Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 272

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ukraina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
One of the experiences of the initial stages of the development of the eastern Ukraine conflict was the decision of the authorities in Kyiv to establish the so-called volunteer battalions (BTRO) and, among them, the territorial defense battalions. This article presents synthetically the tasks set for the above military formations. The authors consider which of the BTRO designed capabilities can be useful and effective against an aggressor using hybrid combat methods. They refer primarily to the course of events taking place during the conflict in Eastern Ukraine and the annexation of the Crimean Peninsula. The authors discuss the capabilities of territorial defense subunits of the Armed Forces of Ukraine that can effectively defend against hybrid warfare. While looking to answer the question presented, materials and articles on current Russian war preparation and warfare concepts were analyzed. Attention was primarily paid to their practical application during the ongoing conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea. Subsequently, documents and publications related to the creation and tasks posed to the Territorial Defense Battalions of the Ukrainian Armed Forces were examined. Assumptions concerning their organization and functioning were considered in the context of achieving the designed operational capabilities. The summary presents the conclusions of the compilation of the above work. They concern particularly the concept of territorial application of the discussed military formations, the possibility of their establishing cooperation with regular subunits of the Armed Forces to supplement their ability to perform tasks, as well as issues related to cooperation with local authorities and communities.
PL
Jednym z doświadczeń początkowych faz rozwoju konfliktu na wschodniej Ukrainie była decyzja władz w Kijowie o powołaniu tzw. batalionów ochotniczych (BTRO), a wśród nich batalionów obrony terytorialnej. Niniejszy artykuł przedstawia w sposób syntetyczny zadania stawiane wobec powyższych formacji militarnych. Autorzy rozważają, które z projektowanych zdolności BTRO mogą być przydatne i skuteczne wobec agresora stosującego hybrydowe metody walki. Odwołują się przy tym przede wszystkim do przebiegu wydarzeń mających miejsce w czasie konfliktu we Wschodniej Ukrainie i podczas aneksji półwyspu krymskiego. Autorzy rozważają jakie zdolności pododdziałów obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy mogą być skuteczne w obronie przed hybrydowym sposobem prowadzenia wojny. Szukając odpowiedzi na przedstawione pytanie poddano analizie materiały i artykuły dotyczące aktualnych rosyjskich koncepcji przygotowania i prowadzenia wojny. W szczególności zwrócono uwagę na praktyczne ich zastosowanie podczas trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy i w czasie aneksji Krymu. Następnie zbadano dokumenty i publikacje związane z utworzeniem i zadaniami stawianymi wobec batalionów obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Rozważano założenia dotyczące ich organizacji i funkcjonowania w kontekście możliwości osiągnięcia projektowanych zdolności do działania. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z zestawienia powyższych prac. Odnoszą się one w szczególności do: koncepcji terytorialnego zastosowania omawianych formacji wojskowych, możliwości nawiązania przez nie współdziałania z regularnymi pododdziałami Sił Zbrojnych w celu uzupełnienia ich zdolności do wykonywania zadań, a także do zagadnień związanych ze współpracą z lokalnymi władzami i społecznościami.
PL
W środkowej Ukrainie, zaledwie dwie godziny jazdy od stołecznego Kijowa, znajduje się jeden z najpiękniejszych romantycznych parków Europy – Zofiówka. Dzieło życia Stanisława Szczęsnego Potockiego, pobudowane z miłości do swojej trzeciej żony – Zofii.
EN
The growth of small and medium enterprises (SMEs) is an important prerequisite for the economic development of the country because it creates the lion’s share of jobs in developed economies and is an engine for innovations. SMEs usually do not have significant resources and are affected by changes in the external environment. In recent years, in Ukraine, a transit economy, small and micro-enterprises have been increasingly important in the economic processes. This article examines the effect of macroeconomic factors on the development of small and micro-businesses in Ukraine’s regions, namely the size of the gross regional product, purchasing power of the households, the value of gross exports and imports, income from sales of large enterprises. Using official statistical data, we created a panel-like dataset covering all regions of Ukraine for 2015-2019. We performed longitudinal modeling with fixed effects specification. We found a positive impact of a change in the total income and expenditures of households and a change in the foreign trade indicators and a negative impact of a change in gross regional product and a change in the economic performance of large enterprises on the number of small and micro-enterprises in the region.
PL
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju, ponieważ podmioty te tworzą lwią część miejsc pracy w rozwiniętych gospodarkach i są motorem innowacji. MŚP zazwyczaj nie dysponują znacznymi zasobami i podlegają zmianom pod wpływem otoczenia zewnętrznego. W ostatnich latach na Ukrainie coraz większe znaczenie w procesach gospodarczych mają gospodarka tranzytowa oraz małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa. W artykule zbadano wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw w poszczególnych regionach Ukrainy, a mianowicie wielkość produktu regionalnego brutto, siłę nabywczą gospodarstw domowych, wartość eksportu i importu brutto, dochody ze sprzedaży dużych przedsiębiorstw. Korzystając z oficjalnych danych statystycznych, stworzono panelowy zestaw danych obejmujący wszystkie regiony Ukrainy na lata 2015-2019. Przeprowadzono modelowanie podłużne ze specyfikacją efektów stałych. Stwierdzono pozytywny wpływ zmiany całkowitych dochodów i wydatków gospodarstw domowych oraz zmiany wskaźników handlu zagranicznego oraz negatywny wpływ zmiany produktu regionalnego brutto i zmiany wyników ekonomicznych dużych przedsiębiorstw na liczbę małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw w regionie.
EN
Purpose: The objective of this study is to present historical and cultural heritage as a development asset for local communities in peripheral areas in Western Ukraine. The author analyzes how chosen local communities make attempts to use historical and cultural heritage in order to reestablish local development resources. Design/methodology/approach: In order to achieve the objectives of this paper, the methods of content analysis and virtual ethnography were appointed. The study involved content analysis of secondary data (literature and available reports), ten online semi-structured interviews with local activists, youth workers and workers of the sphere of culture conducted in June 2020 and netnographic study online communities representing chosen research sites. Findings: The question of peripheral areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Analysing the role of cultural and historical heritage in local development in the context of current political, economic and social framework, provides an interesting outlook on the processes of social change and community development. Cultural and historical heritage as an asset contributes both to socio-economic conditions improvement and community building processes. Research limitations/implications: The limited amount of data collected for this study and limited research methods appointment determines the classification of this study as preliminary. The research question is current and the in-depth study of the issues is needed. Nevertheless, findings contribute to research on social change processes. Social implications: The rural - urban development disparities in post-Soviet countries are still remarkable, therefore research focused on analysis of overcoming development divisions contributes to the question of social change processes in former Soviet countries. Originality/value Theoretical and empirical identification of cultural and historical heritage on community development in peripheral areas.
5
Content available remote Analiza bezpieczeństwa Polski ze względu na sąsiedztwo Ukrainy
PL
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo Polski. Przedstawiono w nim pozytywne i negatywne aspekty relacji polsko-ukraińskich, a także zdefiniowano pojęcia z zakresu geopolityki oraz bezpieczeństwa. Opisane zostały stosunki polsko-ukraińskie i pozycje międzynarodowe obu państw. Zwrócono również uwagę na zagrożenia ze strony Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Artykuł kończą wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm.
EN
The purpose of this article is to characterise the influence of the Ukraine’s vicinity on the safety of Poland. The article presents both positive and negative aspects of Polish-Ukrainian relations, as well as defines terms from the scope of geopolitics and safety. The article also describes Polish-Ukrainian relations and international positions of both countries, as well as draws attention to threats from the side of Ukraine and possible ways to counteract them. The article ends with results of a poll that examined the feeling of safety among the students of PWSZ Chełm.
PL
Wraz z procesami odrodzeniowymi, jakie zaszły na Ukrainie po 1991 r. i po uzyskaniu przez nią niepodległości, pojawiły się możliwości odrodzenia kultur mniejszości narodowych. Autorka upublicznia i omawia ukryte wcześniej lub zakazane, a wskutek czego mało znane fakty. Celem niniejszego opracowania było wskazanie obecności dziedzictwa architektów polskich na południowym wschodzie Ukrainy. Kreśląc tło historyczne, autorka prezentuje rys architektoniczny regionu Azowskiego Przeddnieprza. Przykładem budowli z tamtego okresu, której poświęca szczególną uwagę, jest kościół pw. św. Józefa w Dnieprze.
EN
Along with the revival processes that took place in Ukraine after 1991 and after it gained independence, there were opportunities for the revival of national minority cultures. The author publishes and discusses previously hidden or forbidden, and therefore little-known facts. The aim of this study was to indicate the presence of the heritage of Polish architects in the south-east of Ukraine. Drawing the historical background, the author presents an architectural outline of the Azov- Przednieper region. An example of a building from that period, which he devotes special attention to, is the church of st. Joseph in the Dnieper.
EN
The article summarizes and analyses the scientific approaches to the determination and systematization of the positioning parameters of local level territories. The authors determined and systematized the positioning parameters of the amalgamated territorial communities in Ukraine through the prism of sustainable development elements in the conditions of military operations to form the most effective position of a particular community among other administrative-territorial units of the first level. Based on the results of the analysis of the positioning status in Ukraine, the Ukrainian regions were clustered by the number of ATCs that determined the direction of positioning. It is proved that each of the ATC deserves a worthy positioning of its territory in the eyes of the key stakeholders of its development. However, the communities of precisely Donets`k and Luhans`k regions will do just that, since they continue to receive losses from hostilities unfolding nearby.
PL
Artykuł analizuje naukowe podejście do określania i systematyzacji parametrów pozycjonowania terytoriów na poziomie lokalnym. Autorzy określili i usystematyzowali parametry pozycjonowania połączonych społeczności terytorialnych na Ukrainie przez pryzmat elementów zrównoważonego rozwoju w warunkach operacji wojskowych. Celem było stworzenie najbardziej efektywnej pozycji określonej społeczności wśród innych jednostek administracyjno-terytorialnych pierwszego poziomu. Na podstawie wyników analizy statusu pozycjonowania na Ukrainie, regiony ukraińskie zostały zgrupowane według liczby ATC, które określiły kierunek pozycjonowania. Udowodniono, że każdy ATC zasługuje na godne pozycjonowanie swojego terytorium w oczach kluczowych interesariuszy jego rozwoju. Jednakże społeczności w regionach Doniecka i Ługańska dopiero tego dokonają, ponieważ nadal notują straty wynikające z działań wojennych rozgrywających się w pobliżu.
EN
The article analyzes the structure of energy resources, as a result of which the reasons for their irrational use in the Ukrainian economy are revealed. It has been established that during 2014–2018 there was a decrease in demand for traditional types of fuel and energy resources (FER), except for coal. The components of the process of supply and consumption of fuel and energy resources have been formed and detailed, and an integrated approach to their rational use has been developed, which will reduce the loss of energy resources and increase their efficiency. The author’s approach is used in the form of visualized schemes for organizing the process of the rational use of energy resources, which will contribute to the implementation of an effective energy saving policy of the state, ensuring the competitive advantages of domestic enterprises, increasing their competitiveness, improving the economic and energy security of Ukraine. The expediency of constructing deterministic economic models for providing the Ukrainian economy according to different (adaptive and multiplicative) convolutions was substantiated and proved, on the basis of which a forecast and assessment of the energy independence of the Ukrainian economy until 2035, taking into account fuel and energy resources, was proposed. Based on the calculations, it was established that the state of energy independence of Ukraine is insufficient.
PL
W artykule dokonano analizy struktury zasobów energetycznych, w której wyniku ujawniono przyczyny ich nieracjonalnego wykorzystania w ukraińskiej gospodarce. Ustalono, że w latach 2014–2018 nastąpił spadek zapotrzebowania na tradycyjne rodzaje paliw i surowców energetycznych, z wyjątkiem węgla. Elementy składowe procesu zaopatrzenia i zużycia paliw i surowców energetycznych zostały określone w sposób szczegółowy oraz wypracowano zintegrowane podejście do ich racjonalnego wykorzystania, które ograniczy utratę zasobów energetycznych i zwiększy ich efektywność. Autorskie podejście wykorzystywane jest w postaci poglądowych schematów organizacji procesu racjonalnego wykorzystania surowców energetycznych, co przyczyni się do realizacji skutecznej polityki oszczędzania energii w kraju, zapewniając przewagę konkurencyjną rodzimym przedsiębiorstwom poprzez zwiększenie ich atrakcyjności, poprawę bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego Ukrainy. Uzasadniono i udowodniono celowość konstruowania deterministycznych modeli ekonomicznych ukraińskiej gospodarki według różnych (adaptacyjnych i multiplikatywnych) splotów funkcji, na podstawie których przedstawiono prognozę i ocenę niezależności energetycznej ukraińskiej gospodarki do 2035 roku, z uwzględnieniem paliw i zasobów energetycznych. Na podstawie obliczeń ustalono, że stan niezależności energetycznej Ukrainy jest niewystarczający.
EN
In the contemporary world, natural gas is one of the focuses of hybrid wars and is used as a tool of international economic and political pressure to gain appropriate benefits. The long-term pressure of Russia on Ukraine using a combination of military, political, economic, information and energy tools is one of the most striking cases of applying natural gas as a weapon in a hybrid war. Exploring the case of Ukraine, the authors confirmed the hypothesis about the change in the impact of the prices of natural gas on the performance of its industrial consumers during a hybrid war. The study covered three industrial sectors that are major consumers of natural gas – the metallurgy, chemical and pharmaceutical industries. The data of nine key companies of these industries for the period 2006–2019 were analyzed; this period was divided into two parts – before the hybrid war (2006–2013) and during it (2014–2019). The authors identified the heterogeneity of the influence of natural gas prices on the performance of different industrial enterprises. However, since the onset of the hybrid war, all of them have shown a reducing correlation of natural gas prices with all the analyzed performance indicators – operating profitability, material-output ratio, and labor productivity. The study managed to build reliable regression models that allow defining the prices of natural gas for the chemical industry and metallurgy, above which these industries in Ukraine become unprofitable. The defined critical levels have a practical implication since they can be tools for regulating natural gas prices for various industrial sectors.
PL
We współczesnym świecie gaz ziemny jest jednym z narzędzi używanych w wojach hybrydowych i jest wykorzystywany do wywierania międzynarodowej presji gospodarczej i politycznej w celu uzyskania odpowiednich korzyści. Długotrwała presja Rosji na Ukrainę za pomocą kombinacji narzędzi militarnych, politycznych, ekonomicznych, informacyjnych i energetycznych jest jednym z najbardziej uderzających przypadków zastosowania gazu ziemnego jako broni w wojnie hybrydowej. Badając przypadek Ukrainy, autorzy potwierdzili hipotezę o wpływie zmian cen gazu ziemnego na wyniki jego odbiorców przemysłowych podczas wojny hybrydowej. Badanie objęło trzy sektory przemysłu, które są głównymi konsumentami gazu ziemnego – przemysł metalurgiczny, chemiczny i farmaceutyczny. Przeanalizowano dane dziewięciu kluczowych firm z tych branż za lata 2006–2019; okres ten został podzielony na dwie części – przed wojną hybrydową (2006–2013) i w jej trakcie (2014–2019). Autorzy zidentyfikowali niejednorodność wpływu cen gazu ziemnego na funkcjonowanie różnych przedsiębiorstw przemysłowych. Jednak od początku wojny hybrydowej wszystkie one wykazywały zmniejszającą się korelację cen gazu ziemnego ze wszystkimi analizowanymi wskaźnikami efektywności – rentownością operacyjną, relacją materiałów do produkcji oraz wydajnością pracy. W badaniu udało się zbudować wiarygodne modele regresji, które pozwalają określić ceny gazu ziemnego dla przemysłu chemicznego i hutniczego, powyżej których te branże na Ukrainie stają się nierentowne. Zdefiniowane progi mają praktyczne znaczenie, ponieważ mogą być narzędziami regulacji cen gazu ziemnego dla różnych sektorów przemysłu.
EN
As recent studies showed, the post-communist countries have relatively the highest level of energy poverty in Europe. The poorest of them still are not explored. So, the authors decided to study this problem for Ukraine as one of the largest and poorest post-communist countries in Europe. This Eastern European country experienced a number of challenges before the pandemic, including a war with Russia in the east of the country, high external debt, high energy intensity and low added value of the economy. The purpose of this study is to measure how deep the energy poverty problem in Ukraine is and how it changed during the COVID-19 pandemic. Applying selected quantitative and financial indicators, the authors showed the problem of energy poverty in Ukraine remained acute at the beginning of 2020, especially in terms of heating. Moreover, its level in Ukraine was three times higher than the average level for the all the EU countries. Furthermore, in 2020, during the pandemic, there were drastic increasing arrears of households on utility bills that meant a new leap of energy poverty in Ukraine. This study did not search for the causes of the identified leap in energy poverty, which apparently connected with the global and local economic and social consequences of the pandemic. However, it revealed the depth of this problem and the lower impact of the nature factor (air temperature) on energy poverty during and after the COVID-19 pandemic. Further research is required to identify the underlying drivers and develop possible solutions to this problem in Ukraine and other European countries suffering from high energy poverty.
PL
Jak pokazały ostatnie badania, kraje postkomunistyczne mają relatywnie wysoki poziom ubóstwa energetycznego w Europie. Te kraje nadal nie są badane. Dlatego autorzy postanowili zbadać ów problem na przykładzie Ukrainy, jako jednego z największych i najbiedniejszych krajów postkomunistycznych w Europie. Ten wschodnioeuropejski kraj doświadczył wielu wyzwań przed pandemią, w tym wojny z Rosją na wschodzie kraju, wysokiego zadłużenia zagranicznego, dużej energochłonności i niskiej wartości dodanej gospodarki. Celem badania jest zmierzenie, jak głęboki jest problem ubóstwa energetycznego na Ukrainie i jak zmienił się podczas pandemii COVID-19. Posługując się wybranymi wskaźnikami ilościowymi i finansowymi, autorzy wykazali, że problem ubóstwa energetycznego na Ukrainie na początku 2020 r. był problemem dotkliwym, zwłaszcza w zakresie ogrzewania. Jego poziom na Ukrainie był trzykrotnie wyższy niż średni poziom dla wszystkich krajów UE. Co więcej, w 2020 r. podczas pandemii drastycznie narastały zaległości gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za media, co oznaczało nowy skok ubóstwa energetycznego na Ukrainie. W niniejszym opracowaniu nie poszukiwano przyczyn zidentyfikowanego wzrostu ubóstwa energetycznego, który najwyraźniej wiązał się z globalnymi i lokalnymi ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami pandemii. Ujawniło ono jednak głębię problemu i udowodniło, że wpływ czynnika przyrodniczego (temperatury powietrza) na ubóstwo energetyczne w trakcie i po pandemii COVID-19 nie był zbyt istotny. Konieczne są dalsze badania w celu zidentyfikowania przyczyn i opracowania możliwych rozwiązań tego problemu na Ukrainie i w innych krajach europejskich dotkniętych wysokim ubóstwem energetycznym.
EN
The construction industry of Ukraine has a number of problems and barriers that hinder its development. The main problems affecting Ukraine are corruption, high level of opacity, inefficient use of resources and inefficient process management. Moreover, ineffective design and construction management reduce labor productivity and leads to reworks. Unfortunately, in Ukrainian construction industry most cases of rework have been accepted as a part of construction activities. Rework is one of the main factors in the growth of total costs and the excess of the schedule for the construction project. The problem of rework costs is important and needs to be studied more to alleviate these overruns in the future. However, rework data are usually quite difficult to obtain and most studies have been conducted in developed countries. It can be assumed that there is a greater probability of reworks and rework costs in developing countries than in the developed ones. Thus, the purpose of this article was to determine and systematize reworks factors, quantify amount of direct rework costs, determine the relationship between actual project costs, project duration variation and rework costs.
PL
Przemysł budowlany Ukrainy ma wiele problemów i barier, które utrudniają jego rozwój. Główne problemy dotykające Ukrainę to korupcja, nieefektywne wykorzystanie zasobów i zarządzanie procesami, które również przyczyniają się do zmniejszenia wydajności pracy i potrzeby prowadzenia robot naprawczych. Niestety, w Ukrainie na rynku budowlanym istnieje przyzwolenie na powstawanie dodatkowych prac w trakcie lub po zakończeniu prac nad danym przedsięwzięciem. Roboty naprawcze są jednym z głównych czynników wzrostu całkowitych kosztów i przekroczeń harmonogramów projektów budowlanych. Problem kosztów robót naprawczych jest bardzo istotny i należy go bardziej zbadać, aby móc zapanować nad tymi kosztami w przyszłości. Na podstawie publikowanych danych przyjmuje się, że średnia wartość kosztów tych robót wynoszą ok. 11 % pierwotnej wartości zamówienia. Jednakże, dostęp do danych dotyczących prac naprawczych jest ograniczony, a większość badań na ten temat przeprowadzono w krajach rozwiniętych. Można założyć, że istnieje większe prawdopodobieństwo przeróbek i kosztów przeróbek w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych ze względu na braki regulacji lub respektowania przepisów. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było określenie i usystematyzowanie czynników związanych z robotami naprawczymi, ilościowe określenie bezpośrednich kosztów tych robot, określenie związku między rzeczywistymi kosztami projektu, zmiennością czasu trwania projektu i kosztami robot naprawczych. W badaniu przeanalizowano osiem projektów budowlanych zrealizowanych w okresie od 2012 do 2017 roku na Ukrainie. Czynniki robot naprawczych zostały podzielone na cztery następujące grupy: rozbieżność w dokumentach prowadząca do bezpośrednich kolizji; błędy i pominięcia na etapie projektowania; błędy i pominięcia na etapie budowy; słaba / niewystarczająca współpraca między uczestnikami projektu. Następnie, Autorzy obliczyli wartości czynników kosztów robot naprawczych w każdym z ośmiu projektów i ich średnią wartość. Najwyższą średnią wartością wynoszącą 46% charakteryzował się czynnik „Rozbieżność w dokumentach prowadzących do bezpośrednich kolizji”. Ponadto, był on na pierwszym miejscu w rankingu dla sześciu z ośmiu analizowanych projektów. Drugim najważniejszym czynnikiem był „Błędy i pominięcia na etapie projektowania”, którego wartość była na poziomie 22%. Na trzecim miejscu przy osiągnieciu 17% znalazł się czynnik „Słaba / niewystarczająca współpraca między uczestnikami projektu”. W większości inwestycji, czynniki te były bardzo ważne i miały zasadnicze znaczenie dla generowania kosztów robót naprawczych. Natomiast, czynnik „Błędy i pominięcia na etapie budowy” miał średnią wartość 15%. Ponadto, w celu sprawdzenia istnienia powiazań między czynnikami, obliczono współczynnik korelacji Pearsona R dla par „Koszty robót naprawczych -> Rzeczywiste koszty projektu” oraz „Koszty robót naprawczych -> Zmienność czasu trwania projektu”, który wyniósł odpowiednio 0,86 i 0,90. Wartości współczynników wskazują, że siła związku między czynnikami jest wysoka zgodnie ze skalą Chaddocka. Można zatem stwierdzić, że w przedsięwzięciach budowlanych w Ukrainie istnieje wpływ kosztów robót naprawczych na zmianę kosztów projektu i czas jego trwania. Obliczona przez nas średnia wartość kosztów robót naprawczych jest ogólnym wskaźnikiem, który wskazuje na poziom tych kosztów dla konkretnego zestawu projektów i nie może być wskaźnikiem dla całej branży. Jednak na podstawie tego wskaźnika można ocenić ewentualny poziom negatywnego wpływu zmian na wyniki projektu budowlanego i prognozować działania mające na celu jego zmniejszenie.
EN
Inconsistency in the approach to the corals included by different authors in the families Tachylasmatidae Grabau, 1928 and Pentaphyllidae Schindewolf, 1942 are discussed in the context of their relationship vs homeomorphy to the Family Plerophyllidae Koker, 1924. Following Schindewolf (1942), the pentaphylloid or cryptophylloid early ontogeny, typical of the former two families, is contrasted with the zaphrentoid ontogeny typical of the latter family. Comprehensive analysis proves the independent taxonomic position of the Suborder Tachylasmatina Fedorowski, 1973. The taxa described herein support this idea. The relationship of the two families: Tachylasmatidae and Pentaphyllidae within the framework of this suborder are suggested. A new genus left in open nomenclature (represented by a single specimen) and three new species, Pentaphyllum sp. nov. 1, ? Pentaphyllum sp. nov. 2 and Gen. et sp. nov. 1 are described from lower Bashkirian deposits.
EN
Purpose: The purpose of the article is to establish the place of Ukraine on the process of European integration and the identification of obstacles to full membership in the European Union. Design/methodology/approach: The methodological and theoretical basis of the article is the fundamental provisions of economic theory, the works of scientists and economists in the field of international economic relations and integration. Findings: The article explores the problems of Ukraine’s integration into the EU. The study analyzed the attitude of Ukrainians towards European integration, identified the main arguments for and against accession to the EU countries, as well as the main internal and external threats of the integration process. It has been determined that in recent years the proportion of the population that has supported Ukraine’s accession to the EU has significantly increased. From the integration into the EU, Ukrainians primarily expect to expand the space of their own capabilities and the country's internal development in accordance with modern world trends. It is concluded that the population considers a high level of corruption in the country, problems in the Donbass and the inefficiency of public administration as the main obstacles to this process. Most residents of Ukraine consider it necessary to implement European reforms, but the consequence of their implementation has identified significant problems in terms of their real social effect. It is determined that Ukraine in some macroeconomic indicators lags significantly behind the EU countries, continues to lose its position in the global ranking of countries in terms of economic competitiveness, and remains one of the poorest countries in Europe. A significant problem for the development of Ukraine is the labor migration of the population and, in particular, the increase in the number of illegal migrants - Ukrainians in Europe. The main achievements in the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU are analyzed and the main threats to the further European integration are identified. It is concluded that Ukraine needs to develop its own “action plan” for the possibility of realizing national interests, taking into account the interests of the parties involved in the integration process. Originality/value: The mood of Ukrainian society, the current position of the state, the main obstacles and priorities that Ukraine faces on the way to the EU have been analysed in detail.
EN
Purpose: The aim of this paper is to discuss the issues of localism and social capital revival as important factors of local and regional development of rural areas in Khmenlytskyi Oblast in Ukraine. The paper shows an anthropological perspective on the processes of social change and overcoming the effects of socialism in the sphere of mentality, attitudes and life orientations local communities. Design/methodology/approach: Presented material refers to the empirical data obtained during fieldwork in the Khmelnytskyi region in 2018. The field study was conducted in three local communities in using ethnographic methods in order to analyze and describe the socio-cultural effects of the political transformation that currently occur in rural areas. The research was based on the practical application of the concept of post-socialism and methodology developed by social anthropologists. Findings: The question of rural areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Local communities in rural areas are characterized by a “long duration”, and therefore are relatively resistant to change. Communism legacy is an obstacle, hindering rebuilding subjectivity in former Soviet countries. Overcoming resentments connected with transition applies mainly to inhabitants of rural areas. The ongoing decentralization stimulates locality and social capital renewal. Research limitations/implications: Rural areas in post-Soviet countries as a research area allow to observe both relics of the past and signs of social change. Conducted research made it possible to indicate the behaviors and attitudes characteristic of the previous system, as well as new practices establishing the foundations of civil society. Studies on rural areas development still require many in-depth qualitative and quantitative research. Social implications: The interest in locality as a social phenomenon and a subject of analysis, has been changing. Return to the concept of locality in social sciences is related to the importance of locality in the process of social change – in that way locality becomes a dynamic and global problem associated with the activities of individuals, groups, institutions, policies and social processes. Originality/value: Theoretical and empirical identification of interdependence between factors of “persistence” and “change” in selected local communities in rural areas in Khmenlytskyi Oblast.
EN
This article concerns the features of the construction of wooden Christian churches in Ukraine. At all times, wooden architecture strongly expressed the regional characteristics of each region and country. Its formation was influenced by climatic factors, historical events and ethnographic features. Given its higher susceptibility to adverse external factors, in comparison to stone architecture, it is necessary to preserve as many wooden churches as possible. On the example of the church of the village of Zarubintsy, we identified the main features of wooden Orthodox churches in the territory of the Kyiv province and described the main restoration techniques applied to wooden architectural monuments.
PL
Artykuł dotyczy typologii konstrukcji drewnianych kościołów chrześcijańskich na Ukrainie. Od dawna architektura drewniana wyrażała regionalne cechy budownictwa poszczególnych regionów każdego kraju. Miały na nią wpływ czynniki klimatyczne, wydarzenia historyczne oraz etnografia. Biorąc pod uwagę większą podatność na niekorzystne czynniki zewnętrzne w porównaniu z architekturą murowaną, ważna jest właściwa konserwacja prowadząca do zachowania jak największej liczby drewnianych kościołów. Na przykładzie kościoła we wsi Zarubintsy zidentyfikowano główne cechy drewnianych cerkwi w obwodzie kijowskim i opisano podstawowe techniki renowacji stosowane podczas konserwacji drewnianych zabytków architektury.
PL
W 2020 r. przypada 90. rocznica powstania elektrowni miejskiej w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie), jednej z najnowocześniejszych elektrowni w ówczesnej południowo-wschodniej II RP. Artykuł prezentuje sylwetki twórców tej elektrowni – Wacława Chowańca, Gabriela Sokolnickiego, Ludwika Ebermana i Leszka Czajkowskiego. Opisano też elektrownię w chwili otwarcia w 1930 r. i jej rozbudowę do 1939 r.
UK
Stattja visvіtljuє prirodnі ta kulturno-іstorichnі osoblivostі planuvalnoї strukturi m. Kiєva ta suchasnijj stan problemi zberezhennja kulturnikh landshaftіv mіsta. U zv’jazku іz strіmkim zrostannjam naselennja ta bagatorіchnoju visotnoju zabudovoju zrosla zagroza vtrati іstorichnogo obrazu Kiєva, jjogo landshaftno-arkhіtekturnikh pam’jatok, v tomu chislі, vіdnesenikh do svіtovoї spadshhini JUNESKO – Sofії Kiїvskoї ta Kiєvo-Pecherskoї Lavri. Planuvalna struktura mіsta povinna rozvivatisja na zasadakh uspadkuvannja ta zberezhennja kulturnogo prostoru, v jakomu tisjacholіttjami spіvіsnujut suchasnіst ta unіkalna prirodna і kulturno-іstorichna spadshhina. Prostorovijj rozvitok mіsta vimagaє naukovo obґruntovanogo landshaftoznavchogo suprovodu na vsіkh etapakh mіstobuduvannja – vіd rozrobki strategії rozvitku do proektuvannja detalnikh planіv prostorovogo rozvitku kozhnogo elementa kulturnogo landshaftu mіsta.
EN
This article highlights the natural and cultural-historical features of the planning structure of Kyiv and the current state of the problem of preservation of the city’s cultural landscapes. Due to rapid population growth and years of high-rise construction the threat of Kyiv losing its historic image, its landscaping and its architectural monuments, including those attributed to the UNESCO World Heritage, such as St. Sophia’s Cathedral and Kyiv-Pechersk Lavra, has increased. The city’s planning structure should be developed based on the inheritance and preservation of the cultural space in which modernity and unique natural and cultural-historical heritage have coexisted for a thousand years. Spatial development of the planning structure and cultural landscapes of the city requires a scientifically grounded landscape approach to their planning at all stages of urban development from setting out a Development Strategy, to designing Detailed Plans for the spatial development of each element of the cultural landscape of the city.
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
EN
The article proves a particular bias in the agricultural land use for assessing the ecological and economic efficiency of only cost indicators. The methodology for evaluating the ecological and economic efficiency of agricultural land use by the energy content of foods is considered. The purpose of the article is to consider the methodology and justification of the practical significance of assessing the environmental and economic efficiency of the agricultural land use by the energy content of products. The article presents the initial ata for correlation-regression analysis on the average performance of agricultural producers of Ukraine to determine the weight of each indicator. We used land statistical collections, National reports on the state of the environment in Ukraine for the period 2012–2018. The analysis was carried out based on the average performance indicators of agricultural producers of Ukraine to determine the weight of factors and leverage on the ecological and economic efficiency of agricultural land use. The output of a unit of land in relative terms through exchange energy is not only a kind of indicator, a criterion for the efficient use of agricultural land but also a criterion for the effectiveness of all production activities of agricultural producers, a particular district, and even regions. The main advantage of the proposed approach is the focus on achieving the ultimate goal of agricultural production, which allows us to recommend it for extended use in assessing the ecological and economic efficiency of agricultural land use.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.