Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research methodology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia opracowaną metodykę i badania elementów kablobetonowych z wykorzystaniem komplementarnych metod nieniszczących elektromagnetycznej tomografii ultradźwiękowej oraz młoteczkowej. Metodyka ta jest przydatna przede wszystkim w zakresie badania położenia kabli sprężających w elementach kablobetonowych oraz badaniach szczelności wypełnienia kanałów kablowych iniektem cementowym. Jej przydatność dla praktyki została poparta zamieszczonymi w artykule przykładowymi rezultatami badań wielkowymiarowego dźwigara kablobetonowego w budynku trzonolinowym.
EN
The article presents the developed methodology for testing post-tensioned concrete elements using complementary non-destructive electromagnetic, ultrasonic and hammer tomography methods. This methodology is useful primarily in the field of testing the position of prestressing cables in post-tensioned concrete elements and testing the tightness of filling cable channels with cement grout. Its usefulness for practice was supported by the exemplary results of the research of a large-size post-tensioned concrete girder in a trefoil building, presented in the article.
EN
The conduct of research on advanced tribological systems in order to determine the best solutions in terms of the durability and reliability of technical objects containing these systems requires a multifaceted and comprehensive approach due to the complexity of tribological processes occurring during operation. Observation of these processes is complicated and limited due to the inaccessibility of the friction zone. Therefore, progress in improving tribological characteristics is mainly determined by developing laboratory test methods. From the point of view of describing the tribological properties of the surface layer, the geometric structure of the surface (shape, waviness, roughness and surface defects), the structure of the physicochemical zones (microstructure, mechanical properties, physicochemical properties), and the ability to properly interact with the lubricant should be taken into account. Studies of advanced tribological systems should therefore include two complementary test methods, i.e., friction wear tests and surface layer tests (as manufactured and as operated). This paper presents a concept for research on advanced tribological systems and a justification for conducting complementary research on these systems, referring to selected examples (processing tools, joint implants, and dental implants). The research results are examples which illustrate the essence of conducting complementary research.
PL
Prowadzenie badań zaawansowanych systemów tribologicznych w celu określenia najlepszych rozwiązań pod względem trwałości i niezawodności obiektów technicznych zawierających te systemy wymaga wielowątkowego i kompleksowego podejścia ze względu na złożoność procesów tribologicznych zachodzących podczas eksploatacji. Obserwacja tych procesów jest skomplikowana oraz ograniczona z uwagi na niedostępność strefy tarcia. Dlatego postęp w poprawianiu charakterystyk tribologicznych determinowany jest głównie przez rozwój metod badań laboratoryjnych. Z punktu widzenia opisu właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej należy brać pod uwagę zarówno strukturę geometryczną powierzchni (kształt, falistość, chropowatość i wady powierzchni), strukturę fizykochemicznych stref (mikrostruktura, właściwości mechaniczne, właściwości fizykochemiczne)oraz zdolność do właściwej interakcji ze środkiem smarowym. Badania zaawansowanych systemów tribologicznych powinny zatem obejmować dwie komplementarne metody badawcze, tj. badania tarciowo-zużyciowe oraz badania warstwy wierzchniej (wytworzonej i eksploatowanej). W pracy przedstawiono koncepcję badań zaawansowanych systemów tribologicznych oraz zasadność prowadzenia komplementarnych badań tych systemów, odnosząc się do wybranych przykładów (narzędzia obróbcze, implanty stawów, implanty stomatologiczne). Wyniki badań stanowią przykłady pokazujące istotę prowadzenia badań komplementarnych.
EN
The methodology of surface topography research plays a key role in identifying and describing the wear mechanism, including the tribological wear traces. In the published literature, wear traces are most often described based on the surface morphology created in the operation process (microscopic image – optical microscope OM, scanning electron microscope SEM, atomic force microscope AFM); less frequently used are 2D profile description (contact or non-contact profilometer) or 3D topography (profilometer, confocal microscope, interference microscope, focus variation microscope). Each method of testing the worn surface has its own characteristics and purposefulness of use. The combination of different methods enables a comprehensive assessment of the surface topography created in the operation process and the characterisation of tribological wear traces.This work presents the main issues in the range of research methodology of the surface topography created in the operation process (operated/worn surface topography) – the purpose of research, research programme, research methods and tools, analysis of research results (quantitative – parametric and qualitative – non parametric). The research methodology of the surface topography and tribological wear traces is presented on selected examples. The method of conducting a comprehensive analysis, including all elements – surface morphology, 2D profile analysis and 3D topographic analysis – is discussed.
PL
Metodyka badań topografii powierzchni odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i opisie mechanizmów zużycia, w tym śladów zużycia tribologicznego. W publikowanych pracach najczęściej identyfikacja śladów zużycia przeprowadzana jest na podstawie morfologii powierzchni eksploatowanej (obraz mikroskopowy – mikroskop optyczny OM, skaningowy mikroskop elektronowy SEM, mikroskop sił atomowych AFM), rzadziej stosowane są opisy profilu 2D (profilometr stykowy lub bezstykowy) czy topografii 3D (mikroskop konfokalny, mikroskop interferencyjny, mikroskop różnicowania ogniskowego). Każda z metod badań powierzchni eksploatowanej ma swoją charakterystykę oraz celowość zastosowania. Połączenie różnych metod umożliwia kompleksową ocenę powierzchni eksploatowanej oraz charakterystykę śladów zużycia tribologicznego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia w zakresie metodyki badań powierzchni eksploatowanej – cel badań, program badań, metody i narzędzia badawcze, analiza wyników badań (ilościowa – parametryczna oraz jakościowa – nieparametryczna). Metodykę badań powierzchni eksploatowanej i śladów zużycia tribologicznego zaprezentowano na wybranych przykładach. Omówiono sposób przeprowadzenia kompleksowej analizy, obejmującej wszystkie elementy – morfologię powierzchni, analizę profilową 2D oraz analizę topograficzną 3D.
EN
This paper presents the basics of the Digital Image Correlation System, its algorithm of operation, methods of data recording and implementation. In addition, the paper characterises in detail the standard bench instrumentation necessary for the implementation of this type of measurement. The paper also describes the procedure of sample preparation and classifies the main methods of applying a marker to the surface of the sample. The article highlights the main advantages of the system and the main difficulties associated with its operation, and indicates the important parameters affecting the quality of the measurement. The paper shows a wide range of applications of Digital Image Correlation (DIC) and the possibilities of cooperation with other measurement systems as well as extended versions of the system, such as Digital Volumetric Correlation. The article also outlines further directions for the development of the DIC research methodology including, among others, extending the temperature range in which the method can be applied, as well as increasing the speed of camera image recording. Such modifications will allow the image correlation method to be used for research where it has not yet been possible.
PL
W pracy przedstawiono podstawy systemu cyfrowej korelacji obrazów, algorytm działania, metody rejestracji danych oraz implementacji. Ponadto w pracy szczegółowo scharakteryzowano standardowe oprzyrządowanie stanowiskowe niezbędne do realizacji tego typu pomiarów. W pracy opisano również procedurę przygotowania próbki oraz sklasyfikowano główne metody nanoszenia znacznika na powierzchnię próbki. Artykuł podkreśla główne zalety systemu, główne trudności związane z jego działaniem oraz wskazuje istotne parametry wpływające na jakość pomiaru. Manuskrypt pokazuje szeroki zakres zastosowań cyfrowej korelacji obrazu (DIC) oraz możliwości współpracy z innymi systemami pomiarowymi, a także rozszerzone wersje systemu, takie jak cyfrowa korelacja wolumetryczna. W pracy nakreślono również dalsze kierunki rozwoju metodologii badań DIC, w tym m.in. rozszerzenie zakresu temperatur, w których metoda może być stosowana, jak również zwiększenie szybkości rejestracji obrazu z kamer. Takie modyfikacje pozwolą na wykorzystanie metody korelacji obrazów do badań, w których zastosowanie DIC nie było dotychczas możliwe.
5
Content available Factors affecting the quality of research processes
EN
Purpose: The aim of the article was to determine main factors that would influence the quality of a research process, as an element that supplements currently used methodology-related approaches. Design/methodology/approach: Following the fulfilment of the objective, the research was carried out with the help of a questionnaire addressed to the theoreticians of management sciences (401 representatives) being a target group. Moreover, in order to measure the factors determining the quality in management sciences, eight factors determining the quality of the research process were identified on the basis of the conducted factor analysis, which were subsequently described. Findings: On the basis of the factor analysis, eight factors determining the quality of the research process were identified, i.e.: - Practical application and purposefulness. - Influence of diverse research problems on the process. - Influence of a researcher on the research process. - Unique character of a scientific discipline. - Importance of observations. - Completeness of the process. - Process assistance type. - Need for triangulation and universalism. Research limitations/implications: The conclusions of the analysis concerning the methodology of conducting the research process indicate a lack of empirical approach to the problem of the quality of the research process, where as a result of the transformations taking place over the years in the methods of management, it is difficult to choose one single method allowing to conduct a full and thorough diagnosis of the problem already at the stage of defining the research problem. Therefore, the research undertaken in the article aims to identify factors influencing the quality of the research process as an element complementary to the existing methodological approaches. Practical implications: The management methodology is constantly being extended with new methods characterized by different cognitive and practical efficiency. The constant growth of diagnostic instruments is primarily conditioned by changes in the environment, and is also related to the need to use increasingly sophisticated and effective tools. Social implications: The conclusions of the analysis concerning the methodology of conducting the research process are reflections on the transformations that have taken place over the years in the management methods, that allow exploring the state of the organization. Originality/value: Depending on the subject matter the researcher has undertaken in his or her scientific work, some of these factors do not necessarily have to be reflected and diminish its importance in science and practice. These factors are determinants that allow assessing the quality of the conducted research process. The notion of the quality of the research process in management sciences is understood as the possibility of verifying the degree of realization and coherence of the goals of the work with the research problem and conclusions described in it.
6
Content available remote Wybrane aspekty badań irenologiczno-polemologicznych
PL
Irenologia i polemologia wzbudza wiele kontrowersji w aspekcie użyteczności wyników badań, ponieważ nie dostrzega się wprost ich zastosowania w rzeczywistości społecznej. Wyniki badań irenologiczno-polemologicznych nie przynoszą wprost rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania społeczeństw, jednakże mogą wpływać na zmiany mentalnościowe ludzi i być stosowane do doskonalenia funkcjonowania społeczeństw i bytów politycznych w koegzystencji z różnymi systemami politycznymi, społecznymi i kulturowymi. Uogólniony przedmiot badań irenologiczno-polemologicznych postrzegany jest jako przeciwieństwa, jednakże pokój i wojnę możemy również postrzegać jako cykle egzystencji bytów społecznych i politycznych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie założeń poznawczych irenologii i polemologii w formie studium badań nad pokojem i konfliktami zbrojnymi w aspekcie możliwości wykorzystania wyników badań do kształtowania życia społeczeństw i państw w koegzystencji. W procesie badań sformułowano problem badawczy: W jakim zakresie uzyskane wyniki z badań w ramach studium na pokojem i konfliktami zbrojnymi mogą być użyteczne w rzeczywistości społecznej? Założeniem sformułowanego problemu badawczego było utrzymywanie właściwego kierunku rozważań, ponieważ jego rozstrzygalność jest nieosiągalna. W procesie badań zastosowano strategię badań jakościowych definiowaną jako serię napięć, sprzeczności i wahań, skupiając się na wyjaśnieniu istoty problemu poprzez zidentyfikowanie przedmiotu poznania oraz użyteczności wyników badań. W procesie badań stosowano również metodę badania treści wybranej literatury przedmiotu, polegającej na koherentnym stosowaniu operacji rozumowania (analizy, syntezy, porównania, abstrahowania, uogólniania, wnioskowania) oraz strategii myślenia redukcyjnego, taksonomicznego, heurystycznego, konstruktywnego. W procesie poznania kierowano się krytycznym myśleniem o wynikach badań i przyjęto założenie, że: konieczne jest krytyczne postrzeganie dotychczasowych założeń metodologicznych stosowanych rozdzielnie w badań nad pokojem i konfliktami zbrojnymi; konieczne jest stosowanie analiz i porównań przypadków odchyleń od powszechnie postrzeganych założeń badawczych, w których głównie w strategiach ilościowych i empirycznych istnieje możliwość jednoznacznej rozstrzygalności, jednakże w strategiach jakościowych nie jest to możliwe, co powoduje, że wynik badań jest niepewny; nie jest możliwe jednoznaczne zweryfikowanie hipotez w procesie badań jakościowych, jednakże uzyskany wynik pozwala refleksyjnie odnosić się do badanej rzeczywistości; stwierdzenie wpływu wiedzy irenologiczno-polemologicznej na globalne zmiany w myśleniu i stosowaniu założeń koegzystencji społecznej, politycznej i cywilizacyjnej jest niemożliwe, ale można takie tendencje obserwować w decyzjach poszczególnych ludzi, jeżeli zdeklarują, że ich myślenie posiada źródła w wiedzy irenologiczno-polemologicznej; wiedzę irenologiczno-polemologiczą możemy postrzegać jako ideę myślenia o otaczającej nas rzeczywistości.
EN
Irenology and polemology raise a lot of controversy in terms of research results. From the point of view of social reality, their usefulness is not directly perceived. The results of irenological and polemological research do not directly bring organizational solutions for the functioning of societies. However, the results of irenological and polemological research influence changes in people’s mentality and can be used to improve the functioning of societies and political beings in coexistence with various political, social, and cultural systems. As a general subject of irenological and polemological research, it is perceived as opposites, however, we can also perceive peace and war as the cycles of existence of social and political beings. The aim of this article is to present the cognitive assumptions of irenology and polemology in the form of a study of peace and armed conflicts in the aspect of the possibility of using research results to shape the life of societies and states in coexistence. In the research process, a research problem was formulated: to what extent can the results obtained from research on peace and armed conflicts be useful in social reality? The assumption of the formulated research problem was to maintain the right direction of considerations because its decidability is unattainable. In the research process, a qualitative research strategy was used, defined as a series of tensions, contradictions, and fluctuations, focusing on explaining the essence of the problem by identifying the subject of cognition and the usefulness of the research results. In the research process, the method of researching the content of the selected subject literature was used, consisting in the coherent application of the operation of reasoning (analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, inference) and the strategy of reductive, taxonomic, heuristic, constructive thinking. The cognition process was guided by critical thinking about the research results, and it was assumed that: it is necessary to critically perceive the existing methodological assumptions used separately in research on peace and armed conflicts; it is necessary to use analyzes and comparisons of cases of deviation from commonly perceived research assumptions, in which there is a possibility of unequivocal decidability mainly in quantitative and empirical strategies, but in qualitative strategies it is not possible; it is not possible to unequivocally verify the hypotheses in the process of qualitative research, however, the obtained result allows reflexive reference to the studied reality; finding the impact of irenological-polemological knowledge on global changes in thinking and application of the assumptions of social, political and civilization coexistence is impossible, but such tendencies can be observed in the decisions of individual people if they declare that their thinking attitudes are rooted in irenological-polemological knowledge; irenological and polemological knowledge can be perceived as the idea of thinking about the reality around us.
PL
Stosowanie używek na stanowiskach pracy przez pracowników ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ich nadużywanie uznawane jest za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Celem badań było określenie parametrów ilościowych, dotyczących spożywania używek wśród pracowników budowlanych pracujących na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych. Dane do analizy pozyskano z trzech różnych źródeł: dane statystyczne, dokumentacja powypadkowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach oraz dane ankietowe pozyskane w ramach projektu badawczego.
EN
The use of drugs at the workplace by employees has a significant impact on safety. Their abuse is considered a serious threat to life, health and safety. The aim of the research was to determine the quantitative parameters related to the consumption of drugs among construction workers at workplaces with the use of scaffolding. The data for the analysis was obtained from three different sources: statistical data, post-accident documentation of people injured in accidents at work on scaffolding and survey data obtained as part of the research project.
8
Content available Methodology for Testing a Joint Cartilage
EN
A research method was developed to analyse the tribological properties of cartilage tissue. Based on the literature data and the possibility of obtaining samples of appropriate dimensions, the frequency and amplitude of friction tests were adopted. Based on the previously conducted preliminary tests, other test parameters were proposed, such as the frictional contact load and the number of test runs. It was assumed that the results of the research will be the friction coefficient and the wear intensity of the tribological system. According to the developed method, a series of verification tests was carried out in which the friction contact was lubricated in various ways with the selected lubricants. The results of tests of animal cartilage in non lubricated contact were used as the reference basis for all the tested associations. The friction tests showed good method resolution and satisfactory repeatability. In the case of wear characteristics, a greater scatter of test results was observed. It is probably related to the varied geometrical structure of the cartilage surface as well as the elastic properties of the bone on which the tissue was placed. The correctness of the obtained results and a relatively good resolution of the tribological test method were found.
PL
Opracowano metodę badań w zakresie analizy właściwości tribologicznych tkanki chrzęstnej. W oparciu o dane literaturowe i możliwości pozyskania próbek o odpowiednich wymiarach przyjęto częstotliwość i amplitudę badań tarciowych. Na podstawie wcześniej prowadzonych badań wstępnych zaproponowano pozostałe parametry badań, takie jak obciążenie styku tarciowego i liczbę cykli biegu badawczego. Przyjęto, że rezultatem badań będą współczynnik tarcia i intensywność zużywania systemu tribologicznego. Zgodnie z opracowaną metodą przeprowadzono serię badań weryfikacyjnych, w których styk tarciowy smarowany był w zróżnicowany sposób wytypowanymi do badań środkami. Jako bazę odniesienia dla wszystkich badanych skojarzeń przyjęto wyniki badań zwierzęcej tkanki chrzęstnej w styku niesmarowanym. Badania tarciowe wykazały dobrą rozdzielczość metody oraz satysfakcjonującą powtarzalność, biorąc pod uwagę charakterystyki tarciowe. W przypadku charakterystyk zużyciowych zaobserwowano większy rozrzut wyników badań. Prawdopodobnie związane jest to ze zróżnicowaną strukturą geometryczną powierzchni tkanki chrzęstnej, jak również z własnościami sprężystymi kości. Stwierdzono poprawność uzyskanych wyników i stosunkowo dobrą rozdzielczość metody badań tribologicznych.
9
Content available Pilot study in the research procedure
EN
Introduction/background: The intent of the paper was to verify the hypothesis: H0 – Pilot study is an integral part of any research process and directs the research process. H1 – Pilot study is not an integral part of any research process and does not direct the research process. Aim of the paper: The aim of the paper is to verify whether a pilot study is an integral part of any research process and whether it directs research processes. Materials and methods: In order to verify the hypothesis, a quantitative survey (questionnaire) was conducted, which was addressed to a group of management science theoreticians (401 representatives). Results and conclusions: The results obtained revealed that: 86% of the surveyed scientists, specialising in management science, believe that pilot studies direct the research process, 88% of all scientists specialising in management science believe that pilot studies have an impact on the course of the research process, 70% of all management scientists believe that pilot studies are an integral part of any research process. Thus, hypothesis H1 was rejected. Of key importance, from the point of view of the development of this science, are the needs to develop principles for the application of the methods that make up the pragmatic methodology, and to disseminate methodological paradigms identified in particular in the approach of the contemporary methodology of management sciences.
PL
W artykule o charakterze przeglądowym zaprezentowano potencjał mikrotomografii komputerowej, która może zostać zastosowana do badań i analiz strukturalnych materiałów drogowych takich jak mieszanki mineralno-asfaltowe. Praca zawiera opis metodologii badania z użyciem mikrotomografu komputerowego przeznaczonego do dokładnych badań materiałowych. Zaprezentowano ocenę strukturalną materiału, analizę porowatości oraz wykorzystanie obrazowania tomograficznego do oceny mechanistyczno-wytrzymałościowego materiału. Na przykładzie nowatorskiej analizy agresji chemicznej wywołanej agresją chlorkową przedstawiono dodatkowe możliwości techniczne urządzenia. Artykuł kończy podsumowanie opisanych zastosowań tej metody badawczej w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych. Wskazano na zalety i możliwości wprowadzenia mikrotomografii do powszechnego użycia w drogowej inżynierii lądowej.
EN
The article shows the potential of computer microtomography that can be used for research and structural analysis of road materials such as asphalt mixtures. The work contains a description of the research methodology using a computer microtomograph on the example of asphalt concrete. The paper discusses the structural assessment of the material, porosity analysis, the use of tomographic imaging to assess the mechanics and strength of the material, and presents a novelty in the form of an analysis of chemical aggression caused by chloride aggression. The article ends with a summary of the applications of this research methodology in relation to asphalt mixtures and indicates the advantages and possibilities of introducing microtomography for widespread use in road engineering.
EN
The study presents a concept of generation of micro-cracks (or cracks) in metal specimens in order to assess their material with respect to the thermal shock resistance. Both the method of conducting the experiment and the criteria of the assessment of the material resistance to the rapid temperature changes are discussed. The schematic diagram of the research stand used for repeated heating and rapid cooling of specimens, constructed in the Foundry Institute of the Częstochowa University of Technology, is presented. The proposed solution enables to maintain constant conditions of the experiment. The tests were held for flat specimens 70 mm long, 20 mm wide, and 5 mm thick, tapered over a distance of 15 mm towards both ends. The specimens were induction heated up to the specified temperature and then, in response to the signal produced by a pyrometer, dipped in the tank containing the cooling medium. The thermal shock resistance of the material can be assessed on the basis of either the total length of the micro-cracks arisen at the tapered parts of a specimen after a specified number of heating-and-cooling cycles, or the number of such cycles prior to the total damage of a specimen, or else the number of thermal cycles prior to generation of the first crack. The study includes an exemplary view of the metal specimen after the thermal shock resistance tests, as well as the illustrative microstructure of the vermicular cast iron which reveals a crack propagating from the edge towards the core of the material.
EN
The article presents original methodology of testing the moisture content of brick walls in buildings. It was developed on the basis of own experience acquired during testing the moisture content in many excessively wet buildings erected in various historical periods. The tests were conducted using different methods, including non-destructive methods. To emphasize the importance of the problem, an overview of the methodology was preceded by a brief presentation of the causes and negative effects of excessive moisture and salinity in brick walls. In addition, the article is illustrated with an example of the effects of moisture content tests carried out according to the developed methodology on a facility from the fourteenth century. According to the author, knowledge of the presented methodology, and its application, should contribute to both the improvement of the quality of conducted research and the credibility of the obtained results.
13
Content available remote Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w Polsce
PL
W artykule dokonano oceny wpływu koniunktury w budownictwie na wielkość produkcji cementu w Polsce. W związku z tym skonstruowano i oszacowano dynamiczny, zgodny model ekonometryczny, w którym procesem objaśnianym była wielkość produkcji cementu. W zbiorze potencjalnych procesów objaśniających znalazły się cztery wybrane wskaźniki opisujące koniunkturę na rynku budowlanym: bieżący portfel zamówień na rynku krajowym, wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych, bieżąca produkcja na rynku krajowym oraz bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wskaźniki te pochodziły z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny metodą tak zwanego „testu koniunkturalnego”, opartego o kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badanie wykazało, że jedynym ważnym czynnikiem przyczynowym, powiązanym z wielkością produkcji cementu, jest wykorzystanie przez przedsiębiorstwa budowlane mocy produkcyjnych. Proces ten okazał się być istotny jako proces bieżący (w okresie t) oraz opóźniony o jeden miesiąc (w okresie t-1).
EN
The article evaluates the impact of the business cycle in the building industry on the volume of cement production in Poland. Therefore, a dynamic congruent econometric model was constructed and estimated, where the volume of cement production was a dependent variable. The set of potential explanatory processes includes four selected indicators describing the economic situation on the building market: the current domestic investment portfolio, the utilization of the production capacity by construction companies, the current domestic production, and the current financial situation of construction companies. These indicators came from surveys conducted by the Central Statistical Office using the so-called "business cycle testing", based on a questionnaire survey. The study showed that the only important causal factor related to the volume of cement production is the use of production capacity by construction companies. This process proved to be significant as the current process (in the time period t) and with a one-month lag (in the time period t-1).
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badania poziomu kultury bezpieczeństwa, która jest przeprowadzana na podstawie autorskiego modelu do analizy obszarów systemu bezpieczeństwa ASSA (ang. Analysis of Safety System Areas). Zaprezentowano model ASSA, autorski kwestionariusz ankiety oraz metody badawcze. Następnie, na podstawie studium przypadku, opisano ścieżkę poszukiwania najsłabszego elementu systemu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the methodology of evaluating occupational safety culture, conducted on the basis of an original ASSA model. What is more, it presents the ASSA model, an original survey questionnaire, and research methods. In its further part, on the basis of a case study, there is a description of the path for searching for the weakest link of labour safety systems at enterprises.
16
Content available Security sciences and their research areas
EN
The specificity of the 21st century filled with economic and social problems, acts of terror as well as armed conflicts downrightly necessitates undertaking the research in the field of security sciences. However, each time defining a subject of scientific research is of the utmost importance in order to systemize research works and mainly concretize interests. Such the aim was chosen by the author of the current article who, while presenting the orientations of individual scientific theoreticians and researchers dealing with security issues, answers the subject matter question: What does constitute the subject of the research in security sciences? The author’s inquiries were preceded by the explanation of the types of security and its scope within individual cases, which includes the essence of national and international security. In the further part of the article the author’s attention was focused on the sphere of methodology in security sciences. The author notices that the subject of research in the security science is of multidimensional character hence explanation, description, analyzing, assessing and forecasting the consequences of ongoing processes and events in the security sphere, together with initiation of activities which serve for ensuring security, require applying the knowledge from various scientific disciplines, domains and fields. In the following part of the article the attempt to define the subject of research in security sciences and drawing the conclusions within that field was undertaken. The author cites the orientations by A. Dawidczyk and T. Jemiolo according to whom the subject of research in security sciences is defined as the threat coming from human surroundings and all the activities aiming at ensuring and maintaining security for a man. The article is summarized by the conclusions where it was determined that in security sciences, the security, its components, ratio, level and relations with respect to the subject of research are studied.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zmniejszenia ilości zgorzeliny powstającej na powierzchni wlewków ciągłych podczas dwóch cykli produkcyjnych stali, a mianowicie ciągłego odlewania i ogrzewania wsadu (wlewków COS) do procesu walcowania. Cel ten starano się osiągnąć poprzez zastosowanie powłoki ceramicznej. Cztery powłoki wykonane z dwóch zawiesin i dwóch zoli kwasu krzemowego nałożono na powierzchnię wlewka stalowego. Powłoki nakładano w temperaturze otoczenia lub na płytki ogrzane do 850°C, następnie powlekane płytki ogrzewano do 1250°C. Pierwsza metoda symulowała warunki procesu obróbki plastycznej, podczas gdy druga – warunki procesu ciągłego odlewania. Określono zwilżalność stali przez zawiesiny i zole kwasu krzemowego w temperaturze pokojowej oraz w 850 i 1250°C za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Badania wykazały, że najlepsze wyniki (najmniejszą grubość zgorzeliny) uzyskano w przypadku zastosowania zawiesiny otrzymanej na bazie sproszkowanego szkła kwarcowego oraz zoli kwasu krzemowego napylonych na zimny wlewek. W przypadku zawiesiny, napylenie jej w temperaturze pokojowej spowodowało, że była ona trwała i nie uległa odspojeniu, jak w przypadku zawiesiny napylonej w 850°C. Z kolei napylenie zoli na zimno, dało w wyniku zdecydowanie cieńszą warstwę zgorzeliny i powłoki.
EN
The paper presents results of investigations into the possibilities to reduce the amount of scale formed on the surface of continuous castings during two steel production cycles, namely continuous casting and heating of the batch (CC ingots) for the rolling process, using ceramic coatings. Four coatings made from two suspensions and two silicic acid sols were applied on the continuous castings surface. The coatings were applied onto the steel plates at ambient temperature, next the coated plates were heated to 1250°C or the coatings were applied onto the plates heated to 850°C. The first method simulated the conditions of the plastic processing process, while the second one – the conditions of the continuous casting process. The wettability of steel by precursors at room temperature as well as at 850°C and 1250°C was measured with a high-temperature microscope produced by Leitz. The investigations have shown that the best results are obtained for cold-spray coatings, in which case cold-spraying of sols resulted in a significantly thinner layer of scale and coating.
PL
W artykule omawiane jest zagadnienie ścieralności przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska ścieralności, jaka zachodzi w przewodach kanalizacyjnych podczas transportu medium, w którym znajdują się cząstki stałe w określonym stężeniu. Przedstawione zostały również czynniki mogące mieć wpływ na intensywność zużycia ściernego. Omówiona została metodyka prowadzenia badań laboratoryjnych ścieralności rur kanalizacyjnych, na różnych stanowiskach badawczych. Artykuł zawiera również studium dotychczasowych badań ścieralności dna przewodów kanalizacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych rur oraz uzyskiwanych wyników. Wskazano na duże rozbieżności wyników ścieralności pochodzących z różnych źródeł, oraz omówiono możliwe przyczyny występowania niezgodności otrzymywanych rezultatów. W artykule zostały przedstawione również zmiany współczynnika bezpieczeństwa betonowych rur kanalizacyjnych na skutek starcia dna, w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
EN
This paper discusses the issue of abrasiveness of sewer pipelines. The basics of theoretical knowledge of the abrasion phenomenon that takes place in sewer pipelines during transport of medium in which solid particles are located in a given concentration are presented. Factors that may affect the intensity of abrasive wear are also presented. The methodology of conducting laboratory research of abrasiveness of pipes at various research stations was discussed. The article also contains a study of the current tests of abrasiveness of the bottom of sewer pipes for various material solutions of pipes and obtained results. The analysis indicates large discrepancies in abrasion results from various sources, and discusses the possible causes of non-compliance of the results obtained. The article also presents the changes in the safety factor of concrete sewer pipes due to abrasion of the bottom, based on static and strength calculations.
EN
A rundown on the 3rd Marine Geomorphology Symposium, held in Gdańsk on 24 November 2018, is presented. Conference presentation covered a wide spectrum of issues in research methods used or geomoprhological mapping of sea floors. Methodology of measurements using state-of-the-art instrumentation was discussed along with data processing methods and geophysical interpretation of seismic monitoring records used as the basis for geological interpretation of data. Also presented were detailed examples of studies conducted on the Baltic Sea as well as on other basins. In addition, the conference provided an opportunity to celebrate the 80th birthday of Professor Sta-nisław Rudowski and the sexagenary of his scholarly career in coastal zone, sea floor, and polar region research.
PL
Przedstawiono sprawozdanie z III Sympozjum Geomorfologii Morskiej, które odbyło się w Gdańsku 24 listopada 2018 r. Podczas konferencji zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień z zakresu metod badawczych dotyczących geomorfologicznego kartowania dna morskiego. Omówiono metodykę prowadzenia pomiarów przy użyciu najnowszej aparatury, obróbki danych oraz geofizycznej interpretacji zapisów sejsmicznych stanowiących podstawę do geologicznych interpretacji danych. Zaprezentowano również szczegółowe przykłady prowadzonych badań zarówno w rejonie Morza Bałtyckiego, jak i w innych akwenach niż Morze Bałtyckie. Konferencja była również okazją do uczczenia jubileuszu osiemdziesięciolecia Profesora Stanisława Rudowskiego, jak również sześćdziesięciolecia Jego pracy naukowej obejmującej badania strefy brzegowej, dna morskiego oraz obszarów polarnych.
PL
Praca dyplomowa musi bazować na podstawowych kanonach metodologicznych. We wstępie pracy obowiązkowo powinna znaleźć się: sytuacja problemowa, dyscyplina wiodąca, cel pracy (ewentualnie hipoteza pracy), przedmiot badań, podmiot badań, zakres czasowy analizy, zakres przestrzenny badań, problemy badawcze, metody badawcze, wykorzystanie literatury przedmiotu, struktura pracy, przydatność opracowania. Standardowe zakończenie pracy ujmować powinno: odniesienie się do celu pracy i hipotezy jeśli została postawiona, wnioski ogólne, wnioski szczegółowe, propozycje i kierunki badań na przyszłość.
EN
A diploma thesis must be based on basic methodological canons. The introduction of the work should include: a problematic situation, a leading discipline, the purpose of the work (or a hypothesis of the work), subject of research, research object, time span of the analysis, spatial extent of research, research problems, research methods, use of literature, structure of work, usefulness of the work. The standard ending of the work should include: reference to the purpose of the work and hypothesis, if any, general conclusions, detailed conclusions, proposals and directions for future research.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.