Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 816

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono najczęściej spotykane uszkodzenia dylatacji konstrukcyjnych w płytach posadzkowych na gruncie wraz z omówieniem sposobów naprawy. Dylatacje konstrukcyjne w płytach posadzkowych najczęściej realizowane są z wykorzystaniem dylatacji systemowych, które w trakcie długoletniej eksploatacji ulegają naturalnemu zużyciu lub uszkodzeniom mechanicznym. W artykule omówiono istotne aspekty technologiczno-materiałowe w zakresie demontażu starych i montażu nowych systemowych dylatacji konstrukcyjnych z uwzględnieniem funkcji obiektu. Przedstawiono również przypadki połączenia starych płyt posadzkowych z nowo wykonywanymi, a także rozwiązania w zakresie remontów i napraw dylatacji w bramach przejazdowych oraz szczelin skurczowych.
EN
The article will present the most common damage to structural expansion joints in floor slabs on the ground, together with a discussion of repair methods. Structural expansion joints in floor slabs are most often implemented with the use of system expansion joints, which are subject to natural wear or mechanical damage during long-term operation. The article will discuss important technological and material aspects in the field of disassembly of old and installation of new structural expansion joints, taking into account the function of the object. Cases of connecting old floor slabs with newly made ones, as well as solutions for renovation and repair of expansion joints in drive-through gates and contraction joints, were also presented.
EN
: Failures caused by offshore oil and gas structures operations are investigated. This work is based on the description and analysis of real case studies of accidents on offshore stationary and floating platforms; it combines foundational knowledge and current research on the latest developments in the field. It was shown that strength characteristics of offshore reinforced concrete and steel elements change during operation and cause the accumulation of defects and damages. It was established that corrosive wear, corrosion-mechanical processes, and crack-like defects are the decisive causes of element failure. It was shown that up to 60–75% of all damages to and failures of offshore engineering facilities' steel structures occur due to the corrosion-mechanical influence of an aggressive environment and force loads. This means that issues of corrosion-mechanical failure of such structures have become an industrial-scale problem. It thus allows us to draw the following conclusions: improvement of steel offshore drilling platforms (ODPs) maintenance system involves the development of new models and methods of managing the operational reliability of these structures, aimed at making decisions that take into account the crack resistance and fatigue-corrosion strength of steel ODPs in contact with the corrosive-active environment. Only on the basis of such scientifically and economically grounded models can rational strategies be shaped for carrying out revisions of the ODPs technical condition, ensuring the necessary level of their reliability during the operation period. This investigation can be very helpful to improve the design and construction of more reliable and durable offshore stationary and floating platforms.
PL
W artykule omówiono uszkodzenia powstające w trakcie eksploatacji podmorskich złóż ropy i gazu. Niniejsza praca opiera się na opisie i analizie rzeczywistych przypadków wypadków na morskich platformach stacjonarnych i pływających, łączy ona podstawową wiedzę z bieżącymi badaniami nad najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Wykazano, że charakterystyki wytrzymałościowe elementów betonowych i stalowych konstrukcji morskich w trakcie eksploatacji zmieniają się i kumulują wady i uszkodzenia. Ustalono, że decydującymi przyczynami uszkodzeń elementów są zużycie korozyjne, procesy korozyjno-mechaniczne oraz defekty spękaniowe. Wykazano, że do 60–75% wszystkich uszkodzeń i wypadków stalowych urządzeń morskich powstaje w wyniku korozyjnego i mechanicznego działania agresywnego środowiska oraz obciążeń siłowych. Oznacza to, że kwestie korozyjnego mechanicznego uszkodzenia takich konstrukcji stały się problemem na skalę przemysłową. Na tej podstawie można wyciągnąć następujące wnioski: doskonalenie systemu utrzymania morskich stalowych platform wiertniczych wiąże się z opracowywaniem nowych modeli i metod zarządzania niezawodnością eksploatacyjną tych konstrukcji, ukierunkowanych na podejmowanie decyzji uwzględniających odporność na pękanie oraz odporność na korozję zmęczeniową stalowych platform wiertniczych stykających się ze środowiskiem korozyjno-aktywnym. Tylko w oparciu o tego typu, naukowo i ekonomicznie ugruntowane modele, można kształtować racjonalne strategie przeprowadzania przeglądów stanu technicznego morskich platform wiertniczych, zapewniające niezbędny poziom ich niezawodności w okresie eksploatacji. Badania te mogą być bardzo pomocne w ulepszaniu projektowania i budowy bardziej niezawodnych i trwałych morskich platform, zarówno stacjonarnych, jak i pływających.
4
PL
During the opening of a productive formation by drilling, penetration of clay particles from the drilling fluid into the leading filtration channels of the rock occurs. As a rule, productive formations are opened at pressures that are significantly higher than the formation pressure. The amount of hydrostatic repression depends on the density of the drilling fluid, the height of the liquid column, and the reservoir pressure. A classic example of the latter is the problem of studying changes in reservoir properties that occur at the drilling stage, where relatively small particles of drilling fluid penetrate along with the flow into the pore space. A decrease in the bottomhole zone permeability in oil wells leads to a significant decrease in oil production rates, and sometimes to their complete stop, which ultimately significantly affects the total oil recovery and economic indicators of the oil fields’ development. The decrease in permeability can be caused by many factors: • clogging of the bottomhole zone of the productive formation in the process of drilling a well; • formation of a crust in perforated channels during cumulative perforation; • colmatation of the bottomhole zone of the productive formation during the operation of the well; • clogging of perforated channels during well killing and subsequent clogging; • formation of deposits of paraffins and asphaltenes in the pores of the rock of the bottomhole zone of the well. Bottomhole zone damage (clogging) significantly affects the productivity of wells, and the permeability of the formation, determined by the results of hydrodynamic studies. At the same time, clogging is understood as damage of the bottomhole zone with drilling fluid when opening the productive formation, and deterioration of the properties of the bottomhole zone during cementing, perforation of the productive interval, swelling of clays, etc. This paper presents an analysis of laboratory and field studies of the influence of clogging on the productivity of wells when opening layers with different capacitive and filtration properties, and also provides an analytical estimation of this effect, both for vertical and horizontal wells.
EN
W czasie udostępniania formacji produktywnej poprzez wiercenie następuje przenikanie cząstek ilastych z płuczki wiertniczej do przestrzeni porowej skały. Formacje produktywne są z reguły udostępniane przy ciśnieniach, które są znacząco wyższe niż ciśnienia złożowe. Wielkość przeciwciśnienia hydrostatycznego zależy od gęstości płuczki wiertniczej, wysokości słupa cieczy oraz ciśnienia złożowego. Klasycznym przykładem tego ostatniego jest problem badania zmian właściwości zbiornikowych na etapie wiercenia, kiedy to stosunkowo niewielkie cząstki ilaste przenikają, wraz z płuczką wiertniczą, do przestrzeni porowej. Spadek przepuszczalności w strefie dennej odwiertów naftowych prowadzi do znaczącego spadku wydajności produkcji ropy, a czasem nawet do całkowitego zatrzymania wydobycia, co ostatecznie znacząco wpływa na wielkość całkowitego wydobycia ropy oraz wskaźniki ekonomiczne udostępnienia złoża ropy. Spadek przepuszczalności może być spowodowany wieloma czynnikami: • kolmatacją strefy dennej w obrębie formacji produktywnej na etapie wiercenia otworu; • tworzeniem się warstwy osadu w perforowanych kanałach podczas skumulowanej perforacji; • kolmatacją strefy dennej formacji produktywnej w czasie eksploatacji odwiertu; • blokowaniem kanałów perforacyjnych w czasie zatłaczania odwiertu i później; • tworzeniem się osadów parafin i asfaltenów w porach skały w strefie dennej odwiertu. Uszkodzenie strefy dennej odwiertu znacząco wpływa na wydajność odwiertów oraz przepuszczalność formacji złożowej, określoną przez wyniki badań hydrodynamicznych. Uszkodzenie jest jednocześnie rozumiane jako zanieczyszczenie strefy dennej płuczką wiertniczą przy udostępnianiu formacji produktywnej, pogorszenie się właściwości w strefie dennej w czasie cementowania lub perforacji interwału złożowego, pęcznienie iłowców, itp.
PL
W artykule przedstawiono analizy dotyczące możliwości stosowania technologii CIPP (Cured in place pipe) do renowacji rurociągów pozostających w stanie niezakłóconego przekroju kołowego oraz uszkodzonych mających liczne imperfekcje. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu zmian geometrycznych przekroju poprzecznego i uszkodzeń liniowych kanału poddawanego renowacji na parametry wytrzymałościowe układu rurociąg - wykładzina CIPP. Wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia dokładnej, indywidualnej analizy uszkodzeń i geometrii rurociągu przed poddaniem go renowacji.
EN
The article presents analyzes on the possibility of using the CIPP (cured in place pipe) technology for the renovation of pipelines with an undisturbed circular cross-section, damaged and with imperfections. The results of laboratory tests on the influence of the shape of the cross-section and linear damages of the sewer subjected to renovation on the strength parameters of the pipeline system - CIPP liner are presented. The results confirm the need for individual analysis of damage and pipeline geometry before renovation.
PL
W pracy opisano przypadek stropu żelbetowego typu Filigran, dla którego przygotowano szereg opracowań opiniodawczych. Wynikało z nich, że strop kwalifikuje się do wzmocnienia przez usztywnienie, na skutek nadmiernych ugięć i drgań wpływających na komfort użytkowania. Wdrożono drogi i inwazyjny sposób wzmocnienia przez wymianę nadbetonu i wykonanie dodatkowych żeber. Jak się okazało, po dokładnych analizach dla pomierzonych i zbadanych charakterystyk, konstrukcja była bezpieczna. Jej nadmierne ugięcia były uchybieniem wykonawczym, a drgania dotyczyły jedynie warstw podłogowych i nie wynikały z tego, że konstrukcja nie ma wystarczającej sztywności.
EN
In the paper the case of the reinforced concrete ceiling of Filigran type was described, for which several consultative reports were prepared. According to them the ceiling was qualified for strengthening, by stiffening, as a result of excessive deflections and vibrations disturbing the comfort of exploitation. An expensive and invasive way of strengthening consisting of concrete topping replacement and additional ribs execution was implemented. As it was proved with a detailed analysis for measured and tested characteristics the structure was safe. Its excessive deflections was an execution fault. The vibrations involved only top floor layers and were not the consequence of the insufficient stiffness of the structure.
PL
Przedstawiono badania urządzenia dylatacyjnego typu nożycowego. Dokonano statycznych i dynamicznych pomiarów odkształceń oraz przemieszczeń konstrukcji nożyc na najbardziej obciążonym pasie autostrady A8. Określono wpływ oddziaływania dynamicznego oraz sporządzono histogramy obciążeń i współczynników przewyższenia dynamicznego na podstawie pomiarów ciągłych w okresie nasilonego ruchu. Wskazano przyczyny degradacji urządzenia. Odniesiono się krytycznie do procedur badawczych dotyczących certyfikacji urządzeń dylatacyjnych.
EN
The experimental research on a scissor-type expansion joint is presented. Static and dynamic measurements of deformations and displacements of the scissor device on the most heavily loaded lane of the A8 motorway were performed. The influence of the dynamic impact was determined and load histograms and dynamic amplification factors were prepared on the basis of continuous measurements during heavy traffic. The process of degradation were determined. The test procedures for the certification of expansion joint was commented.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu ochrony cieplnej płyty fundamentowej posadowionej na gruncie. Opisano przypadek budynku jednorodzinnego, w którym na skutek pożaru doszło do częściowego uszkodzenia warstwy izolacji termicznej ułożonej pod płytą fundamentową. Dokonano oceny rozkładu temperatury oraz rozkładu strumienia ciepła w wybranych wariantach naprawy uszkodzeń i odbudowy izolacji termicznej. Przedstawiono wariant najkorzystniejszy ze względu na charakter rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynku oraz z punktu widzenia stanu ochrony cieplnej budynku.
EN
The article presents an analysis of the thermal protection condition of the ground floor slab. The case of a single-family building in which the thermal insulation layer placed under the foundation slab was partially damaged as a result of a fire was described. The distribution of temperature and the distribution of heat flux were assessed in selected variants of damage repair and thermal insulation reconstruction. The most advantageous variant is presented due to the nature of the building's structural and material solutions and from the point of view of the building's thermal protection.
9
Content available remote Fuel flow test through a leaky fuel assembly
EN
The occurrence of an external leak in the aviation fuel unit leads to a catastrophic aviation event. The aim of the research was to estimate the flow of the fuel stream through the fuel filter chamber with its external unsealing. The research was carried out using experimental methods and computer CFD modelling. Experimental studies were carried out on a specially designed test stand. During the tests, the flow rate of the fuel stream flowing out to the environment was changed. Numerical calculations allowed to obtain the values of the stream and pressure inside the leaky filter chamber. The results of numerical calculations were compared with the results of experimental measurements. The CFD method significantly supplemented the information on the fuel flow inside the considered filter chamber at its external unsealing. The use of software based on the CFD method allows to obtain reliable values characterizing the fuel flow in the aviation fuel unit.
PL
Wystąpienie nieszczelności zewnętrznej w lotniczym zespole paliwowym prowadzi do katastroficznego zdarzenia lotniczego. Celem badań było oszacowanie przepływu strugi paliwa przez komorę filtra paliwowego, przy jego zewnętrznym rozszczelnieniu. Badania wykonano metodami eksperymentalnymi oraz z użyciem komputerowego modelowania CFD. Badania eksperymentalne przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanym stanowisku badawczym. W czasie badań zmieniano natężenie przepływu strugi paliwa wypływającej do otoczenia. Obliczenia numeryczne pozwoliły uzyskać wartości strumienia i ciśnienia wewnątrz nieszczelnej komory filtra. Wyniki obliczeń numerycznych zostały porównane z wynikami pomiarów eksperymentalnych. Metoda CFD w znacznym stopniu uzupełniła informacje o przepływie paliwa wewnątrz rozpatrywanej komory filtra przy jego zewnętrznym rozszczelnieniu. Wykorzystanie oprogramowania bazującego na metodzie CFD pozwala uzyskać wiarygodne wartości charakteryzujące przepływ paliwa w lotniczym zespole paliwowym.
PL
W artykule opisano historię techniczną ramowego betonowego wiaduktu drogowego położonego na terenie górniczym. Obiekt był wybudowany w latach 50. XX w. W połowie lat 70. XX w. zostały uszkodzone przyczółki w związku z towarzyszącym budowie drogi krajowej z Katowic do Ustronia ruchem ciężkich pojazdów dostarczających kruszywo. Uszkodzony wiadukt funkcjonował do 2014 roku, gdy został naprawiony i dostosowany do przenoszenia znacznych wpływów górniczych. W 2021 roku został rozebrany w związku z przebudową drogi wojewódzkiej biegnącej po wiadukcie.
EN
The article describes the technical history of a frame concrete road viaduct located at mining area. This object was built in the 1950s. In the mid-1970s, the abutments were damaged due to the traffic of heavy vehicles delivering aggregate during the construction of the national road from Katowice to Ustroń. The damaged viaduct functioned until 2014, when it was repaired and adapted to transfer considerable mining influences. In 2021, the viaduct was dismantled due to the reconstruction of the voivodship road running over it.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sezonowości oraz przyczyn uszkodzeń obiektów eksploatowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych 110 kV, SN oraz nn. Do obiektów tych zalicza się linie napowietrzne 110 kV, stacje 110 kV/SN, linie napowietrzne i kablowe SN, stacje elektroenergetyczne SN/nn napowietrzne i wnętrzowe oraz linie nn napowietrzne i kablowe. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie awarii, które wystąpiły w okresie dziesięciu lat na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sezonowości oraz przyczyn uszkodzeń obiektów eksploatowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych 110 kV, SN oraz nn. Do obiektów tych zalicza się linie napowietrzne 110 kV, stacje 110 kV/SN, linie napowietrzne i kablowe SN, stacje elektroenergetyczne SN/ nn napowietrzne i wnętrzowe oraz linie nn napowietrzne i kablowe. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie awarii, które wystąpiły w okresie dziesięciu lat na terenie dużej spółki dystrybucyjnej energii elektrycznej w kraju.
EN
This article addresses the problem of fault early detection in photovoltaic systems. In the production field, solar power plants consist of many photovoltaic arrays, which may suffer from many different types of malfunctions over time. Hence, fault early detection before it affects PV systems and leads to a full system failure is essential to monitor these systems. The fields of control and monitoring of systems have been extensively approached by many researchers using various fault detection methods. Despite all this research, to early detect and locate faults in a very large photovoltaic power plant, we must, in particular, think of an effective method that allows us to do so at the lowest costs and time. Thus, we propose a new robust technique based on the inverse of the belonging individual Gaussian probability (IBIGP) to early detect and locate faults in the power curve as well as in the Infrared image of the photovoltaic systems. While most fault detection methods are well incorporated in other domains, the IBIGP technique is still in its infancy in the photovoltaic field. We will show, however, in this work that the IBIGP technique is a very promising tool for fault early detection enhancement.
EN
Concrete hollow thin-walled high piers (CHTWHPs) located in mountainous areas may be destroyed by the huge impact force of accidental rocks. The study focuses on analyzing the effects of rock impact on the pier, including its impact force, pier damage, dynamic response, and energy dissipation characteristics. The results show that: (1) Increasing the impact height led to a decrease in the peak impact force. Specifically, 15.5% decrease in the peak collision force is induced when the height of rock collision rises from 10 m to 40 m. (2) The damage mode of the pier’s collision surface is mainly oval damage with symmetrical center, radial damage on the side surface, and corner shear failure on the cross section. (3) The peak displacement of bridge pier increases with the increase of collision height. As the collision height increased from 10 m to 40 m, the bridge pier’s peak displacement also increased, rising by 104.2%. (4) The concrete internal energy gradually decreased with increasing collision height, dropping by 36.9% when the height of rock collision rises from 10 m to 40 m. The reinforcement internal energy showed an increase of 78%. The results of this study may provide reference for the rock collision resistance design of CHTWHPs.
EN
Structural health monitoring (SHM) of bridges is constantly upgraded by researchers and bridge engineers as it directly deals with bridge performance and its safety over a certain time period. This article addresses some issues in the traditional SHM systems and the reason for moving towards an automated monitoring system. In order to automate the bridge assessment and monitoring process, a mechanism for the linkage of Digital Twins (DT) and Machine Learning (ML), namely the Support Vector Machine (SVM) algorithm, is discussed in detail. The basis of this mechanism lies in the collection of data from the real bridge using sensors and is providing the basis for the establishment and calibration of the digital twin. Then, data analysis and decision-making processes are to be carried out through regression-based ML algorithms. So, in this study, both ML brain and a DT model are merged to support the decision-making of the bridge management system and predict or even prevent further damage or collapse of the bridge. In this way, the SHM system cannot only be automated but calibrated from time to time to ensure the safety of the bridge against the associated damages.
EN
To promote the application of rubber-cement composites as the main bearing structure and key components in practical engineering under frequent dynamic disturbances, in this work, the split Hopkinson pressure bar (SHPB) cyclic impact tests of rubber-cement composite specimens with four different confine modes were carried out in which the impact load increased sequentially. The relationship between average strain rate, ultimate strain and impact times and the relationship between peak stress, damage energy, ultimate strain and incident energy were analyzed. The results showed that the appropriate confine reinforcement treatment can make rubber-cement composite give full play to its deformation ability when it was completely damaged. Carbon fiber-reinforced polymer (CFRP) sheet and steel cylinder can work together with the rubber-cement composite matrix to resist impact load, which effectively improves the structural strength, damage fracture energy, and cyclic impact resistance of the rubber-cement composite. Finally, based on the effect difference of confine modes, the simplified plane force models of rubber-cement composite specimens with four different confine modes were established, which clearly revealed the completely different impact resistance mechanism of the rubber-cement composites with different constraints under cyclic impact loading.
EN
The operating subway tunnel is often damaged due to excessive deformation in China. In order to ensure the safe for operation, remediation and protection measures must be taken, especially in soft soil areas. This paper presents a case study on remedial scheme of damaged TBM (Tunnel Boring Machine) tunnel adjacent to excavation combining with MJS (Metro Jet System) and micro-disturbance grouting technology in Hangzhou, China. The track bed settlement, horizontal displacement and convergence of the TBM tunnel caused by MJS and micro-disturbance grouting construction were analyzed and discussed. The results showed the characteristics of soil layer under the tunnel have significant influence on the treatment effect. Even if multiple grouting was adopted, the treatment failure may occur under the combination action of external loads such as traffic load or surcharge load, which should be considered when civil engineers design remediation scheme. The results can provide practical experience and guidance for similar treatment scheme of damaged TBM tunnel.
18
Content available remote Numerical failure analysis of laminated beams using a refined finite element model
EN
In the present investigation, laminated composite beams subjected to a bending static loading are studied in order to determine their failure mechanisms and the first ply failure (FPF) load. The FPF analysis is performed using a refined rectangular plate element. The present element is formulated based on the classical lamination theory (CLT) to calculate the in-plane stresses. To achieve this goal, several failure criterions, including Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, and Maximum Stress criteria, are used to predict failure mechanisms. These criterions are implemented within the finite element code to predict the different failure damages and responses of laminated beams from the initial loading to the final failure. The numerical results obtained using the present element compare favorably with those given by the analytic approaches. It is observed that the numerical results are very close to the analytical results, which demonstrates the accuracy of the present element. Finally, several parameters, such as fiber orientations, stacking sequences, and boundary conditions, are considered to determine and understand their effects on the strength of these laminated beams.
PL
W artykule opisano studium przypadku uszkodzenia prefabrykowanej, przestawnej ściany oporowej o konstrukcji żelbetowej (dolny fragment) i stalowej (górny fragment). Omówiono przyczyny oraz zakres uszkodzeń. Przeprowadzono analizy numeryczne metodą elementów skończonych (MES) w zakresie wybranych elementów konstrukcyjnych ściany w stanie istniejącym oraz po wykonaniu wzmocnienia. Przedstawiono najważniejsze elementy projektu wzmocnienia wykonanego w programie opartym o technologię BIM.
EN
This paper describes a case study of damage to a precast, repositionable retaining wall made of reinforced concrete (lower section) and steel (upper section). The causes and extent of damage are discussed. Numerical analyses using the finite element method (FEM) of selected structural elements in the existing state and after strengthening were carried out. The most important elements of the wall strengthening project made in a BIM-based software are presented.
PL
Drewniane konstrukcje szkieletowe znane były już w starożytności pod nazwą Opus craticum. Wspomina o nich Witruwiusz, nazywając je ścianami wiklinowymi. Wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej (ryglowej) może stanowić kosznica (plecionka) lub warkocze słomiane i narzucona na nie mieszanina gliny z sieczką. Taką konstrukcję nazywamy murem szachulcowym. Wypełnienie wykonywano również w postaci opierzenia ścian szkieletowych deskami, dachówką lub łupkiem dachowym. Jako wypełnienie stosowano ponadto cegły suszone i wypalane. Choć drewniane konstrukcje szkieletowe z wypełnieniem z cegły stosowano już w średniowieczu, to przyjęto tego typu konstrukcje nazywać murem pruskim. W pracy opisano typowe uszkodzenia kościołów ze ścianami z muru pruskiego, pokazano przykłady niefachowych i niezgodnych z doktryną konserwatorską napraw oraz podano wytyczne prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich.
EN
Wooden frame structures were already known in antiquity under the name Opus craticum. Vitruvius mentions them, calling them wicker walls. The filling of the wooden frame (bolt) structure can be a basket (braid) or straw braids and a mixture of clay and chaff imposed on them. We call this structure a half-timbered wall. The filling was also made in the form of lining the frame walls with boards, tiles or roof slate. Dried and fired bricks were also used as filling. Although wooden frame structures with brick infill were already used in the Middle Ages, this type of structure was called half-timbered. The paper describes typical damage to churches with half-timbered walls, shows examples of unprofessional and unworthy of the conservation doctrine, and gives guidelines for carrying out renovation and conservation works.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.