Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shipping company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper addresses the importance of the development of maritime safety culture, in terms of sustainable shipping through continuous improvement of the safety management system (SMS) that enables a shipping company’s personnel to effectively implement the company’s safety and environmental policy. The main aim of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (International Safety Management Code – ISM Code), which was adopted by the International Maritime Organization (IMO) and became mandatory, by virtue of its entry into force on the 1st of July 1998, in SOLAS Chapter IX on the Management for Safe Operation of Ships, is to provide an international standard for the safe management and operation of ships as well as pollution prevention. Thus, compliance with the ISM Code and its effective enforcement is necessary to ensure adequate standards of safety and pollution prevention. The purpose of this paper is to show that the internationally unified legal measures that have been developed under the IMO in the ISM Code are an instrumental consequence of maritime safety values, and allow them to be achieved in practice. The result of this research is the justification of the thesis concerning the need to create a safety culture as a condition for sustainable shipping, including the safe operation of ships in the environment.
PL
W artykule przedstawiono założenia oraz scharakteryzowano główne obszary zainteresowania CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych. Zwrócono uwagę na kwestie społecznego odbioru branży morskiej i działania podejmowane w celu poprawy wizerunku europejskich armatorów. W części empirycznej artykułu zastosowano metodę studium przypadku. Na przedmiot badań wybrano przedsiębiorstwo żeglugowe – Maersk Line. Przeanalizowano działania podejmowane przez przewoźnika w ubiegłych latach oraz przedstawiono główne postulaty zawarte w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014–2018. Przeprowadzona analiza wskazała na główną zasadę, na której opiera się CSR – nie ma być ona dodatkową działalnością, przebiegającą obok głównego nurtu podejmowanej aktywności, której celem będzie tylko budowanie wizerunku. Zasady CSR powinny być nierozerwalnie wplecione w podstawową działalność firmy, mają być wręcz sposobem na jej prowadzenie.
EN
This paper presents the main concept of CSR in shipping companies. The attention is paid to perception of shipping industry and actions that should be done for improving the image of European ship owners. A case study research is done. The research object is Maersk Line. The main achievements to date and aims from company’s sustainability strategy for 2014–2018 were analysed. The analysis shows that the main principle of implementing CSR should not mean to perform additional activities alongside the main business areas in order to improve company’s image. The idea of CSR should be
PL
W artykule omówiono dwa systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do transportu żywności. Spełnienie wymagań zarówno z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wdrażanie wymagań z zakresu tych systemów w przedsiębiorstwie spożywczym jest wymogiem prawnym a więc jest obowiązkowe. Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o zachowaniu bezpieczeństwa podczas transportu żywności jest temperatura środowiska. Utrzymanie właściwej temperatury jest szczególnie istotne w przypadku produktów, które łatwo ulegają zepsuciu na skutek namnażania się drobnoustrojów. Zagrożenie mikrobiologiczne dla bezpieczeństwa żywności podczas transportu tego rodzaju artykułów może stać się bezpośrednią przyczyną typowania etapu transportu jako krytycznego punktu kontroli. Źródłem informacji w zakresie wymaganej temperatury podczas przewozu niektórych środków spożywczych jest rozporządzenie (WE) nr 853/2004 oraz umowa ATP.
EN
This article discussed two food safety management systems with reference to food transport. Fulfillment of the requirements in the field of good manufacturing practise and HAACP system is essential for the proper food safety management. Implementation of the requirements of the scope of these systems in the food company is a legal requirement consequently is mandatory. One of the most important parameters which determine the retention of food safety during transport is the temperature of the environment. Maintaining an appropriate temperature is especially important in the case of products which go bad as a result of multiplying microorganism. Microbiological hazard for food safety during transport this kind of products may become direct reason of tipping leg of the transport as critical control point. Source of information in the scope of the require of temperature during transport for some products is ordinance (WE) number 853/2004 and agreement ATP.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę firm kurierskich istniejących w Polsce. Opisano także wymagane właściwości funkcjonalne samochodów dostawczych, ich wymiary oraz dokonano przeglądu głównych firm kurierskich działających w Polsce. Dodatkowo przedstawiono tendencje rozwojowe w zakresie przewozów kurierskich.
XX
The article presents some basic information of the courier companies existing in Poland. Describes also the basic functional properties of the vehicles, their dimensions and assessment of the effectiveness of the company DHL, DPD and GLS. Addition, there are trends in the transport courier.
PL
Artykuł porusza problem zapewnienia transportu strategicznego w kontekście aktualnych wymogów operacyjnych. Wysokie koszty związane z przemieszczaniem sił w odległe rejony operacyjnego zainteresowania, jak również brak autonomicznych zdolności w tym zakresie większości krajów europejskich, w tym również Polski, powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W celu podniesienia zdolności przerzutu swoich sił Polska przystąpiła do dwóch wielonarodowych programów dotyczących sposobów pozyskania środków transportu morskiego: Europejskiego Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oraz Ateńskiego Międzynarodowego Centrum Koordynacji Transportu Morskiego. W 2008 r. pojawiła się też koncepcja Spółki Statkowej, jako jednego z wariantów zabezpieczających potrzeby transportowe polskich Sił Zbrojnych. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania wielonarodowych rozwiązań zapewnienia środków transportu morskiego dla Sił Zbrojnych RP oraz koncepcję utworzenie przez Rząd RP Spółki Statkowej, działającej na zasadach rynkowych i zobowiązanej do realizacji transportu strategicznego na rzecz SZ RP w dowolnym czasie i miejscu.
PL
Artykuł jest próbą pokazania modelu funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa spedycyjnego w praktyce. W ramach pracy zostały przeanalizowane wybrane, duże przedsiębiorstwa o tym profilu, działające na polskim rynku TSL. Przeprowadzona została analiza organizacji usług spedycyjnych, oferty i modeli rozwiązań.
EN
The article is an attempt of showing the model of large forwarding company in practice. In the framework of this article selected large companies with this profile from Polish TSL market has been analysed. The analysis of organisation of forwarding services, offers as well as solution models has been conducted.
PL
Celem artykułu jest ocena zewnętrznych i wewnętrznych czynników funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw żeglugowych, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej. Aktualne uwarunkowania rozwoju PŻM przedstawiono na tle 55-letniej historii działania przedsiębiorstwa. Analiza prawna, organizacyjna i funkcjonalna w okresie od 1951 do 2005 r. potwierdziła tezę, iż państwowa forma własności majątku nie jest przeszkodą w osiąganiu efektów ekonomicznych i w kreowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na czynnik ludzki i jego ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw Grupy PŻM. Zastosowane metody analizy strategicznej i marketingowej pozwoliły na sformułowanie trendów rozwoju, misji, głównych celów i zadań strategicznych, których realizacja zapewni zwiększenie konkurencyjności PŻM na globalnym rynku przewozów morskich.
EN
The aim of this paper is appraisal of external and internal factors determining the functioning and growth of Polish shipping companies with particular emphasis on Polska Żegluga Morska (PŻM). Present PŻM operating environment has been presented in relation to past 55 years of the company's history. The legal, organizational and functional analysis for the years 1951 through 2005 has confirmed the argument that state ownership of the company's assets is not an obstacle in reaching positive economic results and in company growth. Particular attention has been paid to human factor and its important role in the development of companies Jorming the PZM Group. Applied methods of strategic and marketing analysis have led to formulation of development trends, main aims and strategie tasks whose implementation will inerease PŻM competitiveness in the global market of seaborne transport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.