Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper explores the social dimension of security concerning public broadcasters in Poland and in Italy. Public broadcasters are obliged to design their content around a mission. This is a requirement under national regulations on state security. From the perspective of national systems with legal and political histories as different as Poland’s and Italy’s, the shaping of the social space by public broadcasters’ digital tools reflects the transnational vector of action based on public media.
PL
W niniejszym artykule zbadano sposoby realizacji społecznego wymiaru bezpieczeństwa przez nadawców publicznych w Polsce i Włoszech. Nadawcy publiczni są zobowiązani do planowania i tworzenia treści zgodnie z zasadą dobra wspólnego. Jest to wymóg wynikający z krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa państwa. Z perspektywy systemów krajowych o tak różnych polityczno-prawnych systemach jak Polska i Włochy można stwierdzić, że kształtowanie przestrzeni społecznej przez nadawców publicznych cechuje się podobnym pod względem strategii i taktyki kierunkiem działań.
PL
Państwo, jako instytucja, jest zawsze głównym gwarantem każdego rodzaju bezpieczeństwa, ale to społeczeństwo jest podstawowym podmiotem i przedmiotem wszelkich przyjmowanych rozwiązań instytucjonalnych. Ciągła interakcja między państwem a jego obywatelami jest warunkiem sine qua non bezpiecznego funkcjonowania każdego systemu demokratycznego. Priorytetową rolą tegoż jest ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi oraz gwarancja realizacji ich potrzeb i aspiracji życiowych oraz rozwoju. Należy do niej także budowanie postaw społecznej aktywności i zaangażowania w tworzenie warunków bezpiecznej egzystencji, zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych. Szczególną strukturą, w ramach której jednostki uczą się kreatywności i nabywają umiejętności zaspokajania potrzeb i realizowania interesów, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale również wspólnotowym, jest społeczeństwo obywatelskie. Jest to wspólnota osób, które wykorzystują swój osobisty kapitał (intelektualny, ekonomiczny, społeczny) w celu zaspokajania zbiorowych interesów i budowania wspólnego dobra. Wspólnotowość społeczna urzeczywistnia się najwyraźniej w powoływaniu do życia organizacji pozarządowych, czyli zrzeszeń ludzi dobrowolnie działających w imię realizacji interesu publicznego. Praktyczny wymiar działalności organizacji poza-rządowych sprowadza się przede wszystkim do świadczenia usług, których ani państwo, ani rynek nie są w stanie lub nie chcą realizować. Trzeci sektor stanowi zatem istotny element zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa, także społecznego. Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu polskiego sektora społecznego oraz roli, jaką odgrywają organizacje pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego w Polsce, po transformacji systemowej w 1989 roku. W artykule odwołano się w analizach głównie do treści dostępnej literatury przedmiotu. Wykorzystano także dostępne materiały źródłowe oraz istniejące akty prawne. Zanalizowano wyniki badań dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, prowadzone przez niezależne instytucje badawcze skupione od wielu lat na problematyce jego działalności.
EN
The state, as an institution, is always the main guarantor of every kind of security, but society is the basic subject and object of all adopted institutional solutions. Continuous interaction between the state and its citizens is a sine qua non condition for the safe functioning of any democratic system. Its priority role is to protect the existential foundations of life and guarantee the fulfillment of their needs, life aspirations and development. It also includes building attitudes of social activity and involvement in creating conditions of safe existence, both for individuals and entire society. A special structure within which individuals learn creativity and acquire the ability to meet needs and pursue interests, not only individually, but also in the community, is civil society. It is a community of people who use their personal capital (intellectual, economic, social) to satisfy collective interests and build the common weal. Social community is most clearly materialized in the establishment of nongovernmental organizations, i.e. associations of people voluntarily acting in the name of public interest. The practical dimension of the activities of non-governmental organizations comes down primarily to providing services that neither the state nor the market are able or willing to provide. The third sector is therefore an important element in ensuring the need for security, including social security. The aim of the article is to diagnose the condition of the Polish social sector and the role played by non-governmental organizations in creating and ensuring social security in Poland after the systemic transformation in 1989. The article analyzes mainly the content of the literature on the subject. Available source materials and existing legal acts were also used. The results of research on the functioning of the third sector in Poland, conducted by independent research institutions that have been focused on its activities for many years, were analyzed.
3
Content available remote Wpływ technologii cyfrowych na kształtowanie osobowości
PL
Celem artkułu jest wyeksponowanie problematyki uzależnienia od technologii cyfrowych, która ma charakter globalnej plagi. Wykazano na podstawie analizy istniejących już danych, że wraz ze wzrostem populacji rośnie liczba użytkowników, a tym samym liczba osób uzależnionych. Pomimo, że uzależnienie od technologii cyfrowych ma charakter behawioralny to istnieją badania kliniczne, które wskazują na takie samo uszkodzenia mózgu osób uzależnionych, jak w przypadku uzależnień chemicznych. Zjawisko to można zaobserwować poprzez zmianę zachowania, przyzwyczajeń, w tym przestrzegania ogólnych norm społecznych oraz zmianę nawyków życiowych często przyjmując formę rezygnacji z podstawowych czynności higienicznych na korzyść zaoszczędzenia czasu na obcowanie z elektroniką. Jak wskazują dane statystyczne szczególnie narażone jest najmłodsze pokolenie oraz młodzież, ponieważ dynamiczny rozwój technologii jest ukierunkowany w głównej mierze właśnie na tę grupę docelową. Pionierami w badaniach w tym obszarze są Stany Zjednoczone Ameryki, które również przodują w statystykach populacji uzależnionej od elektroniki, wobec czego przeznaczają kolosalne środki zarówno na badania kliniczne jak i działalność profilaktyczną oraz leczniczą. W związku dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem uzależnień w Polsce zaistniała konieczność porównania podejścia do problemu obu tych państw. Przedstawiono rekomendacje działań prewencyjnych w postaci reżimu czasowego spędzania czasu z elektroniką, przy jednoczesnej komparacji wytycznych zza oceanu oraz wytycznych krajowych. Dokonano również przeglądu dostępnej metody terapeutycznej, gdzie standardy amerykańskie wskazują na powodzenie 12 kroków jako skutecznego leczenia z wysoką gwarancją braku nawrotu choroby. Niestety w Polsce terapia ta cieszy się niską skutecznością. Przeprowadzona analiza danych statystycznych pozwoliła na potwierdzenie hipotezy, iż uzależnienia od technologii cyfrowych nie tylko wykazują rosnący trend, ale również działają destrukcyjnie na codzienne życie osób związanych z problemem. Należy uznać, że najbliższe lata a w szczególności rozwój technologii cyfrowych będą tylko te zagrożenie potęgować w związku z czym istnieje zasadna konieczność eksponowania przedmiotowej problematyki w każdej postaci celem dotarcia do świadomości jak największej liczby osób.
EN
The aim of the article is to highlight the issue of addiction to digital technologies, which is a global plague. It has been shown, based on the analysis of existing data, that as the population grows, the number of users increases and, consequently, the number of addicts increases. Although addiction to digital technologies is behavioral in nature, there are clinical studies that indicate brain damage in addicts is the same as in the case of chemical addictions. This phenomenon is manifested by changing behavior and habits, including compliance with general social norms and changing life habits, often taking the form of giving up basic hygiene activities in favor of saving time for contact with electronics. As statistical data indicate, the youngest generation and youth are particularly vulnerable, because the dynamic development of technology is mainly aimed at this target group. The pioneers in research on this matter are the United States of America, which also leads in the statistics of the population addicted to electronics, therefore allocating colossal resources to both clinical research and preventive and therapeutic activities. Due to the dynamically developing addiction phenomenon in Poland, there was a need to compare the approach to the problem of both countries. Recommendations for preventive actions are presented in the form of a time regime for spending time with electronics, while comparing guidelines from overseas and domestic ones. There was also a review of available therapeutic methods, where both American and Polish standards indicate the success of the 12-step method as an effective treatment with a high guarantee of no recurrence of the disease. The analysis of statistical data allowed to confirm the hypothesis that addiction to digital technologies not only shows a growing trend, but also has a destructive effect on the everyday life of people associated with the problem. It should be recognized that the coming years, and in particular the development of digital technologies, will only intensify this threat, therefore there is a justified need to highlight the subject matter in every form in order to reach the awareness of as many people as possible.
EN
The aim of the research conducted in this publication was an attempt to identify the reasons for numerous resignations from participation in employee capital plans among people living in the area of Central Pomerania in Poland. The theoretical research method was used in the research process – an analysis of the research literature (using the content analysis technique), individual in-depth interviews, and statistical data. According to the research, the respondents have an unfavourable opinion on employee capital plans due to low trust in the government, legal stability, and a relatively low level of knowledge on saving for their future retirement benefits.
PL
Celem badań opisanych w niniejszej publikacji było zidentyfikowanie przyczyn licznych rezygnacji z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych wśród osób zamieszkujących tereny Pomorza Środkowego w Polsce. W procesie badawczym zastosowano teoretyczną metodę badawczą – analizę źródeł (z wykorzystaniem techniki analizy treści) bibliograficznych, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz danych statystycznych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, respondenci mają niekorzystne zdanie o pracowniczych planach kapitałowych ze względu na małe zaufanie do rządu, obawę o stabilność prawa oraz stosunkowo niski poziom wiedzy w zakresie oszczędzania na swoje przyszłe świadczenia emerytalne.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe dylematy związane z niestabilnością Bliskiego Wschodu oraz ich wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego w regionie. Wśród najbardziej charakterystycznych elementów politycznych, określanych jako dylematy, a wpływających na stan bezpieczeństwa regionu należą: 1. Zależność od ropy naftowej: zależność od ropy naftowej może prowadzić do powstawania nierówności społecznych i ekonomicznych, które w efekcie często stają się źródłem konfliktów społecznych i politycznych. Wahania cen ropy naftowej na rynkach światowych mogą być przyczyną niestabilności gospodarczej, co przekłada się na bezpieczeństwo społeczne. 2. Zależność od innych surowców mineralnych: Bliski Wschód jest oprócz ropy naftowej bogaty również w inne surowce naturalne, takie jak gaz ziemny, fosforyty, miedź i złoto. Te zasoby mineralne mogą także przyczyniać się do tworzenia podobnych problemów, jakie występują w przypadku ropy naftowej. 3. Destabilizacja Bliskiego Wschodu: Konflikty zbrojne są jednym z głównych czynników destabilizacji Bliskiego Wschodu. Region ten był i nadal jest areną wielu konfliktów, które wywołują poważne skutki dla społeczności lokalnych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa społecznego. 4. Konsekwencje destabilizacji: brak dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy dostęp do żywności, to dodatkowe skutki destabilizacji. Bez tych usług ludzie nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, co prowadzi do ubóstwa, nierówności i wykluczenia najsłabszych oraz napięć społecznych. Konkluzja: Rozwiązanie problemów związanych z destabilizacją na Bliskim Wschodzie wynikającą z podstawowych dylematów regionu jest kluczowe dla zbudowania bardziej stabilnej i bezpiecznej przyszłości dla społeczeństw bliskiego wschodu.
EN
The article presents the basic dilemmas related to the instability of the Middle East and their impact on shaping social security in the region. The most characteristic political elements, referred to as dilemmas, which influence the security of the region include: 1. Dependence on oil: dependence on oil can lead to social and economic inequalities, which often become a source of social and political conflicts. Fluctuations in oil prices on global markets may cause economic instability, which translates into social security. 2. Dependence on other mineral resources: In addition to oil, the Middle East is also rich in other natural resources, such as natural gas, phosphates, copper and gold. These mineral resources can also contribute to similar problems that occur with crude oil. 3. Destabilization of the Middle East: armed conflicts are one of the main factors in the destabilization of the Middle East. This region has been and still is an arena of many conflicts that have serious consequences for local communities in terms of shaping social security. 4. Consequences of destabilization: lack of access to basic services, such as education, health care and access to food, are additional consequences of destabilization. Without these services, people cannot meet their basic needs, which leads to poverty, inequality and exclusion of the most vulnerable, and social tensions. Conclusion: Solving the problems related to destabilization in the Middle East resulting from the fundamental dilemmas of the region is crucial to building a more stable and secure future for the societies of the Middle East.
PL
W artykule skupiono się na przedstawieniu zjawiska - dezinformacja jako narzędzie rosyjskiej wojny hybrydowej oraz, wynikający z tego stosunek społeczeństwa rosyjskiego wobec wojny w Ukrainie. Dezinformacja czy ideologizacja społeczeństwa rosyjskiego (propaganda) sprawiły, że dla większości Rosjan Putin jest źródłem tożsamości oraz punktem odniesienia dla ich podmiotowości. Autor artykułu wskazuje, że zróżnicowanie poglądów, jak również uznawanych wartości kształtuje opinie wśród społeczeństwa rosyjskiego, zaś wieloletnia manipulacja owego skutkuje nie zawsze obiektywnym spojrzeniem na dany temat czy sytuacje obywateli państwa Putina?
PL
Celem opracowania jest przedstawienie działań podjętych przez państwo w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz jego wpływie na bezpieczeństwo społeczne państwa polskiego. Scharakteryzowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem społecznym, w tym zagrożenia związane z zaburzeniem bezpieczeństwa. Opisano różnice między uchodźcą a migrantem, powołując się na oficjalne definicje organizacji międzynarodowej oraz konwencji, a także przedmiotową literaturę. W dalszej części charakterystyki pokazano uwarunkowania dla cudzoziemców w polskim prawie przed 24 lutego 2022 r., a także rozwiązania prawne, które ustawodawca stworzył dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak też ich adaptację w państwie oraz odbiór przez Polaków. Zastosowaną metodą badawczą była analiza danych i literatury przedmiotu. W wyniku analizy danych ustalono, że państwo podjęło wszystkie niezbędne kroki legislacyjne, aby dać uchodźcom z Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym doraźną podstawę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej i zapewnić ułatwienia i środki niezbędne do adaptacji w polskim społeczeństwie. Obywatele Polski są w dużej mierze zgodni co do pomocy uchodźcom z Ukrainy, mimo zanotowania nieznacznej niechęci wśród pewnych grup, a sami uchodźcy coraz liczniej podejmują się zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej. Wszelkie obawy uchodźców związane z życiem poza terytorium swojego państwa wydały się pokrywać z rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyniki analizy ukazują znaczenie zbadania mentalności społeczeństwa kraju przyjmującego oraz obaw uchodźców, by mogło to stanowić solidną podstawę do nakierowania ustawodawcy, jak i społeczeństwa jakie środki prawne powinny być podjęte i czy zostały w nich uwzględnione potrzeby uchodźców, co będzie skutkowało zachowaniem bezpieczeństwa społecznego państwa.
EN
The study presents an analysis of the actions taken by the state due to the armed conflict in Ukraine, as well as the impact on the social security of Poland. The issues related to social security were characterized, including the threats related to security disruption. It describes the differences between a refugee and a migrant, referring to the official definitions of an international organization and convention, as well as the subject literature. Further on the description it presented legal conditions for foreigners in Polish law before 24th february 2022, as well as legal solutions that the legislator created for refugees affected by the armed conflict in Ukraine, their adaptation in the country and recievement by Poles. The research method used was the analysis of data and literature on the subject. As a result of the data analysis, it was found that the state had taken all the necessary legislative steps to give refugees from Ukraine an ad hoc basis for their stay on the territory of the Republic of Poland and to ensure the facilities and resources necessary for adaptation to Polish society. Polish citizens are largely unanimous about helping refugees from Ukraine despite the fact there was a slight aversion among certain groups. The refugees are increasingly taking up employment in Poland. All the refugees’ concerns about living outside of the territory of their country seemed to coincide with the solutions provided in the Act on Assistance to Ukrainian Citizens in connection with an armed conflict in the territory of that state. The results of the analysis show the importance of examining the mentality of the host country’s society and the fears of refugees, so it could constitute a solid basis for guiding the legislator and the society what legal measures should be taken and wheter they take the needs of refugees into account, which will result in maintaining the social security of the country.
PL
Reforma polskiego systemu ubezpieczeń społecznych wdrożona w 1999 r. była niekompletna, chaotyczna. Konsekwencją tej reformy jest pogarszający się stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do zniwelowania deficytu finansowego FUS wykorzystać można jedną z metod zarządzania finansami. Do podstawowych metod zarządzania finansami ubezpieczeń społecznych zaliczyć można metodę dochodową i metodę kosztową. Aby poprawić efektywność finansową systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, konieczne jest ze względów społeczno-politycznych wykorzystanie metody kosztowej. Polega ona na obniżeniu wysokości wypłacanych świadczeń. Wykorzystano ją już w 1999 r . w reformie ubezpieczenia emerytalnego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wprowadzenia zmian systemowych i parametrycznych w polskich ubezpieczeniach społecznych, by zniwelować istniejący deficyt finansowy. Jako metodę badawczą zastosowano analizę ekonomiczną i analizę literatury przedmiotu. W zdiagnozowaniu kondycji finansowej FUS jako narzędzie badawcze wykorzystano miernik efektywności systemu. W zakończeniu stwierdzono, że ujednolicenie systemu, rekonstrukcja chronionych ryzyk socjalnych oraz zastosowanie Indywidualnego Konta Społecznego umożliwią poprawę efektywności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
EN
The reform of the Polish social security system implemented in 1999 was incomplete and chaotic. The consequence of this reform is the deteriorating financial condition of the Social Insurance Fund. Financial management methods can be used to reduce the financial deficit of the Social Insurance Fund. The basic methods of managing social security’s finances include the income method and the cost method. To improve the financial efficiency of the social insurance system in Poland, it is necessary for socio-political reasons to use the cost method. This method involves a reduction in the amount of paid benefits and has already been used in 1999 in pension reform. The aim of the article is to indicate what systemic and parametric changes should be introduced to the Polish social insurance system in order to overcome the existing financial deficit. The research methods used in the article include an economic analysis and an analysis of the literature. In diagnosing the financial condition of the Social Insurance Fund, the system efficiency measure was used as a research tool. The conclusion offers the unification of the system, social protection reform, and the use of Individual Social Accounts as means of improving the financial efficiency of the social insurance system in Poland.
9
Content available Health security of Poles
EN
In recent years, the sense of security of Poles in various areas of life has increased, but this does not apply to health security. The aim of the article is to answer the question: How has the sense of health security of Poles changed in the last decade? The subject of the analysis are the results of the research conducted by the Centre for Social Opinion Research and data from the Central Statistical Office, relating to social security and health security, in the perspective of the last dozen or so years.
PL
W ostatnich latach wzrosło poczucie bezpieczeństwa Polaków w różnych obszarach życia, nie dotyczy to jednak bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w ostatniej dekadzie? Przedmiotem analizy są wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego, odnoszące się do bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa zdrowotnego, w perspektywie kilkunastu ostatnich lat.
10
Content available Społeczeństwo Tybetu – wybrane problemy
PL
W artykule poruszono problem Tybetu, który jest uznawany jako część terytorium Chin. Opisana została historia Tybetu oraz przede wszystkim problemy z jakimi zmaga się tybetańska społeczność, a także działania, jakie w celu polepszenia sytuacji w kraju tybetańskim podejmują organizacje międzynarodowe oraz Polska.
EN
The article addresses the issue of Tibet, which is recognized as part of Chinese territory. It describes the history of Tibet and, above all, the problems faced by the Tibetan community, as well as actions taken by international organizations and Poland to improve the situation in the Tibetan country.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
EN
Purpose: The purpose of this article is to explain the process of military personnel reconversion, as well as to assess its impact on the improvement of the social security of soldiers discharged from professional military service as a result of the restructuring of the armed forces. Method: The scientific methods used in the paper include: analysis and criticism of the literature on the subject, as well as logical analysis and construction. The research was carried out on the basis of data on the Polish Armed Forces. Results: Analysis of the available sources allows for a thesis that reconversion of military personnel may have a significant impact on the improvement of the social security of military professionals and the condition of the armed forces, provided that the organizational and legal conditions are fully adapted to its needs. Conclusions: Currently, reconversion of military personnel is carried out under optimal conditions and has the appropriate organizational potential and legal basis to secure the restructuring process of the Polish Armed Forces.
EN
The article addresses the problem of forecasting the number of housing units delivered in Poland in 2010-2017 on the basis of primary data obtained from the Central Statistical Office in the context of social security. First, an analysis and evaluation of the time series in question was made. Subsequently, the analysed time series was divided into two segments. On the basis of the evaluation, forecasting was performed with various methods for the first part of the time series of the number of housing units completed in Poland, which consisted of 84 elements, and then the best forecasting method was selected. On the basis of that method, forecasting of the primary time series (consisting of 96 elements) of the number of housing units completed in Poland in 2010- 2017 was performed retrospectively for 2018.
EN
First of all, the article indicates how Russian government forms social security of indigenous people in remote areas, such as Siberia and Arctic. Secondly, pointes out the role of extractive companies in enhancing social security. Moreover, the article unveil the contribute of social reforms to national security of Russia, which recently has been largely developed thanks to cooperation with China.
15
Content available remote Non-military determinants of the Russian Federation policy
EN
This study analyses various non-military factors in shaping the security policy of the Russian Federation. This work undertakes to establish their substance, content and scope, and to draw the conditions and trends in the political, economic and social security of modern Russia in the context of its international ambitions, role and state security. In the work theoretical method analysis, synthesis, abstracting and generalization were used. Based on the results of the research, it was determined that the specificity of its location defi nitely exerts an adverse effect on Russian state security. The reconstruction of imperial Russia is among the key goals set forth by Vladimir Putin in Russia’s foreign and military policy. In fact, the entire economic, political and military activity of Russia is subordinated to this goal. With regard to the economic and social state, the dependence of the Russian Federation on the extraction and export of crude oil and natural gas is an obvious indication of the constraints of its economy. Moscow’s particular interests are formulated in official state documents, such as the Military Doctrine and the National Security Strategy. These documents identify not only external and internal threats to state security but above all indicate the means and methods of possible deterrence.
16
Content available remote Budowa zaufania do systemu zabezpieczenia społecznego
PL
Ubezpieczenie społeczne, w szczególności ubezpieczenie emerytalne, stanowi jedną z podstaw bezpieczeństwa socjalnego ludzi. Poczucie zaufania oraz pewności lub ich brak odnośnie do przyszłości w podeszłym wieku wpływa na postrzeganie przez obywateli systemu zabezpieczenia społecznego jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z tego powodu istotne jest, aby uczestnicy systemu zabezpieczenia społecznego (świadczeniobiorcy i płatnicy składek) posiadali wiedzę na temat jego podstaw i zasad funkcjonowania, swoich uprawnień oraz zobowiązań. System społeczny w danym kraju jest oceniany z punktu widzenia działań podejmowanych przez instytucje zabezpieczenia społecznego. Celem artykułu jest wskazanie narzędzi budowania wizerunku instytucji i jednocześnie zaufania do systemu zabezpieczenia społecznego zastosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Metoda badawcza obejmuje analizę dokumentów strategicznych ZUS oraz porównanie wyników niezależnych badań nad zaufaniem do instytucji i jej odbiorem w Polsce. Szczególne miejsce w działaniach ZUS zajmuje działalność informacyjno-edukacyjna. Przeprowadzona analiza może stanowić punkt odniesienia do porównawczych badań nad sposobami budowania zaufania do systemów zabezpieczenia społecznego na świecie.
EN
Social insurance, and in particular pension insurance, is one of the foundations of social security for people. The sense of trust and certainty or distrust and uncertainty regarding the future in the elderly, influences the citizens’ perception of the social security system before reaching the retirement age. For this reason, it is important that the participants of the social security system – beneficiaries and contribution payers, have knowledge about the system, its basics and principles of functioning, their entitlements and obligations. The purpose of the article is to show the tools of building the image of the institution and at the same time trust in the social security system used by the Social Insurance Institution over the last several years. Information and education activities occupy a special place in this analysis. The research method used includes the analysis of ZUS strategic documents and comparison of the results of independent research on trust towards institutions in Poland. One of the ways to build trust is informative and educational activity. The analysis of activities carried out by ZUS can be a reference point for comparative research on how to build confidence in social security systems in the world.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie profilaktyki społecznej Policji wobec młodzieży i jej związek z bezpieczeństwem społecznym. Bezpieczeństwo społeczne jest elementem bezpieczeństwa narodowego. Istnieje wiele zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, takich jak: bezdomność, alkoholizm, narkomania, prostytucja czy przestępczość, które można określić ogólnie jako patologie społeczne. Na wszystkie z nich narażona jest młodzież. Policja jako służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo obywateli prowadzi działania w ramach profilaktyki społecznej mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, m.in. poprzez prowadzone programy czy naukę młodzieży w klasach policyjnych.
EN
The purpose of the article is to present the social prevention policy of the police towards young people and its impact on social security. Social security is a key factor of national security. Young people are exposed to many social security threats, such as homelessness, alcoholism, drug addiction, prostitution or crime, which in general can be referred to as social pathologies. Being responsible for order and safety, police carry out activities which are a component of social prevention policy, aimed at counteracting threats, for example through programs or education of young people in police classes.
PL
Tworzenie warunków do stałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb, ochronę zdrowia, czy zapewnienie warunków do pracy i realizacji celów życiowych, nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Dysproporcje ekonomiczne, postępująca przestępczość, liczne patologie i zagrożenia życia społecznego, a w szczególności degradacja tradycyjnych wartości cywilizacji zachodu to tylko niektóre z przejawów głębokiego moralnego kryzysu dzisiejszych czasów. Na ich tle, rodzina wyrasta do roli gwaranta społecznego uporządkowania i bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska rodzinnego jako kluczowego elementu kształtowania postaw wobec współczesnych zagrożeń społecznych oraz próba wskazania sposobów na podniesienie stanu świadomości istniejących zagrożeń w jej obrębie. Złożoność transformacji rodziny w cywilizacji zachodniej, powoduje refleksje nad środowiskiem rodzinnym jako miejscem tworzenia wzorców zachowań determinujących postawy wobec współczesnych zagrożeń społecznych.
EN
Creating conditions for the constant growth of the societies’ safety level that answer individual needs, provide healthcare or create favorable working conditions, as well as help to approach life targets, gain significant meaning in the modern world. Economic disproportion, rising crime, numerous social pathology cases, endangered social life, and deprivation of traditional principles among the Western civilization countries, those are just the most vivid examples of a deep moral crisis in current realm. In such background it is the family which arises to the role of the social safety and order supporter. The aim of the article is both, to present a family environment as a key element that shapes attitudes when confronting modern social threats, and it is also an attempt to indicate ways to increase the awareness level on existing dangers in its matter. After introducing families complexity within the western civilization an attempt will be taken to analyze a family as the basic environment of constructing behavioristic patterns determining attitudes towards current social threats.
19
Content available remote Bezpieczeństwo socjalne Polaków
PL
Przedmiotem rozważań autorki jest bezpieczeństwo socjalne jako fragment bezpieczeństwa narodowego oraz ocena jego wybranych obszarów w Polsce z perspektywy dekady 2008-2018. Problemy bezpieczeństwa socjalnego dominowały w dyskursie politycznym ostatnich lat. Wyniki badań świadczą, że bezpieczeństwo socjalne Polaków się zwiększa. Czy to oznacza, że polityka społeczna zmierza w dobrym kierunku, tj. zaspokaja potrzeby różnych zbiorowości? Czy sprosta nowym wyzwaniom oraz zagrożeniom bezpieczeństwa? Obecne zagrożenia demograficzne, migracje, nierówności społeczne, kryzys państwa opiekuńczego stanowią nowe wyzwania i potencjalne przesłanki naruszenia ładu społecznego. Bezpieczeństwo społeczne, w tym bezpieczeństwo socjalne, powinno być dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przedmiotem społecznej debaty i szukania nowych rozwiązań, innych niż dotychczasowe, pokładane w idei welfare state.
EN
The subject of the discussion contained in the article is social security as a fragment of national security and the assessment of its selected areas in the perspective of the decade 2008-2018 in Poland. In recent years, the problems of social security have dominated the political discourse. The results of the research show that the level of social security of Poles is increasing. Does this mean that social policy is heading in the right direction, i.e. it responds to the needs of different communities and will it meet new challenges and security threats? The demographic threats, migrations, social inequalities and the welfare state crisis present today are new challenges and potential reasons for the violation of the social order. Social security, including social security, today more than ever, should be the subject of social debate and seeking new solutions, other than those existing in the welfare state.
PL
W artykule poruszono istotne zagadnienie starzejącego się społeczeństwa i jego wpływu na konieczność zmian w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. Tłem do prowadzonych rozważań, stały się Stany Zjednoczone, które poprzez rządowy program Medicare znacząco wspierają finansowanie opieki osób po 65 roku życia. Niestety rząd polski ciągłe jeszcze w małym stopniu, zwraca uwagę na konieczność systemowego podejścia do zjawiska starzejącego się społeczeństwa. Istotna staje się aktywizacja tych osób, zapewnienie specjalistów oraz uwzględnienie procesu w finansach publicznych.
EN
The article addresses the important issue of an aging society and its impact on the need for changes in social and health policy. The United States has become the backdrop to ongoing care, which through the Medicare government program strongly supports the financing of the care of people over 65 years of age. Unfortunately, the Polish government is still a little behind, pointing out the need for a systematic approach to the phenomenon of an aging society. It is important to integrate these people, to provide specialists and to take account of the process in public finances.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.