Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport plan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wydatki związane z transportem publicznym (inwestycje infrastrukturalne oraz samo zapewnienie komunikacji zbiorowej) należą do jednych z najbardziej znaczących pozycji budżetowych władz samorządowych. Utrzymanie bieżące i rozwój infrastruktury (prowadzone przez krajowego bądź wojewódzkiego zarządcę) także jest procesem bardzo kosztownym i opartym o środki publiczne. Co ważne, w tym procesie tylko realizujący usługę transportową przewoźnik ma bezpośredni styk z klientem końcowym – pasażerem, który wnosi opłatę przewozową, przynoszącą (częściowy) zwrot poniesionych nakładów. Artykuł omawia dostępne narzędzia, umożliwiające wzajemne powiązanie poszczególnych udziałowców całego procesu w sposób racjonalizujący wydatkowanie środków na utrzymanie i rozwój sieci połączeń, jednocześnie – zgodnie z obowiązującymi dziś trendami w zakresie mobilności – pozwalający użytkownikom końcowym (społeczeństwu) na świadomy i trwały wybór transportu zbiorowego jako sposobu przemieszczania się.
EN
Expenses related to public transport (infrastructure investments and the provision of public transport itself) belong to one of the most significant budget items of local government authorities. Ongoing maintenance and infrastructure development (run by a national or voivodeship manager) is also a very costly process and based on public funds. Importantly, in this process only the carrier performing the transport service has direct contact with the end customer – the passenger who pays the transport fee, bringing (partial) reimbursement of expenses incurred. The article discusses available tools enabling interconnection of individual stakeholders of the whole process in a way that rationalizes spending on maintaining and developing the connection network, while – in accordance with current mobility trends – allowing end users (the public) to consciously and permanently choose public transport as a way of movement.
PL
Zbiorowy transport publiczny nabiera coraz większego znaczenia jako czynnik równoważący funkcjonowanie różnych środków przewozowych. Publiczny transport zbiorowy może być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym i transporcie kolejowym, transporcie morskim oraz w żegludze śródlądowej. Instrumentem, za pomocą którego kształtuje się na danym terenie sposób wykonywania publicznego transportu zbiorowego jest plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plan transportowy jest aktem prawa miejscowego. Określa on zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym przez co postrzegany jest jako instrument kształtowania rynku przewozów pasażerskich w Polsce.
EN
A collective public transport becomes increasingly important as a factor in balancing the functioning of the various means of transport. The public transport can be carried out on Polish territory and in border areas, in road and raił transport, maritime transport and inland waterway. A plan for sustainable development of collective public transport is an instrument which determine a way how to perform a public transport in a certain area. A transport plan is an act of local law. It determines the rules of organization, operation and financing of regular passenger transport in the public transport by which is regarded as a tool to shape the passenger transport market in Poland.
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Zgodnie z obowiązującą ustawą o publicznym transporcie zbiorowym samorządy wojewódzkie mają obowiązek zorganizowania publicznego transportu na szczeblu regionalnym. Jednym z najważniejszych zadań samorządów do tej pory było uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Dokument ten szczegółowo opisuje politykę rozwoju transportu publicznego na najbliższe lata. W niniejszym artykule podjęto próbę opisania oraz porównania najważniejszych aspektów organizacji publicznego transportu drogowego w świetle planów transportowych wszystkich 16 województw. Zaplanowany sposób organizacji regionalnego transportu autobusowego jest mocno zróżnicowany w przeciwieństwie do priorytetowej roli transportu kolejowego. Ponadto niemal wszystkie województwa wyrażają chęć uruchomienia publicznego transportu drogowego w jednym momencie, od początku 2017 roku. Szczególną uwagę poświęcono rozdziałom wojewódzkich planów transportowych opisującym sieć komunikacyjną, na której planowane jest uruchomienie przewozów użyteczności publicznej, a także zasady organizacji rynku przewozów i tryb wyboru operatora, pośrednio wskazujące na tryb finansowania regionalnego transportu autobusowego. Porównano i przeanalizowano opublikowane ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na wybór operatora w drogowych przewozach użyteczności publicznej w województwach. Spośród 16 województw 14 uruchomi regionalną komunikację autobusową od przyszłego roku, mającą przeważnie rolę uzupełniającą i dowozową w stosunku do funkcjonującego transportu kolejowego, a podstawową tam, gdzie transport kolejowy nie dociera.
EN
In accordance with the national law of public transport, regional governments (voivodships) have the responsibility to organize regional public transport. Adoption of the plan of sustainable development of regional public transport has been so far one of the main local government tasks. This document contains policy for regional railway and road public transport development for the coming years. The article attempts to describe and compare the most important aspects of the organization of public road transport in the transport policies of all 16 voivodships. The organization of regional public bus transport is diversified, in contrast to the priority role of railway transportation. Moreover, almost all the voivodships are willing to launch road regional public transport at one time, from the beginning of 2017. Particular attention is focused on voivodship transport policies chapters describing communication network which is planned to run service as a public utility, the principles of transportation market guidelines and the way of the operator selection, indirectly presenting the mode of financing the regional bus transport. The announcements of the intention to selection of operator in regional bus public transport have been compared and analyzed. 14 of 16 voivodeships are launching regional bus transportat next year and this service plays mainly complementary role and feeding connection in relation to the functioning of railway transport. Bus transport will be the basic transport service in the areas where rail transport does not operate.
PL
Funkcjonujący od października 2012 roku. Plan transportowy w zakresie kolejowych przewozów międzywojewódzkich oraz międzynarodowych zakładał jego weryfikację i aktualizację w 2016 roku. Przegląd realizacji zawartych w Planie założeń w zakresie wielkości środków finansowych na realizację usług transportowych, rozwoju oferty przewozowej i wynikających z niej parametrów jakości przewozu oraz wymiernych efektów w postaci zakładanego wzrostu liczby przewiezionych pasażerów, skłania do rewizji Planu wraz ze zmianami koncepcji przyjętej polityki w zakresie przewozów będących w gestii ministra właściwego ds. transportu. W artykule przedstawiono stopień wykonywania przez operatorów przewozów kluczowych postanowień Planu, wymienionych w rozdziale 7, nie tylko w rozkładzie jazdy pociągów 2015/16, ale uwzględniając również jego poprzednie edycje. Kluczowym elementem artykułu są propozycje nowych wariantów rozszerzenia zakresu połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych wraz z sugerowaną ofertą dotyczącą dobowej liczby połączeń wraz z obsługą dodatkowych punktów handlowych, jak również zaprezentowanie wskaźników standardów usług przewozowych do roku 2023. Przedstawione nowe, zmienione podejście do modelowania oferty przewozowej definiuje zasady budowy oferty i kryteria, na podstawie których została zaproponowana. Z analitycznych prac wynika główna konkluzja, że odpowiednia organizacja przewozów może przyczynić się do zmniejszenia deficytowości systemu przy zwiększeniu pracy eksploatacyjnej pociągów.
EN
The article features the reasons and needs of changes of National Public Transport Sustainable Development Plan and main data describing transport in Poland. The progress in achieving of the targets defined in the national public transport sustainable development plan, which has been obligatory since 2012, is presented. The key topic of the paper is how to find new, better, variants of public interregional train connections network organised by the Ministry, which is responsible for transport, where the interregional connections network means a number of interregional trains on each fragment of the railway network and location of interregional trains stops. The criteria of organization of railway connections network are also described. Moreover, the document presents some important indicators to be achieved in railway transport by 2023. The main conclusion is that appropriate organization of transport service could reduce the deficiency of interregional public trains while increasing the number of train-km of this type of trains.
EN
A road network should provide all its users with the safe and effective travel with specific means of transport. The process of its development and operation encompasses the inherent and consecutive stages of the road network implementation process, i.e. planning, designing, implementation, and operation. Errors made during one of the stages of the urban transport network development, despite optimal solutions adopted during next stages, may significantly lower the standard of road infrastructure and adjacent areas, leading to the deterioration of road traffic conditions and safety. This is particularly important at the stage of planning, because errors committed at that stage are often difficult to remedy and require additional financial outlays to mitigate their impact of compromising a safety level in road traffic. The results of a survey conducted in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship have led to diagnosing the most important problems that result from the improper planning of the road network at the stage of the area development and planning. Moreover, the method of improving that process has been proposed from the perspective of road safety.
PL
Sieć drogowa powinna gwarantować wszystkim jej użytkownikom bezpieczne i sprawne przemieszczanie się określonymi środkami transportu. Proces jej rozbudowy i funkcjonowania obejmuje nieodłączne etapy procesu realizacji sieci drogowej uszeregowane w czasie, tj.: planowanie, projektowanie, realizacja, eksploatacja. Błędy popełnione podczas jednego z etapów rozwoju sieci transportowej miasta, pomimo przykładnych rozwiązań w ramach pozostałych etapów, mogą znacznie obniżyć standard infrastruktury drogowej i przyległego terenu, w tym mogą prowadzić do pogorszenia się warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to w szczególności istotne na etapie planowania, ponieważ błędy popełnione na tym etapie częstą są trudne do usunięcia lub wymagają dodatkowych nakładów finansowych w celu zniwelowania ich wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zdiagnozowano najważniejsze problemy wynikające z niewłaściwego planowania sieci drogowej na etapie planowania przestrzennego. Równocześnie zaproponowano sposób udoskonalenia procesu planowania przestrzennego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PL
W artykule odniesiono się do zagadnienia tworzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego interpretowanego w pracy jako plan transportowy. Wskazano na aspekt mobilności w ujęciu europejskiej polityki transportowej odnoszącej się do obszarów miejskich. Przedstawiono ewaluację działań zmierzających w kierunku sformułowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Wykorzystując narzędzia analizy systemowej określono system zrównoważonej mobilności miejskiej, w którym jako istotne dla planu transportowego elementy to m.in. podsystem aktywności użytkowników obszarów miejskich, podsystem transportu miejskiego, podsystem organizacji i podsystem informacji. Szczególną uwagę zwrócono na podsystem organizacji i informacji, w którym odniesiono się do postulatów przewozowych w aspekcie wyników badań preferencji komunikacyjnych pasażerów transportu zbiorowego na wybranym obszarze miejskim.
EN
The present article makes references to the issue of the creation of a sustainable public transport development plan interpreted in the paper as a transport plan. The aspect of mobility was indicated in the perspective of the European transport policy related to urban areas. An evaluation was presented of actions aimed at a formulation of sustainable urban mobility. Using the tools of system analysis, the system of sustainable urban mobility was defined, which includes elements that are significant for the transport plant. These are the following among others: a subsystem of the activity of the users of urban areas, a subsystem of urban transport divided into demand and supply as well as a subsystem of organization and subsystem information. Particular attention was drawn to the subsystem of organization and information, where references were made to transport related demands in the aspect of the research results of the communication preferences of public transport passengers in a selected urban area.
PL
Kształtowanie zrównoważonych planów transportowych jest wymagane w prawodawstwie europejskim, a także polskim m.in. w Ustawie o publicznym transporcie drogowym. Odpowiednio zaplanowana infrastruktura transportowa, w tym przede wszystkim system transportowy, ma wpływ na ogólny rozwój danego regionu. Jednak kształtowanie zrównoważonych systemów transportowych jest zadaniem złożonym i opiera się na dobrze przygotowanym planie transportowym. Sam jednak proces przygotowania takiego planu jest długotrwały i stanowi bazę do późniejszych działań inwestycyjno-organizacyjnych. W artykule podjęto tematykę tworzenia zrównoważonych planów transportowych – przedstawiono schemat ich kształtowania. Szczególna uwaga została poświęcona procesowi przygotowawczemu – w artykule przedstawiono wytyczne dotyczące tego etapu. Całość została zilustrowana na przykładzie tworzenia zrównoważonych planów transportowych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
EN
Creating sustainable transport plans is required by both the European legislation and by Polish one i.e. according to the Law on Public road transport. Properly planned transport infrastructure, including in particular the transport system has an impact on the overall development of the region. However, the development of sustainable transport systems is a complex task and is based on a well-prepared plan of transport. The process of preparing such a plan is long and forms the basis for subsequent actions. The paper focuses on the theme of creating sustainable transport plans - a diagram of their development. Particular attention has been focused on the preparatory process - the paper outlines the guidelines for this stage. The problem has been shown on the example of creating sustainable transport plans in the Poznań agglomeration.
PL
Współczesne wyzwania w zakresie usług komunikacji zbiorowej wskazują na konieczność łączenia kwestii kształtowania cen przewozów zbiorowych ze zintegrowanym systemem zarządzania usługami publicznymi w mieście. Rozwiązaniem spełniającym ważną rolę w tym zakresie jest system taryfowy usług przewozowych, który integruje przewozy w układzie komunikacyjnym miasta oraz oddziałuje, poprzez cenę, na atrakcyjność świadczonych usług. Celem rozważań ujętych w artykule jest analiza porównawcza systemów taryfowych w wybranych miastach w Polsce, jako elementu zintegrowanego zarządzania usługami publicznymi.
EN
Contemporary challenges for public transport services indicate the need to connect the issue of collective transport pricing with integrated management of public services in the city. The solution which is having an important role in this respect is the transport service tariff system that integrates the communication system of transport in the city and affected by the price, the attractiveness of the services provided. The aim of the considerations contained in the article is a comparative analysis of tariff systems in selected cities in Poland , as part of an integrated management of public services.
PL
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie do organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcję rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów strategii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo.
EN
The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, including the elimination of unprofitable links. The public transport is increasing the level of financial subsidies from the budgets of local governments. In this context, more and more often the question is asked about the future of public transport and a strategy that will ensure the sustainable development of the transport system: local, regional and national. The answer to this question requires the definition of the desired level of modal split between different modes of transport and the development of long-term transport plans, defining how this objective will be achieved.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarządzania mobilnością.
EN
The paper presents the fundamental legal regulations for the transport plans in Poland. Those standards are compared with the EU guidelines for planning sustainable mobility, defined in current proposal. This made it possible to identify the similarities and differences between the two conceptions. The planning stages of sustainable mobility and the structure of Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) were presented. On this basis, the SUMP is an expression of a comprehensive approach to the planning of urban mobility. The current transport plans enacted by local authorities selected Polish cities can serve as a bas/s to develop plans to SUMP, but after a significant shortening of the diagnostic part and after filling them about issues related to pedestrian, bicycle and automobile and mobility management.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia problemów dotyczących kreacji planów transportowych, które uwidoczniły się podczas prac autora dla kilku charakterystycznych obszarów. Są to jednostki samorządowe różnego szczebla (województwo, powiat, grupa powiatów) zatem prezentowane spostrzeżenia mogą być uogólnione dla innych części kraju. W opisie skoncentrowano się na elementów planu dotyczących: ujęcia terytorialnego, sieci komunikacyjnego oraz obligatoryjności zapisów planu. Nie analizowano elementów związanych z organizacją rynku przewozów oraz z finansowaniem transportu. W podsumowaniu artykułu sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
The article is an attempt to present problems of the transport plans creation, which were evident in the work of the author for a few specific areas. These are the autonomy units at various levels (province, county, group of counties), therefore, presented findings can be generalized to other parts of the country. The description focuses on the elements of the plan relating to: government recognition, transportation network and the compulsory provisions of the plan.Elements related to the organization of the freight market and the financing of transport are not analyzed. In summation, the article formulates conclusions and recommendations.
PL
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcje rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów startegii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo.
EN
The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, including the elimination of unprofitable links. The public transport is increasing the level of financial subsidies from the budgets of local governments. In this context, more and more often the question is asked about the future of public transport and a strategy that will ensure the sustainable development of the transport system: local, regional and national. The answer to this question requires the definition of the desired level of modal split between different modes of transport and the development of long-term transport plans, defining how this objective will be achieved.
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarządzania mobilnością.
EN
The paper presents the fundamental legal regulations for the transport plans in Poland. Those standards are compared with the EU guidelines for planning sustainable mobility, defined in current proposal. This made it possible to identify the similarities and differences between the two conceptions. The planning stages of sustainable mobility and the structure of Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) were presented. On this basis, the SUMP is an expression of a comprehensive approach to the planning of urban mobility. The current transport plans enacted by local authorities selected Polish cities can serve as a basis to develop plans to SUMP, but after a significant shortening of the diagnostic part after filling them about issues related to pedestrian, bicycle and automobile and mobility management.
15
PL
Plany transportowe są istotnym instrumentem kreowania rozwoju transportu publicznego. W artykule przedstawiono dylematy kreowania planu transportowego w województwie podlaskim. Autor wskazuje słabe strony tego planu.
EN
Transport plans are an important instrument of the creation of the public transport development. The article presents the dilemma of creating a transport plan in Podlaskie voivodship. The author is pointing the weaknesses of this plan.
PL
W ostatnim czasie zauważyć można w Polsce zwiększone zainteresowanie przedstawicieli administracji publicznej zagadnieniami związanymi z usługami infomobilnymi, które wynika przede wszystkim z zapisów znajdujących się w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Odpowiedzią na to zainteresowanie jest projekt POLITE, którego tematem jest kształtowanie polityki odnoszącej się do technologii informacyjnych w transporcie publicznym. W artykule podjęto próbę scharakteryzowanie zarówno usług infomobilnych, jak również projektu POLITE.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zakresu badań zachowań komunikacyjnych kierowców i pasażerów samochodów osobowych oraz pasażerów komunikacji zbiorowej (drogowej i kolejowej) jakie zostały przeprowadzone w województwie małopolskim dla potrzeb weryfikacji modelu symulacyjnego ruchu. Pierwotny zarys tego modelu powstał na podstawie badań zachowań komunikacyjnych przeprowadzonych metodą wywiadów w gospodarstwach domowych, a wykonane pomiary wykorzystane zostały do jego kalibracji. Model ten będzie wykorzystywany przy konstruowaniu scenariuszy rozwoju systemu transportowego województwa i ich oddziaływania na przepływy między gałęziowe potoków pasażerskich.
EN
In the paper it is presented results of traffic measurement and supplementary questionnaire survey conducted in Malopolska region. The survey were aimed on collecting data for the purpose of verification and calibration of the transportation model of Malopolska (the model was done for analysis of different scenarios of transportation system development). The collected data were divided into two parts: traffic measurement (both traffic and passengers volume) and questionnaires conducted among public transport users. The poll survey had also supplementary character for demand calculation (and its verification), which were done according to household survey.
PL
W tekście przypominam genezę oddzielenia zarządzania infrastrukturą od prowadzenia przewozów. Następnie analizuję kolejne przepisy Ustawy o transporcie kolejowym odnoszące się do zarządzania infrastrukturą kolejową, kolejno zajmując się istotą tego zarządzania, łączeniem zarządzania z działalnością przewozową, planowaniem publicznego transportu zbiorowego i udziałem zarządcy w procedurze planistycznej.
PL
W artykule opisano uregulowania prawne oraz ideę tworzenia planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanych w skrócie planami transportowymi, a w szczególności ich zakres, spis podmiotów odpowiedzialnych za ich opracowanie oraz system wzajemnych powiązań. Dodatkowo zamieszczono wykaz jednostek samorządów terytorialnych, spełniających warunki organizatorów transportu zbiorowego zobligowanych do sporządzenia planów transportowych.
EN
The paper describes regulations and the idea of how to set up plans of sustained development of the public mass transport - briefly known as transport plans. In particular, this regards their scope, specification of subjects responsible for their preparation, as well as their interrelations. Moreover, a list is included presenting local government units satisfying the requirements for the organizers of public transport, who are obliged to set up the transport plans.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.