Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Eksploatacja pokładów węgla kamiennego systemem ścianowym napotyka barierę wzrostu wydajności kompleksu ścianowego z uwagi na zagrożenie metanowe oraz klimatyczne. Urządzenia pracujące wyrobiskach eksploatacyjnych wydzielają ciepło do powietrza wpływając na warunki mikroklimatu. Przyczyną generowania ciepła przez urządzenia są straty cieplne oraz rozpraszanie energii w ruchu poprzez tarcie. W niniejszym artykule przedstawiono krótki przegląd literatury oraz metodyki wyznaczania dopływu ciepła do miejsc pracy w rejonie ściany przy uwzględnieniu prędkości urabiania kombajnu ścianowego. Zauważono, że metody określania warunków cieplnych w wyrobiskach podziemnych biorą pod uwagę przeważnie znamionową moc urządzeń. W rzeczywistości wartość strumienia cieplnego zależy także od sposobu obciążenia urządzeń. Na przykładzie wybranego rejonu ściany kopalń „M-W” przedstawiono prognozę zmian temperatury w wyrobiskach eksploatacyjnych przy uwzględnieniu różnego poziomu wydobycia. W badaniach zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na wydzielanie zarówno ciepła jak i metanu z punktu widzenia problemu uzyskania wysokiego wydobycia. W podsumowaniu zawarto wnioski odnoszące się do dalszych badań oraz propozycji zmian w metodzie prognozowania cieplnych warunków pracy.
EN
Coal extraction effi ciency of longwall is limited by the methane and climatic hazards. Mining equipment working in excavation transmit heat to the air and affect microclimate conditions. This article presents short literature review and description of the determination of heat input to the longwall considering the speed of mining longwall shearer. The methods of determination of microclimate conditions in underground excavations take into consideration the rated power of mining equipment. In working environment, the value of the heat flow depends also on methods of mining equipment loading. This article presents forecast of temperature in excavations taking into account extraction in a longwall selected in the mine “M-W”. The research was focused on efficiency limitations caused by heat generation and methane release. Summary of the paper presents conclusions and plans for further researches on evaluation of microclimate conditions.
PL
W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości i wil-gotności powietrza wewnętrznego.
EN
The article presents an indicative assessment of thermal comfort for two different residential buildings. The following indicators were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of long-term measurements of temperature, velocity and humidity of indoor air.
PL
Na bezpieczeństwo i wydajność pracy górników w znaczący sposób wpływają cieplne warunki pracy. Głównym czynnikiem decydującym o poziomie zagrożenia cieplnego jest rosnąca wraz z głębokością temperatura pierwotna skał. Wynikająca z tego wysoka temperatura powietrza w połączeniu ze znaczną wilgotnością negatywnie wpływa na warunki pracy górników w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego oraz rud miedzi. Coraz częściej konieczne jest wprowadzanie skróconego czasu pracy lub stosowanie środków służących poprawie warunków cieplnych w wyrobiskach. W polskim górnictwie obowiązują kryteria prawne regulujące zasady pracy w warunkach zagrożenia cieplnego.
PL
Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN
The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
5
Content available remote Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnym
PL
W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych kombinowaną wentylacją lutniową, w której w pomocniczym lutniociągu zabudowany jest ten typ odpylacza. W formie tabelarycznej przedstawiono wyniki przeprowadzonych w warunkach in situ pomiarów parametrów termodynamicznych przepływającego rozważaną instalacją powietrza. Wykonano analizę statystyczną bezwzględnych i względnych odchyłek wilgotności właściwej oraz wydatku objętościowego powietrza w instalacji odpylającej. Wyznaczono również średni przyrost temperatury powietrza w przedmiotowej instalacji.
EN
In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantities is highly important for the appropriate determination of the distribution of air temperature and humidity in roadway workings ventilated by means of combined air duct ventilation, where in the auxiliary air duct this type of dust collector is installed. The results of measurements of thermodynamic parameters of air flowing through the considered installation conducted under in situ conditions are presented in the tabular form. The statistic analysis of absolute and relative deviatons of the specific humidity as well as volumetric expenditure of air in the dust extracting installation has been performed. Moreover, the average air temperature increase in the installation has been determined.
PL
Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła WMO. Przedstawiono wyniki badań parametrów środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych w budynku tradycyjnym i energooszczędnym, które wykazują zgodność z rezultatami obliczeń emisji ditlenku węgla w warunkach rzeczywistych.
EN
In the paper energy characteristics and consumption indicators for usable final and primary energy have been determined. The results were compared with reference values, i.e. base variant WT, the maximum WM and maximum technically possible to implement with mechanical ventilation and heat recovery WMO. The paper presents also the investigation results of the internal environment in offices for the traditional and energy-efficient buildings which demonstrate compatibility with the results of calculations of carbon dioxide emissions in real conditions.
PL
W monografii przedstawiono badania dotyczące prognozowania przepływów powietrza w pomieszczeniu z wentylacją wyporową. Charakterystyczną cechą takich przepływów, zgodnie z modelem wentylacji wyporowej "filling box with a plume", jest tworzenie się w obrębie pomieszczenia dwóch charakterystycznych stref: dolnej, w której powietrze nawiewane napływa do strug konwekcyjnych, oraz górnej, w której występuje cyrkulacja i mieszanie powietrza. Strefy te rozdzielone są warstwą powietrza o pewnej grubości, charakteryzującej się znacznym przyrostem zarówno temperatury, jak i stężenia zanieczyszczeń. Odległość od podłogi pomieszczenia, na której wydatek strugi konwekcyjnej zrównuje się ze strumieniem powietrza nawiewanego, stanowi zgodną z tym modelem granicę stref. Z praktycznego punktu widzenia, do obliczania wentylacji wyporowej istotna jest możliwość przewidywania wysokości strefy napływu - wysokości tzw. strefy "czystej", która powiązana jest ze strumieniem objętości powietrza wentylacyjnego. Wykorzystanie w tym celu modelu "filling a box with a plume" może stanowić podstawę obliczania wentylacji wyporowej. Dotychczas brak jest metody obliczania wentylacji wyporowej wykorzystującej bezpośrednio wspomniany model. W pracy dokonano przeglądu literatury, zwracając szczególną uwagę na problematykę związaną z obliczeniami wentylacji wyporowej oraz poszczególnych czynników warunkujących działanie wentylacji wyporowej, takich jak: źródła ciepła i powiązane z nimi strugi konwekcyjne, strugi powietrza nawiewanego, warunki geometryczne, strumień objętości powietrza wentylacyjnego. Szczególną rolę w działaniu wentylacji wyporowej odgrywają strugi konwekcyjne. Stosowane dotychczas sposoby obliczania strug konwekcyjnych odnoszą się do przypadków przestrzeni swobodnej. Zachodzi więc potrzeba opracowania sposobu obliczania strug konwekcyjnych w warunkach wentylacji wyporowej, tj. w przestrzeni ograniczonej z występującą stratyfikacją termiczną. W pracy przedstawiono wyniki badań strug konwekcyjnych występujących w pomieszczeniach z wentylacją wyporową, oraz zaprezentowano wyniki badań warunków tworzenia się tzw. dwustrefowego przepływu powietrza. Wyniki uzyskane w badaniach pozwoliły na sformułowanie zasad uwzględniania strug konwekcyjnych w obliczeniach wentylacji wyporowej. Zaproponowano metodę obliczania wentylacji wyporowej odnoszącą się do prognozowania wysokości strefy "czystej"- napływu. Zamieszczono wyniki badań potrzebnych dla stosowania proponowanej metody obliczania wentylacji wyporowej. Przeprowadzone badania umożliwiły dalsze rozpoznanie strug konwekcyjnych, które należą do najważniejszych czynników, mających wpływ na przebieg wentylacji pomieszczeń, w których systemem wentylacji jest wentylacja wyporowa. Rozpoznanie to polegało na lepszym poznaniu wchłaniania powietrza do strug konwekcyjnych, które występują w przestrzeni ograniczonej, w otoczeniu ze stratyfikacją temperaturową, w warunkach wentylacji wyporowej. Udowodniono, że wartości współczynników wchłaniania dla strug konwekcyjnych w warunkach wentylacji wyporowej nie różnią się istotnie od wartości tych współczynników dla strug swobodnych oraz że dla obliczania tych strug może być wykorzystywany model strugi nad punktowym źródłem ciepła, pod warunkiem że zostaną do niego wprowadzone eksperymentalnie określone wartości tych współczynników wchłaniania oraz odległości biegunowe. Wykazano, że metoda prognozowania wysokości strefy napływu bazująca na modelu "filling box with a plume" może być stosowana jako metoda inżynierska przy projektowaniu wentylacji wyporowej pomieszczeń. Dla praktycznego stosowania metody prognozowania wysokości strefy napływu można korzystać z prezentowanych w niniejszej pracy wartości współczynników wchłaniania powietrza przez strugę konwekcyjną i odległości biegunowej. Przeprowadzone badania porównawcze rozkładów temperatury powietrza i stężeń zanieczyszczeń z obliczeniami numerycznymi wykazują dość dobrą zgodność w rozkładach temperatury powietrza, natomiast znaczne rozbieżności w rozkładach stężeń zanieczyszczeń.
EN
The monograph presents the research on prediction of air flows in a room with displacement ventilation. What is characteristic according to the 'filling box with a plume' displacement ventilation model, is the forming of two specific zones inside the room: a lower one where the supply air flows into the buoyant plumes and an upper one where air re-circulation and mixing occur. The zones are separated by an air layer (named here as interface) of a certain thickness featured by a significant both temperature and contaminant concentration gradient. The distance from the room floor level at which the buoyant plume flow rate gets equal to the supply air flow rate points out, according to the said model, the position of the interface between the two zones. From a practical point of view it is important for calculating displacement ventilation to be able to predict the height of the lower, supply (so-called 'cleaner') zone that is connected with the ventilation air flow rate. The use of the "filling a box with a plume" model in order to determine this height may be the basis for such calculation. Until now there is a lack of a method for calculating displacement ventilation using this model directly. A literature review was made in the work giving special attention to the problems related to the calculation of displacement ventilation as well as particular factors affecting the displacement ventilation performance such as heat sources and related thermal plumes, supply air jets, geometrical conditions, volumetric ventilation air flow rate. In the functioning of displacement ventilation, a special role is played by buoyant plumes. The methods used hitherto for calculating buoyant plumes concern the cases of free plumes (i.e. those rising in the unlimited, uniform surrounding air). Therefore there is a need for developing a way to calculate buoyant plumes spreading in displacement ventilation circumstances, i.e. in enclosures with thermal stratification taking place. In the work, the results were presented of the experimental tests of buoyant plumes occurring in rooms with displacement ventilation as well as the results of investigating the conditions of the forming of so-called two-zone air flow. The results obtained in the tests enabled rules to be formulated for taking account of the buoyant plumes in displacement ventilation calculations. A method has been proposed to calculate displacement ventilation by predicting the height of the supply, 'cleaner' zone. The results of the tests were put that constitute necessary data for the application of the method proposed. The tests that were carried out allowed the further recognition of buoyancy plumes, which are ones of the most important factors governing the process of ventilating rooms in which a displacement ventilation system is in operation. This recognition consisted in the better understanding of the mechanism of entrainment of room air by the buoyant plums that exist in confined space, in surroundings with temperature stratification, i.e. in displacement ventilation circumstances. It was proved that the air entrainment coefficients values for buoyancy plumes under displacement ventilation conditions do not substantially differ from those for free buoyancy plumes; furthermore, the over-a-point-heat-source-plume model is possible to be used for the calculation of the plumes in question, provided that the experimentally determined values of the air entrainment coefficients and virtual plume origin distance will be introduced to that model. It was demonstrated that the method of predicting the height of the supply zone, being based on the 'filling box with a plume' model, may be used as an engineering method while designing displacement ventilation of rooms. For the practical use of the method of predicting the height of the supply zone, one can take advantage of the presented in this work values of the coefficients of air entrainment by buoyancy plumes and virtual plume origin distance. The studies that were done on the comparison of actual air temperature and contaminant concentration distributions with those derived from numerical calculations show fairly good agreement with regard to air temperature distributions but significant divergence with regard to contaminant concentration distributions.
PL
Omówiono uwarunkowania cieplne wyciskania izotermicznego stopów AlMgSi. Zaprezentowano wyniki badań uzyskanych w próbach przemysłowych wyciskania izotermicznego kształtowników ze stopów AlMgSi o składzie od 0,42 do 0,52% Mg. Wyciskaniem objęto kształtowniki o grubości ścianek od 1,2-1,5 mm, a proces wyciskania izotermicznego był realizowany metodą strefowego nagrzewania wlewka. Na podstawie prób obejmujących wyciskanie izotermiczne ponad 120 wlewków stwierdzono, że w zależności od składu stopu (zawartości Mg) oraz współczynnika wydłużenia w procesie wyciskania, prędkość wypływu metalu z otworu matrycy wynosiła od 17-35 m/min, a własności mechaniczne wyciskanych kształtowników wyrażone przez wytrzymałość na rozciąganie Rm zawarte były w zakresie od 220-260 MPa.
EN
An effect of temperature in the processes of isothermal extruding of the AIMgSi alloys was investigated. Results of industrial tests with isothermal extrusion of profiles from the AlMgSi alloys containing from 0.42 to 0.52% Mg have been presented. Walls of the profiles were 1.2-1.5 mm thick, and the process of isothermal extrusion was conducted by heating subsequent zones of a billet. Based on the tests with isothermal extrusion of over 120 billets it was found that, depending on an alloy composition (Mg content) and elongation factor during extrusion, rate of a metal flow from extrusion die was 17-35 m/min, and the mechanical properties of extruded profiles, expressed in terms of a tensile strength Rm, were within a range of 220-260 MPa.
PL
Praca obejmuje badania teoretyczne i eksperymentalne, dotyczące procesów wytwarzania, badania właściwości cieplnych oraz obciążeń cieplnych elementów maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących niszczących obciążeń cieplnych łopatki modelowej (silnik K15) z nałożoną warstwą Zr2O3 (prowadzone na specjalnym, oryginalnym stanowisku w Instytucie Lotnictwa), omówiono krótko nowe kierunki prac na temat warstw ochronnych z dodatkami molibdenu. Przedstawiono wyniki badań ciepła właściwego dla szeregu ceramik wykonanych z proszków firmowych. Omówiono uzyskane wyniki symulacji numerycznej dla łopatki silnika K15 (z warstwą ceramiki i bez) w warunkach odpowiadających obciążeniom cieplnym (AT = 700 K) i chłodzeniu. Stwierdzono, które elementy łopatki są narażone na największe obciążenia cieplne oraz jakie znaczenie ma wprowadzenie termicznych warstw ochronnych. Wykonano obliczenia obciążeń cieplnych (3D) dla różnych materiałów łopatki (w tym materiału hipotetycznego - przewidywany do wdrożenia w konstrukcjach lotniczych). Wykonano program do badania wnikania fal cieplnych w materiał oraz opracowano kod numeryczny pozwalający na uwzględnienie chłodzenia wewnętrznego realnej łopatki.
EN
This paper presents results of experimental and theorelical inwestigations of plasma spray ing multiliayers barrier coatings applying on machine elements working in extreme thermal and mechanical conditions. Destructive heat loads on the blade of K 15 engine with Zr2O3 layer were tested on the special experimental stand in Instytut Lotnictwa. The idea of the new Thermal--Barriers-Coatings (TBC) with the Iow friction factor was presented. The specific heat of the new metal ceramics was measured by DSC calorimeter. Results of the numerical simulation of the K15 engine blade (with or without ceramic layer) and the internal cooling for the thermal loading deltaT = 700 K were presented. Experimental and numerical results show that TBC give a chance to increase the working fluid temperature because of very high temperature drop at the ceramics layer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.