Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 620

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diesel engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
EN
The geometric structure of mating surfaces has a crucial influence on the friction and resulting wear processes. This is particularly important in the case of injection pumps, where ensuring appropriate surface quality and tightness in a long-term operation process is extremely important in order to maintain nominal operating parameters. It is extremely important during variable pump operation conditions, start-up and shutdown, when there is a significant deterioration of cooperative conditions resulting from insufficient lubrication of the mating surfaces. The contact pressures on the mating surfaces are increasing and they are in contact with each, causing significant wear and high movement resistance. The technology of the application of special coatings is used in industrial scenarios for the deposition of thin layers to modify the surface layer in order to improve tribological properties, increase abrasive wear resistance, and improve the visual quality of the surface. The authors compared the current possibilities of the technique (ceramic coatings) with the commonly known methods for strengthening the cooperative surface (phosphating). As part of the work, several potentially applicable types of protective coatings were tested.
PL
Struktura geometryczna powierzchni współpracujących wywiera kluczowy wpływ na procesy tarcia i zużycia. Jest to istotne w przypadku pomp wtryskowych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni oraz szczelności w długotrwałym procesie eksploatacji jest niezwykle ważne dla utrzymania nominalnych parametrów pracy. Ma to ogromne znaczenie podczas zmiennych warunków pracy pompy, rozruchu i zatrzymania, gdy występuje znaczne pogorszenie warunków współpracy wynikające z niedostatecznego smarowania powierzchni współpracujących. Zwiększają się naciski kontaktowe na powierzchnie współpracujące, które stykają się ze sobą, powodując znaczne zużycie i duże opory ruchu. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia współpracujących elementów jest nałożenie powłok. Technologia nakładania specjalnych powłok jest stosowana w warunkach przemysłowych do osadzania cienkich warstw w celu modyfikacji warstwy wierzchniej, aby poprawić właściwości tribologiczne, zwiększyć odporność na zużycie cierne i polepszyć wizualnie jakość powierzchni. Autorzy porównali obecne możliwości techniki (powłoki ceramiczne) z powszechnie stosowanymi metodami wzmacniania powierzchni współpracy (fosforanowanie). Przetestowano kilka możliwych do aplikacji rodzajów powłok ochronnych.
EN
Waste heat recovery systems using the organic Rankine cycle (ORC systems) can be a way to increase the overall efficiency of internal combustion engines (ICE) and way to reduce the emission to the environment. The main two advantages of ORC systems are: the use of thermal energy, which is dissipated into the environment in the form of heat - fuel energy, which is not used by the ICE and the lack of interference in the operation of the ICE. Additionally, high efficiency, low construction costs and high compatibility and flexibility of ORC systems mean that their installation on ICE exhaust systems is economically justified and simple. The article below proves the legitimacy of considering the above-mentioned solution, proposes an ORC system concept for a laboratory ICE, presents a diagram of the procedure during the design/construction of the system and presents the initial energy balance of the solution.
PL
Układy utylizacji energii cieplnej wykorzystujące organiczny obieg Rankine’a (układu ORC) mogą być sposobem na zwiększanie ogólnej sprawności silników spalinowych (SS), a więc jednocześnie na zmniejszanie emisji związków szkodliwych do środowiska. Głównymi dwiema zaletami układów ORC są: wykorzystywanie energii cieplnej, która jest rozpraszana do środowiska w postaci ciepła, a więc energii paliwa, która nie jest wykorzystywana przez SS oraz brak ingerencji w pracę SS. Dodatkowo, wysoka sprawność, niskie koszty budowy oraz wysoka kompatybilność i elastyczność układów ORC powodują, iż ich zabudowa na układach wylotowych SS jest ekonomicznie uzasadniona i prosta. W poniższym artykule dowiedziono zasadności podjęcia rozważań dot. w/w rozwiązania, zaproponowano koncepcję układu ORC dla laboratoryjnego SS, przedstawiono schemat postępowania podczas projektowania/budowy układu oraz przedstawiono wstępny bilans energetyczny rozwiązania.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oznaczaniem węgla elementarnego w próbkach powietrza. Omówiono metody oznaczania różnych form węgla, ze szczególnym uwzględnieniem analizy termooptycznej. Przedstawiono wyniki wstępnych badań węgla elementarnego w powietrzu na stanowiskach pracy, gdzie emitowane są spaliny z silników Diesla.
EN
The content of elemental, org. and total C in samples of air taken from workplaces exposed to diesel exhaust emissions (tunnel, underground garage, car service, power generators) was detd. using a thermooptical analyzer with a flame ionization detector in the NIOSH temp. program. The highest concn. of EC (13.67 μg/m3) was detd. among employees operating a power generator.
EN
The article presents an innovative technology of fire prevention in goaves, based on injection of nitrogen and carbon dioxide inert gases mixture from treatment of exhaust gases from a methane combusting gas engine. The developed innovative technology and the constructed prototype of the installation producing inert gases are the final result of the research project entitled "Innovative and effective technology of inerting the goaf active or dammed longwall in an underground mining plant, extracting hard coal, using mixtures of inert gases obtained from the purification of exhaust gases from a gas engine and preventing the formation of endogenous fires", co-financed by the National Center for Research and Development (NCBR). The prototype installation was demonstrated in real conditions at the “Borynia” part of "Borynia-Zofiówka" mine, where, at the end of the research project, the prototype and the developed fire prevention technology with the use of gas engine exhaust gases were optimized and validated. Until now, under normal conditions in a hard coal mine, the fumes generated as a result of methane combustion in gas engines were emitted directly to the atmosphere. Innovative inerting technology, processing and reusing the exhaust gases produced by methane-fueled gas engines, in ecological context will contribute to the reduction of pollutant emissions in the mining sector, and, with mixing at the same time the carbon dioxide and nitrogen in the proper ratio in the mixture, it will fully utilize the advantages of each of these gases, as known when used in separate form. As a result, considering the possibility of generating a much higher amount of inert gases per time unit compared to the available technologies, and combining the physicochemical properties of nitrogen and carbon dioxide in one mixture, the innovative technological solution significantly increases the effectiveness of fire prevention, thus reducing the possibility of an endogenous fire.
5
Content available remote Operational tests of a distributor injection pump
EN
Research on drive units confirms that, as a result of many years of operation, the fastest-wearing components in diesel engines of machines and vehicles are in-line and distributor pumps. The durability of the pumps is several times shorter than that of the motors. A dozen or so different sizes and types of in-line injection pumps were used in diesel engines of vehicles, which significantly complicated the service capacity. The authors of the work created a pump that has a universal application and can be used interchangeably for many types of diesel engines and also meets the increased durability requirements. The analysis partially presents the results of operational tests of the pump working under load and the analysis of the causes of damage. Model studies of the contact stresses between damaged elements were also carried out.
PL
Badania zespołów napędowych potwierdzają, że do najszybciej zużywających się w wyniku wieloletniej eksploatacji podzespołów w silnikach wysokoprężnych maszyn i pojazdów należą pompy wtryskowe rzędowe i rozdzielaczowe. Trwałość pomp jest kilkakrotnie mniejsza od trwałości silników. W silnikach wysokoprężnych pojazdów stosowano kilkanaście różnych wielkości i rodzajów pomp wtryskowych rzędowych, co znacznie komplikowało możliwości serwisowe. Autorzy pracy skonstruowali pompę, która ma uniwersalne zastosowanie i może być montowana zamiennie w wielu typach silników wysokoprężnych, ponadto spełnia podwyższone wymogi trwałości. W analizie przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych pompy pracującej pod obciążeniem i przyczyny uszkodzeń. Przeprowadzono również badania modelowe naprężeń kontaktowych między elementami, które uległy uszkodzeniu.
EN
The internal combustion engine plays a vital role in transportation, industry, and shipping. However, diesel as one of the main fuels for internal combustion engines, caused many environmental and human health problems. In order to solve the problems, more researchers have been committed to the research of alternative fuels. Biodiesel is a renewable, sustainable alternative fuel, and its characteristics are similar to traditional diesel. It can be mixed with pure diesel. It has been found that a mix with pure diesel in a certain ratio can effectively reduce the negative effects caused by its characteristics, improve the combustion performance, and reduce the NOx and PM emissions. This article mainly reviews the effects of the mixture of biodiesel and diesel on engine combustion characteristics and exhaust emissions, including three parts: part (1) summarizes and analyzes the biodiesel’s production and characteristics, part (2) analyzes the engine’s performance under different working conditions, and part (3) studies and analyzes the exhaust emission under different working conditions.
EN
NOx emission reduction in diesel engines can be achieved by using catalytic reactors reducing nitrogen oxides, including NH3-SCR and possibly also HC-SCR reactors. Reactors using ammonia achieve large conversion rates but cause a lot of operational problems. For this reason, the interest in reactors using hydrocarbons and their derivatives to reduce NOx has increased. Such reactors are the ones using metals from Group 11 (coinage metals) such as Cu, Ag and Au placed on an Al2O3-SiO2 carrier as active materials. The article characterizes the porosity and acidity of the carrier surface. Conversion of NO2, NO and propene as well as the formation of CO and N2O depending on the temperature at constant dosing of propene on a carrier covered with Cu, Ag and Au with a metal content of 4 g/dm3 were evaluated. The results of the tests showed that the tested Group 11 elements can be the basis for further experiments related to the development of this exhaust fumes cleaning technology for diesel engines.
EN
The paper presents the results of model and empirical tests conducted for a marine diesel engine fueled by a blend of n-butanol and diesel oil. The research were aimed at assessing the usefulness of the proprietary diesel engine model in conducting research on marine engines powered by alternative fuels to fossil fuels. The authors defined the measures of adequacy. On their basis, they assessed the adequacy of the mathematical model used. The analysis of the results of the conducted research showed that the developed mathematical model is sufficiently adequate. Therefore, both the mathematical model and the computer program based on it will be used in further work on supplying marine engines with mixtures of diesel oil and biocomponents.
EN
The paper presents the experimental test results reflecting the comparative changes in the performance efficiency and emissions of the exhaust of a naturally aspirated, four-stroke, single-cylinder, air-cooled diesel engine due to its transition from neat rapeseed oil biodiesel to fuel blends prepared by mixing in various proportion (by volume) rapeseed methyl ester (B) and butanol (Bu). The lubricity properties of biodiesel-n-butanol fuel blends were studied using HFRR method. In contrast to previous works, the undertaken investigation is performed with a totally renewable, binary liquid biofuel blends. The purpose of the research is to reduce simultaneously the production of NOx emissions and the exhaust smoke with respect to neat biodiesel due to potentially improved homogeneity of combustible mixture and particulate matter emissions benefits suggested by the higher oxygen content (21.62 wt%) and the relatively lower carbon-to-hydrogen ratio (4.8) of the normal n-butanol. The tests revealed that the brake specific fuel consumption for the binary biodiesel-n-butanol fuel blends is always higher than that neat biodiesel produces under the same loading conditions. Maximum nitrogen oxide (NOx) emissions were obtained with the engine running on neat biodiesel (2290 ppm). At full (100%) load conditions, the lowest NOx emission was obtained with the engine running on a biofuel BBu20 blend. The lowest level of carbon monoxide emissions (CO) was observed, when engine running with the most butanol-oxygenated biofuel blend BBu20.The highest smoke opacity of the exhaust was obtained when the engine was fuelled with neat biodiesel and at full load.
EN
This paper presents the research results for a diesel and hydrogen fueled engine. The research object is a four-cylinder, four-stroke ADCR engine with a displacement of 2,636 cm3. In the experiments, glow plugs were replaced with compressed hydrogen injectors and a special adapter. Hydrogen was supplied directly into a combustion chamber using a test injector. A hydrogen dose in the tests was changed at selected test points and ranged from 0 to 160 dm3/min. The research were conducted at 1,500 rpm. A hydrogen injection start angle and maximum hydrogen dose were specified from the preliminary experiments. The following parameters were analyzed: indicated mean effective pressure, maximum pressure, crank angle of maximum cylinder pressure occurrence and heat release. The obtained results were statistically analyzed. The conducted analysis focused on determining whether there are significant differences between early and late injection and how these changes affect the measured parameters.
EN
Today huge capacity sea-going vessels are propelled by mega high-powered marine diesel ‎engines, referred to as Main Engine. Turbocharging system is an integral part of large marine diesel engine plant, ‎contributing to their safety, reliability, and efficiency. Defects in the turbocharging system ‎could result in higher fuel consumption, erratic running of the Main Engine, and in the worst ‎scenario may result in the stoppage of the Main Engine at sea. An inefficient turbocharging system may also cause major damage to turbochargers, resulting in undesirable accidents out at sea. To ‎avoid such undesirable accidents and ensure smooth operations of the Main Engine, it is required to ‎address this concern. The aim of this research is to study the turbocharging system for a ‎large Main Engine using a Kongsberg engine ‎simulator. Various malfunction of the ‎Turbocharging system is considered, relevant data is collected and analysed. ‎Moreover, a Fault Tree Analysis, (FTA) is considered to identify the top undesirable event ‎which is the failure of the Main Engine. Based on the results of this study, various steps ‎are suggested to avoid failure of the Main Engine due to the defective turbocharging ‎system.‎
EN
Modernization of aged rolling stock is one of the possibilities to adapt it to the current requirements for better environmental friendliness and economy of railway transport. However, some vehicle upgrades lead to new failures that were not observed in the original vehicles. The cause is the so-called “hybrid design”, built on a combination of original and selected new components. The aim of the work was to improve the situation with frequent failures and unavailability that occur on the modernized locomotive where a new diesel engine and new electronic control system was installed. Within the work, a simplified methodology for evaluating the outputs of diagnostic equipment was developped based on and applied to specific locomotive type and its diesel engine. The methodology resulted in a significant reduction of the time for assessing the condition of the vehicle’s diesel engine and more effective maintenance. The paper also presents other possibilities in the analysis of big data in the maintenance of rolling stock e.g. using fuzzy logic.
EN
In order to avoid the negative effects of increasing the amount of RME in the fuel, the nitrON® package was used, containing 3 different additives: stabilizing, washing and increasing the cetane number of the fuel. The tests were carried out with the use of the Caterpillar C27 engine of the 6Dg locomotive connected to a water resistor. The hourly engine fuel consumption (FC), NOx concentration and exhaust opacity were measured for 3 points of the F test, in accordance with UIC 624. The concentration of the nitrON® additive in the test fuel was 1500 ppm (v/v). For idling, the reduction in FC value was only 1.5% (in relation to the base fuel), but for a very high engine load and nominal rotational speed, the percentage reduction in FC was as high as 5%. The reduction of NOx concentration for idling (as a result of using nitrON®) was approx. 10%, while for high engine load, the percentage reduction of NOx concentration in the exhaust gas exceeded 15%.
EN
This study investigates combustion and emission characteristics of a contemporary single-cylinder compression ignition engine fuelled with diesel, fatty acid methyl esters (FAME) and hydrotreated vegetable oil (HVO). These two drop-in fuels have an increasing share in automotive supply chains, yet have substantially different physical and auto-ignition properties. HVO has a lower viscosity and higher cetane number, and FAME has contrary characteristics. These parameters heavily affect mixture formation and the following combustion process, causing that the engine preoptimized to one fuel option can provide deteriorated performance and excess emissions if another sustainable option is applied. To investigate the scale of this problem, injection pressure sweeps were performed around the stock, low NOx and low PM engine calibration utilizing split fuel injection. The results showed that FAME and HVO prefer lower injection pressures than diesel fuel, with the benefits of simultaneous reduction of all emission indicators compared to DF. Additionally, reduction of injection pressure from 80 MPa to 60 MPa for biodiesels at low engine load resulted in improved brake thermal efficiency by 1 percentage point, due to reduced parasitic losses in the common rail system.
EN
The paper discusses the impact of changes in the compression ratio on the operating parameters of a diesel engine, e.g. on the temperature of exhaust gases. It presents the construction of the laboratory test stand, on which experimental measurements were realized. It is characterized how the actual changes of the compression ratio were introduced to the existing engine. The program of experimental investigations taking into account the available test stand and measurement possibilities was described. A statistical and qualitative analysis of the obtained measurement results was made. The use of F statistics of the Fisher-Snedecor distribution was proposed to assess the significance of the effect of compression ratio changes on the specific enthalpy of the exhaust gas stream. The specific enthalpy of exhaust gases was analysed for one cycle of diesel engine work, determined on the basis of the course of quickly varying temperature of exhaust gases. The results of these analyses are discussed and the utilitarian purpose of this type of evaluation in parametric diagnostics of piston engines is presented.
EN
The phenomena accompanying the self-ignition period have been the subject of extensive research in this area. They are usually carried out in constant volume pressure chambers or in reactors with constant air flow. Such tests are considered to be basic. The conditions in these tests are definitely different from those in compression ignition engines. Therefore, the comparison of the auto-ignition delay periods from test setups to those obtained from real engines raises a number of doubts. Because the self-ignition delay period determines the combustion process, a theoretical analysis was conducted, pertaining to a number of factors that have an impact on this process which determines the operational aspects of the engine, and thus its economics and ecology. The research object was a single-cylinder engine from AVL LIST GmbH in Graz, Austria. The engine is equipped with a Common Rail injection system. The test setup meets the following standards: Directive 1999/96/EC of the European Parliament and the Council of 13th December 1999, Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and the Council of 20th June 2007, as well as Commission Regulation (EC) No 692 /2008 of 18th July 2008. The analysis of the operational aspects of the self-ignition delay period was based on the results of tests on the AVL 5402 engine fueled with hydrocarbon fuels: diesel and synthetic oil. The engine was also fed with vegetable fuel – rapeseed oil. The obtained material from the tests warns the user of CI engines against the effects of their failure if the engine control parameters and the quality of fuel for its supply are not maintained as recommended by the manufacturers. The material contained in the publication is used for scientific analysis, and, which is worth emphasizing, is of a utilitarian nature.
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
EN
The article discusses methods for determining top dead center, based on the analysis of pressure diagrams of a marine engine. The advantages and disadvantages of different methods are shown. Diagnostics of marine engines during operation and the selection of optimal operating conditions is based on the analysis of gas pressure diagrams, as well as fuel supply and gas distribution diagrams. As a result of the analysis of the pressure diagrams, the indicator engine power is calculated, which is further used in the management of engine operation modes, in the calculation of specific indicators, as well as in the calculation of energy efficiency coefficients of marine vessels according to International Maritime Organization recommendations. The influence of the accuracy of determining the position of the top dead center on the calculation of the mean indicated pressure and indicator power is shown. The authors considered a method for determining top dead center, based on the solution of the equation P’= 0, which provides the required accuracy in calculating the mean indicated pressure and indicator power of the engine during operation. It is shown that the method can be applicable in marine engine working process monitoring systems as an alternative to hardware methods for determining the top dead center.
EN
This paper presents the application of Fisher-Snedecor distribution F statistics to assess the significance of the influence of changes in the active cross-sectional area of the inlet air channel (Adol) flow in a diesel engine on the observed diagnostic parameter determined on the basis of measurements of the quick changing exhaust gas temperature in the outlet channel, which is the specific enthalpy of the exhaust gas stream within one engine operating cycle (hspal). A plan of experimental tests carried out on the laboratory stand of a single-cylinder Farymann Diesel type D10 laboratory engine was presented and the method of determination of F statistics values for the obtained measurement results was characterized. Representative results of calculations were presented and the strength of Adol input parameter influence on the determined diagnostic parameter hspal simplified physical model of the working process of a compression ignition engine as the object of diagnosis was evaluated. It is planned to further develop the experimental research program to determine the significance of the influence of changes in the values of selected parameters of the engine structure on other diagnostic measures determined from the exhaust gas temperature signal, i.e. the mean peak-to-peak value as well as the rate (intensity) of increase and decrease in its value for individual engine cycles.
EN
The article presents results of investigation on the combustion of a mixture of pyrolysis oil from tires and regular fuel in the internal combustion reciprocating piston engine. The tested fuel consisted of: diesel fuel and pyrolysis oil at amount of 10% by volume. The tests were carried out on a single-cylinder naturally aspirated compression-ignition engine. The engine was equipped with a common rail fuel injection system and an electronic control unit that allowed changing injection timing. A comparative analysis of pressure-volume charts for the reference fuel, which was diese fuel, and for a mixture of diesel with 10% addition of pyrolysis oil was carried out. Injector characteristics for the reference fuel and the mixture were determined. Engine efficiency for both fuels was also determined. Unrepeatability of the engine work cycles for the diesel fuel and the tested mixture was calculated. Finally, exhaust toxic emission was analyzed. It was found that the pyrolysis oil can be used as valuable additive to regular diesel fuel at amount up to 10%, however, toxic exhaust gases emission was increased.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.