana wykorzystano do estymacji rezystancji uzwojenia stojana. Wektor zmiennych stanu silnika został rozszerzony o rezystancję uzwojenia stojana, która jest wykorzystywana do oceny stanu technicznego uzwojenia stojana silnika indukcyjnego. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano przy zasilaniu z przemiennika częstotliwości PWM. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność tak zaprojektowanego filtru Kalmana do wykrywania zwarć zwojowych w fazach stojana silnika indukcyjnego.
EN
The mathematical model of the induction motor and algorithm of an extended Kalman are presented in this paper. The Kalman filter is used for stator resistance estimation. Stator resistance is introduced as an additional state variable of the mathematical model of the induction motor. The simulations and experiments have shown the high accuracy and fast response of Kalman filter algorithm. This estimated parameter is used for an evaluation of the stator winding condition and short-circuits detection.
8
Content available remote Zastosowania metod ewolucyjnych w analizie TSDC
PL
Wyniki pomiarów TSDC są superpozycją wielu procesów relaksacji. Złożone spektrum czyni analizę trudną, stąd parametry opisujące proces relaksacji są obarczone dużym błędem. Aby separować poszczególne procesy relaksacyjne i estymować odpowiadające im parametry, zastosowano algorytmy ewolucyjne. Algorytmy te efektywnie przeszukują skomplikowane przestrzenie rozwiązań, do których należy estymacja parametrów złożonego spektrum TSDC.
EN
The result of a TSDC measurement is a superposition of several relaxation processes. The resulting complexity of the spectrum makes the analysis difficult, while the parameters describing the relaxation process carry a large error. In order to separate individual relaxation processes and estimate the corresponding parameters, the evolutionary algorithm has been used. The algorithms are durable and effective in analyzing processes in very complicated solution spaces, such as the estimation of a complex TSDC spectrum.
9
Content available remote Estymacja parametrów modeli regresyjnych w obecności nieklasycznych założeń
PL
W przypadku występowania niestacjonarności składników błędów losowych zastosowanie niewłaściwej metody estymacji parametrów modelu regresji prowadzi do zawyżenia błędów standardowych estymatorów. W przypadku występowania autokorelacji błędów losowych, zastosowanie niewłaściwej metody prowadzi do niedoszacowania wartości tych błędów. Ponadto otrzymywane reszty nie oddają charakteru rzeczywistego zakłócenia. W obu przypadkach skutkuje to błędnymi oszacowaniami błedów standardowych estymatorów a w konsekwencji też i przedziałów ufnosci parametrów równań regresji. W praktyce często trudno jest precyzyjnie okreslić stopień oraz charakter autokorelacji błędów oraz niestacjonarności składników błędów losowych. Można to jednak zrobić z pewnym przybliżeniem, co i tak w efekcie pozwala dokonywać bardziej wiarygodnych oszacowań. W pracy zakłada się, że posiadane dane opisują obiekt statyczny (lub obiekt dynamiczny, ale w ustalonym punkcie pracy). Podobne zjawiska mogą również wystapić w obiektach dynamicznych, w których dynamika jest w odpowiedni sposób modelowana (w modelach takich obiektów wystepować będą odpowiednio opóźnione zmienne objaśniane i/lub objaśniające). Zagadnienie poprawnej estymacji parametrów takich modeli oraz ich błedów standardowych może być interesującym problemem badawczym.
EN
In the paper we consider regression models where some of the classical assumptions are not satisfied (are violated). We show how autocorrelation and heteroscedasticity of random errors influence the final regression model. Moreover we show how to properly estimate parameters of regression models when classical assumptions are not satisfied. We also demonstrate an influence of not considering of these features on the quality of final models. We perform some numerical simulations using both artificial and real data sets.
10
Content available remote Estymacja parametrów silnika energooszczędnego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie estymacji parametrów energooszczędnego silnika indukcyjnego. Estymacja została oparta na przebiegach dynamicznych zmierzonych podczas rozruchu silnika. Zastosowano elastyczne i efektywne środowisko obiektowe (nazwane SEST), zaprojektowane specjalnie do estymacji parametrów. W tekście omówiono wyniki oraz przedstawiono uwagi związane z problemami pojawiającymi się w trakcie badań.
EN
The paper presents the problem of high-efficiency induction motor parameters estimation. The estimation based on the dynamical dependencies - the measurements collected during the start of the motor. The flexible and efficient object oriented enviroment (called SEST) – designed especially for parameters estimation – has been used. The results and problems noticed during the investigation have been described.
EN
This Paper presents a methodology for estimating the parameters of stochastic differential equation (SDE) driven by froctional Brownian motion (fBm). The main idea is connected with simulated maximum likelihood.To develop the methodology, two iimportant questions, namely how to generote fBm sample paths with different values of the Hurst parameter and how to estimate Hurst parometer are studied. Aa Effectiveness of the methodology is analyzed through Monte Carlo simulations.
12
Content available remote Identification of cast iron substitute thermal capacity
EN
In the paper the inverse problem consisting in estimation of cast iron substitute thennal capacity is presented. In order to solve the inverse problem formulated it is assumed that the cooling curves at selected set of points from the casting domain are given. The algorithm bases on the least squares criterion in which the sensitivity coefficients appear. In the final part of the paper the results of computations are shown.
PL
W artykule przedstawiono zadanie odwrotne polegające na identyfikacji zastępczej pojemności cieplnej żeliwa. Założono, że znane są krzywe stygnięcia w kilku punktach z obszaru odlewu. Problem rozwiązano wykorzystując kryterium najmniejszych kwadratów zawierające współczynniki wrażliwości. W końcowej części przedstawiono wyniki obliczeń.
EN
The parametric approach to the identification of the SISO state space compartmental models of pharmacokinetic systems is presented. The model structure is formulated basing on the a priori knowledge. The initial parameter estimates are calculated on the base of the output measurements collected during the intuitive experiment. They are used for designing the optimal input, which ensures the best accuracy of the parameter estimates. The sensitivity criterion is adopted and presented in terms of nonlinear programming problem with constraints. Two classes of optimal inputs are considered: equidose and equienergy inputs. The results obtained with optimal and standard inputs are presented and compared.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące estymacji parametrów modelu matematycznych silnika indukcyjnego głębokożłobkowego oraz modelu szeregowego obwodu RLC przy użyciu hybrydowej metody minimalizacji wielu zmiennych. Użyta metoda hybrydowa jest połączeniem algorytmów genetycznych z metodą Hooka-Jeevesa. Dokonano analizy celowości takiego połączenia oraz w sposób statystyczny zbadano wzrost efektywności w odniesieniu do klasycznego algorytmu genetycznego.
EN
The paper presents the analysis of usefulness of the hybrid algorithm in the estimation of parameters of the induction motor model and RLC circuit model. The genetic algorithm and Hooke-Jeeves algorithm were used in the hybrid method. Statistical comparison of the effectiveness of the genetic algorithm and the hybrid method is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.