Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość kinetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the process of onion waste pelleting in terms of its use as a fodder additive. The paper assesses the influence of the moisture content of shredded onion waste on the energy consumption of the pelleting system and the density and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of the pelleting process were carried out on an SS-4 stand, whose main component was the P-300 pellet mill with a flat rotating die with an opening diameter of 8 mm and an opening length of 28 mm, working with a set of two densification rolls. In the course of the tests, the influence of the moisture content of shredded onion waste (17.1%, 19.1% and 24.0%) on the energy consumption of the power mill, the temperature of the working system during pelleting, and the kinetic durability of the obtained pellets were tested. The tests of the pelleting process were carried out at a mass flow rate of shredded onion waste of Q=20 kg·h-1, a rotational speed of the set of densification rolls of nr=170 rpm-1 and a gap between the rolls and the die of hr=0.4 mm. On the basis of the performed tests, it was concluded that as the moisture content of the onion waste increases from 17.1 to 24.0%, the energy consumption of the power mill decreases by 22.6%, along with a decrease in density of approx. 15%, at a minimum reduction in kinetic durability of pellets of approx. 0.5%.
PL
Celem badań była ocena procesu peletowania (granulowania) odpadów cebuli w aspekcie jego wykorzystania jako dodatku do pasz. W pracy oceniono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli na zapotrzebowanie na moc układu granulującego oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu procesu peletowania (granulowania) przeprowadzono na stanowisku SS-4, którego głównym elementem jest granulator P-300 z wykorzystaniem płaskiej obrotowej matrycy o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem dwóch rolek zagęszczających. W trakcie badań określono wpływ wilgotności rozdrobnionych odpadów cebuli (17,1, 19,1 i 24,0%) na zapotrzebowanie granulatora na moc, temperaturę układu roboczego w trakcie procesu granulowania oraz na gęstość i wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu rozdrobnionych odpadów cebuli Q=20 kg·h-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr⋅min-1oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem wilgotności odpadów cebuli od 17,1 do 24,0% następuje spadek zapotrzebowania na moc granulatora o 22,6% oraz spadek gęstości o ok. 15% przy minimalnym spadku wytrzymałości kinetycznej granulatu o ok. 0,5%.
EN
The paper presents the impact of feed mixtures for poultry on their kinetic strength determined with Holmen's method. Research material came from a production line and 9 pelleted feed mixtures for poultry with diameter of 3.2 mm were accepted for the research. Feed was prepared, pelleted and cooled with the use of the same devices and their exploitation settings were comparable with regard to the investi-gated feed pellet. The obtained research results proved that kinetic strength of the investigated feed pellets was statistically significant in relation to the composition of the feed mixture. Relations of kinetic strength of pellets to the composition of the feed mixtures were deter-mined with the multiple regression method. From the determined models the highest utilitarian value may occur in case of a model with four explanatory variables: corn (x1), wheat (x2), soya meal (x4) and fat (x5).
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu mieszanek paszowych dla drobiu, na ich wytrzymałość kinetyczną, określaną metodą Holmena. Materiał do badań pochodził z linii produkcyjnej, a do analizy przyjęto 9 granulowanych mieszanek paszowych dla drobiu o średnicy granul 3,2 mm. Paszę przygotowywano, granulowano i schładzano wykorzystując te same urządzenia, a ich nastawy eksploatacyjne były porównywalne w odniesieniu do badanego granulatu paszowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wytrzymałość kinetyczna badanych granulatów paszowych była statystycznie istotna w zależności od składu mieszanki paszowej. Zależności wytrzymałości kinetycznej granulatu od składu mieszanek paszowych wyznaczono metodą regresji wielorakiej. Z wyznaczonych modeli największą wartość utylitarną może mieć model z czterema zmiennymi objaśniającymi: kukurydza (x1), pszenica (x2), śruta sojowa (x4) oraz tłuszcz (x5).
3
EN
The paper presents the results of tests of pelleting of materials of plant origin: oat bran and apple pomace. The tests were performed on a prototype pelleting and briquetting device with the use of a flat matrix with 8 mm (diameter) x 28 mm (length) openings, working with a system of three densification rolls. In the course of the tests the influence of apple pomace content (10%, 15%, and 20%) in a mixture with oat bran was determined, and the influence of pomace type (the pomace used was obtained during the pressing of cold clarified, hot clarified, and cloudy juices) on the device’s power consumption and kinetic durability of the obtained pellets. The tests of pelleting process were carried out at a mass flow of raw material of 150 kgh-1, rotational speed of the system of densification rolls of nr=170 rpm-1 and at a gap between the rolls and the matrix of hr=0.4 mm. 24 hours after pellets had left the working system, their kinetic durability was determined using the Holmen tester. On the basis of the performed tests, it was concluded that with the increase of percentage content of apple pomace in a mixture with oat bran, moisture content of the densified material increased, which had a considerable impact on the course of the pelleting process and the quality of the obtained pellets. The type of apple pomace added to oat bran has a significant influence on power consumption of the pellet mill and kinetic durability of the obtained pellets.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu granulowania odpadów pochodzenia roślinnego: otrębów owsianych oraz wytłoków jabłkowych. Badania przeprowadzono na prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym z wykorzystaniem matrycy płaskiej o średnicy otworów 8 mm i długości otworów 28 mm, współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających. W trakcie badań określano wpływu zawartości wytłoków jabłkowych (10, 15 i 20%) w mieszaninie z otrębami owsianymi oraz wpływ rodzaju wytłoków (zastosowano wytłoki powstałe przy wytłaczaniu soków klarowanych na zimno, klarowanych na ciepło i soków mętnych) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu. Badania procesu granulowania przeprowadzono przy masowym natężeniu przepływu surowca 150 kgh-1, przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr=170 obr.min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr=0,4 mm. Po 24 godzinach od momentu opuszczenia układu roboczego przez granulat oznaczono jego wytrzymałość kinetyczną z wykorzystaniem testera Holmena. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości procentowej wytłoków jabłkowych w mieszance z otrębami owsianymi wzrastała wilgotność zagęszczanego materiału, co miało istotny wpływ na przebieg procesu granulowania i jakość otrzymanego granulatu. Rodzaj wytłoków jabłkowych dodawany do otrębów owsianych ma istotny wpływ na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
This paper presents a universal prototype testing device for determining the kinetic durability of products of pressure agglomeration (pellets and briquettes). The device presented in the paper is equipped with replaceable test chambers enabling to combine Pfost's and Holmen's methods for the determination of kinetic durability of pellets, and a method for the determination of kinetic durability of briquettes. Equipping the device with an air blower and perforated chamber walls increases aggressiveness and allows an outlet for crushed particles from the chamber. The presented device will allow to perform tests that would make it possible to determine relationships between density and strength parameters of briquettes and pellets.
PL
W pracy przedstawiono uniwersalne prototypowe urządzenie badawcze do określania wytrzymałości kinetycznej produktów ciśnieniowej aglomeracji (granulatu i brykietów). Przedstawione w pracy urządzenie posiada wymienne komory testujące, co pozwala na połączeniu metody Pfosta i Holmena do określania wytrzymałości kinetycznej granulatu oraz metody określania wytrzymałości kinetycznej brykietu. Zastosowanie nadmuchu powietrza i perforowanych ścianek komór w urządzeniu zwiększa agresywność i pozwala wyprowadzić rozkruszone cząstki z komory. Przedstawione urządzenie pozwoli na prowadzenie badań pozwalających ustalenie zależności pomiędzy gęstością a parametrami wytrzymałościowymi brykietów i granulatu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych odpadów otrębów owsianych i wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania otrębów owsianych przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm i długości 47 mm. Badania właściwe procesu zagęszczania przeprowadzono w układzie roboczym granulatora typu P-300 z układem płaska matryca–rolki zagęszczające. W badaniach tych określono energochłonność procesu granulowania oraz jakość uzyskanego granulatu (gęstość i wytrzymałość kinetyczną). Oznaczanie wytrzymałości kinetycznej granulatu otrzymanego w układzie roboczym granulatora wykonano zgodnie z Polskimi Normami metodą Holmena. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że dodatek wycierki ziemniaczanej do otrębów owsianych spowodował zwiększenie podatności mieszanki na zagęszczanie i obniżenie zapotrzebowania granulatora na moc. Dodatek wycierki do ok. 20% pozwala na uzyskanie granulatu o wysokiej jakość stanowiącego pełnowartościowe paliwo stałe.
EN
The paper presents the results of the investigations of densification process of the plant wastes mixture of oat bran and potato pulp. The preliminary investigations of densification oat bran were conducted on the SS-3 stand, with an “open densification chamber-densification piston” working system, using the open chamber of diameter 8 mm and length lo=47 mm. The proper investigations of densification process were conducted in the working system of a P-300 pellet mill with the ‘flat matrix–densification rolls’ tool-in-use system. The tests determined the energy consumption of the pelletisation process and the quality (density and kinetic durability) of the obtained pellets. The kinetic durability of the pellets obtained in the working system of the pelletizer was determined with the Holmen’s method in accordance with Polish Standard. The results of the conducted investigations affirmed that the addition of potato pulp to oat bran had caused the growth of the susceptibility of the mixture and the lowering of the energy consumption of the pelletizer. The approx 20% addition of the potato pulp let on obtainment of the high quality pellets which is making up the balanced solid fuel.
6
Content available remote Mechanizm procesu brykietowania pasz w układzie roboczym z płaską matrycą
PL
W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy. Prędkość przetłaczania ma istotny wpływ na gęstość brykietu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości brykietu.
EN
Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion height forced by rolls during one second (forcing speed) was tested The forcing speed revealed a significant influence on briquette density. Long residence time of material portion forced by rolls in the matrix opening hole caused the increase of briquette density.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan wpływu czynników techniczno-technologicznych procesu granulowania pasz na jakość uzyskanego produktu. Badania przeprowadzono w skali technicznej na stanowisku badawczym SS-2, którego podstawowym elementem jest granulator z pierścieniowym układem roboczym. Oznaczanie gęstości odbywało się z wykorzystaniem wagi METTLER TOLEDO XS, zaś badania wytrzymałości kinetycznej granulatu wykonano metodą Pfosta zgodnie z Polskimi Normami. W trakcie badań uzyskano gęstość granulatu w przedziale 1187-1254 kg/m3. Wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu charakteryzuje liniowy wzrost wraz ze wzrostem jego gęstości.
EN
The paper presents the results of the investigations into the influence of technical and technological factors of the fodders granulating process on the quality of obtained product. The tests were carried out in a technical scale on a SS-2 test stand whose basic component is a pellet mill with a ring working system. Density of the pellets was measured with METTLER TOLEDO scale and kinetic durability of the pellets was determined with the Pfost's method in accordance with Polish Standard. The density of pellets measured during the investigations was in the range 1187-1254 kg/m3. The linear increase with the augmentation of his density characterizes kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań granulowania pasz - zależności gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego granulatu w otworze matrycy od wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości przetłaczania). Badania zrealizowano na autorskich stanowiskach badawczych SB-3, SB-12. Wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkość wtłaczania) ma istotny wpływ na gęstości granulatu. Dłuższy czas przebywania w otworze matrycy porcji materiału wtłaczanego przez rolki powoduje zwiększenie gęstości granulatu. Należy przyjąć, że wysokość porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości wtłaczania) wynoszącej około 1,6-1,9 mm*s-1 zapewnia dobrą jakość granulatu, charakteryzowaną jego gęstością i wytrzymałością kinetyczną.
EN
The paper presents the results of the investigations of the fodders pelleting - the dependence of density, kinetic durability, moisture and the dwell time of the moulded pellet in the hole of the matrix on the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pumping). Investigations were carried out on the authors' own research stands SB-3, SB-12. The height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the forcing speed) has the significant influence on the pellets density. Longer dwell time of the portion of the material pressed by rolls in the opening hole of the matrix results in the growth of the pellets density. It should be assumed, that the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pressing) which is 1.6-1.9 mm*s-1 ensures a good quality of pellets characterized by their density and kinetic durability.
PL
Celem pracy było określenie wpływu warunków prowadzenia procesu kondycjonowania surowców strączkowych (groch i łubin) na właściwości fizyczne granulatu. Porównano kondycjonowanie parowe z kondycjonowaniem z dodatkiem wody. Wykazano, iż niezależnie od zastosowanej metody kondycjonowania, otrzymany granulat charakteryzował się wysoką wytrzymałością kinetyczną (PDI > 93%). Wyższe średnie wartości parametru odnotowano w przypadku grochu, gdzie wartość wskaźnika PDI za każdym razem wynosiła co najmniej 94%. Jednocześnie ilość cząstek rozkruszonych w granulacie nie przekraczała 5%. Stwierdzono, iż granulat wytworzony z surowców zawierających duże ilości białka charakteryzuje się twardością przekraczającą 150 Nźcm-1. Największą wartość parametru uzyskano w odniesieniu do łubinu kondycjonowanego "na gorąco" (236 Nźcm-1).
EN
The purpose of the work was to determine the impact of conditions, in which process involving conditioning of leguminous materials (pea and lupine) is carried out, on physical properties of granulate. The paper compares steam conditioning to conditioning with water additive. It was proven that independently of employed conditioning method, obtained granulate was characterised by high kinetic strength (PDI > 93%). Higher mean parameter values were observed in case of pea, where each time PDI index value was minimum 94%. At the same time, the amount of particles crushed in granulate never exceeded 5%. It was observed that granulate produced of components containing large amounts of protein is characterised by hardness exceeding 150 Nźcm-1. Highest parameter value was reached for "hot" conditioned lupine (236 Nźcm-1).
PL
W pracy opisano badania wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych w zależności od temperatury chłodzenia. Badania przeprowadzono na mieszankach granulowanych o składzie m i n, w różnych porach roku. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że wzrost temperatury chłodzenia granulatu po procesie granulowania, spowodował obniżenie wytrzymałości kinetycznej granul.
EN
The paper describes testing of kinetic strength of granulated fodders depending on cooling temperature. Testing was conducted with granulated mixtures, o composition m and n, within various seasons of the year. The experiment indicated that the increase of granulated material cooling temperature upon granulation operation resulted in a decrease of kinetic strength of granules.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zawartości tłuszczu i włókna w materiale paszowym na cechy wytrzymałościowe granulatu. Badaniom poddano mieszaninę pszenicy z rzepakiem o zawartości tłuszczu od 1,92 do 20,8%, mieszaninę pszenicy z lucerną o zawartości włókna od 2,74 do 18,34% oraz mieszankę DKA-Super Grower o zawartości tłuszczu od 0 do 4%. Stwierdzono, iż w przypadku maksymalnej zawartości tłuszczu w materiale paszowym, wytrzymałość kinetyczna granulatu (PDI) przyjmuje minimalną wartość 60% w odniesieniu do mieszaniny pszenicy z rzepakiem i 77% w odniesieniu do mieszanki DKA-Super Grower. Natomiast przy najniższej zawartości lucerny w mieszaninie z pszenicą (2,74% włókna), granulat uzyskuje wytrzymałość kinetyczną na poziomie 97%. Wykazano, iż twardość granulatu zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się udziału tłuszczu w materiale, średnio o 72% w przypadku mieszanki DKA-Super Grower i o 61% w przypadku mieszaniny pszenicy z rzepakiem. Natomiast zwiększanie udziału włókna w przerabianym materiale powoduje zwiększenie się twardości średnio o 95%.
EN
The paper presents results of the studies of the effect of fat and fiber content in the feed material on strength characteristics of the granulated product. The studies covered a mixture of wheat and rape with a fat content from 1,92 to 20,8%, mixture of wheat and lucerne with a fiber content from 2,74 to 18,34% and mixture of DKA-Super Grower with a fat content from 0 to 4%. The studies showed that for maximum fat content in the feed material, the kinetic strength of the granulated product (PDI) reaches a minimum value of 60% in relation to the mixture of wheat and rape and 77% in relation to mixture of DKA-Super Grower. With the lowest content of lucerne in the mixture with wheat (2,74% of fiber), the granulated product reaches a kinetic strength of 97%. The studies revealed that granulated product hardness was decreasing with the increase of fat share in the material, on the average by 72% for DKA-Superb Grower mixture and by 61% for the mixture of wheat and rape. Increasing the share of fiber in the processed material results in increase of hardness - on the average by 95%.
12
Content available Ocena wytrzymałości granulatu paszowego
PL
Praca przedstawia ocenę granulatu paszowego produkowanego przez dwie wytwórnie pasz. Ocena dotyczyła pasz przeznaczonych dla różnych grup zwierząt, o różnym składzie surowcowym, pobieranych za granulatorem i za chłodnicą. W badaniach wyznaczono naprężenia powodujące zniszczenie struktury granul: naprężenia ścinające τ za pomocą twardościomierza Kahla oraz ściskające σ za pomocą penetrometru statycznego sprężynowego. Określono również wytrzymałość kinetyczną granulatu Pdx za pomocą testera rotacyjnego. Z badań wynika, że na wartość badanych właściwości miały wpływ rodzaj pasz, skład surowcowy oraz miejsce pobierania prób.
EN
The work presents the evaluation of granulated fodder manufactured by two fodder producers. The evaluation referred to fodders for various animal groups, of various ingredient composition, samples behind the granulator and behind the cooler. The research allowed for determining tension causing the granule structure destruction: truncating tension τ with Kahl hardness tester and pressing tension σ with static spring penetrometer. The granulated fodder kinetic resistance Pdx was determined with a rotational tester. The conclusion from the research suggests that the type of fodder, ingredient composition and the sampling place influenced the tested features values.
PL
W pracy opisano badania wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych w zależności od składu granulowanych mieszanek. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że pasza granulowana wytwarzana z mieszanki o największej zawartości pszenicy, umożliwiła uzyskanie najlepszych wyników wytrzymałość kinetycznej granul.
EN
This paper describes the tests of granulated feed kinetic strength in relation to granulated mix composition. The experiment proved that granulated feed produced using mix with highest wheat content allowed to obtain the best results of granule kinetic strength.
PL
W pracy dokonano analizy działania modeli neuronowych, które różniły się parametrami tj. liczbą neuronów i liczbą warstw ukrytych. Ocenę jakości działania przeprowadzono w oparciu o wartości uzyskanych błędów względnych i odchylenia standardowego. Do nauczania sieci neuronowych wykorzystano dane, dotyczące zależności pomiędzy średnią średnicą granulowanych cząstek komponentów i temperatury pary wodnej podawanej do kondycjonera granulatora a wytrzymałością kinetyczną granul.
EN
In this work analyses of action of neural model were made. The neural models differed in parameters: number of neurons and the number of hidden layers. The assessment of the quality of action was carried in the support of relative mistakes gotten about value and of standard deviation. Data, concerning the relation was used to teaching neural networks between the average diameter particles of components and the temperature of given steam to conditioner and with kinetic durability of pellets.
PL
Badania własne wykazały, że wzrost stopnia rozdrobnienia granulowanych komponentów mieszanek paszowych oraz wzrost ciśnienia wpływa na polepszenie wyników wytrzymałości kinetycznej paszy granulowanej. Umożliwia to sterowaniem wartości wytrzymałości kinetycznej, bez potrzeby ingerencji w parametry techniczne linii granulowania pasz.
EN
This study has shown that increased pressure of steam and higher degree of feed components’ disintegration enhances the kinetic resistance of granulated fodder.
PL
W pracy opisano modelem matematycznym wpływ stopnia rozdrobnienia komponentów i ciśnienia pary podawanej do kondycjonera na wytrzymałość kinetyczną paszy granulowanej, który to parametr zalicza się do cech określających jakość paszy granulowanej.
EN
By means of a mathematical model the influence the of the disintegration of the constituents and pressure of steam delivered to he conditioner on the kinetic strength of pellets which parameter is considered to be a feature defining the quality of granulated fodder.
PL
Opisano procedurę badania wytrzymałości kinetycznej paszy granulowanej. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu zbadano zależności pomiędzy stopniem rozdrobnienia komponentów paszy sypkiej i ciśnieniem pary podawanej do kondycjonera granulatora na wytrzymałość kinetyczną paszy granulowanej. Na podstawie uzyskanych wyników zbudowano model matematyczny i dziewięć modeli opartych na strukturze sztucznych sieci neuronowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach średnich błędów względnych badanych modeli.
EN
The procedure of testing kinetic strength of the feed pellets was described. On the basis of experiment results the relationship between finesses degree of ground feed components and the pressure of steam supplied to conditioning assembly of granulator, as well as their effect on the kinetic strength of feed pellets, were determined. Obtained results enabled to develop the mathematical model and nine models based on artificial neural networks. The ANN based models were the subjects to teaching according to the Neuronix 2.3 software. The errors arising at net-work teaching were compared with errors attributed to predetermined algorithm. No substantial differences were found between the mean values of relative errors bound to both tested models.
PL
W pracy omówiono wybrane kryteria na podstawie których można dokonać wstępnej oceny jakości paszy granulowanej. Jakość paszy określa się poprzez podanie wytrzymałości kinetycznej, jednorodności długości, wyglądu i występowanie pęknięć. Badania przeprowadzono na paszy granulowanej przeznaczonej dla drobiu. Pozytywne wyniki oceny wytrzymałości kinetycznej uzyskały pasze granulowane produkowane z komponentów o wielkościach cząstek do 0,7 mm. Pasza wyprodukowana z komponentów o najmniejszym stopniu rozdrobnienia uzyskała niedostateczny wynik wytrzymałości kinetycznej i cechowała się dużą ilością pękniętych granul.
EN
The works discusses the selected criteria on the basis of which one can make an initial selection of a granulated fodder quality. The quality of fodder is defined by specifying the kinetic resistance, length uniformity, appearance and the existence of crackings. The research was done on granulated fodder made for poultry. Favourable results of evaluation in the case of kinetic resistance were assigned to granulated fodders manufactured of components of the particle size up to 0.7 mm. Fodder manufactured of components with the least degree of crushing obtained unsatisfactory results of kinetic resistance and revealed a large number of broken granules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.