Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz chłodząco-smarująca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera wyniki badań toczenia wykończeniowego stopu Inconel 718 z zastosowaniem wysokociśnieniowego chłodzenia. Przedstawiono wyniki badań w zakresie zużycia ostrza skrawającego oraz procesu formowania i łamania wióra.
EN
The paper contains the results of the finish turning of Inconel 718 alloy with high pressure cooling. The results of research in the field of the wear of a cutting tool and the processes of forming and chip-breaking were presented.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z eksploatacją cieczy chtodząco-smarujących stosowanych w obróbce ściernej. Przedstawiono metody chłodzenia oraz wyniki eksperymentalnych badań emulsji stosowanej bezpośrednio w obrabiarce. Badania przeprowadzono pod kątem wpływu rozwoju bakterii na degradację cieczy chłodząco-smarującej. Wykazano, że mikroorganizmy mogą w istotny sposób pogarszać właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne stosowanych emulsji chłodząco-smarujących.
EN
This paper deals with problems associated with exploitation of metalworking fluids used in the abrasive machining. The cooling methods were described with presentation of the results obtained during exploitation in the machine. The effect of microbial growth and its influence on guality of coolant was examined. After research it was found that microorganisms deteriorate antiwear and anticorrosion properties of used metalworking fluids.
PL
Stosowanie cieczy chłodząco-smarujących (chłodziw) podczas obróbki skrawaniem stanowi element procesu wytwarzania części metalowych. Zastosowanie chłodziw pozwala na zmniejszenie tarcia pomiędzy narzędziem skrawającym a elementem obrabianym i na wydajne obniżenie temperatury procesu, a dzięki temu na precyzyjną obróbkę spełniającą wysokie wymagania. Wysoka biostabilność używanego chłodziwa jest bardzo istotna i wpływa na jakość wytwarzanego wyrobu. Producenci unowocześniają stale skład cieczy chłodząco-smarujących, tak aby zapewnić zachowanie ich optymalnych parametrów przez długi okres użytkowania.
PL
Przedstawiono wyniki badań usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w układzie hybrydowym koagulacja-odwrócona osmoza. Obiektem badań była przepracowana wodno-olejowa ciecz chłodząco-smarująca stosowana w ubytkowej obróbce detali. Celem wykonanych badań była ocena wpływu wstępnej koagulacji przepracowanej cieczy chłodząco-smarującej na skuteczność usuwania pozostałości organicznych i jonowych z wód poemulsyjnych w procesie odwróconej osmozy. Proces koagulacji przeprowadzono za pomocą koagulantów o jednakowej reszcie anionowej, tj.: siarczanu glinu(III) oraz siarczanu żelaza(II) z nadtlenkiem wodoru. Z uzyskanej wody poemulsyjnej usuwano zanieczyszczenia organiczne i jonowe za pomocą odwróconej osmozy. Zastosowano komercyjną membranę poliamidową o symbolu technicznym RO 75GPD wyprodukowaną przez GE Osmonics. Proces filtracji membranowej prowadzono przy stałym ciśnieniu, wynoszącym 9 bar. Zmiany właściwości fizykochemicznych permeatu rejestrowano w ciągu pięciogodzinnych badań. Przeprowadzony monitoring pozwolił na określenie optymalnego czasu trwania procesu, umożliwiającego skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z wody. Proces filtracji membranowej prowadzono w układzie półotwartym, tzn. uzyskany permeat odprowadzano na zewnątrz, bez uzupełniania nadawy. Przeprowadzone badania wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń z wody poemulsyjnej w procesie odwróconej osmozy zależy od rodzaju zastosowanego koagulantu w etapie deemulgacji przepracowanej wodno-olejowej cieczy chłodząco-smarującej. Większą skuteczność, a także wydajność procesu uzyskano w przypadku zastosowania podczas koagulacji siarczanu żelaza(II), wspomaganego nadtlenkiem wodoru.
EN
This paper presents test results of contaminants removal from industrial wastewater in a hybrid system involving coagulation and reversed osmosis. Used oil-in-water cutting fluid operated in detailed machining was the object of this study. The purpose of conducted research was to assess the influence of preliminary coagulation of waste cutting fluids on the effectiveness of organic and ionic residues removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis. The coagulation process was conducted by means of coagulants with equal anion radicals such as: aluminum sulfate and iron sulfate with hydrogen peroxide. Organic and ionic residues were removed from obtained post demulsification water by means of reversed osmosis. The tests were performed using a commercial polyamide membrane (RO 75GPD - GEOsmonics). Membrane filtration process was carried out at constant pressure of 9 bar. Physicochemical changes in the permeate were recorded during multiple five hour tests. Conducted monitoring enabled to determine the optimal duration of the process for contaminants removal. The process of membrane filtration was performed in a semi-opened system. Obtained permeate was drained out without feed refill. Conducted research showed that the effectiveness of contaminants removal from post demulsification water in the process of reversed osmosis depends on the kind of used coagulant during demulsification stage of waste cutting fluid. Greater effectiveness and efficiency of the process was possible when using iron sulfate with hydrogen peroxide for coagulation.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu różnych powłok PVD na skuteczność zwilżania ich powierzchni cieczami chłodząco-smarującymi wykorzystywanymi w procesie kucia matrycowego na gorąco. Opisano sposób wyznaczania zwilżalności powłok osadzanych metodą PVD na stali gatunku DIN 1.2365. Jako miarę zwilżalności przyjęto kąt zwilżania. Pomiary kąta zwilżania przeprowadzono dla różnych typów zawiesin grafitowych zarówno olejowych, jak i wodnych. Wybrane zawiesiny są powszechnie stosowane w przemyśle jako ciecze chłodząco-smarujące w operacjach kucia na gorąco.
EN
This paper appraises different PVD coatings in respect to their influence on the effectiveness of wetting their surfaces with cooling and lubricating liquids used in the matrix hot forging process. This paper provides a method of determining the wettability of coatings deposited by the PVD method on DIN 1.2365 type steel. Contact angle was adopted as a measure of wettability. It was then measured for several graphite suspensions in both oil and water. The chosen suspensions are commonly used in industry as cooling and lubricating liquids in hot forging operations.
PL
Żyjąc w epoce komputerów i e-technologii nie zadajemy sobie sprawy jak wiele rzeczy, które nas otaczają i ułatwiają nam życie, zostało poddawanych obróbce mechanicznej by mogły nabrać użytecznego kształtu. Większość obudów naszych pralek, zmywarek czy komputerów jest wykonana ze stopów metali, które zostały poddane obróbce skrawaniem. Obudowy to tylko mały wycinek tego, z czym spotykamy się codziennie nie zdając sobie sprawy jak zaawansowanym procesom obróbczym poddawane są otaczające nas elementy.
PL
W referacie przedstawiono analizę podobieństwa przyjętego modelu obróbki do rzeczywistego szlifowania uzębień metodą Niles'a. Opisano wyniki rozkładu naprężeli własnych w warstwie wierzchniej dla stali 20H2N4A i 38HMJ, szlifowanych ściernicami z elektrokorund szlachetnego oraz chromowego. Szlifowano z udziałem cieczy chłodząco-smarującej, emulsji i oleju. Uzyskane zależności mogą być wykorzystane do przewidywania naprężeń własnych w warstwach wierzchnich.
EN
Analysis of similarity between the model assumed and the actual gear grinding method is presented in the paper. The methodology of surface layer parameters measurements is described for grinding of 20H2N4A and 38HMJ steels and for aluminium oxide grinding wheels as a function of grinding parameters.
8
Content available remote Wiercenie otworów w stopach lekkich metali za pomocą narzędzi płytkowych
PL
W artykule przedstawiono wady i zalety stopów metali lekkich dokonywanych narzędziami jednolitymi oraz płytkowymi (na przykładzie narządzi firmy "SANDVIK Coromant"). Porównano geometrię części roboczej narzędzi stosowanych do tego celu w latach 70-tych oraz tych, które obecnie stosowane są w przemyśle. Zestawiono tabelarycznie i rysunkowo dane dotyczące stosowanych parametrów skrawania.
9
Content available remote Podstawy teoretyczne i doświadczalne doboru ośrodka do wibracyjnego skrawania
PL
Wykazano, że procesy zużycia ostrza podczas skrawania wibracyjnego są bardziej związane z adsorbcją i reakcjami chemicznymi na powierzchniach stykowych narzędzia niż podczas skrawaniu normalnego. W drodze zmian stopnia trudności dopływu tlenu z otaczającego powietrza lab cieczy smarująco - chłodzącej do powierzchni stykowych narzędzia i materiału obrabianego, zbadano wpływ tego przesunięcia na okres trwałości ostrza. Stwierdzono, że podczas obróbki na sucho ułatwiony dopływ powietrza do strefy skrawania przyczynia się; do wydłużenia okresu trwałości ostrza. Jeśli natomiast obróbka stali o dużej utwardzalności odbywa się w ośrodku cieczy, wtedy powierzchnie skrawania i obrobiona oraz nasada wióra utwardzają się w wyniku hartowania, co powoduje wzrost intensywności zużycia ostrza.
10
Content available remote Obróbka na sucho stopów magnezu
PL
Przedstawiono wady i zalety obróbki stopów magnezu: na sucho, ze zminimalizowanym smarowaniem i z zastosowaniem cieczy chłodząco - smarujących o różnym składzie. Oceniono ich wpływ na stan narzędzi stosowanych do ich obróbki i efektywność tej obróbki. Uwzględniono problemy związane z utrzymaniem i pielęgnacją cieczy oraz z wymogami ochrony środowiska.
PL
Praca zawiera opracowanie wyników badań wpływu wydajności cieczy chłodząco-smarujących na trwałość wierteł krętych podczas wiercenia stali austenitycznych. Badaniom poddano wiertła handlowe i specjalne wykonane ze stali narzędziowej kobaltowej do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, oraz cztery rodzaje cieczy chłodząco-smarujących. Badania podzielono na trzy etapy. Badania rozpoznawcze, których celem był dobór parametrów obróbki, wybór wierteł i cieczy do badań itp. Badania wstępne, których celem było potwierdzenie przydatności metody minimalnego smarowania do wiercenia stali austenitycznych oraz wybór najlepszego wiertła i cieczy do dalszych badań. Badania zasadnicze, których celem było określenie wpływu wydajności cieczy na trwałość wierteł oraz wyznaczenie minimalnej wystarczającej wydajności cieczy ze względu na trwałość wierteł.
EN
Article contains study of investigations results of efficiency of cutting fluids on a tool life during austenitic stell drilling. The investigations were carried out on commercial and special drills made of cobalt high-speed steel designed for austenitic steel drilling and four kinds of cutting liquids. Investigations were divided onto three stages: recognizing investigations - selection of cutting parameters, choice of liquids and drills to tests. Preliminary investigation, the main goal of this part of investigations was to confirm usefulness of method of minimum lubricating for austenitic steel drilling and selection of the best type of drill and liquid for further investigations. Principal investigations, the aim of this part of investigations was determine the influence of cutting fluid sufficiency for the tools life and to define "the minimal sufficient quantity" of liquid during austenitic steel drilling.
12
Content available remote Metalcutting fluids. IOS - Kraków information service
EN
Ecological aspects connected with a necessity of the essential limitation of metalcutting fluids consumption have been considered to be important for a couple of years. The concern for metalcutting fluids effects to the environment has been rising for years with the increase of evidence of the detrimental results of the metalworking fluids application both on the staff exposed to MCF at the work-stand (dermal and inhalation effects, conceivable risk of cancer etc.) and on the ecological system in general. This in information service on metalcutting fluids was prepared to meet the needs and expectations of the users for the information on different aspects connected with the use of MCFs, especially emulsions and oils, including ecological problems. This service was initially installed on the server in the lOS computer network system. In the paper a proposal of the information service structure, prepared at lOS-Kraków and same examples of the contents of the document made in HTML format are presented. The ways of use of the service and searching for information are also described in the paper. Relevant references are given.
PL
Ekologiczne aspekty związane z koniecznością zdecydowanego ograniczenia stosowania cieczy obróbkowych od kilku lat uznać można za niezbędne i oczywiste. Fakt ten wynika głównie z coraz wyraźniej uzewnętrzniających się szkodliwych skutków ich użytkowania, tak w odniesieniu do środowiska naturalnego, stanowisk pracy jak i toksykologicznych urazów osób obsługujących obrabiarki (skażenia dermatologiczne, negatywne skutki działania na układ oddechowy i przewód pokarmowy oraz niewykluczone podwyższone zagrożenia nowotworowe). Serwis informacyjny "Chłodziwa obróbkowe" jest próbą odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie się tematyką ekologiczności użytkowania cieczy obróbkowych a w szczególności emulsji i olejów. W referacie przedstawiono projekt struktury serwisu powstałego w lOS - Kraków oraz przykłady treści wybranych zagadnień dokumentu w formacie HTML. Serwis został wstępnie zainstalowany na serwerze w systemie sieci informatycznej IOS. W artykule omówiono sposób korzystania - poruszania się pomiędzy zagadnieniami oraz sposoby dotarcia do konkretnej informacji z podaniem jej źródła.
PL
Scuffing jest rodzajem zużycia, na który składają się elementy zużycia ściernego i adhezyjnego. Przeprowadzone badania stanu warstwy wierzchniej oczek ciągadeł potwierdzają występowanie tego rodzaju zużycia. Zastosowane chłodziwa, w obecności których pracowały oczka ciągadeł, nasuwają nowe wnioski co do wpływu niektórych własności fizyko-chemicznych na przebieg procesu. Oprócz cech podawanych przez katalogi materiałów smarnych i określanych przez normy, istnieją własności, które w sposób istotny określają cechy cieczy smarujących.
EN
A scuffing is the kind of wear composed from elements of friction and adhesive wear. Investigations of surface layer confirms existing of this kind of wear. The cooling fluids used in investigated drawing process imply new suggestions about influence of some its physical and chemical properties on this process. Aside from the properties given by catalogues of lubricants and official standards there are other properties relevant for lubricants.
EN
In the paper there are information of new fluids used in cutting processes in the novel finish turning process. The special cooling lubricating fluids contain the metal complexes e.g. copper, chromium, cobalt or mixtures of copper- zinc etc. When applied in finish turning of steel they operate as cooling-lubricating fluids but also constitute e.g. copper or brass coatings of about 1 micrometer thickness on the surfaces of machined elements. In this paper there are information on chemical composition of the coating constituted after machining of the element. This metallic composition of the coating are of cooling-lubricating fluids origin and are also from the layer of machined element. Authors used different methods to recognise the coating structure what is described in the paper.
PL
W publikacji opisano, jak w czasie skrawania wykańczającego z udziałem cieczy chłodząco-smarującej zawierającej kompleksy metali, w tym przypadku kompleksy miedzi, formuje się powłoka na powierzchni obrabianej stali. Stwierdzono w czasie badań, że proces skrawania jest procesem tribologicznym i w obszarze ostrza noża skrawającego stal zachodzą różne zjawiska, które przyczyniają się do wytrącania i adhezji na obrabianych powierzchniach elementów, tych metali, które znajdują się w roztworach cieczy chłodząco-smarującej. Model tribologiczny przedstawiono na rysunku i pokazano na nim, jakie zjawiska mogą przebiegać w obszarze ostrza skrawającego, które są wynikiem wysokich temperatur tam występujących i bardzo dobrej chwilowej próżni. Autorzy opisali mechanizm powstawania powłoki wytworzonej na powierzchni obrabianej i zachodzące tam reakcje chemiczne, co przedstawiono na rysunku. Dla poznania budowy i składu pierwiastków w powstającej powłoce, przeanalizowano też jej skład chemiczny, wykorzystując różne metody badawcze dla poznawania składu cienkich powłok. Użyto metod, które pozwoliły poznać głębokość zalegania poszczególnych pierwiastków w tej powłoce, jakie mogą się tworzyć przy skrawaniu stali z różną zawartością węgla i z cieczami chłodząco-smarującymi zawierającymi kompleksy miedzi. Badania potwierdziły przypuszczenia, że głębokość zalegania pierwiastka Cu zawartego w cieczy chłodząco-smarującej, jest zależna od zawartości węgla w stalach obrabianych, co wynika z rysunku i da się wytłumaczyć parametrami cieplnymi zależnymi od twardości obrabianej stali. Opisana nowa technologia skrawania stali daje nie tylko dobrą jakościowo chropowatość powierzchni, ale też przyczynia się do powstawania powłok, które mogą mieć znaczenie np. przy chromowaniu, kiedy powstała powłoka z Cu może być powłoką podkładową a w innym przypadku powłoką zabezpieczającą przed nawęglaniem a nawet powłoką dekoracyjną.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań trwałościowych, wykonanych przy użyciu czterech typów wierteł, mających na celu określenie wpływu wybranych cieczy obróbkowych na stępienie i trwałość wierteł w zależności od prędkości skrawania. Przedstawia również objawy zużywania się badanych wierteł oraz sposób doboru wskaźnika zużycia ostrza narzędzia, na podstawie którego określono skrawne wierteł.
EN
The paper presents results of the wear resistance investigations aim at definition of influence of the cutting fluids on cutting abilities of twist drills during the austenitic steels machining, depending on cutting speed. Drills by 5 mm diameter were used. They were made from Emo5 Co5 steel, designed by Department of Machine Technology and made by Guhring. Twist drills cross-section and their sharpening type are shown at fig.1 and 2. As the cutting-tool lubricants were used: - Blasocut Vasco USK 42 oil, - Blasocut 2000 Universal, 10% oil emulsion, - MXO 71,5% oil emulsion with addition of polymers. The paper also presents symptoms of drills wear (fig. 3,4) and direction for choice of the tool wear index, on the basis of which the cutting abilities were define.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.