Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obserwacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Geometric tasks difficulty from another view
EN
Geometric knowledge and skills are necessary prerequisite for successful engineering study in many branches. Unfortunately, acquiring those is difficult for many even since the very beginning in primary and secondary schools and it needs to be supported. It is obvious that different students need different amounts of time to solve the same task. We raised a question whether or not the speed at which a student solves different tasks is a characteristic property of the individual student. We have analysed the data obtained during the eight years of operating GeoTest – an online system for the assignment of construction geometry tasks and automatic evaluation of the correctness of their solutions. The answer is that a student resolves some tasks quickly and some slowly (compared to another students).
PL
Wiedza i umiejętności geometryczne są niezbędnym warunkiem udanego studiowania inżynierii w wielu branżach. Niestety, zdobycie ich jest trudne dla wielu i od początku, już w szkole podstawowej i średniej, należy je wspierać. Oczywistym jest, że różni uczniowie potrzebują różnej ilości czasu, aby rozwiązać to samo zadanie. W pracy autorzy postawili sobie pytanie, czy szybkość, z jaką uczeń rozwiązuje różne zadania, jest charakterystyczną właściwością każdego ucznia. Przeanalizowano dane uzyskane w ciągu ośmiu lat funkcjonowania GeoTest - internetowego systemu do przydzielania zadań geometrii konstrukcji i automatycznej oceny poprawności ich rozwiązań. Odpowiedź jest taka: uczeń rozwiązuje niektóre zadania szybko, a niektóre powoli (w porównaniu z innymi uczniami).
PL
W artykule opisano ciekawą historię dotyczącą oddziaływania eksploatacji górniczej na pewien wiadukt drogowy położony nad ruchliwą drogą krajową. Ze względu na zły stan techniczny, obiekt nie był w stanie przenieść wpływów górniczych związanych z eksploatacją zbliżającej się do wiaduktu ściany. Z uwagi na konieczność podjęcia pilnych działań zdecydowano się na wykonanie w pierwszym etapie doraźnej profilaktycznej naprawy tak, aby wiadukt przeniósł ujawniające się w podłożu wpływy górnicze. W nietypowy sposób wymuszono pracę łożysk na odpowiednich kierunkach poprzez kotwienie przęseł przez skrajne poprzecznice celem blokady przemieszczeń nad wybranymi łożyskami. Drugi etap prac to kompleksowy remont wiaduktu polegający na usunięciu szkód górniczych oraz dostosowaniu konstrukcji do przejęcia wpływów prognozowanej eksploatacji górniczej. Zakres remontu omówiono w artykule. Niestandardowy sposób wykonania podbudowy drogowej na przyczółkach zwiększył odporność nawierzchni jezdni na lokalną deformację nieciągłą, tj. uskok, który tworzył się nad każdym z przyczółków. W artykule podano informacje o wpływach górniczych w rejonie wiaduktu przed i po przebudowie. Podano także wnioski z ponadtrzyletnich obserwacji obiektu po remoncie oraz omówiono wyniki regularnie wykonywanych pomiarów geodezyjnych. Artykuł zilustrowano dokumentacją zdjęciową wykonaną przed, w trakcie i po remoncie.
EN
This paper describes an interesting history of the impact of mining on a road bridge over a busy main national road. On account of the poor technical conditions, the object was unable to transfer the mining influence associated with the exploitation of coal wall nearing to the bridge. Due to the need to take urgent action, it was decided to carry out short-term preventive repairs in the first stage in such a way that the bridge would transfer the mining influence that would appear in the ground. In the untypical way, the bearings were forced to work in the right direction by anchoring the spans through support crossbeams to block the displacements over the selected bearings. The second stage of the work was a comprehensive repair of the bridge which consisted in the removal of mining damages and the adjustment of the structure for taking over the influences of the future mining exploitation. The scope of repair is discussed in this paper. The non-standard way of constructing the road foundation over the abutments increased the resistance of the road surface to local discontinuous mining deformation, i.e. the fault that formed over each of the abutments. The paper provides information on mining influences in the area of the bridge before and after the reconstruction. The conclusions of more than three-year observation of the object after repairs are presented, and the results of regular geodetic measurements discussed. The paper is illustrated with photographic documentation made before, during and after repairs.
EN
The variability of daily site coordinates at permanent GNSS station is a sum of many disturbing factors influencing the actual satellite observations, data processing, and bias modelling. In the paper are analysed possibilities of monitoring the instability of GNSS antenna pillar monument by the independent observations using the precise inclination sensor. Long-term series from three different types of pillars show specific features in amplitude and temporal evolution of monument bending. Correlations with daily temperature and/or solar radiation changes were proved.
PL
W artykule omówiono problemy związane z eksploatacją położonego na zboczu górniczej niecki obniżeń jednoprzęsłowego wiaduktu kolejowego. Znaczne obniżenia terenu, wynoszące około 14 m oraz bardzo duże pochylenie zboczy niecki utrudniało prowadzenie ruchu kolejowego, konieczne było wykonywanie kosztownych prac związanych z podniesieniem przęsła oraz nadbudową ścianek zaplecznych i skrzydeł przyczółków. Prace budowlane musiały być tak zorganizowane logistycznie. aby zamknięcie toru nie przekraczało 7 dni. Ta linia jednotorowa to jedyne połączenie kolejowe zakładu górniczego niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Kopalni. Istniejące przyczółki w wyniku wzrastającego naporu gruntu zaczęły się pochylać i przemieszczać ku sobie. Pojawiły się także liczne głębokie rysy i pęknięcia na przyczółkach. Nie można było podnosić i rektyfikować przęsła wiaduktu w dotychczasowej technologii, tj. poprzez nadbudowę przyczółków. W artykule opisano kilka rozw iązań koncepcyjnych: wymianę wiaduktu na nowy o podobnej konstrukcji bez istotnej przebudowy przyczółków lub z przebudową, budowę tunelu z blach podatnych typu SuperCor w nasypie, zastosowanie stalowej konstrukcji odciążającej w miejsce tradycyjnego wiaduktu. Wybrano ostatecznie do realizacji stalową konstrukcję odciążającą oparta bezpośrednio na nasypie. Stare przęsło żelbetowe zdemontowano, istniejące przyczółki żelbetowe pozostawiono bez żadnych zmian, wykonano tymczasowe podparcie konstrukcji odciążającej i wbudowano w tor tę konstrukcję - całość prac wykonano w jeden „długi” majowy weekend. W artykule opisano wbudowaną w tor konstrukcję odciążającą i przedstawiono praktyczne doświadczenia z trzyletniego okresu eksploatacji tej konstrukcji.
EN
This paper presents the problems associated with the exploitation of one span railway viaduct which was located on the hillside of mining area was discussed. Considerable settling of the area about 14 m and very large lowering hillsides of hollow made it difficult to lead the rail traffic and it w as necessary to make expensive works associated with raising the span and the superstructure of partition walls and wings of bridgeheads. Building works had to be logistically organized in such a way that closing the railway track would not exceed 7 days. This single-track line is the only railway connection of the mining factory, essential for normal functioning of the mine. Existing bridgeheads started to tip and moved towards oneself as a result of the increasing thrust of ground. Numerous deep scratches and cracks appeared on bridgeheads. It was not possible to raise and to rectify spans of the viaduct in the previous technology, i.e. through the superstructure of bridgeheads. In this article a few concept solutions are described: replacement of the viaduct on a new one of about the similar structure without significant reconstruction of bridgeheads or with the reconstruction, susceptible metal sheets type SuperCor construction of the tunnel in the embankment, applying of the lightening structure in place of the traditional viaduct. The steel lightening structure supported directly on the embankment was finally chosen for the accomplishment. The old reinforced concrete span w as dismantled, existing reinforced concrete bridgeheads were left without any changes, temporary supports of the lightening structure were performed and this structure w as built in into the railway track - all works were made in one ,,long" May weekend. This paper describes lightening structures built into the railw ay track and experiences from three-year use of this structure.
PL
Stare, niewielkie wiadukty kolejowe zintegrowane z nasypem są wrażliwe na wpływy górnicze. W artykule opisano uszkodzenia starego, ceglanego wiaduktu łukowego, powstałe w wyniku prowadzonej eksploracji górniczej, problemy związane w wieloletnią eksploatacją uszkodzonej konstrukcji, problemy powstałe w czasie przebudowy wiaduktu, sposób zabezpieczenia nowego wiaduktu przed wpływami górniczymi oraz rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające jego długoletnią eksploatację w warunkach znacznych deformacji terenu. Omówiono także wyniki obserwacji prowadzonych od zakończenia przebudowy w grudniu 2011 roku do czerwca 2014 roku.
EN
Old, smali railway viaducts integrated with the embankment are sensitive to mining influences. This paper presents a description of damages of the old, brick arch viaduct, which arise as a result of mining exploration, problems connected with long-term use of the damaged structure, problems arising during the rebuilding of the bridge object, solutions for protection against mining influence on the new viaduct and structural solutions enabling long-standing exploitation in conditions of significant deformations of the area. The results of observations conducted from finishing the rebuilding in December 2011 to June 2014 are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodę pośredniej korekcji wpływu skorelowania na standardową niepewność wartości średniej wielu skorelowanych obserwacji pomiarowych. Metoda polega na rozdzieleniu wszystkich obserwacji na grupy i obliczaniu stosunku wariancji wartości średnich tych grup do średniej wariancji tych grup z uwzględnieniem ich liczby stopni swobody. Stosunek ten wykorzystuje się do obliczania współczynnika korygującego wpływ skorelowania obserwacji przy obliczaniu standardowej niepewności średniej. Na podstawie porównywania wyników badań metodą Monte-Carlo wykazano większą skuteczność zaproponowanej metody w porównaniu do metody bezpośredniej estymacji funkcji autokorelacji obserwacji.
EN
In the paper there are presented the method and research results of indirect correction of the impact of autocorrelation on the mean value. The investigations were performed with the use of the Monte Carlo method. It is shown that in the case of a random autocorrelated process (5) the increase in the sampling frequency does not lead to a reduction of the standard uncertainty of the mean value (6) calculated according to the standard procedure (1) and, due to this, the standard uncertainty may be too optimistic (Fig. 1). In the proposed method all the N observations are separated into several (k) groups of n observations, there are calculated the global variation S2, k variation S[...] in each group (9) and mean variation S[...] of these groups and also variation S[...] of mean values xn of each groups (10). Next the ratio Fs (11) of these variations (takes into account degrees of freedoms) is calculated. This ratio is used in calculation of the coefficient (14) that is used for the correction of the influence of autocorrelation of observations in the standard uncertainty (2). After Monte Carlo simulations it is shown, that for the exponential autocorrelation function the proposed method demonstrated the effectiveness comparable with that of the method of direct estimation of the autocorrelation function, namely the average of the standard uncertainty was very close to the theoretical standard uncertainty (Tab. 1). However when using the estimated autocorrelation function, the average of the standard uncertainty is much underestimated (Tab. 1).
7
Content available remote Metoda pośredniego testowania wzajemnego skorelowania obserwacji losowych
PL
Zaproponowano i zbadano metodę testowania wzajemnego skorelowania losowych obserwacji bez bezpośredniego estymowania funkcji autokorelacji. Metoda polega na rozdzieleniu N zarejestrowanych obserwacji na k krótszych podserii o n obserwacji (N=n -k), estymowaniu i następnym porównywaniu wariancji wartości średnich tych serii z ich średnią wariancją. Ponieważ przy nieobecności skorelowania obserwacji stosunek estymatorów tych wariancji podlega rozkładowi F (Fishera-Snedecora) z liczbą stopni swobody k – 1 oraz N –k, dlatego odchylenie wartości stosunku estymatorów tych wariancji ponad dopuszczalną wartość Fk – 1, N – k (dla zadanego poziomu istotności α ) świadczy o wzajemnym skorelowaniu obserwacji. Przedstawiono wyniki badań skuteczności testowania metodą Monte-Carlo.
EN
A method of testing the autocorrelation of the random observations without direct estimation of their autocorrelation function was proposed and investigated. The proposed method consists in the separation of N registered observation into k shorter series containing of n observations (N = n -k), estimation and comparing the variance of the mean values of these series with an average of their variances. Because in the absence of the autocorrelation the ratio of the variance estimators is described by the F – distribution with the number of degrees of freedom k – 1 and N – k, therefore the deviation of this ratio from the critical value Fk – 1,N– k (for a given level of significance α) indicates the presence of the autocorrelation. Investigations of the effectiveness of the proposed test by Monte-Carlo method are presented.
PL
W artykule zbadano metodę statystycznego opracowania losowych nieskorelowanych obserwacji o nieznanych a priori rozkładach prawdopodobieństwa (RP). Metoda polega na równoległym porównaniu uporządkowanych obserwacji z zestawem obserwacji referencyjnych, którymi są wartości przeciętne losowych statystyk pozycyjnych odpowiadających wybranym RP. Przedstawione są wyniki badań metodą Monte-Carlo skuteczności zaproponowanych algorytmów obliczania wyniku pomiaru. Metoda zapewnia mniejsza standardową niepewność wyniku pomiaru w porównaniu z niepewnością wartości średniej.
EN
In the paper the method for statistical processing of random uncorrelated observations of unknown a priori probability density distribution (PDD) of the population is investigated. The method is based on parallel comparison by the weighted least squares method ((1), Fig. 2) of the sorted input observations with the collection of the so-called reference observations (Fig. 1) which are the expected values of order statistics, that correspond to the specified PDD. The results of comparison are the estimators of the location ž (measurement result) and width ? parameters (1) of the input observations. The analysis of the residual sums of squares (RSS) (5, Fig. 3) deviations of the input from the all set reference observations is used for determining the best measurement result. The measurement result according to algorithm A1 is based on determination of the minimum value of all RSS (6, Fig. 3), (7) and according to the algorithm A2 the result is calculated as the weighted mean from all results (8), (9). In this case the weight coefficients are proportional to the inverse values of appropriate RSS. The efficiency of both algorithms is investigated by the Monte-Carlo method. It has been stated that algorithm A1 provides the best (after standard deviation) measurement result if the input observations are obtained from population whose PDD is also used for forming the reference observations (Figs. 4, 5). If the input observations are obtained from population whose PDD is not used for forming the reference observations, then algorithm A2 provides the best results. And both algorithms ensure better measurement results in comparison with the average value (Figs. 4, 5).
PL
W artykule została zaproponowana i zbadana metoda opracowania wyników obserwacji, bazująca na ich porównywaniu z próbami referencyjnymi o zadanych właściwościach. Przedstawiono modele matematyczne najlepszego wyniku pomiaru oraz jego standardowej niepewności. Metodą Monte Carlo przeprowadzono badania symulacyjne skuteczności metody dla kilku wybranych rozkładów prawdopodobieństwa populacji przy liczbie obserwacji od 9 do 49. Stwierdzono, że jeśli liczba obserwacji wynosi kilkanaście i więcej, to proponowana metoda zapewnia zmniejszenie niepewności wyniku w porównaniu z niepewnością wartości średniej.
EN
New method of the measurement result and its uncertainty determination, based on the comparison of input sample after its sorting with several reference samples (Fig. 1, Fig. 2), which correspond to models of the general population density distributions, is investigated and analyzed in the paper. Elements of the reference sample are the observations, which ideally reflect the properties of the general population distribution, and their values are calculated as the mathematical expectations of ordinal statistics corresponding to this distribution (1). Mathematical models of the determination of the best result (2), (9) and its standard uncertainty (12), (13) are presented. The effectiveness of propose method is investigated by the Monte Carlo method for 5 models of general population (Laplace, normal, triangular, uniform and arcsine (Fig. 3)) with the number of observations 9, 19, 29, 39 and 49. If the observation distribution significantly differs from normal distribution then the proposed method guarantees considerable decreasing of the uncertainty result in comparison with the uncertainty of average value (Fig. 4). As a result of investigations it is established that if the number of observations exceeds about 12-15, then in approximately ? cases the proposed algorithm identifies distribution correctly and in the rest near ? cases the nearest (accordingly the value of contra kurtosis (5)) distributions (Fig. 5). The proposed method can be used when the number of registered observations is small, when due to this the histogram is unstable and also the statistical tests can be positive for some models of the density distributions of the general populations simultaneously.
10
Content available remote Obserwacje i pomiary astronomiczne [rec.]
PL
Recenzja książki: Andrzej Branicki - Obserwacje i pomiary astronomiczne dla studentów, uczniów i miłośników astronomii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 328.
EN
In article the question of accuracy increase for radar-tracking observations is considered by transition to diverse differential lines of position - to isogons and hyperboles. The simple technique of construction of such lines of position is offered. The mathematical description for an estimation of casual errors of a method is resulted; mathematical expression for calculation of a gradient direction of an isogons is resulted.
12
Content available remote Preliminary results of astrometric observations in Józefosław
EN
Horrebrow-Talcott method observations of latitude changes have been performed in WUT Astrogeodetic Observatory in Józefosław since 1959. Results were recalculated using positions and proper motions from HIPPARCOS Catalogue and present IAU standards because of errors in declination corrections and Iow accuracy of proper motions from old catalogues. Quality of data has been distinctly improved. The value of micrometer screw revolution was also corrected. Now there are no magnification of annual term with time. We calculate subsequently mean latitude, theoretical (so called "calculatio") latitude, 0-C term and main periodic terms in both). We gain mean latitude, secular trend, annual and semi-annual change of 0-C term and precision assessment. Residuals were object of spectral analysis in search for long term and seasonal part. This paper presents preliminary results of such computations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.