Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of this work is an analysis of contact pressure between crack surfaces and its influence on effective elastic properties of materials with randomly distributed cracks. The finite element method (FEM) and the boundary element methods (BEM) are applied to the numerical analysis of materials, and the results are compared. Three numerical results are presented. The accuracy of contact pressure obtained by numerical solutions is verified for a single inclined crack in an infinite plate subjected to compression by comparison with an analytical solution. The influence of angle between cracks and directions of compressive loading on contact pressure for a branched crack in a rectangular plate is studied. The effective Young moduli and Poisson ratios for a rectangular plate with randomly distributed cracks are computed. The plate contains intersecting cracks which are in contact when the plate is subjected to tension or compression.
EN
The barium titanate material is the most intensively studied perovskite material due to its wide use in the ceramic industry. Barium titanate is also technologically important material owing to its ferroelectric behaviour at and above room temperature. The paper presents an effective implementation of boundary element multiscale method in analyzing of fracture of piezoelectric ceramics. This method can be easily used to get a better understanding of damage mechanism in the ceramic materials in order to improve the constitutive models and to support the future design of those materials. In this method the relation of boundary element method for obtaining traction is presented. The main advantage of boundary element method is the reduction of the dimensionality of the problem. Boundary element method becomes very attractive in cases of numerically complex problems that are computationally expensive.
3
Content available remote Static and dynamic stress intensity factors of branched cracks
EN
The boundary element method (BEM) is applied to analysis of static and dynamic stress intensity factors (SIF) of branched cracks. The numerical solution is obtained by discretization of external boundaries and crack surfaces. The problem of coincident crack boundaries is solved by the dual BEM in which for nodes on crack surfaces simultaneously the displacement and the traction boundary integral equations are applied. The dynamic problem is solved by using the Laplace transform method. Static stress intensity factors (SIF) are computed by the path independent J-integral and dynamic SIF by the crack opening displacement (COD) method. Numerical examples of a single crack and two interacting branched cracks in rectangular plates are presented. The influences of dimensions and shapes of voids in the centers of the branched cracks and the orientations and distances between two interacting cracks on SIF are analyzed.
PL
Zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB) do analizy statycznych i dynamicznych współczynników intensywności naprężeń (WIN) pęknięć rozgałęzionych. Rozwiązanie numeryczne otrzymano w wyniku dyskretyzacji brzegów zewnętrznych tarczy i krawędzi pęknięć. Zastosowano sformułowanie dualne MEB do analizy pokrywających się krawędzi pęknięcia, w którym stosuje się jednocześnie dla węzłów pęknięcia brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Zagadnienie dynamiczne analizowano metodą transformacji Laplace’a. Statyczne współczynniki intensywności naprężeń (WIN) obliczono za pomocą J-całki niezależnej od konturu całkowania, a dynamiczne WIN na podstawie rozwarcia krawędzi pęknięcia. Przedstawiono przykłady numeryczne pojedynczego pęknięcia i dwóch oddziałujących pęknięć rozgałęzionych w tarczach. Badano wpływ wielkości i kształtu pustek w środku pęknięcia rozgałęzionego oraz orientacji i odległości między dwoma pęknięciami na WIN.
EN
The article presents two elements associated with the practice of application of the boundary element method. The first is associated with BEM ability to analyze an open boundary objects and application of infinite boundary elements in the area of mammography. The second element is associated with the damped wall investigations. Wall humidity and moisture represents heterogeneous environment (Functionally Graded Materials) which has to be treated in a special way.
PL
Artykuł prezentuje dwa elementy związane z praktyką stosowania metody elementów brzegowych w zagadnieniach mammografii i środowisk niejednorodnych. Pierwszy związany możliwością analizy obszarów nieograniczonych i zastosowaniem tym celu elementów brzegowych nieskończonych w zagadnieniach mammograficznych. Drugi związany jest z badaniami zawilgoceń murów stanowiących z punktu widzenia obliczeń środowisko niejednorodne.
5
Content available Dynamically loaded branched and intersecting cracks
EN
The boundary element method (BEM) is applied to analysis of statically and dynamically loaded plates with branched and intersecting cracks. The numerical solution is obtained by discretization of external boundaries and crack surfaces using quadratic three-node boundary elements. The problem of coincident crack boundaries is solved by the dual BEM in which for nodes on crack surfaces simultaneously the displacement and the traction boundary integral equations are applied. The dynamic problem is solved by using the Laplace transform method and the solution in the time domain is computed by the Durbin numerical inversion method. The Laplace transform method gives very stable and accurate results and requires small computer memory. Static stress intensity factors (SIF) are computed by the path independent J-integral and dynamic SIF by the crack opening displacement (COD) method. Numerical examples of a branched crack in a rectangular plate and a star-shaped crack in a square plate are presented. Static SIF are compared with available results presented in literature showing good agreement. The maximum dynamic SIF are approximately two times larger than the corresponding static SIF. The influences of angles between branches of the crack and dimensions of the plate for the star-shaped crack on dynamic SIF are analyzed.
PL
Metodę elementów brzegowych (MEB) zastosowano do analizy obciążonych statycznie i dynamicznie tarcz z pęknięciami rozgałęzionymi i przecinającymi się. Rozwiązanie numeryczne otrzymano w wyniku dyskretyzacji brzegów zewnętrznych tarczy i krawędzi pęknięć z zastosowaniem kwadratowych trójwęzłowych elementów brzegowych. Zastosowano sformułowanie duale MEB do analizy pokrywających się krawędzi pęknięcia, w którym stosuje się jednocześnie dla węzłów pęknięcia brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Zagadnienie dynamiczne analizowano metodą transformacji Laplace’a, a rozwiązanie w dziedzinie czasu wyznaczono metodą numerycznej transformacji odwrotnej Durbina. Metoda transformacji Laplace’a pozwala na wyznaczenie stabilnego i dokładnego rozwiązania i wymaga małej pamięci komputerowej. Statyczne współczynniki intensywności naprężeń (WIN) obliczono za pomocą J-całki niezależnej od konturu całkowania, a dynamiczne WIN na podstawie rozwarcia krawędzi pęknięcia. Przedstawiono przykłady numeryczne rozgałęzionego pęknięcia w tarczy prostokątnej i pęknięcia gwiaździstego w tarczy kwadratowej. Statyczne WIN porównano z wynikami dostępnymi w literaturze, wykazując dobrą zgodność rozwiązań. Maksymalne wartości dynamicznych WIN są około dwukrotnie większe niż odpowiednie statyczne WIN. Badano wpływ kąta między pęknięciami rozgałęzionymi i wielkości tarczy z pęknięciem gwiaździstym na dynamiczne WIN.
EN
The paper shows the results of a comparison of simplified models describing a two-dimensional water flow in the example of a water flow through a straight channel sector with a cavern. The following models were tested: the two-dimensional potential flow model, the Stokes model and the Navier-Stokes model. In order to solve the first two, the boundary element method was employed, whereas to solve the Navier-Stokes equations, the open-source code library OpenFOAM was applied. The results of numerical solutions were compared with the results of measurements carried out on a test stand in a hydraulic laboratory. The measurements were taken with an ADV probe (Acoustic Doppler Velocimeter). Finally, differences between the results obtained from the mathematical models and the results of laboratory measurements were analysed.
EN
Nowadays, the finite element method (FEM) – boundary element method (BEM) is used to predict the performance of structural-acoustic problem, i.e. the frequency response analysis, modal analysis. The accuracy of conventional FEM/BEM for structural-acoustic problems strongly depends on the size of the mesh, element quality, etc. As element size gets greater and distortion gets severer, the deviation of high frequency problem is also clear. In order to improve the accuracy of structural-acoustic problem, a smoothed finite-element/boundary-element coupling procedure (SFEM/BEM) is extended to analyze the structural-acoustic problem consisting of a shell structure interacting with the cavity in this paper, in which the SFEM and boundary element method (BEM) models are used to simulate the structure and the fluid, respectively. The governing equations of the structural-acoustic problems are established by coupling the SFEM for the structure and the BEM for the fluid. The solutions of SFEM are often found to be much more accurate than those of the FEM model. Based on its attractive features, it was decided in the present work to extend SFEM further for use in structural-acoustic analysis by coupling it with BEM, the present SFEM/BEM is implemented to predict the vehicle structure-acoustic frequency response analysis, and two numerical experiments results show that the present method can provide more accurate results compared with the standard FEM/BEM using the same mesh. It indicates that the present SFEM/BEM can be widely applied to solving many engineering noise, vibration and harshness (NVH) problems with more accurate solutions.
PL
W pracy przeprowadzono symulację rozkładu temperatury w miejscu połączenia ściany klatki schodowej ze stropem w wariancie z izolacją i bez izolacji w celu określenia ryzyka wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej i określenia zasadności izolacji ścian pomiędzy klatką schodową a lokalem mieszkalnym. Przyjęto różne wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Obliczenia wykonano za pomocą autorskiego programu komputerowego wykorzystującego algorytm MEB do rozwiązania ustalonego procesu przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych.
EN
In the paper, the temperature distribution in staircase wall – floor junction is determined in order to estimate the risk of surface condensation both with the necessity of insulation of staircase wall. The results were achieved for wall with and without insulation and for various conditions of inner temperature and relative humidity. The simulation was performed with the use of authoring program, assigned for solving the steady heat transfer problems in multi-regions.
PL
Przedstawiono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w trzech wariantach: z uwzględnieniem przybliżonych wartości współczynników przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683:2008, z uwzględnieniem wartości z katalogu mostków cieplnych oraz przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu autorskiego programu komputerowego, bazującego na algorytmie metody elementów brzegowych (MEB). Określono wpływ poszczególnych metod na całkowite projektowe straty ciepła w lokalu mieszkalnym.
EN
The results of calculation of design heat load in flat in residential building are presented. Calculation was performed allowing of approximate values of linear thermal transmittance determined with PN-EN ISO 14683:2008, allowing of values from catalogue of thermal bridges and values determined with the use of authoring computer program, basing on boundary element method (BEM) algorithm. The effect of each method on overall design heat loses in flat was determined.
EN
The X3 helicopter is the experimental demonstrator of the H3 compound helicopter concept (High speed Hybrid Helicopter) developed by Airbus Helicopter and intended to operate at cruise speeds of about 113 m/s (220 kt). It is equipped with short fixed wings and two side-mounted propellers. Usually, fixed-wing propellers are sized to optimize the power consumption in cruise flight. In the case of a compound helicopter, some other flight cases such as hover and descent in autorotation also have to be considered. The geometrical criteria to satisfy all flight regimes may be contradicting what implies a compromise and a new approach to the propeller design. This paper presents the different steps of X3 propellers design from novelty theoretical Blade Element Method studies confirmed by CFD, experimental and flight tests.
PL
W wielu zagadnieniach inżynierii środowiska i budownictwa są stosowane przewody prostoosiowe o przekroju wielokąta foremnego, np. w wymiennikach płaszczowo-rurowych o różnych kształtach przekrojów rurek. Głównym parametrem opisującym przekroje wielokąta foremnego jest liczba boków lub wymiar kąta tworzącego wielokąt foremny. Podstawowymi wielkościami fizycznymi, które opisują izotermiczne przepływy w przewodach prostoliniowych, to średnia prędkość w przewodzie oraz naprężenia styczne na ściance przewodu. Głównymi wielkościami bezwymiarowymi opisującymi te przepływy są liczba Reynoldsa, współczynnik tarcia, liczba Poiseuille’a, współczynnik Coriolisa i współczynnik Boussinesqa. W literaturze współczynnik tarcia jest określany jako współczynnik Nikuradsego. Liczba Poiseuille’a jest to rezultat współczynnika tarcia i liczby Reynoldsa. Współczynnik Coriolisa określa stosunek rzeczywistego strumienia energii kinetycznej do strumienia obliczonego z prędkości średniej, natomiast współczynnik Boussinesqa koryguje pęd. W pracy wyznaczono zależności liczby Poiseuille’a, współczynnika Coriolisa i współczynnika Boussinesqa przy przepływie laminarnym w przewodach o przekroju wielokąta foremnego całkowicie wypełnionych płynem w zależności od liczby boków tworzących przekrój przewodu foremnego. Liczbę Poiseuille’a przybliżono funkcją wymierną, natomiast współczynnik Coriolisa i współczynnik Boussinesqa – funkcją potęgową. Symulacje wyznaczania pól prędkości przeprowadzono za pomocą autorskiego programu komputerowego napisanego w języku Fortran, w którym zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB). MEB nie wymaga budowy pracochłonnych i przestrzennych siatek jak to ma miejsce w klasycznych metodach obszarowych. Rezultaty obliczeń MEB zostały porównane ze znanymi wynikami obliczeń w literaturze.
EN
For the fully developed laminar flow in a regular polygonal ducts are used in a lot of problems in environmental engineering and civil engineering. The regular polygon is a polygon that is equiangular (all angles are equal in measure) and equilateral (all sides have the same length). Fluid average axial velocity and wall shear stress are two important physical quantities. The principal dimensionless group are described by a Reynolds number, friction factor, Poiseuille number, kinetic energy correction factor (Coriolis factor) and momentum flux correction factor (Boussinesq factor). The friction factor definitions is in common use in the literature Nikuradse: friction factor. The Poiseuille number is the product of a friction factor and the Reynolds number.In this paper presented the solutions of Poiseuille number, Coriolis coefficient, Boussinesq coefficient driven unidirectional laminar flow in regular polygonal ducts using the application of the boundary element method (BEM). Rational functions are used to approximate Poiseuille number and power function to approximate Coriolis coefficient and Boussinesq coefficient. Boundary element not required 3D mesh, alternative mesh methods require discretizing the whole of the solution domain. The BEM results of calculations dimensionless groups of unidirectional flow through regular polygonal ducts are compared with numeric solutions in the literature. The computer program was written in Fortran programming languages.
12
EN
The analysis of electroconductive field nearby thin highly conductive bodies is considered in this paper. The model uses the boundary element method (BEM), but it simplifies the analysis by using a limiting version of the boundary integral equation. The model can be used in the analysis of current density distribution in electrolyte nearby thin electrodes or metallic sheets.
PL
W artykule rozpatruje się sposób analizy pola przepływowego w pobliżu cienkich dobrze przewodzących warstw. Model wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB), ale upraszcza analizę poprzez zastosowanie granicznej postaci równania całkowo-brzegowego. Można go zastosować na przykład do analizy rozkładu gęstości prądu w elektrolicie w otoczeniu cienkich elektrod lub blach.
PL
W artykule opisano możliwości wybranych programów komputerowych, w kontekście ich zastosowania w obliczeniach izolatorów (rozkłady potencjału i natężenia pola), zwłaszcza izolatorów zanieczyszczonych. Tematyka badań i analizy pracy izolatorów w zanieczyszczonych warunkach nie jest tematyką nową, ale ciągle jest aktualna. Zanieczyszczone środowisko, w którym pracuje izolator ma wpływ na jego pracę, na zmniejszenie jego wytrzymałości. Występujące na powierzchniach wysokonapięciowych izolatorów napowietrznych nierównomierne warstwy zabrudzeniowe stwarzają problemy eksploatacyjne. Badania prowadzone są na rzeczywistych izolatorach w ich normalnych warunkach pracy, a także w laboratoriach. Prowadzone są również badania symulacyjne za pomocą programów komputerowych, których algorytmy obliczeniowe oparte są na metodzie elementów skończonych (MES) oraz na metodzie elementów brzegowych (MEB). Metody te znajdują się w grupie metod, które znalazły najszersze zastosowania, spośród tzw. metod komputerowych stosowanych w badaniach zjawisk fizycznych. W artykule opisano przykłady różnych podejść w modelowaniu warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora.
EN
The paper presents abilities of selected computer programs in the context of applying them to calculations of insulators (distribution of the potential and the field intensity), especially of polluted insulators. The subject matter of examination and work analysis of insulators under polluted conditions is not a new subject matter but it is still important. The polluted environment, in which insulator operates affects its work and reduces its durability. Uneven contamination layers which are found on the surface of high voltage insulators cause actual problems during their work. Examinations are conducted on real insulators under their normal working conditions, as well as in research laboratories. Simulation examinations are also conducted based on computer programs, of which computational algorithms are based on the finite element method (FEM) and on the method of boundary elements (BEM). These methods are in a group of methods of widest applications, out of the so-called computer methods applied to the research on physical phenomena. The paper describes examples of different attempts in the modeling of a contamination layer on the surface of an insulator. Also, chosen findings of simulation tests performed by the author are presented (distribution of the potential and the field intensity) received, among others, for the insulator covered with the contamination layer. There are given some examples of modelling a contamination layer as a constant layer, evenly spread along the insulator surface, and as a discontinuous layer being found in fragments of insulator sheds. The contamination layer is described by the thickness in mm and the electrical conductivity in S/m.
PL
Komputerowe wspomaganie obliczeń polega na zastosowaniu oprogramowania do symulacji modeli określonych obiektów i urządzeń, i późniejszej analizy ich zachowania w zadanych warunkach, odpowiadających warunkom pracy rzeczywistego urządzenia w konkretnym środowisku. Obliczenia te przeprowadza się nie tylko w celu oceny działania urządzeń w normalnych (ale także i w zmieniających się) warunkach pracy, lecz również w celach optymalizacyjnych (np. w celu poprawy konstrukcji ze względu na określone aspekty wytrzymałościowe). W artykule opisano zalety i wady symulacji komputerowych, przedstawiono metody badania zjawisk fizycznych (np. rozkładu pola w rozważanym obszarze), przedstawiono założenia przyjmowane podczas symulacji komputerowych, stosowanych w obliczeniach izolatorów. Od poprawności przyjęcia tych założeń zależy w dużym stopniu jakość, wiarygodność otrzymanych wyników.
EN
Computer assisted calculations consists in applying software for the simulation of models of certain devices and later analysing their behavior under given conditions corresponding to real working conditions in a specific environment. These calculations are carried out not only to assess the functioning of devices under normal (and also in changing) working conditions, but also to optimize (e.g. for the purpose of improving in terms of certain strength aspects). The advantages and disadvantages of computer simulations are described in the paper. Examination methods of physical phenomena (e.g. electric field distribution in considered area) and assumptions adopted during computer simulations applied to calculations of insulators are also presented. The fundamental assumptions taken in calculations made with the help of computers comprise, among others, the following: assuming certain accuracy of the analysis of the tested model, determining the grade of "condensation" of the network applied to the analysed area (example of fig. 2), setting the right size of area which surrounds the examined model (examples of Fig. 3) and establishing appropriate boarder conditions (e.g. Neumann, Dirichleta). Apart from that one should try to consider possibly all the details resulting from the very model itself, that is e.g. precisely copied shape of the model of the tested object and materials from which it is made. It depends on the correctness of making the above mentioned assumptions whether we receive, as a result of computer simulations, results reliable enough to predict with great certainty the appearance of specific phenomena on the actual objects.
EN
This paper focuses on a possibility of using an approximate computational model in the analysis of the magnetic field around a current lines enclosed in a thin conductive shield. The model uses the boundary element method (BEM), but the field in the shield is expressed with an approximate expression due to small thickness of the shield. This reduces the computational effort and avoids evaluating the nearly-singular integrals. (Przybliżona analiza harmonicznego pola magnetycznego przewodów z prądem w cienkościennej osłonie za pomocą MEB).
PL
Rozpatruje się możliwość zastosowania przybliżonego modelu obliczeniowego do analizy pola magnetycznego przewodów z prądem umieszczonych wewnątrz cienkościennej przewodzącej osłony. W tym celu wykorzystuje się metodę elementów brzegowych (MEB), lecz ze względu na założenie o małej grubości osłony pole wewnątrz niej wyraża się teoretyczną zależnością przybliżoną. Pozwala to zmniejszyć nakład obliczeń, a także uniknąć ewaluacji całek prawie osobliwych.
EN
This paper presents a computational model for time-harmonic magnetic field analysis in a configuration of any number of long parallel conductors carrying currents or exposed to an externally applied transverse magnetic field. The model is based on the Boundary Element Method (BEM) and implemented in Mathematica by effective use of its built-in functions and algorithms. The cross-sections of the conductors can have any shapes, with or without holes. In addition, it is possible to add any number of filamentary currents. The model allows finding magnetic field at a given point, powers transmitted across the boundaries of the wires, and the matrix of self and mutual impedances of the considered set of wires. Examples of its use are presented.
PL
W pracy przedstawiono model obliczeniowy dla pola EM w dowolnym układzie długich równoległych przewodów wiodących prądy sinusoidalne lub poddanych działaniu zewnętrznego poprzecznego pola magnetycznego. Model wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB) i jest zaimplementowany w Mathematice, co pozwala na efektywne wykorzystanie wielu wbudowanych w nią funkcji i algorytmów. Przewody mogą mieć dowolne przekroje poprzeczne, pełne lub wydrążone. Można także dodać dowolną liczbę przewodów nieskończenie cienkich. Model pozwala na obliczanie pola magnetycznego w dowolnym punkcie, mocy wnikającej do obszarów przewodzących oraz macierzy impedancji własnych i wzajemnych. Zaprezentowano przykłady jego zastosowania.
EN
Analysis of electromagnetic field of filamentary parallel wires with time-harmonic currents enclosed with a thin conductive shield is considered in this paper. The model uses the boundary element method (BEM), but the thin shell is treated specially by using an approximate quasi-analytical solution. Such an approach allows avoiding some numerical troubles connected with the small thickness of the layer, and leads to a system of equations with fewer unknowns when compared to the conventional BEM. Numerical tests confirm its usability in the considered class of problems.
PL
Praca dotyczy analizy harmonicznego pola magnetycznego od długich, równoległych, cienkich przewodów umieszczonych w cienkościennej przewodzącej osłonie. Zaproponowany model wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB), ale pole w cienkiej osłonie modelowane jest w sposób przybliżony za pomocą zależności półanalitycznej. Takie podejście pozwala uniknąć pewnych kłopotów numerycznych związanych z małą grubością warstwy, a ponadto prowadzi to układu równań z mniejszą liczbą niewiadomych w porównaniu z tradycyjną MEB. Numeryczne testy potwierdzają jego użyteczność w rozpatrywanej klasie zagadnień.
PL
W artykule zaprezentowano połączenie metody elementów brzegowych i metody zbiorów poziomicowych w poszukiwaniu nieznanego kształtu w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Pokazane zostało jak wyznaczyć prędkość na symulowanym brzegu, jak ją rozszerzyć i wykorzystać do przesunięcia brzegu jak również w jaki sposób reinicjować funkcję poziomicową, ostatecznie przedstawiono przykład identyfikujący trzy obszary niejednorodne przy wykorzystaniu zbioru poziomicowego zawierającego wiele poziomic zerowych.
EN
In this paper was presented coupling Boundary Element Method and Set Level methods for identification of unknown shape of interface in electrical impedance tomography (EIT). It's shown how determinate velocity, how extend it, how use it to move interface and finally how to reset level function. Finally the example showing identification of three areas of heterogeneous sample, using multi zero levels function is presented.
EN
The problem of determination of the cold low diameter wire (diameter less than 0.1mm) drawing process parameters for hardly deformable biocompatible magnesium alloys by using the mathematical mesoscale model is described in the paper. The originality of the considered alloys (MgCa0.8, Ax30) is the intergranular fracture mechanism associated with small strains (0.07-0.09). In previous authors works it was proven that the material state directly before appearance of the microcracks is in the optimal state from the point of view of the recovery of the plasticity by annealing. The forecasting of this material state in drawing process requires the development of the model of intergranular fracture initiation and using this model in two cases: - modeling of the in-situ tests, what allows calibrating and validating of the model; - modeling of the drawing process, what allows optimizing of the drawing parameters. A new model of the microcracks initiation in mesoscale using the boundary element method is proposed. The in-situ tests, which allowed observing the microstructure evolution during deformation, are used for the calibration and validation purpose. The model was implemented into self-developed FE software Drawing2d, which is dedicated to the drawing process. The results of mesoscale simulation were verified by the experimental drawing process of 0.07 mm diameter wires according to developed technology. It was shown by analysis of microstructure that the model allows forecasting the microcracks initiation during the wire drawing process.
PL
W artykule rozpatrzono problem wyznaczenia parametrów ciągnienia na zimno cienkich drutów (o średnicach mniejszych 0.1 mm) z nisko plastycznych stopów magnezu za pomocą matematycznego modelu w skali mezo. Osobliwością utraty spójności rozpatrywanych stopów (MgCa0.8, Ax30) jest dominujący mechanizm pękania po granicach ziaren oraz powstawanie mikropęknięć przy małych odkształceniach (rzędu 0.07-0.09). W poprzednich pracach Autorów [1] udowodniono, ze stan materiału bezpośrednio przed powstaniem mikropęknięć jest optymalny z punktu widzenia odnawiania plastyczności w procesie wyżarzania. Prognozowanie takiego stanu materiału w procesie ciągnienia wymaga opracowania modelu powstawania mikropęknięć po granicach ziaren i wykorzystania tego modelu w dwóch trybach: - modelowanie testów in-situ, co pozwala na kalibracje i walidacje modelu; - modelowanie procesu ciągnienia, co pozwala na optymalizacje jego parametrów. Zaproponowano nowy model powstawania mikropęknięć w skali mezo, oparty o metodę elementów brzegowych. Do kalibracji i walidacji modelu wykorzystano badan in-situ, pozwalające na bezpośrednia obserwacje mikrostruktury podczas odkształcenia. Opracowany model zaimplementowano do Autorskiego programu MES Drawing2d dedykowanemu procesowi ciągnienia. Wyniki symulacji w skali mezo zweryfikowano na podstawie eksperymentalnego ciągnienia drutów o małych średnicach (do 0.07 mm) zgodnego z opracowana technologia. Na podstawie analizy mikrostruktury wykazano, ze opracowany model pozwala przewidywać powstawanie mikropęknięć w procesie ciągnienia.
EN
In the paper the model of temperature field in cold bridge is discussed using Boundary Element Method. The equations describing the steady heat conduction problem in cold bridge have been solved. Presented examples show efficiency of Boundary Element Method modeling in cold bridge in comparison with mesh method as Finite Difference Method, Finite Element Method or Finite Volume Method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.