Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Obiekty zabytkowe na podłożach papierowych są poddawane ocenie stanu zachowania. Często wykrywa się w nich obecność zanieczyszczeń różnego pochodzenia. Do tej grupy należą także grzyby pleśniowe (mikroskopowe, strzępkowe). Wykrycie ich obecności wiąże się z koniecznością wykonania badań mikroskopowych oraz użycia odczynników wybarwiających. W artykule omówiono przykłady zastosowania błękitu laktofenolowego do wybarwiania grzybów mikroskopowych pobranych z powierzchni obiektów papierowych lub w strukturze papierów (próbki). Jest to odczynnik łatwy w użyciu, służący do wykrywania komórek grzybowych, działający poprzez barwienie chityny zawartej w ścianie komórkowej. Badania mikrobiologiczne papieru są ważne w pracy konserwatorskiej, ze względu na konieczność podjęcia decyzji o dezynfekcji zabytku, bądź rezygnacji z niej.
EN
Historical objects on paper substrates are subject to an assessment of their state of preservation. The presence of impurities of various origins is often detected in them. Mold fungi also belong to this group. Detecting their presence requires the use of microscopic examinations and staining reagents. The article discusses examples of the use of lactophenol blue for staining microscopic fungi collected from the surface of paper objects or in the structure of papers (samples). It is an easy-to-use preparation for the detection of fungal cells, and it works by staining the chitin contained in their cell wall. Paper microbiological tests are important in conservation work due to the necessity to make a decision to disinfect the objects or to give up such a necessity.
PL
Od 1 stycznia 2002 r. na przedsiębiorcach wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek ciążą obowiązki realizacji tzw. poziomu recyklingu. 20 lat temu wprowadzono te regulacje jako przygotowanie się do implementacji prawa unijnego, zmierzającego do maksymalizacji wykorzystania surowców wtórnych, a zatem i do ograniczania marnotrawienia wartości, która znajduje się w niektórych odpadach, w tym w makulaturze opakowaniowej. Obecnie podejście to jest tym bardziej aktualne, ponieważ spojrzenie na gospodarkę surowcową poprzez zamykanie obiegów (tak jak zamykanie obiegu wody technologicznej w papierni) jest powszechne. Powinniśmy dążyć do maksymalnego wykorzystania surowców odpadowych, ograniczając zużycie surowców pierwotnych, mając jednak na względzie aspekty ekonomiczne i technologiczne.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zniszczeń biologicznych pozytywów i negatywów fotograficznych srebrowo-żelatynowych wykonanych na podłożach papierowych oraz błonach wytworzonych z pochodnych celulozy (nitroceluloza, octany celulozy). Obiekty fotograficzne są konglomeratem różnych materiałów i substancji chemicznych, będących źródłami różnych pierwiastków, w tym kluczowych dla rozwoju form biologicznych – węgla i azotu. Obecność w dawnych fotografiach oraz ich oprawach takich substancji jak żelatyna, skrobia, czy celuloza oraz niekorzystne, wilgotne warunki przechowywania zbiorów fotograficznych powodują, że mikroorganizmy i owady odgrywają istotną rolę w ich niszczeniu. Celem pracy było przedstawienie przykładów zniszczeń obiektów fotograficznych pochodzących z różnych zbiorów. Zniszczenia te przybierają różną formę oraz charakteryzują się różnorodną intensywnością – od skali mikroskopowej aż pod destrukcję całych fotografii.
EN
The biological damage of silver and gelatin photographic positives and negatives made on paper substrates and films made from cellulose derivatives (nitrocellulose, cellulose acetates) were examined. Photographic objects are a conglomerate of various materials and chemicals that are sources of various elements, including key ones for the development of biological forms – carbon and nitrogen. Presence in old photos and their binding of substances such as gelatin, starch or cellulose and unfavorable, humid conditions storing photographic stocks cause microorganisms and insects to play important role in their destruction. The study presents examples of damage to photographic objects from various collections. This destruction takes many forms as well .They are characterized by various intensity – from the microscopic scale to the destruction of the whole photograph.
PL
W pracy zbadano możliwość zabezpieczania papieru za pomocą celulozy bakteryjnej, która z chemicznego punktu widzenia jest czysta chemicznie i obojętna fizjologicznie. Dzięki zastosowaniu powłoki z celulozy bakteryjnej uzyskano całkowitą barierowość względem powietrza. Nowatorskim rozwiązaniem była hodowla celulozy bakteryjnej na pożywce ze zmielonej gumy.
EN
The possibility of paper protection with the use of bacterial cellulose was studied. From the chemical point of view bacterial cellulose is pure and physiologically neutral. Coating from bacterial cellulose has proven the ideal barrier against air. The novelty was the use of ground rubber as a base for bacterial cellulose culture.
EN
In the present paper, the issued connected with two printing technologies in aspect of label printing, were discussed. The main aim of the studies was to compare the copies, obtained from the flexographic machine and from digital machine, utilizing the phenomenon of electrophotography. The comparative analysis was based, first of all, upon the colouristic aspects but other parameters concerning the final copies and the process of their production was considered. To perform the prints, the following machines were used: Digital Pro 3 and flexographic Performance Series 5 by Mark Andy company. As substrate, the standard self-sticking paper MC FSC S2000NG-BG40BR was used; it is one of the most popular substrates employed in production of labels. The assessment of the copies was carried out on the basis of s special printing test, using spectrophotometer X-Rite eXact. The digital and flexographic copies were subjected to visual evaluation as well as spectrophotometric and densitometric measurements. Foe the produced copies, the following parameters were determined: optical density, reproduction of colours, gamut, balance of greyness, relative contrast, trapping, reproduction of small elements, and errors of the process. On the grounds of the obtained data, the diagrams were prepared and the respective calculations were carried out. The analysis of the measurement results allows concluding that the digital machine, which employs the phenomenon of electrophotography as well as flexographic equipment are very well adapted to label printing. The both discussed devices possess certain defects and advantages; therefore, the choice of machine for printing should be carried out in relation to the defined work and in accordance to the expectations. In summing up, the criteria of the choice were determined and the comparison of the employed techniques was carried out.
PL
W niniejszym artykule poruszane są zagadnienia związane z dwiema technologiami drukowania w odniesieniu do produkcji etykiet. Głównym celem badań jest porównanie odbitek uzyskanych za pomocą maszyny fleksograficznej oraz cyfrowej wykorzystującej zjawisko elektrofotografii. Analiza porównawcza opiera się przede wszystkim na aspektach kolorystycznych, ale rozpatrywane są również inne parametry dotyczące gotowych wydruków, jak i procesu ich produkcji. Do wykonania wydruków zastosowano maszyny: cyfrową Digital Pro 3 oraz fleksograficzną Performance Series P5 firmy Mark Andy. Jako podłoże użyto papieru standardowego samoprzylepnego MC FSC S2000NG-BG40BR, który jest jednym z najpopularniejszych podłoży wykorzystywanych do produkcji etykiet. Oceny odbitek dokonano na podstawie specjalnego testu druku przy użyciu spektrofotometru X-Rite eXact. Wydruki cyfrowe i fleksograficzne zostały poddane ocenie wizualnej jak również pomiarom spektrofotometrycznym i densytometrycznym. Dla wykonanych odbitek zbadano następujące parametry: gęstość optyczna, odwzorowanie barw, gamut, balans szarości, kontrast względny, trapping, odwzorowanie drobnych elementów, błędy procesu. Na podstawie uzyskanych danych utworzono wykresy i dokonano odpowiednich obliczeń. Po analizie wyników pomiarów wywnioskowano, że zarówno maszyna cyfrowa wykorzystująca zjawisko elektrofotografii jak i fleksograficzna są bardzo dobrze przystosowane do drukowania etykiet. Oba urządzenia posiadają pewne wady i zalety, dlatego wyboru maszyny do drukowania należy dokonywać dla konkretnej pracy oraz w zależności od oczekiwań. W podsumowaniu określono kryteria wyboru i dokonano porównania wykorzystanych technik.
PL
W artykule opisano badania doświadczalne wyznaczenia współczynnika przewodzenia ciepła materiałów pochodzenia celulozowego typu tektura falista i plaster miodu. Badania wykonano metodą stacjonarną w aparacie płytowym. Przeanalizowano wpływ wielkości pustek powietrznych oraz kierunku przepływu ciepła przez materiał na jego przewodność cieplną. Uzyskane wyniki wskazują na porównywalną termoizolacyjność do materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie jako termoizolacje.
EN
The article describes the experimental tests to determine the thermal conductivity coefficient for materials of cellulosic origin, such as corrugated cardboard and honeycomb. The tests were performed using the stationary method in a plate apparatus. The influence of the size of the air voids and the direction of heat flow through the material on its thermal conductivity was analyzed. The obtained results indicate comparable thermal insulation to materials commonly used in construction as thermal insulation.
PL
Wdrożenie modelu Paperless GS1 we Fresh Logistics skróciło obsługę dostaw o 44 procent i obniżyło jej koszty po stronie odbiorcy o 38 procent.
9
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
PL
Z powodu zagwarantowania dusznickiej papierni wyłącznego prawa do zbierania szmat, w Hrabstwie Kłodzkim do końca XVII w. działał tylko młyn w Dusznikach. Na początku XVIII w. na krótko prawa do pozyskiwania szmat w południowej części Hrabstwa przyznano papierni ze Stronia. Z początkiem XIX w. zniesiono w Prusach wszystkie feudalne przywileje, w tym wyłączne prawa do zbierania szmat. Dzięki temu mogły powstać nowe młyny papiernicze. Na ziemi kłodzkiej czerpalnie założono w Podborzu, Goworowie, Jaworku, Piaskowicach i Bystrzycy Kłodzkiej. Najlepiej rozwijały się papiernie w Piaskowicach i Podborzu, w których z czasem zastosowano maszynową technikę produkcji.
EN
Due to the exclusive right to collect rags in Duszniki, only the mill in Duszniki operated in the Kłodzko County until the end of the 17th century. At the beginning of the 18th century, the rights to collect rags in the southern part of the County were briefly granted to the Stronie paper mill. At the beginning of the 19th century, all feudal privileges were abolished in Prussia, including the exclusive rights to collect rags. Thanks to this, new paper mills could be developed. In the Kłodzko region, the mills were established in Podborze, Goworów, Jaworek, Piaskowice and Bystrzyca Kłodzka. Paper mills in Piaskowice and Podborze were doing better than the others as over the time machine production techniques were introduced there.
PL
Tradycje wyrobu papieru w dolnym biegu Kwisy kultywowane były od schyłku XVI wieku do 1945 roku. Okres najbardziej dynamicznego rozwoju tutejszego papiernictwa przypada na przełom XIX i XX w., kiedy odnotowano działalność sześciu fabryk ścieru, papieru i tektury. U schyłku okresu międzywojennego istniały tu już tylko trzy zakłady, które zakończyły swój byt wraz z końcem wojny światowej. Wytwórnia w Przejęsławiu została zniszczona podczas działań wojennych, a dwa zakłady – w Osiecznicy i Świętoszowie – stały się łupem Armii Czerwonej. Urządzenia z Osiecznicy zdemontowano i wywieziono do ZSRR. Z kolei fabryka w Świętoszowie, znajdująca się w pobliżu poligonu wojskowego, stała się częścią bazy wojsk radzieckich stacjonujących tu do 1992 roku. Dotąd nie udało się wyjaśnić, czy urządzenia produkcyjne wywieziono do ZSRR zaraz po wojnie, czy kontynuowano tam produkcję kartonu na potrzeby radzieckiego garnizonu.
EN
The traditions of making paper in the lower reaches of Kwisa were cultivated from the end of the 16th century to 1945. The period of the most dynamic development of the local papermaking is the turn of the 19th and 20th centuries, when six pulp, paper and cardboard plants were in operation. At the end of the interwar period, there were only three plants here, which ended with the end of World War II. The production plant in Przejęsław was destroyed during the war, and two plants – in Osiecznica and Świętoszów – were robbed by the Red Army. The machines from Osiecznica were dismantled and taken to the USSR. In turn, the factory in Świętoszów, located near the military training ground, became part of the base of the Soviet troops stationed here until 1992. So far, it has not been clarified whether the production equipment was taken to the USSR immediately after the war, or whether the production of cardboard for the Soviet garrison was continued there.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rynku tektury falistej w Polsce w 2020 r., a więc w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Omówiono sytuację społeczno-gospodarczą kraju, produkcję i zużycie papierów do wytwarzania tektury falistej oraz produkcję i zużycie tektury falistej – ogólne dane dotyczyły zarówno Polski, jak i krajów europejskich (członków FEFCO i CEPI). Szczegółowo omówiono rynek Polski, uwzględniając również kwestie dotyczące importu i eksportu, rodzaje fal w produkowanych tekturach oraz podział procentowy produkowanych tektur pod względem ilości kolorów zastosowanych do ich zadruku. Na koniec omówiono głównych odbiorców opakowań z tektury falistej. Biorąc pod uwagę przedstawione dane można stwierdzić, że rynek tektury falistej i opakowań dobrze poradził sobie w trudnych czasach epidemii. Producenci dostosowali się do restrykcji i obostrzeń wprowadzonych przez rząd, ale jednocześnie dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość produkcji, a tym samym odpowiednią ilość opakowań, które są niezbędne nawet w tak trudnych czasach (wzrost roli e-commerce, zaopatrzenie medyczne, transport farmaceutyków i żywności).
EN
The article presents the corrugated board market in Poland in 2020, i.e. in the time of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The socio-economic situation of the country, the production and consumption of case materials as well as the production and consumption of corrugated board were briefly discussed – the general data concerned both Poland and European countries (members of FEFCO and CEPI). The Polish market was discussed in more detail, taking into account also the issues related to import and export, the fluting types in the produced corrugated board and the percentage of shipped products in terms of the number of colors used for their printing. Finally, the main recipients of corrugated board packaging were discussed. Taking into account the presented data, it can be concluded that the corrugated board and packaging market did well in the difficult times of the epidemic. Producers have complied with the restrictions introduced by the government, but at the same time they made every effort to ensure the continuity of production, and thus the right amount of packaging, which is necessary even in such difficult times (the growing role of e-commerce, medical supplies, transport of pharmaceuticals and food).
PL
Materiały celulozowe o powierzchniowej hydrofobowości i właściwościach barierowych dla wody stanowią coraz większy odsetek rynku papierniczego, co wynika w dużym stopniu ze zmian struktury handlu detalicznego oraz środowiskowych regulacji prawnych. Niniejsza praca omawia stan legislacji europejskiej w tym zakresie oraz dokonuje przeglądu współczesnej literatury naukowej, opisującej nowe zastosowania tradycyjnych metod, nowych obiecujących technologii do zastosowań masowych, a także propozycji nadawania właściwości superhydrofobowych i kombinacji hydrofobowych z innymi właściwościami. Potencjalnie może to znaleźć zastosowania niszowe, takie jak: specjalne metody zabezpieczania banknotów, medyczne testy diagnostyczne i elektronika mikroprzepływowa.
EN
Cellulose materials with surface hydrophobicity and water barrier properties constitute an increasing percentage of the paper market. It is largely due to changes in the structure of retail trade and environmental legal regulations. This paper discusses the state of European legislation in this area and contemporary literature describing new applications of traditional methods, new promising technologies for mass applications as well as attempts of imparting superhydrophobic properties and combinations of hydrophobicity with other properties. These could potentially find niche applications such as special security methods for banknotes, medical diagnostic tests or microfluidic electronics.
PL
Polacy uwielbiali (i nadal uwielbiają) strojenie bożonarodzeniowych choinek i przywiązują dużą wagę do ozdabiania swojego świątecznego drzewka. Pierwsze ozdoby choinkowe, nazywane również zabawkami choinkowymi, były wykonywane ręcznie z różnego rodzaju materiałów, m.in. z wytworów papierniczych, takich jak: kolorowe papiery, kolorowe bibułki, tektury, pudełka, makulatura i inne. Do tradycyjnych kolorowych ozdób choinkowych robionych z wytworów papierniczych oraz z ich udziałem należały m.in. kolorowe łańcuchy o różnej szerokości, długości i kształcie, kolorowe rozetki, papierowe tutki na cukierki, koszyczki w kształcie wiaderka, białe sople lodowe, kolorowe koszyczki ażurowe, różnego rodzaju kolorowe latarki, kwiatki, zielone choinki i inne zabawki. Celem artykułu jest pokazanie kolejnego, niekonwencjonalnego wykorzystania papieru, ponadczasowości papierowych ozdób i możliwości tworzenia ich współcześnie.
EN
Poles loved (and still do) decorating Christmas trees and attach great importance to decorating their Christmas tree. The first Christmas tree decorations, also known as Christmas tree toys, were made by hand from various types of materials, incl. from paper products, such as: colored papers, colored tissue paper, cardboard, boxes, waste paper and others. The traditional colorful Christmas decorations made of paper products and with their participation included, among others colorful chains of different widths, lengths and shapes, colorful rosettes, paper tubes for candies, baskets in the shape of a bucket, white icicles, colorful openwork baskets, all kinds of colorful flashlights, flowers, green Christmas trees and other toys. The aim of the article is to show another, unconventional use of paper, the timelessness of paper ornaments and the possibility of creating them today.
PL
Do II połowy XX w. w Polsce strzelanie z nabojów kapiszonowych w opakowaniu z papieru celulozowego oraz masy celulozowej, przeznaczonych do ładowania pistolecików – zabawek, było popularną zabawą dziecięca i młodzieżową (zwłaszcza w okresie wielkanocnym). Obecnie, w XXI w. technologia wytwarzania tych nabojów zaliczana jest do zabytkowych technologii przetwórstwa papierniczego i powoli odchodzi w zapomnienie.
PL
Celem prezentowanej pracy było zbadanie ogólnej przydatności parametru pochłaniania energii przepuklenia BEA (Bursting Energy Absorption) do analizy właściwości wytrzymałościowych papieru. Stwierdzono, że wyższa gramatura papieru nie zawsze oznacza jego wyższą wytrzymałość na przepuklenie. Stwierdzono także, że zależność między maksymalną wartością ciśnienia przepuklajacego a pochłanianiem energii przepuklenia (BEA) jest liniowa dla danego rodzaju papieru, ale różni się znacznie w zależności od gatunku papieru. Zaproponowano metodę, która pozwala dokładniej scharakteryzować odporność papieru na przepuklenie (BR – Bursting Resistance). BR jest opisany trzema następującymi parametrami: wartością średnią maksymalnego ciśnienia przepuklającego, wartością średnią pochłaniania energii przepuklenia (BEA) oraz współczynnikiem kierunkowym prostej opisującej zależność pomiędzy wartością BEA i maksymalnym ciśnieniem przepuklającym. Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszego opisu zachowania papieru poddanego działaniu niepunktowej siły prostopadłej do powierzchni.
EN
The aim of the presented study was to investigate the overall usefulness of the Bursting Energy Absorption (BEA) for a better analysis of paper strength properties. It was found that higher basis weight of the paper does not always correspond to the higher bursting resistance. The correlation between Bursting Energy Absorption (BEA) and bursting strength is linear but the proportionality strongly depends on paper grade. A method to characterize more accurately the bursting resistance (BR) of paper is therefore proposed. BR parameter is described by the three following parameters: average bursting strength average bursting energy absorption and the slope of the fitted linear regression line (relationship between the bursting energy absorption and the bursting strength). This method reveals new mechanical behaviors of papers.
PL
Dzięki pomysłowości dwóch anglików, Edwarda Allena i Edwarda Healeya, którzy w 1856 r. opatentowali pofalowany papier, powstał fascynujący materiał, jakim jest tektura falista. Przyglądając się temu wynalazkowi, amerykanin Albert Jones zastosował w 1871 r. papier pofalowany do zawijania kruchych, szklanych produktów. To właśnie było pierwsze zastosowanie tego materiału do celów opakowaniowych.
PL
... Podstawowa rola dizajnu polega na kształtowaniu otoczenia i narzędzi człowieka, a co za tym idzie również jego samego... – stwierdził Viktor Papanek, projektant i pedagog [9]. Czy jego słowa odnoszą się również do opakowań? Dynamiczny rozwój świadomości konsumenckich wpływa bezpośrednio na zmiany zachodzące w branży opakowań. Opakowania chcą zdobyć zaufanie odbiorców, cały czas podążając za ich potrzebami. Wpisują się tym samym m.in. w aspekty proekologiczne (rys. 1), którym poświęcono pierwszą część niniejszego cyklu artykułów [1].
PL
Zgodnie ze znanym powiedzeniem „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, patrząc na ten sam obiekt z różnych stron zauważamy inne elementy, a każda tego rodzaju analiza pod wieloma względami ułatwia obiektywne zrozumienie omawianych zagadnień. To podejście odnosi się również do projektowania. Właśnie w takim działaniu może zaistnieć proces twórczy, którego efektem jest powstanie nowego wytworu. Kreatywność projektanta bazuje na dwóch podstawowych sposobach myślenia – racjonalnym i intuicyjnym. Pierwszy odnosi się do działania skupionego i analitycznego, skoncentrowanego na celu tworzenia. W drugim dominują emocje, lekkość i wielorakość umysłu rozproszonego.
PL
Celem pracy było opracowanie metody testowej umożliwiającej badanie pełzania i relaksacji naprężeń oraz zastosowanie tej metody do oceny właściwości reologicznych papierów pakowych. Wyznaczono zależność reologiczną obciążenie-odkształcenie, a także obciążenie zrywające i wydłużenie w momencie zerwania. Podczas badań relaksacji naprężeń i pełzania, zadane odkształcenia i obciążenia stanowiły 60% tych wartości dla granicy wytrzymałości danego materiału. Dla wszystkich przebadanych papierów relaksacja naprężeń była wyższa dla kierunku maszynowego (MD), a pełzanie było na ogół większe dla kierunku poprzecznego (CD). Najwyższą relaksacją naprężeń charakteryzował się liner-MD, a najniższą – clupak-CD. Z kolei najwyższe pełzanie zaobserwowano dla papieru clupak-CD, a najniższe dla papieru natron-MD. Najmniejszą anizotropię relaksacji naprężeń i pełzania zaobserwowano dla papieru clupak. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie analizy zachowania się wybranych papierów pakowych podczas wystawienia ich na działanie obciążeń nieniszczących.
EN
The objective of the presented work was to develop a test method that enables the study of creep and stress relaxation and the use of this method to assess the rheological properties of packaging papers. The rheological dependence load – elongation, breaking load and elongation at break were determined. During the stress relaxation and creep experiments, the set elongation and load were equal to 60% of these values at break. For all tested papers, the stress relaxation was higher for the machine direction (MD), and the creep was generally greater for the cross direction (CD). The highest stress relaxation was found for the liner-MD, and the lowest – for the clupack-CD. The highest creep was observed for clupak-CD paper, and the lowest for natron-MD paper. The lowest anisotropy of stress relaxation and creep was for the clupack paper. The applied method made it possible to analyze the behavior of selected packaging papers when subjected to non-destructive loads.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.