Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Politechnika Śląska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zbigniew Hilary Żurek, prof. Politechniki Śląskiej
PL
[...] Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. od stażu zawodowego w PKP w Oddziale Sieci Zasilania, a następnie w Oddziale Robót Elektroenergetycznych. Od września 1976 r. pracował na Politechnice Śląskiej w Katedrze Transportu Szynowego. Początkowo na etacie technicznym, a po ukończeniu studiów magisterskich był nauczycielem akademickim kolejno jako: asystent, adiunkt, st. wykładowca i prof. Politechniki Śląskiej. Jako nauczyciel akademicki prowadził wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych oraz prace dyplomowe z szeroko rozumianej elektrotechniki kolejowej...
PL
Profesor, członek Polskiej Akademii Nauk, wychowawca młodzieży akademickiej, członek honorowy PTETiS, świetny organizator.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego – fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji: laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radio-telegraficznymi.
EN
The article presents the profile of prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. W trakcie wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Artykuł przedstawia sylwetkę prof. Tadeusza Malarskiego, fizyka, radiotechnika, pioniera radiotechniki w Polsce, wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Śląskiej. Miał wielkie zasługi w organizacji laboratoriów, wykładów i kierunków radiotechnicznych i teletechnicznych na tych uczelniach. Naukowo zajmował się fizyką, zwłaszcza koloidami oraz radiotechniką. Podczas wojny z bolszewikami służył w Wojsku Polskim, dowodząc jednostkami radiotelegraficznymi.
EN
The article presents the profile of Prof. Tadeusz Malarski, physicist, radio technician, pioneer of radio engineering in Poland, lecturer at the Lviv and Silesian Polytechnics. He had great contributions to the organization of laboratories, lectures and courses in radio and telecommunications engineering at these universities. Scientifically, he was involved in physics, especially colloids, and radio engineering. During the war with the Bolsheviks, he served in the Polish Army, commanding radiotelegraph units.
PL
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powstał w 1964 r., wówczas jako pierwszy Wydział Automatyki w Polsce. W artykule przedstawiono początki i współczesność Wydziału. Przybliżono również sylwetki głównych założycieli Wydziału Automatyki.
EN
The Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science of the Silesian University of Technology in Gliwice was established in 1964, as the first Faculty of Automatic Control in Poland at that time. The article presents the beginnings and the present day of the Faculty. We also remind the profiles of the main founders of the Faculty.
PL
Artykuł opisuje historię Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach od momentu jego utworzenia w 1945 roku do czasów obecnych. Autorzy skupiają się na przemianach, jakie dokonały się w działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej Wydziału, jego strukturze oraz celach, jakie stawia współczesność nowoczesnej jednostce naukowodydaktycznej.
EN
The article describes the history of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice from its establishment in 1945 to the present day. The authors focus on the changes that have taken place in the Faculty's research, teaching and research activities, its structure and the goals of modern science and education.
EN
The article is devoted to the specifics of the functioning of the Lviv School of Architecture in the interwar period, as well as the activities of professors-architects of the Lviv Polytechnic who continued their work at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology after the Second World War. Their creative works up to 1945 are shown, as well as their significance for the development of architectural education and the post-war reconstruction of Poland.
PL
Artykuł poświęcony jest specyfice funkcjonowania lwowskiej szkoły architektury w okresie międzywojennym, a także działalności profesorów-architektów na Politechnice Lwowskiej, którzy po drugiej wojnie światowej kontynuowali swoją pracę na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Artykuł prezentuje dorobek twórczy profesorów przed rokiem 1945 oraz znaczenie ich działalności dla rozwoju edukacji architektonicznej i odbudowy powojennej Polski.
PL
W artykule przedstawiono genezę i wizerunki medali związanych z Politechniką Śląską. Opisano medale upamiętniające kolejne jubileusze uczelni, działalność wydziałów i innych jednostek uczelnianych. Oddzielną grupę stanowią medale osób zasłużonych dla Politechniki Śląskiej, od jej powołania w 1945 roku do czasow współczesnych.
EN
In the article the genesis and images of medals related to the Silesian University of Technology are presented. Medals made on the occasion of successive university anniversaries, activities of faculties and other university units were described. A separate group contains medals of persons of merit for the Silesian University of Technology, from its establishment in 1945 to the present day.
10
PL
Przedstawiono początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym podstawy prawne, scharakteryzowano atmosferę tworzenia podstaw działalności materialnej Uczelni, prowadzenia dydaktyki, tworzenia pierwszych laboratoriów, wykonywania pierwszych prac praktycznych. Opis jest skoncentrowany na realiach Wydziału Elektrycznego, który jest jednym z czterech istniejących od założenia Uczelni. Scharakteryzowano kadrę profesorską, która ukształtowała profil dydaktyczny i badawczy Wydziału, wniosła tradycje dydaktyki i nauki rozwinięte przede wszystkim w Politechnice Lwowskiej. Doświadczenie zawodowe pionierów Wydziału było ukształtowane przez wdrożenia elektrotechniki do zastosowań w skali kraju, nabytych przed wojną oraz w czasie jej trwania, takich jak pierwsze linie przesyłowe energii elektrycznej, osprzęt wysokonapięciowy, radiotechnika, maszyny i przemysłowe napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowa.
EN
The Genesis of Silesian University of Technology in Gliwice is presented in the paper. Legal framework, the atmosphere of starting material activity of the Technical University, first didactic activities, first laboratories organization, start consideration of first laboratories, and first practical research works are featured. The description is concentrated on factual data of Electrical Faculty which is one of the four existing from the establishing the University. The professor’s staff, forming the didactic and research profile of the Faculty, introduced educational and scientific tradition developed primarily in Lviv Technical University. The professional experience of the Faculty pioneers was formed by electrotechnics implementation in the range of the country, gained before and during the Second World War. It included the first electrical energy transmission lines, high voltage accessories, radio engineering, electrical motors, transformers and drives, power engineering, industrial control.
PL
Artykuł opisuje zmiany wprowadzone przez przepisy ustawy z 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na przykładzie działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej Wydziału, jego działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.
EN
The article describes the changes introduced by new legal regulations on „Higher Education and Science Act”of 2018 on the example of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. The changes relate to the organizational structure of the Faculty, its scientific, research and teaching activities.
PL
Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości wszystkie budynki będą szeroko korzystać z rozwiązań bazujących na tzw. zielonej infrastrukturze, a każdy budynek stanie się autonomiczną jednostką, która zaspokoi w 100% potrzeby mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na energię. W niniejszej pracy przeanalizowano charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomach 6 i 7 oraz programy studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku budownictwo w uczelniach południowej Polski. Poszukiwano treści programowych pozwalających na przygotowanie przyszłego absolwenta uczelni do podjęcia się projektowania obiektów budownictwa zrównoważonego. Uzyskane wyniki z przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących potrzeby modyfikacji nauczania w tym zakresie.
PL
W publikacji scharakteryzowano obszar badawczy pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w szczególności byłej Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, w zakresie ekonomiki i organizacji górnictwa. Zaprezentowano wykorzystywane metody i działania podejmowane przez pracowników na rzecz rozwoju i popularyzacji tej specjalności naukowej oraz osiągnięte rezultaty badań.
EN
The publication discusses the current research area of the scientific members of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in Gliwice. In particular of those of the former Department of Management and Security Engineering in the field of economics and mining organization. The used methods and actions taken by the scientific members for the development and promotion of this scientific discipline as well as the achieved research results are briefly presented.
PL
Artykuł opisuje doświadczenie przeprowadzone przez zespół studentów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, przy wsparciu merytorycznym kadry Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu, związane z wykorzystaniem autorskiego oprzyrządowania pomiarowego opartego o mikrokontroler i specjalnie opracowane oprogramowanie. W ramach realizacji projektu wykonano prototyp urządzenia, a następnie wykonano pomiary wilgotności względnej oraz temperatury powietrza wewnątrz pojazdów i natężenia światła podczas przejazdu. Następnie wyniki badań zostały poddane analizie oraz zestawione z wymaganiami normowymi dla różnych środków transportu.
EN
The paper describes experiments, related to the use of proprietary measuring instruments based on a microcontroller and on specially developed software, carried out by a team of students from the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology with the subject-matter support of the staff of the Department of Rail Transport, Faculty of Transport. Under the project implementation a prototype of instrument was made and then measurements of relative humidity and of air temperature inside vehicles and of the light intensity during travelling were made. The results of studies were then analysed and compared with requirements of standards for various means of transport.
EN
In the January 2016 Department of Applied Social Science and Museum in Gliwice launched project entitled “Around the Technopoly”. The project was addressing to the citizens of Gliwice. The aim of the project was to conduct the discussion about the influence of technology on self and society beyond the walls of academia. The continuation of this project was second project entitled “On the Digital Paths” addressing to the youth. The aim of this project was to endow young people with awareness of threats and chances of digital technology. At the same times projects were promoting the intellectual tradition of media ecology. Theoretical basis of those projects was belief of social relevance of humanities (especially philosophy) and attempt to create a space for ‘open humanities’.
PL
W styczniu 2016 roku Katedra Stosowanych Nauk Społecznych oraz Muzeum w Gliwicach rozpoczęły projekt „Wokół technopolu”. Projekt był skierowany do mieszkańców Gliwic i miał na celu rozszerzenie dyskusji na temat wpływu technologii na psychikę i organizację społeczną poza mury akademii. Kontynuacją tego projektu był drugi projekt skierowany do młodzieży i zatytułowany „Na cyfrowych ścieżkach”. Celem tego projektu było uświadomienie młodym ludziom szans i zagrożeń związanych z mediami cyfrowymi. Jednocześnie oba projekty promowały tradycję intelektualną znaną jako media ecology. Teoretyczną podstawą obu projektów było przekonanie o społecznym znaczeniu humanistyki (zwłaszcza filozofii) oraz próba stworzenia przestrzeni dla „otwartej humanistyki”.
PL
Metoda heurystycznego modelowania naturalistycznych założeń zieleni, próbuje podążać za wzorcami natury formułując zasady, związane z nimi działania i opisując efekty, jakie one przynoszą. Ma to umożliwić wybór działań i zapewnić jak najlepszą optymalizację rozwiązań i ich dostosowanie do lokalnych uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Proponowane jest tu wykorzystanie roślin rodzimych w najszerszym możliwym zakresie. Model heurystyczny jest otwarty, nie narzuca konieczności realizowania wszystkich jego zasad i działań. Interpretacja modelu i rozkład akcentów pozostaje więc po stronie projektanta. Tak jak w przyrodzie optymalizacja rozwiązań jest procesem, który jest na tyle poprawny, na ile uwzględnia istniejące uwarunkowania. Funkcjonalność zrealizowanej struktury zawsze zweryfikuje poprawność i kompleksowość jego decyzji. Metoda sugeruje jednak potrzebę dopuszczenia w pewnym zakresie naturalnej sukcesji roślin, która ma stopniowo równoważyć strukturę korygując jej braki.
EN
Heuristic method for naturalistic modeling of greenery elements is trying to follow natural patterns and processes with the use of local natural plants. Determines rules, actions connected and describes effects to reach. Not all of them should be applied to the same extent. Choice should be left for designer but he must be familiar to them all. Taking into account more rules should realize the best adaptation of ecological and social requirements. Man is considered in that model as common element of nature. Interpretation of the model and distribution of accents is still the work of designer. The correctness of solutions will be proven by their response to local conditions. To make it possible to improve the designed structure there is proposed mechanism with natural succession as a tool.
PL
XVII Ogólnopolskie Dni Młodego 2015 odbyły się w dniach 22-25 października 2015 w Gliwicach. ODME to spotkanie studentów wydziałów elektrycznych i pokrewnych z uczelni technicznych w całym kraju. Podczas tegorocznej edycji przewidziano wiele ciekawych wydarzeń takich jak Debata Energetyczna, na którą zaproszeni zostaną ważni przedstawiciele świata nauki, polityki oraz media. Ponadto w programie znalazło się wiele punktów związanych z branżą elektryczną i osiągnięciami techniki. XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka wpisywały się w jubileusz 70-lecia istnienia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
17th Polish Nationwide Young Electrician Days took place from 22 to 25 October 2015 in Gliwice. This meeting brings together students of electrical engineering faculties from all over the country. This year was provided a lot of interesting events such as Power Engineering Debate about future of power engineering in Poland. There were invited important people of science, policy and press. Moreover meeting program contained a lot of parts connected with electrical trade and remarkable feat of technology. 17th Polish Nationwide Young Electrician Days fit in 70-years celebration of Faculty of Electrical Engineering Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W artykule opisane zostały obchody jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, które odbyły się w dniach 27-29 października 2015 roku. Podczas wydarzenia odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa, prezentacje działalności naukowej i badawczej Wydziału, imprezy towarzyszące oraz spotkania towarzyskie. Jubileusz został zamknięty Inauguracją Nowego Roku Akademickiego 2015/2016.
EN
The article presents the celebration of the 70th Anniversary of the Faculty of Electrical Engineering of Silesian University of Technology which took place on the 27-29 October 2015. The event consisted of the main Jubilee Session, presentations of scientific and research activities of the Faculty’s stuff, special events and social meetings. The celebration was closed with the Inauguration of the New Academic Year 2015/2016.
EN
The information about history, current activities and education of the Faculty of Mining and Geologyof the Silesian Technical University have been presented in the paper. The Faculty of Mining and Geology was founded in 1950. This is one of the oldest and largest faculties of Silesian Technical University. The Faculty has full academic rights in the scientific discipline of mining and geological engineering. Currently the Faculty of Mining and Geology educates engineers and conducts scientific works in all fields connected with innovative mining engineering: • prospecting and identification of mineral resources with using geographic database systems, • economically effective minerals extraction in consideration of advanced mining and information technologies, • use of energy – efficient and reliable mining machinery equipped with automatic monitoring and control systems, • observance of all safety requirements with the use of computer aided methods (including artificial intelligence), • protection of the natural environment in the vicinity of mining companies in consideration of the biological and urban infrastructure. The Faculty consists of three Institutes and three Chairs. All of the Institutes and Chairs employ highly qualified specialists and are equipped with modern research laboratories, enabling the performance of research works and projects commissioned by the mining industry. At present about 3 thousand persons are studying at our Faculty in full time and part time systems of education on 2 fields of study: Mining and Geology and Safety Engineering and 14 specializations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.