Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy carriers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wyniki estymacji współczynników elastyczności cenowej oraz dochodowej dla wybranych nośników energii stanowią istotny element zarządzania m.in. przedsiębiorstwem branży energetycznej. A artykule zaprezentowano metodykę estymacji współczynników elastyczności z wykorzystaniem modelu AIDS. Przeprowadzone badania dotyczyły estymacji współczynników elastyczności dla Polski dla paliw płynnych, gazu oraz energii elektrycznej. Wyliczone za pomocą modelu współczynniki elastyczności dochodowej dla paliw płynnych oraz gazu kształtują się na tym samym poziomie i wynoszą 0,842, a dla energii elektrycznej 1,11%. Nieskompensowana elastyczność cenowa popytu na wyróżnione nośniki energii jest mniejsza od jedności, wynosząc odpowiednio -0,76 dla gazu, -0,81 dla energii elektrycznej oraz -0,67 dla paliw płynnych. Otrzymane wyniki pozostają w zgodności co do kierunku z wynikami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, a zaproponowana metoda stwarza możliwość estymacji współczynników elastyczności na potrzeby polskiego sektora energetycznego.
EN
The results of the estimation of price and income elasticity coefficients for energy carriers are an important element of managing of a company in the energy industry. The article presents a methodology for estimation of elasticity coefficients using the AIDS model. The study concerned the estimation of the elasticity coefficients for Poland for liquid fuels, gas and electricity. The income elasticity coefficients for liquid fuels and gas are on the same level, amounting to 0.842, and for electricity - 1.11%. The uncompensated price elasticity of demand for energy carriers is less than one, amounting to -0.76 for gas, -0.81 for electricity and -0.67 for liquid fuels respectively. The results remain in compliance with the estimates presented in the literature, and the proposed method makes it possible to estimate the elasticity coefficients for the needs of the Polish energy sector.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data and emissive indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE), emission of carbon dioxide, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015, has been estimated. The value of this emission totaled 12 535,0 Tg (thous. metric tons). It was 86,9 Gg per 100 ha of utilized agricultural area (UAA) and 877,2 Gg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal - 27,7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels - in total 2% (of that liquid petroleum gas 1,3%), and heat - 1%. Emission of CO2 resulting from the diesel oil consumption in agriculture amounted to 4 906,6 Tg (34,1 Gg·100 ha-1 UAA and 343,4 Gg per 100 farms). The consumption of the diesel oil in agriculture of particular voivodeships in 2015 has been estimated as proportional to the share of these voivodeships in national resources of selected categories of the agricultural land. This consumption amounted from 39 thou metric tons in Silesian Voivodeship to 205 thou metric tons in Mazovia voivodeship in 2015. Based on diesel oil consumption regional distribution, the CO2 emission resulting from its use has been calculated for particular voivodeships. Yearly CO2 emission per unit of UAA amounted from 30,9 Gg·100 ha-1 UAA in Warmia-and Mazury Voivodeship to 35,2 Gg·100 ha-1 UAA in Silesian voivodeship, with the country average 34,1 Gg·100 ha-1 UAA. Yearly CO2 emission per 100 farms amounted from 124,1 Gg per 100 farm in Małopolskie Voivodeship to 958,5 Gg per 100 farm in West Pomeranian Voivodeship, with the country average 343,4 Gg per 100 farm.
PL
Na podstawie danych GUS i wskaźników emisyjnych według Narodowego Centrum Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję dwutlenku węgla spowodowaną bezpośrednim zużyciem energii w polskim rolnictwie w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła 12 535,0 Tg (tys. Ton metrycznych). Było to 86,9 Gg na 100 ha użytków rolnych (UAA) i 877,2 Gg na 100 gospodarstw. Paliwa stałe miały największy udział (46%) w emisji CO2 , w tym węgiel energetyczny - 27,7%, a drewno i torf - 16,7%. Udział paliw ciekłych wyniósł 41%, w tym olej napędowy 39% w emisji CO2. Udział innych nośników energii wyniósł łącznie 13% w emisji CO2 . Energia elektryczna spowodowała 10% całkowitej emisji CO2 wynikającej ze zużycia nośników energii w rolnictwie, paliw gazowych - ogółem 2% (z tego ciekłego gazu naftowego 1,3%), a ciepła - 1%. Emisja CO2 wynikająca ze zużycia oleju napędowego w rolnictwie wyniosła 4 906,6 Tg (34,1 Gg 100 ha-1 UAA i 343,4 Gg na 100 gospodarstw). Zużycie oleju napędowego w rolnictwie poszczególnych województw w 2015 r. Oszacowano jako proporcjonalne do udziału tych województw w zasobach krajowych wybranych kategorii gruntów rolnych. Zużycie to wyniosło od 39 tys. Ton w województwie śląskim do 205 tys. Ton w województwie mazowieckim w 2015 r. Na podstawie regionalnego rozkładu zużycia oleju napędowego wyliczono emisję CO2 wynikającą z jego zużycia dla poszczególnych województw. Roczna emisja CO2 na jednostkę UAA wyniosła od 30,9 Gg 100 ha-1 UAA w województwie warmińsko-mazurskim do 35,2 Gg 100 ha-1 UAA w województwie śląskim, przy średniej krajowej 34,1 Gg 100 ha-1 UAA. Roczna emisja CO2 na 100 gospodarstw wyniosła od 124,1 Gg na 100 gospodarstw w województwie małopolskim do 958,5 Gg na 100 gospodarstw w województwie zachodniopomorskim, przy średniej krajowej 343,4 Gg na 100 gospodarstw.
EN
The purpose of the presented research is to analyse possible methods of thickening of the Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing cyanobacteria using the obtained concentrate as a biomass for the production of energy carriers and biologically valuable substances. Method of cyanobacteria thickening under the action of electric current and in the electric field, as well as the method of coagulation–flocculation and gravity thickening, was experimentally investigated in labscale conditions. Electrical methods didn't show positive results for the Microcystis aeruginosa thickening, despite the reports of their potential efficiency in a number of previous studies. The high efficiency of the method of coagulation– flocculation and gravity thickening of Microcystis aeruginosa suspensions was obtained. The optimum concentrations of industrial polymeric coagulants and flocculants for the thickening of Microcystis aeruginosa suspensions were defined in the range of about 10 ppm for the coagulants and about 1 ppm for the flocculants. Negative effect of the previous cavitational treatment of the diluted suspensions of Microcystis aeruginosa on the effectiveness of the coagulation–flocculation and gravitational thickening was confirmed experimentally. Hydrodynamic cavitation should be recommended to use after the thickening as the next step of processing of concentrated suspensions of Microcystis aeruginosa to achieve maximum extraction of energy carriers and biologically valuable substances.
PL
Celem przedstawionych badań była analiza możliwych metod zagęszczania cyjanobakterii Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing do uzyskania koncentratu biomasy przydatnego do produkcji energii i substancji czynnych biologicznie. W skali laboratoryjnej analizowano metody zagęszczania pod wpływem prądu i pola elektrycznego oraz metody koagulacji– flokulacji i zagęszczania grawitacyjnego. Metody elektryczne nie dały pozytywnych wyników mimo wielu wcześniejszych badań na temat ich potencjalnej efektywności. Dużą efektywność uzyskano natomiast w przypadku metod koagulacji– flokulacji i grawitacyjnego zagęszczania zawiesiny Microcystis aeruginosa. Optymalne stężenie przemysłowych polimerowych koagulantów użytych do zagęszczania ustalono na 10 ppm, a flokulantów – na 1 ppm. Doświadczalnie potwierdzono ujemny wpływ wcześniejszego poddawania rozcieńczonych roztworów Microcystis aeruginosa działaniu kawitacji na skuteczność zagęszczania metodami koagulacji i flokulacji oraz zagęszczania grawitacyjnego. Hydrodynamiczną kawitację zaleca się stosować po zagęszczaniu, jako następny etap w przetwarzaniu zagęszczonej zawiesiny Microcystis aeruginosa do postaci nośnika energii i pozyskania substancji biologicznie czynnych.
PL
Przeprowadzono analizę zmian w latach 2000–2015 wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki rolnicze, zainstalowanej w ich silnikach mocy i emisji gazów cieplarnianych (GHG) na skutek zużycia nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem oleju napędowego. W latach między kolejnymi powszechnymi spisami rolnymi liczbę ciągników szacowano, stosując metodę interpolacji. Emisję GHG w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla obliczono, mnożąc zużycie poszczególnych nośników energii przez odpowiednie wskaźniki emisyjności i wartości współczynników ocieplenia globalnego. Podjęto też próbę określenia współzależności między tymi czynnikami, stosując metodę analizy trendów. W okresie objętym analizą liczba ciągników rolniczych w Polsce zwiększyła się o 10,8%, a łączna moc w nich zainstalowana – o 35,2%. Emisja gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie polskim była w 2015 r o 13,9% mniejsza niż w 2000 r., natomiast na skutek zużycia oleju napędowego – o 7,6% większa. Nie stwierdzono zależności między liczbą i mocą ciągników użytkowanych w rolnictwie a emisją gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie. Istnieje natomiast wpływ liczby i mocy ciągników użytkowanych w rolnictwie na emisję gazów cieplarnianych na skutek zużycia oleju napędowego. Wartości współczynnika dopasowania R2 dla funkcji wielomianowych opisujących te zależności wynoszą odpowiednio 0,81 i 0,76.
EN
An analysis of equipment with tractors and their power changes during the years 2000–2015 and emission of greenhouse gases caused by energy consumption in Polish agriculture with a special regard to Diesel oil as well as an attempt to determine correlations between these factors has been carried out. Number of tractors increased by 10.8% and the power in tractors’ engines – by 35.2% within the analyzed period. Greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption in Polish agriculture was in 2015 by 13.9% lower, and the one caused by Diesel oil consumption – by 7.6% higher. Correlations between the number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption have not been stated. Instead, there are correlations between number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by Diesel oil consumption. Values of polynomial functions coefficient of determination R2 amount to 0.81 and 0.76 relatively.
5
Content available Energy Supply Security Valuation in Industrial Plant
EN
Energy supply security in industrial plant management – as regards the procurement method and reliability of supplies required for production processes – is one of many important issues. The plant size, available financial resources, process complexity, energy carriers types and parameters required by process equipment, requirements for ensuring the security of energy carriers supply – they all matter when choosing a methodology for determining the approach to ensuring energy carriers supplies. The paper presents a concept of an approach to security valuation, including assessment of costs of losses due to interruptions in energy supply. The authors present a proposal of using incurred losses’ details for the evaluation of investment in the development of infrastructure and sources that increase industrial plants’ operational security.
PL
Bezpieczeństwo energetyczne w obszarze zarządzania zakładem przemysłowym – dotyczące sposobu zaopatrywania oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw koniecznych do realizowania procesów produkcyjnych – jest jednym z wielu istotnych zagadnień. Wielkość zakładu, środki finansowe, którymi dysponuje, stopień skomplikowania realizowanych w zakładzie technologii, rodzaj zapotrzebowanych przez urządzenia technologiczne czynników energetycznych i ich parametrów, wymagania dotyczące zapew- nienia bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych – wszystkie one mają znaczenie, gdy wybiera się metodykę określenia sposobów podejścia do zapewnienia dostaw czynników energetycznych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do warto- ściowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Autorzy przedstawili propo- zycję wykorzystania informacji o poziomie ponoszonych strat do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów przemysłowych.
PL
Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw czynników energetycznych celem pokrycia potrzeb, wynikających z zapotrzebowania przez maszyny i urządzenia technologiczne, dotyczą obszarów zaopatrywania zakładu w czynniki energetyczne oraz poziomu wymaganej niezawodności dostaw czynników energetycznych do realizowanych w zakładzie procesów produkcyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję podejścia do wartościowania bezpieczeństwa, w tym oceny kosztów strat z tytułu powstania przerw w dostawie energii. Przedstawiono przykładowe krzywe kosztów strat wyznaczone dla jednego z zakładów przemysłowych. Poza wyznaczeniem tego typu charakterystyk autorzy przedstawili propozycję wykorzystania tych informacji do oceny poziomu inwestowania w rozwój infrastruktury i źródeł zwiększających bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.
EN
Security of energy supply for industrial plant is a key element of its operation and implementation of production processes. An appropriate level of security need to be sufficient to cover needs arising from the demand for machinery and technological equipment. The article presents the method of security evaluation, including the assessment of the cost of economic losses due to occurrence of power interruption. Examples of cost curves of economic losses determined for one of the industrial plants are presented. Besides the appointment of this type of characteristics the authors put forward a proposal to use this information to assess the expected level of investment in infrastructure and resources to increase security of the industrial enterprises. Such analyzes should be performed based on the guidelines for the economic losses interval break time, sensitivity of the implemented technology on the economic losses that may arise during power outages and cost curves of losses due to sudden interruptions in the supply of energy carries.
PL
Oczekiwania mieszkańców krajowych gospodarstw domowych, których w 2015 r. było 13,4 mln, dotyczące poprawy poziomu ich warunków bytowych, wymagają zapewnienia stałych źródeł przychodu i pewnych dostaw tanich nośników energii. Roczne wskaźniki zużycia głównych nośników energii i tempa ich zmiany stosowane są w ocenie bieżącego poziomu życia obywateli i jego prognozach. W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano stosowane nośniki energii, których zużycie w gospodarstwach domowych zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Ponadto ustalono maksymalne względne zmiany zużycia i maksymalne zmiany udziału zużycia oraz okresowe i roczne tempo zmian zużycia tych nośników energii w gospodarstwach domowych na przestrzeni lat 2005-2015.
EN
The expectations of the residents of households, which in Poland was more than 13.4 million in 2015, connected with improvement the standard of their living conditions, require to provide regular revenues and safe supplies of low-cost energy carriers. The annual indicators of the consumption of major energy and their rate of change are used in the assessment of the living standard of people and their forecasts. The used energy carriers, which consumption in households are presented in the global structure of Poland, were analyzed on the basis of the data by Central Statistical Office. In addition, the maximum relative changes of consumption and the maximum changes of consumption share, as well as the periodic and annual rate of changes consumption of selected energy carriers in households over the years 2005-2015 have been determined in article.
PL
Racjonalny i zrównoważony rozwój kraju gwarantuje sektor gospodarki oparty na pewnych dostawach tanich paliw stanowiących nośniki energii pierwotnej. Długoterminowa obserwacja tempa wydobycia i zużycia podstawowych paliw kopalnych stanowi narzędzie wspomagające tworzenie nowych, bądź korektę realizowanych planów polityki energetycznej kraju. W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano stosowane pierwotne nośniki energii nieodnawialnej, których wydobycie i zużycie zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Ponadto ustalono maksymalne wskaźniki wydobycia i zużycia tych nośników energii oraz ich okresowe i roczne tempo zmian na przestrzeni lat 2005-2015.
EN
The rational and sustainable development of the country guarantees sector of economy based on safe supplies of low-cost fuels constituting primary energy carriers. The long-term observation of the rate of production and consumption of primary fuels is a tool for creating new or corrected the country's energy policy plans. The used primary energy carriers of non-renewable energy, which production and consumption are presented in the global structure of Poland, were analyzed on the basis of date by Central Statistical Office. In addition, the maximum relative changes of production and consumption, the maximum changes of production and consumption share, as well as the periodic and annual rate of changes production and consumption of selected energy carriers over the years 2005-2015 have been determined in article.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźnikach emisyjności CO2 według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano emisję tego gazu w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wartość tej emisji wyniosła ogółem 12 535,0 Gg. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 86,9 kg•(100 Ha)-1, a na 100 gospodarstw rolnych – 877,2 kg•(100 gospodarstw)-1. Największy udział w emisji CO2 (46%) miały paliwa stałe, w tym węgiel kamienny energetyczny – 27,7%, a drewno i torf – 16,7%. Udział paliw ciekłych w emisji CO2 wyniósł 41%, w tym oleju napędowego 39%. Udział pozostałych nośników energii w emisji CO2 wyniósł łącznie 13%. Energia elektryczna powodowała 10% ogółu emisji CO2 w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe – łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,3%), a ciepło – 1%.
EN
Based on Central Statistical Office (GUS) data on energy carriers consumption and CO2 emissivity indicators according to the National Center for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE) emission of this gas, caused by direct energy consumption in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission totaled 12 464.6 Gg. It was 86.4 kg per 100 ha of agricultural land and 872.3 kg per 100 farms. Solid fuels had the largest share (46%) in CO2 emission, including steam coal – 27.7%, and wood and peat – 16.7%. The share of liquid fuels amounted to 41%, including Diesel oil 39% in CO2 emission. The share of other energy carriers amounted to a total 13% in CO2 emission. Electricity caused 10% of the total CO2 emission resulting from consumption of energy carriers in agriculture, gaseous fuels – in total 2% (of that liquid petroleum gas 1.3%), and heat – 1%.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźników emisyjności CO2 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wyniosła ona ogółem 11 125 tys. t CO2 e, w tym: dwutlenku węgla 10 521 tys. t, metanu - 546 tys. t, CO2 e, a podtlenku azotu - 58 tys. t CO2 e. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 77 t, a na 100 gospodarstw rolnych - 779 t. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (47%) miały paliwa ciekłe, w tym olej napędowy 44%. Udział paliw stałych w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 38%, w tym węgla kamiennego energetycznego – 35%. Energia elektryczna powodowała 12,2% ogółu emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe - łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,5%), a ciepło - 1%.
EN
Basing on Central Statistical Office (GUS) about the use of energy carriers and of the National Centre for Emission Management (KOBiZE) the emission the level and structure of greenhouse gas (GHG) emission from energy use in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission in total amounted to 11 125 thous. T CO2 e, of that: carbon dioxide 10 521 thous. t, methane - 546 thous. t CO2 e and nitrous oxide - 58 thous. t CO2 e. These emissions per 100 ha of the agricultural land amounted to 77 t, and for 100 farms - 779 t. Liquid fuels had the highest (47%) share of that Diesel oil 44%. The share of solid fuels amounted to 38%, of that hard coal - 35%. Electricity caused 12% of the total greenhouse emissions, gaseous fuels in total - 2% (of that LPG 1.5%), and heat - 1%.
PL
W artykule przedstawiono problem emisji pyłów zawieszonych do atmosfery oraz ich wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie człowieka. Na przykładzie wybranego budynku poddanego termomodernizacji, w którym dokonano poprawy izolacyjności cieplnej przegród oraz wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy, zaprezentowano możliwość obniżenia emisji pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10. Przedstawiono parametry charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji, a także oceniono wpływ działań mających na celu oszczędność energii na stan środowiska zewnętrznego.
EN
The article presents the problem of particulate matter emissions into the atmosphere and their impact on the environment and human health. For the example of thermal modernized building, in which the improvement of thermal insulation of partitions and the exchange of coal boiler to a gas boiler was done, the opportunity to reduce emissions of particulate matter PM 2.5 and PM 10 is presented. The parameters of the energy performance of the building before and after thermal modernization are showed and also the impact of energy saving activities on the state of the environment is assessed.
PL
Na podstawie danych z publikacji OECD/IEA oraz materiałów GUS dokonano analizy zmian cen oleju napędowego i energii elektrycznej w krajach OECD w latach 2005–2013. Cena oleju napędowego, wyrażona w dolarach USA i liczona bez uwzględnienia parytetu siły nabywczej pieniądza była w Polsce w 2013 r. o 11,7% niższa w porównaniu ze średnią z europejskich krajów OECD, lecz o 12,7% wyższa od obliczonej dla całego zbioru 33 krajów tej organizacji. Po uwzględnieniu siły nabywczej cena oleju napędowego w Polsce w całym okresie objętym analizą była wyższa w porównaniu ze średnimi z 33 krajów OECD, jak i z krajów europejskich wchodzących w skład tej organizacji. W 2013 r. różnica ta wyniosła, odpowiednio, 88,0 i 46,5%. W porównaniu z Nową Zelandią, olej napędowy był w Polsce aż o 201,6% droższy, a w porównaniu z Turcją – o 24,8% tańszy. Cena energii elektrycznej, wyrażona w dolarach USA i liczona bez uwzględnienia siły nabywczej, była w Polsce o 22,1% niższa w porównaniu ze średnimi z europejskich krajów OECD, lecz o 12,3% wyższa od średniej z całego zbioru krajów tej organizacji. Po uwzględnieniu siły nabywczej cena energii elektrycznej w Polsce w całym okresie objętym analizą była wyższa w porównaniu ze średnimi z 33 krajów OECD i z krajów europejskich wchodzących w skład tej organizacji. W 2013 r. różnica ta wyniosła, odpowiednio, 95,9 i 36,4%. W porównaniu z Norwegią, cena prądu była w Polsce aż o 246,9% wyższa, natomiast w porównaniu z Niemcami – o 8,0% niższa. W porównaniu ze stanem ze stycznia 2014 r. ceny paliw stałych w Polsce były w grudniu o 2,1–6,7% niższe. Ceny paliw ciekłych zmniejszyły się o 5,3% (gaz ciekły propan-butan – LPG) do 14,2% (olej opałowy). Cena oleju napędowego zmniejszyła się o 10,8%. Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego w ciągu 2014 r. nie zmieniały się, jednak w porównaniu ze stanem z grudnia 2013 r. prąd potaniał o 3,0%, a gaz podrożał o 5,6%.
EN
Based on data published by the OECD/IEA and CSO materials, an analysis was made, concerning price changes of diesel oil and electricity in OECD countries in the years 2005–2013. The price of diesel oil, given in USD and calculated without taking into account the purchasing power parity of currency, was by 11.7% lower in Poland in the year 2013 compared to the average price values for European OECD countries, but at the same time by 12.7% higher than the average price value calculated for the group of all 33 OECD countries. After taking into account the purchasing power, the price of diesel oil in Poland during the whole time period of the analysis was higher in comparison to the average price values from 33 OECD countries, as well as European countries that were a part of the organization. In the year 2013 that difference reached, respectively, 88.0 and 46.5%. In comparison to New Zealand, diesel oil in Poland was even up to 201.6% more expensive, whereas compared to Turkey – 24.8% cheaper. The price of electricity, given in USD and calculated without taking into account the purchasing power, was by 22.1% lower in Poland compared to the average price values for European OECD countries, but at the same time by 12.3% higher than the average price value for all OECD countries combined. After taking into account the purchasing power, the price of electricity in Poland during the whole time period of the analysis was higher compared to the average price values from 33 OECD countries, as well as European countries that were a part of the organization. In the year 2013 that difference reached, respectively, 95.9 and 36.4%. In comparison to Norway, the price of electricity in Poland was even up to 246,9% higher, whereas compared to Germany – 8.0% lower. Compared to their state from January 2014, the prices of solid fuels in Poland were lower by 2.1–6.7% in December. The prices of liquid fuels decreased by 5,3% (liquid petroleum gas – LPG) up to 14.2% (fuel oil). The price of diesel oil decreased by 10.8%. The prices of electricity and natural gas haven’t changed during the year 2014, however compared to their state from December 2013, electricity was 3.0% cheaper, whereas the price of natural gas increased by 5.6%.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę produkcji ciepła z wybranych nośników energii, w tym biomasy. Oszacowano wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza z kotłów małej mocy, wynikającą ze zużycia energii na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzanie wody użytkowej dla domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2. W oparciu o aktualne, uśrednione ceny paliw oszacowano również koszty wytworzenia 1 GJ energii. Stwierdzono, iż w chwili obecnej najdroższym z analizowanych paliw jest olej opałowy (ok. 100zł/GJ), natomiast najtańszym węgiel (ok. 35 zł/GJ).
EN
In this article the problem of heat production from selected energy carriers including biomass was presented. Emissions of air pollutants from low power boilers, resulting from energy consumption for rooms and water heating for a detached house with an area of 100 m2, was estimated. The natural gas proved to be the cleanest fuel from the ecological point of view. Based on current, average fuel prices the cost of producing 1 GJ of energy was also estimated. It was found that from the analyzed fuels a heating of( is the most expensive (approx. 100 PLN / GJ), while a hard coal is the least expensive (approx. 35 PLN/GJ).
PL
Celem artykułu jest wskazanie i upowszechnienie normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią – wymagania i zalecenia użytkowania jako dostępnego, kompleksowego i praktycznego narzędzia zawierającego wytyczne dla przedsiębiorstw logistycznych, pomocne w poprawie ich wyników energetycznych w złożonym, wymagającym i stale zmieniającym się otoczeniu. Zastosowana metoda badawcza to przegląd dostępnej literatury przedmiotu oraz norm branżowych.
EN
The objective of this paper is to identify and disseminate the PN-EN ISO 50001:2012 Energy management systems – requirements and recommendations for use as an accessible, comprehensive and practical tool to provide guidance for logistics companies to help improve their energy performance in a complex, demanding and constantly changing environment. The method used is a review of the available research literature and industry standards.
PL
Na podstawie danych GUS określono trendy zmian cen nośników energii stosowanych w rolnictwie polskim i wyznaczono formuły funkcji opisujących ich zależności od ceny ropy naftowej bądź wzajemne korelacje między niektórymi z nich. W okresie od grudnia 2007 do grudnia 2013 r. w Polsce wzrosły ceny: węgla kamiennego o 48,9%, koksu opałowego o 42,5%, gazu ziemnego o 32,3%, energii elektrycznej o 46,7%, benzyny silnikowej o 21,7%, gazu LPG o 17,0%, oleju napędowego o 38,9%, a oleju opałowego – o 32,3%. W tym samym czasie o 21,6% podrożała ropa naftowa Brent. Istnieje bardzo silna zależność między cenami węgla kamiennego i energii elektrycznej. Opisująca ją funkcja wielomianowa charakteryzuje się współczynnikiem determinacji R2 = 0,93. W Polsce węgiel jest głównym surowcem do produkcji energii elektrycznej. Słabsza jest współzależność między cenami węgla kamiennego i koksu. Współzależność w układzie węgiel kamienny – gaz ziemny jest silniej zaznaczona niż w układzie ropa naftowa – gaz ziemny. W warunkach Polski nie potwierdza się obserwowana na rynkach światowych współzależność między cenami ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest to spowodowane m.in. czynnikami natury politycznej. Polska jest silnie uzależniona od importu gazu z Rosji i płaci za ten gaz cenę wyższą niż kraje zachodnie. Ponadto, zmiany cen gazu ziemnego w Polsce, podobnie jak energii elektrycznej, wymagają urzędowej akceptacji, dlatego występują okresowo i mają charakter skokowy. Zmiany cen objętych analizą nośników energii mają bardziej łagodny charakter niż zmiany ceny ropy naftowej. Cena ropy naftowej reaguje natychmiast na zmiany koniunktury gospodarczej i sytuację polityczną, zwłaszcza w rejonach o bogatych złożach tego surowca. W przypadku nośników energii pochodzących z przerobu ropy naftowej skutki tych zmian są łagodzone istnieniem zapasów u importerów i są przesunięte w czasie, co ma wpływ na siłę odpowiednich współzależności. Dlatego zależność ceny oleju napędowego od ceny ropy naftowej jest słabsza niż między cenami węgla kamiennego i energii elektrycznej.
EN
Based on MSO data there have been set trends in the prices of energy used in Polish agriculture and determined the formulas of functions describing their relationship depending on the price of crude oil or mutual relationship that occur between certain of them. In the period from December 2007 to December 2013 in Poland the fuel prices increased as follows: coal by 48.9%, oil coke by 42.5%, natural gas by 32.3% and electricity by 46.7%, motor gasoline by 21.7%, gas, LPG by 17.0%, diesel by 38.9% and fuel oil – by 32.3%. At the same time Brent crude oil price increased by 21.6%. There is a very strong correlation between the prices of coal and electricity. Polynomial function that describes it is characterized by a coefficient of determination R2 = 0.93. In Poland, coal is the main raw material for the production of electricity. The weaker is the correlation between the prices of coal and coke. Interdependence coal – natural gas is more pronounced than the interdependence oil – natural gas. Under Polish conditions, the correlation between the prices of crude oil and natural gas, observed in the global market, is not confirmed. The above is due, among others, to the political factors. Poland is strongly dependent on gas import from Russia and pays for that gas higher price than the Western countries. In addition, in Poland the changes in natural gas prices, like electricity, require the official approval, so they occur periodically and are jumping. The changes in the prices of energy carriers covered by the analysis are more gentle character than the changes in the price of crude oil. The price of oil responds immediately to changes in economic and political situation, especially in areas with rich deposits of natural gas. In the case of energy derived from oil processing the consequences of these changes are mitigated by the existence of stocks with importers and are staggered in time, which affects the strength of the respective interdependence. Therefore, the relationship between the price of diesel and crude oil prices is weaker than between the prices of coal and electricity.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja warunków stosowania paliw i energii w krajowych systemach logistycznych poprzez analizę zjawisk i procesów zachodzących w sektorze paliwowo-energetycznym. Przyjęto następujące etapy jego realizacji: analiza ograniczeń w produkcji i użytkowaniu nośników energii w Polsce; analiza struktury podmiotowej krajowego sektora paliw i energii w zakresie produkcji, przesyłu i obrotu; analiza zmian wielkości i struktury cen nośników energii w Polsce. Analiza badanych zjawisk i procesów będzie przeprowadzona na podstawie krajowych i międzynarodowych opracowań statystycznych.
17
PL
W pracy zaprezentowano niektóre wyniki studiów nad potrzebami i możliwościami wykorzystania odnawialnych zasobów energii (OZE) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy rolniczej i leśnej. Oszacowano ilościowe energetyczne zużycie poszczególnych rodzajów biomasy i innych nośników energii odnawialnej w 2010 r. i opracowano zaktualizowaną prognozę rozwoju wykorzystania OZE do 2030 r. Stwierdzono, że zasoby biomasy leśnej i rolniczej możliwej do przeznaczenia jej na cele energetyczne są ograniczone. Udział biomasy, wynoszący w 2010 r. 92% łącznego krajowego wykorzystywania OZE, będzie nadal dominujący, chociaż w 2020 r. zmniejszy się do 86%, a w 2030 r. do 76%. Potrzeby energetyczne kraju będą zwiększały się szybciej od możliwości zwiększenia wykorzystania wszystkich rodzajów OZE. Łączny udział OZE w zapotrzebowaniu energetycznym nie przekroczy w 2030 r. 13%, gdy w 2010 r. wynosił ok. 7%. Nie uda się uzyskać w 2020 r. 14%, a w 2030 r. 20% energii z OZE, jak to wynikało z dotychczasowych prognoz i uzgodnień z krajami UE. Krytycznie ustosunkowano się do współspalania biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych. Stwierdzając, że prawie wszystkie OZE są droższe od energii ze źródeł konwencjonalnych, krytycznie oceniono stosowanie preferencyjnych dotacji, dopłat i darowizn, mających zwiększać wykorzystanie OZE. Postulowano rozwój badań podstawowych i rozwojowych na zwiększanie efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej wszystkich rodzajów OZE.
EN
Paper presented some results of study on the needs and possibilities of using renewable resources of energy (RRE) in Poland, with particular regard to agricultural and forest biomass. Quantitative energetic consumption of particular kinds of biomass and other renewable energy carriers in 2010 were estimated and an actualized prognosis of RRE utilization until the year 2030 was elaborated. The study showed that the resources of forest and agricultural biomass, possible to be used for energy purposes, are limited. The share of biomass, reaching in 2010 - 92% of total RRE usage in the country, will be still dominating, however reduced to 86% in 2020, and to 76% in 2030. Energy requirements of the country will grow faster, than the possibilities to increasing utilization of all kinds of the RRE. Total share of the RRE in energy demand in 2030 will not exceed 13%, when in 2010 it reached about 7%. It will not be possible to obtain 14% and 20% share of RRE energy in the years 2020 and 2030, respectively, as it was expected by preceeding prognoses and co-ordinations with the EU countries. Critical was the evaluation of biomass as a comburent with the coal in industrial power stations. It was stated that almost all RRE’s are more expensive, than the energy from conventional sources; hence the critical opinions on applying preferential subsidies, surcharges and donations, aiming at an increase of RRE’s utilization. Further basic and development research works were postulated to increase the economic, energetic and ecological effectiveness of all RRE kinds.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono strukturę zużycia, w przedsiębiorstwie hutniczym mediów energetycznych, m.in. takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy techniczne (argon, azot, tlen), sprężone powietrze, woda oraz para wodna w przedsiębiorstwie hutniczym. Na podstawie aktualnych danych sporządzono wykresy Sankey`a dla wybranych mediów na poszczególne jednostki technologiczne. Interpretacji wyników dokonano w oparciu o wartości zamieszczone w dokumentach referencyjnych.
EN
In his article presented the consumption structure of energy carriers among other thinks such as: an electric energy, a natural gas and a coke-oven gas, technical gases (argone, nitrogen, oxygen), a compressed air, a water, a steam in metallurgical company. Based on a actually date made the Sankey diagrams of the heat expenditure of analyzed energy carriers on the particular technological units. The results interpretation achieved on the basis of values located in references documents.
PL
W artykule podjęto problematykę produkcji ciepła z różnych nośników energii, w tym odpadów pochodzenia roślinnego. Dokonano przeglądu i analizy rynku paliw w Polsce pod kątem ekonomicznym oraz ekologicznym. W oparciu o aktualne ceny paliw oszacowano koszty wytworzenia 1 GJ energii z wybranych nośników. Produkcji ciepła nieodłącznie towarzyszy emisja zanieczyszczeń, dlatego też w artykule obok aspektu ekonomicznego poruszono aspekt ekologiczny. Przy pomocy profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN-PRO oszacowano skład chemiczny spalin powstałych ze spalania różnych paliw w odniesieniu do 1 GJ ciepła. Numeryczne obliczenia produktów spalania mogą rzutować na wybór optymalnej, ekologicznej technologii produkcji ciepła dla określonych użytkowników.
EN
In this article collected the problems of heat production from different energy carriers included the plant wastes. The article contained the review and analysis of fuels market in Poland on economic and ecological aspects. In support on current prices of fuels estimated the production costs of 1GJ energy from chosen carriers. The heat production was connected with emission of pollutants. In this article both the economic and ecological aspects per 1 GJ of heat are discussed. The article presents the results of the chemical composition of combustion process received with the help of professional software, namely CHEMKIN - PRO. The numerical calculation of combustion products can influence on the choice of optimal, ecological technology of heat production for definite users.
PL
W opracowaniu ograniczono zakres analizy do dwóch charakterystycznych przemian fazowych, to znaczy wrzenia i skraplania. Brak pełnej odwracalności między tymi przemianami nie pozwala na deterministyczny sposób ich analizy, bowiem ich realizacji towarzyszą, niekiedy jakościowo różne zjawiska. Bez względu na to, czy przemiana fazowa zachodzi w objętości, czy też w przepływie, występowanie stanów niestabilnych tłumaczy się powstawaniem warunków nierównowagi termodynamicznej podczas ich realizacji. Wspólna przyczyna wywołania niestabilności skutkuje bardzo wieloma ich odmianami. Według obecnego stanu wiedzy klasyfikacja typów niestabilności jest bardzo utrudniona, z uwagi na znaczne rozproszenie źródeł bibliograficznych oraz stosowaną terminologię. Podkreślić należy, że zdecydowana większość publikacji w literaturze dotyczy prezentacji wyników badań eksperymentalnych, natomiast od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby publikacji zawierających analizy teoretyczne niestabilności przemian fazowych. Istnieje jednak wiele obszarów, które wymagają dalszych badań.
EN
A principle of operation of some machines and electrical equipment consists in making use of the phase transition of energy media in a thermodynamic cycle. Under the notion of an energy medium we understand both the energy carrier and also the thermodynamic factor being subject to the transitions and taking part in the conversion of energy, being directly or indirectly involved in it. Water, refrigerants, water solutions of salt, etc are rated among energy media. The fact that the phase transitions of energy media occurring in evaporators and condensers of machines and equipment are very 'sensitive' to all the instabilities, both external and internal in character, appearing in the course of operational use could be considered as well-substantiated. In general, the instabilities in a two-phase flow could be divided into two categories. The flow is considered as static stable if the source of instabilities is inseparably tied up with parameters of the steady-state system. Due to the fact, that the instability follows from a change in value of the steady-state system parameters one can expect that it is possible to predict the onset of the instability merely knowing this steady state. The static instability mostly leads to the other working point of this system in a steady state or the periodic oscillations in its behaviour. As an example of static instabilities the instability of the first boiling crisis or a so-called Leddinegg instability could be mentioned. The instability of the first boiling crisis takes place in case of changing the heat-exchange mechanism during the process of boiling in volume. When the heat flux on the heated surface reaches the critical value the bubble boiling is replaced by the film boiling. If the thermal or hydrodynamic reactions, giving the distinct inertial effects, are the main reason for the system instabilities, then the flow is unstable, dependent on so-called dynamic instabilities. Such the instabilities in flow through the two-phase medium of a fluid-gas type could be transferred by means of two mechanisms, i.e. the acoustic waves (pressure instabilities) and the waves of mass flux density change (as an effect of the filling ratio fluctuations). These phenomena are wavy in character, but the velocities of wave propagation are very different. The acoustic waves are marked by high frequencies, whereas the wave oscillations of mass flux density change usually have much lower frequency. The acoustic instabilities result from the pressure-wave propagation in a two-phase flow. The acoustic oscillations may occur during the subcooled boiling and at the developed boiling in flow providing the critical heat flux was reached and the system was converted into the film boiling. According to Ber-gles, the acoustic oscillations may affect the course of flow. An amplitude of the acoustic pressure oscillations may reach the high value, compared the average value of the fluctuation frequency transition in two-phase media. The frequency of oscillations of this type recorded during the experimental investigations was within the scope 10 -10 000 Hz. The wave of the mass flux density change velocity is relatively low, due to the time required for the fluid particle to flow through a coil pipe. Waves of this type are observed mostly in the course of boiling in flow, when a coil pipe is supplied with the fluid heated below the temperature of saturation (subcooled boiling). These oscillations follow directly from the relation between the process of boiling and the properties of a two-phase flow. An instantaneous drop in a flow rate at the intake results in an increase of the specific enthalpy in this region. The higher enthalpy at a part of a subcooled flow leads to a local rise in temperature of the medium. It reduces the value of fluid underheating to the saturation temperature and shifts the initial point of boiling inversely to a flow of the medium. From the onset of boiling in flow, a local filling ratio and a coefficient of vapour dryness in a coil pipe were increasing. A local increase in the vapour dryness and the filling ratio led to the instability in a thickness of a thin film of fluid on a coil pipe wall. It can produce a change in the flow structure from a bubble an annular flow, which consequently causes the flow to be re-accelerated. There is an increase in a local gradient of pressure leading to the further drop in a total pressure during the two-phase flow in a coil pipe. Small fluctuations in a flow rate could be intensified until the specific amplitude of the wave of the mass flux density change was obtained. It has been confirmed by experimental investigations, which reveal the characteristic oscillation features of the wave of the mass flux density change. They pointed out that the oscillations of the wave of the mass flux density change are strongly dependent of changes in a heat flux density, a degree of cross-section reduction at the intake and the outlet of the medium in a coil pipe, a single- and two-phase frictional pressure drop in a coil pipe, super-cooling, a flow rate of the medium and changes in the system pressure.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.