Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  octane number
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Liczby oktanowe jako parametr oceny jakości paliwa E10+
PL
Przedstawiono wyniki badań liczby oktanowej benzyny zawierającej związki tlenowe, w tym powyżej 10% obj. etanolu. Przedstawiono wyniki obliczeń blendingowych liczb oktanowych etanolu w formułach benzyn bezołowiowych. Zaprezentowano alternatywny sposób określania liczby oktanowej paliw zawierających związki tlenowe z wykorzystaniem sieci neuronowych.
EN
Published octane no. (ON) of hydrocarbon gasolines and EtOH and Me₃COEt-contg. ones (Haduch, B., 2012) were used for predicting the ON for blended gasolines by using neural networks. The results allows for avoiding unnecessary excess of ON during the blending gasolines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych zawartości bioetanolu na eksploatacyjne parametry typowej benzyny bazowej węglowodorowej. Opierając się na najnowszych normach PN-EN ISO oznaczania odporności benzyny silnikowej na spalanie stukowe metodą badawczą (LOB) i metodą motorową (LOM), przeprowadzono na stanowiskach silnikowych CFR Dresser Waukesha (USA) wielokrotne badania liczb oktanowych paliw zawierających bioetanol w przedziale 15–25% (V/V ) i porównawczo 10% (V/V ).
EN
The article presents results of research on the impact of various bioethanol content, on the operational parameters of a typical hydrocarbon base gasoline. Based on the latest standard PN-EN ISO, determination of the resistance of gasoline engine knock by (RON) research method and the (MON) motor method, multiple research octane numbers of fuels containing bioethanol in the range 15 to 25% (V/V ) and comparatively 10% (V/V ) were conducted on CFR Dresser Waukesha US motor positions.
PL
W artykule opisane zostały zagadnienia poprawy sprawności ogólnej spalinowego silnika z zapłonem iskrowym. Autorzy przedstawili możliwości wpływu na parametry pracy silnika przez zwiększenie jego stopnia sprężania. Główna część artykułu dotyczy koncepcji zapobiegania spalaniu stukowemu w silniku o zwiększonym stopniu sprężania. Zaproponowano przeciwdziałanie spalaniu stukowemu poprzez dawkowanie paliwa o podwyższonej liczbie oktanowej. W artykule zaprezentowano również ideę pomiarów, stanowisko pomiarowe niezbędne do przeprowadzania badań eksperymentalnych oraz uzyskane wyniki i rezultaty.
EN
In the article issues to improve the efficiency of the internal combustion spark ignition engine were described. Authors the possibility of influence the engine parameters by increasing the compression ratio were presented. In the main part of the article the concept of knock combustion prevention in engine with a higher compression ratio was referred. Knock combustion counteraction through increased octane number fuel supply was proposed. In the article idea of the measurement with necessary to experimental tests measuring station and the results and outcomes were presented.
4
Content available remote Enhancement the Octane Number of Sudanese Gasoline (Nile Blend)
EN
Gasoline is one of most important sources of energy but when manufactured with low octane number may leave great risk that affect the human health and environment impact. Therefore processes of gasoline production must be developed. Zeolite material dependence on their extremely high frame work extended interactive surface, ability to interact with molecule and cations. They show a wide variety of interesting properties which result in remarkable applications in the fields of catalysts, gas separations, selective adsorption and water softening. Zeolite catalyst loaded with finely (Sr) metal have been used in hydro-cracking, catalytic cracking. The zeolite used is the synthetic zeolite (type Y) has high thermal stability, good surface area and its heterogeneous catalyst which can be separated after treatment and may be reactivated. The study of the octane number was carried out for this zeolite. The gasoline was obtained from market (commercial gasoline) it has octane number 91.7 determined by IROX-2000.The gasoline was treated by zeolite in the temperature about 331 Kelvin. The synthetic zeolite (type-Y) raised the octane number (from 91.7 to 92.4).
PL
Komercyjnie dostępne paliwo jest mieszaniną setek różnych węglowodorów. W celu kalibracji silników testowych lub przeprowadzenia zaawansowanych badań eksperymentalnych i obliczeniowych, mieszaniny paliwowe są modyfikowane przy wykorzystaniu rozpuszczalników wieloskładnikowych. Na podstawie tych informacji, oprogramowanie TiamoTM, sterując urządzeniami dozującymi, przygotowuje mieszaniny rozpuszczalników. System znacząco minimalizuje czasochłonne oraz narażone na ludzkie błędy czynności przygotowawcze, redukując do maksimum kontakt użytkownika z niebezpiecznymi rozpuszczalnikami.
EN
Commercially available fuels are complex mixtures of hundreds of different hydrocarbons. For the calibration of the test engines or advanced experimental and computational research they are modeled by means of multicomponent surrogate mixtures. Based on this information, the TiamoTM controlled automatic dosing device prepares the surrogate mixtures. The setup drastically minimizes time-consuming and error-prone manual preparation steps and the contact with hazardous solvents.
6
Content available remote Sterowanie liczbą oktanową paliwa w silniku o zwiększonym stopniu sprężania
PL
W referacie przedstawiono wybrane aspekty zasilania silnika o zwiększonym stopniu sprężania paliwami o zróżnicowanych liczbach oktanowych. Autorzy referatu wskazują na możliwości polepszenia wskaźników pracy spalinowego silnika samochodowego w wyniku zwiększenia jego stopnia sprężania. Dla realizacji zamierzonego celu stopień sprężania silnika został podwyższony w sposób trwały, a do prawidłowej pracy silnika (ochrona przed spalaniem stukowym) w warunkach jego pełnego obciążenia niezbędny jest równoległy system zasilania paliwem o wyższej liczbie oktanowej. Do badań wykorzystano dostępne na rynku paliwa gazowe (mieszaninę propanu-butanu i propan). Wyniki badań stanowiskowych zaprezentowano w artykule.
EN
This paper shows some aspects of high compression ratio engine supply with difference octane number fuel. Authors describe possibilities to improve parameter of combustion engine with high compression ratio. Shorder to realize the aim of this work compression ratio was permanently raised. Prevention of knock combustion in transient condition (full load) requires parallel supply system with higher octane number fuel. Gaseous fuel (propane-butane mixture or propane) available on the market was used in this research. Results of stand research were presented in full text.
7
Content available High compression ratio engine with dual fuel supply
PL
W artykule przedstawiono aspekty zastosowania mechatronicznego systemu zarządzania układami zasilania dwupaliwowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym i stałym zwiększonym stopniu sprężania. Nadrzędnym celem systemu, w tak zmodyfikowanym silniku, jest identyfikacja i zapobieganie możliwemu do wystąpienia procesowi spalania stukowego w warunkach przejściowych oraz pełnego obciążenia. Synteza algorytmu sterowania wymusza traktowanie sygnałów (m.in. Spalania stukowego, prędkości obrotowej i podciśnienia w kolektorze dolotowym) jako zmiennych sterujących nie tylko wyprzedzeniem zapłonu, ale priorytetowo okresową potrzebą zasilania paliwem, lub mieszaniną paliw, o wyższej wartości liczby oktanowej. Dla realizacji koncepcji układ zasilania silnika został zmodernizowany tak, aby istniała możliwość równoczesnego zasilania zarówno paliwem podstawowym, jak i paliwem o zwiększonej liczbie oktanowej, przy zachowaniu stechiometrii spalania. Paliwo o zwiększonej liczbie oktanowej w przedmiotowym silniku jest dozowane indywidualnie na każdy kanał dolotowy, za pomocą zaworu czterodrożnego sterowanego silnikiem krokowym w pętli sprzężenia zwrotnego. Najważniejszym elementem układu zasilania, jest programowalny sterownik Mixed Fuel, zarządzający, kiedy i w jakich warunkach silnik ma być zasilany dodatkowym paliwem o zwiększonej liczbie oktanowej. W wielu ośrodkach naukowo-badawczych na świecie (FEV, SAAB) prowadzone są badania nad rozwiązaniem tego problemu. Jednak skuteczne rozwiązanie musi spełniać szereg warunków, m.in. Technologicznych i ekonomicznych związanych z prostą konstrukcją oraz niskimi kosztami eksploatacji. W artykule przeanalizowano konstrukcję układu zasilania dwupaliwowego doprężonego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań.
EN
Aspects of using a mechatronic system that regulates supply systems in a dual-fuel combustion engine of spark ignition and constant high compression ratio, were presented in the hereby article. A major aim of the system in such a modified engine is to identify and prevent a potential knock combustion process in transitory and full load conditions. Synthesis of a controlling algorithm imposes treating signals (among others knock combustion, rotational speed and manifold air pressure) as variables that control not only ignition delay but, as a priority, temporary necessity of supply with fuel or fuel mixture of higher octane number. In order to effect this concept, the engine supply system was modernized in such a way that simultaneous supply with both basic fuel and fuel of high-octane number was made possible. Still, combustion stoichiometry was preserved. High-octane fuel in the subject engine is dispensed individually at every manifold with the use of a four-way valve controlled with a step motor position in a feedback loop. A programmable Mixed Fuel driver is the most important element of the supply system as it regulates when and in which conditions the engine is supplied with additional high-octane fuel. Many scientific and research centres worldwide (FEV, SAAB) have conducted tests to solve the problem. However, an effective solution must fulfil several conditions, such as technological and economical, connected with simple structure and low operation costs. Structure of the supply system in a dual-fuel compressed combustion engine of spark ignition was presented in the article. Moreover, initial tests results were presented along.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.