Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  determinanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Istotnym czynnikiem determinującym wybór pracodawcy, mającym również wpływ na motywację pracowników, jest poziom oferowanego wynagrodzenia. Nie każdy pracownik za wykonywaną pracę w Polsce otrzymuje oczekiwane wynagrodzenie, przy czym oczekiwania te podyktowane mogą być wieloma różnymi czynnikami. Celem artykułu jest ukazanie oczekiwań finansowych pracowników w Polsce, weryfikacja ich zgodności ze stawkami rynkowymi oraz identyfikacja zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi pracowników w Polsce a zmiennymi niezależnymi, takimi jak płeć, pokolenie, wykształcenie, województwo, branża oraz miejsce zamieszkania. Cel osiągnięto poprzez analizę raportów GUS w zakresie wynagrodzeń oferowanych w Polsce oraz przeprowadzenie badań empirycznych, które umożliwiły pozyskanie danych w zakresie oczekiwań finansowych pracowników. Badania z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego i techniki CAWI na próbie 384 mieszkańców Polski zrealizowano w grudniu 2020 r. Następnie przeprowadzono analizy statystyczne z wykorzystaniem testu χ2. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszyscy pracownicy w Polsce mają szansę na zaspokojenie oczekiwań finansowych, co związane jest z różnorodnością wynagrodzeń w poszczególnych województwach. Dodatkowo w ramach badań ujawniono istnienie zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi Polaków a wykształceniem, branżą, w której funkcjonują, i miejscem zamieszkania – wielkością miejscowości/miasta. Nie wykryto natomiast zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi a płcią badanych, przynależnością pokoleniową oraz województwem, w którym mieszkali respondenci.
EN
An important factor determining the choice of an employer, which also influences the motivation of employees, is the remuneration offered. Not every employee receives the expected remuneration for the work performed in Poland, and these expectations may result from a number of different factors. The aim of the article is to present the financial expectations of employees in Poland. The author wanted to verify the compliance of expectations with market rates and to identify the relationship between the financial expectations of employees in Poland and independent variables such as gender, generation, education, voivodeship, industry, and place of residence. The goal was achieved by analyzing Statistics Poland’s reports on salaries and conducting empirical research that identified the financial expectations of Polish employees. Research using the diagnostic survey method using the CAWI technique on a sample of 384 Polish residents was carried out in December 2020. Then, statistical analyses were performed using the χ2 test. The conducted research shows that not all employees in Poland have a chance to meet their financial expectations, which is related to the diversity of salaries in individual voivodeships. In addition, the research revealed a relationship between the financial expectations of Poles and the level of education, the industry in which employees operate, and the place of residence – the size of the town/city. However, no correlation was found between financial expectations and the sex of the respondents, generation affiliation, and the voivodeship in which the respondents lived.
PL
Sukcesywnie postępująca cyfryzacja i rozwijające się technologie, a z drugiej strony immanentnie skonsolidowana z nimi globalizacja rynków, od produkcyjnych, usługowych, po konsumpcyjne i finansowe, nie wykluczając w tym także kapitałów osobowych, stawiają przed pretendentami nowych inicjatyw gospodarczych coraz bardziej wysublimowane ekspektatywy. Począwszy od skonkretyzowania modelu biznesowego, po podjęcie decyzji o doborze właściwej formy prawnej dla antycypowanej działalności, obejmują one konieczność odpowiedzi na różnorodne i dynamicznie rozwijające się wymagania formalne, rynkowe, ale także behawioralne, a nawet mentalne. Niejednokrotnie wymagania te przybierają postać imperatywu kategorycznego dla efektywnego, czyli konkurencyjnego i rentownego funkcjonowania na zróżnicowanych rynkach. Prowadzone w ciągu ostatnich dekad badania empiryczne zmieniających się predyspozycji rynków gospodarczych i jego uczestników pozwoliły prof. Teresie Łuczce wyłonić interdyscyplinarny katalog determinant. Zarówno dla pretendenta, jak również czynnego przedsiębiorcy stanowią one sui generis vademecum kształtowania i rozwijania niezbędnych zachowań dla skutecznego działania. W niniejszym artykule, opierając się na metodzie analityczno-deskryptywnej, podjęto zagadnienia taksonomicznej rekapitulacji i systematyzacji trzech najbardziej kluczowych determinant wyłonionych w dorobku naukowym prof. Łuczki. Są to determinanty personalne, finansowe oraz technologiczne.
EN
The successively progressing digitization and development of technologies, as well as the inherently consolidated globalization of markets – from production and services to consumers and financial, including personal, capital – create increasingly sophisticated expectations on the side of the pretenders to new economic initiatives. Starting from specifying the business model, to deciding on the choice of the appropriate legal form for their activity, they must respond to variable and dynamically developing formal, market, behavioural and mental requirements. These requirements often take the form of a categorical imperative for effective, that is, competitive and profitable, functioning in various markets. Research on the changing predispositions and dispositions of economic markets and its participants conducted over the last decades allowed Prof. Łuczka to select an interdisciplinary catalogue of determinants. For both the future entrepreneur as well as for the active entrepreneur, it constitutes a unique handbook on shaping and developing the behaviours necessary for effective
EN
Purpose: The article aims to define the role that creativity plays in implementing frugal innovations. The article also aims to list examples of innovative, frugal solutions as well as to indicate activities that would stimulate the creativity of employees in enterprises. Design/methodology/approach: This is an exploratory study that is based on a systematic review of available literature on frugal innovation and creativity. The research was based on both Polish and foreign literature, articles, and internet sources. Findings: The issue of frugal innovations has recently become "fashionable" in the good sense of the word. Inventive and cheap offers of products and technologies launched on markets are characterised by demonstrable dynamics. The article emphasises, in particular, the role of creativity in creating innovative, frugal solutions. Research limitations/implications: Although the problem of frugal innovations is known and described, it is also true that publications focussing on and discussing this issue are still lacking. The article, therefore, aims to encourage decision-makers to support the creativity of their employees in order to develop frugal innovations. Nevertheless, the discussed topic requires further research. Originality/value: The article is based on existing knowledge in the field of creativity and frugal innovations. The added value of the article is a combination of both issues, emphasising the role of employees' creativity in creating frugal innovations, which is illustrated in the form of the proposed model of the innovative process based on creativity.
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
EN
Introduction/background: The aim of the article is to check whether the holistic approach in the case of high-tech industries is the optimal solution in the field of M&A process analysis. Aim of the paper: Two research hypotheses were formulated: H1 – It is impossible to create an effective universal holistic model for even a single high-tech industry. H2 – The key element of the process of assessing the validity of M&A processes is the potential use value of the acquired knowledge and/or technology. Materials and methods: A quantitative analysis of articles relating to holistic models and sources relating to the specificity of specific market M&A processes were used. Results and conclusions: The results obtained revealed that the analysis of selected mergers and acquisitions allowed it to be stated that the key aspect determining the success or failure of the M&A process is the value of the acquired knowledge and technology and its applicability within the newly created organisational structures. It was also found that holistic models, apart from being cost-intensive and time-consuming, are also characterised by a lack of standardisation of the model and the lack of assessment at both the level of one industry and within a single branch of the economy. Thus, the creation and application of universal holistic models in high-tech industries may turn out to be ineffective and lead to decision errors at the level of the company's development strategy.
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
PL
Głównym celem artykułu jest próba zbadania zależności miedzy tradycyjnymi determinantami innowacyjności, jakimi są wielkość i wiek przedsiębiorstw a wykorzystaniem koncepcji „user driven innovation” (UDI) w procesach B+R przedsiębiorstw. Hipoteza badawcza brzmi następująco: zarówno wielkość, jak i wiek przedsiębiorstwa, jako uwarunkowania tradycyjne innowacyjności przedsiębiorstw, mają wpływ na skłonność przedsiębiorstw do wykorzystania koncepcji UDI w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Badania empiryczne objęły grupę 57 przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz współpracujących aktywnie z użytkownikami w tym procesie w latach 2015-2017.
EN
The main goal of the article is to examine the relationship between traditional determinants of innovation, which are the size and age of enterprises and the use of the concept of „user driven innovation” (UDI) in corporate R&D processes.The research hypothesis is as follows: both the size and age of the enterprise, as the conditions of traditional innovativeness of enterprises, have an impact on the willingness of enterprises to use the concept of UDI in the research and development of enterprises. Empirical research covered a group of 57 enterprises conducting research and development activities and actively cooperating with users in this process in the years 2015-2017.
PL
W artykule podjęto próbę określenia determinant konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP w branży piekarniczo-cukierniczej. W tym celu przeprowadzono badania wśród 70 małych i średnich firm zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Z badań wynika, że jedynie co piąte przedsiębiorstwo analizuje swoją pozycję rynkową. Zdaniem ankietowanych, w otoczeniu biznesowym największy wpływ na konkurencyjność ma polityka fiskalna państwa. W przypadku potencjału produkcyjnego badani wskazują na jakość urządzeń i nowoczesne technologie, zaś w sferach sprzedaży i dystrybucji ważne są wizerunek przedsiębiorstwa i relacje z klientami. W grupie czynników o charakterze produktowym kluczową rolę odgrywa jakość. Zatem wobec rosnących wymagań konsumentów konieczna jest dbałość o jakość produktu i wizerunek firmy, a także utrzymywanie dobrych relacji z klientami.
EN
A trial to define the most important determinants of competitiveness of SMEs operating in bakery and confectionary industry was undertaken in the paper. Therefore, the survey on 70 SMEs located in the wielkopolskie voivodship was conducted. The research proves that only every fifth enterprise analysed their market position. According to the inquired, fiscal policy of the state is the most important in the business environment. In case of production potential, the investigated indicated quality of equipment and modern technologies, whereas in selling and distribution sphere, company’s image and relations with clients were the most important. In product field, the key role was played by the quality. Regarding to growing consumer requirements, it is necessary to care of product quality and company’s image as well as maintaining good relations with customers.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
PL
Polski rynek zoologiczny jest w pełni zdominowany przez prywatne podmioty gospodarcze, które oferują Polakom wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek ten bardzo dynamiczny się rozwija, co powoduje, iż sektor zoologiczny w coraz zwiększymy stopniu pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Przedmiotem naukowego zainteresowania jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań determinujących rozwój współczesnych przedsiębiorstw na dynamicznie ewoluującym rynku zoologicznym. W artykule przeanalizowano zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, mające znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Skupiono się przede wszystkim na makro- i mikrootoczeniu oraz na rynku docelowym, jak również pokazano ich związek z danym podmiotem gospodarczym. Przedstawiono także istotę strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w obliczu zwiększającej się liczby konkurentów oraz dynamicznych zmian na rynku. Reasumując. W artykule zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze czynniki mające wpływ na działalność mniejszych i większych firm na rynku zoologicznym. Przedstawiono tym samym model przedsiębiorstwa, które ma szanse na dynamiczny rozwój w obecnych warunkach panujących na analizowanych rynkach. Przedstawione rozwiązania stanowią również podstawę do projektowania racjonalnych zmian w ujęciu perspektywicznym.
EN
Polish zoological market is fully dominated by private economic operators which offer many attractive jobs to the Poles. Currently, this market is showing a very dynamic growth, which means that the zoological sector in the future may very positively affect the economic development of the country. The subject of scientific interest is the multi aspect analysis of circumstances determining the development of modern enterprises on the evolving zoological market. The article analyses both external and internal factors that have a significant impact on the proper functioning of enterprises. The main focus was on macro- and micro-environment and on the target market, as well as their relationship with a given economic operator. The essence of business management strategy was also presented, in the face of the growing number of competitors on the market. Summing up, the article presents all the most important factors affecting the activities of smaller and larger companies on the zoological market. At the same time, the company's model was presented of an operator which has a chance for dynamic development under the current circumstances prevailing on the analyzed market.
EN
This paper aims to identify the economic, financial, management and marketing factors that influence of foreign direct investment (FDI) in sultanate of Oman over the ten years from the period 2005 to 2014. This study used two models to test the hypotheses by using Pearson correlation and a linear regression test. Model one used six varibles of economic and financial, and the results shows there is a statistical significant relationship and impact of GDP - annual growth, (%), fiscal balance as % of GDP, investment expenditure as % of GDP, income velocity of broad money and trade balance as % of GDP in different levels of significant at 1% and 5%. But low significant on bank deposits to GDP (%) on foreign direct investment at 10% significant level. Model two used five varibles of management and marketing and the results shows there is a statistical significant relationship and impact of number of shares traded and MSM 30 share price index on foreign direct investment at 5%, 1% respectively. The researcher recommends to enhancing management and investment policies that directly contribute to added value of FDI. Encourage local labor force to adopt the interaction and harmony policy with foreign market to have a positive cooperation and share expertise and skills of some industries to development the local market investments.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie czynników ekonomicznych, finansowych oraz zarządzania i marketingu, które wpływały na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Omanie przez dziesięć lat w okresie 2005 do 2014. W badaniu zastosowano dwa modele do przetestowania hipotez za pomocą korelacji Pearsona i testu regresji liniowej. W modelu pierwszym wykorzystano sześć zmiennych ekonomicznych i finansowych, a wyniki wskazują, że istnieje statystyczny istotny związek i wpływ PKB – rocznego tempa wzrostu (%), równowagi fiskalnej jako % PKB, nakładów inwestycyjnych jako % PKB, szybkości obiegu szerokiego pieniądza i bilansu handlowego jako% PKB w różnym stopniu istotności na poziomie 1% i 5%, ale niskie znaczenie depozytów bankowych do PKB (%) w sprawie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 10% znaczącym poziomie. W modelu drugim wykorzystano pięć zmiennych zarządzania i marketingu a wyniki wskazują, że istnieje statystyczny istotny związek i wpływ liczby akcji znajdujących się w obrocie i indeksie cen akcji MSM 30 na zagraniczne inwestycje bezpośrednie odpowiednio w wysokości 5% i 1%. Zaleca się poprawę zarządzania i strategii inwestycyjnych, które bezpośrednio przyczyniają się do wartości dodanej BIZ. Zachęca się lokalną siłę roboczą do przyjęcia polityki interakcji i harmonii z rynkiem zagranicznym, aby cieszyć się pozytywną współpracą i dzielić się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami niektórych branż dla rozwoju lokalnych inwestycji rynkowych.
PL
W artykule przedstawiono przewidywanie uwarunkowań trendów transformacji w polskiej przestrzeni gospodarczej I połowy XXI wieku, z uwzględnieniem problematyki zarządzania turystyką. Kompatybilną cechę postępu cywilizacyjnego stanowi zarządzanie gospodarką, wykazane w pracy na przykładzie gospodarki turystycznej. Zarządzanie w gospodarce turystycznej to między innymi kompleksowe działania obejmujące politykę turystyczną, prognozowanie i planowanie w turystyce, systemy informacji turystycznej, elementy marketingu. Nadrzędnym celem zarządzania jest poprawa struktury i jakości świadczonych usług, konkurencyjności, innowacyjności oraz minimalizacja kosztów. Zakres problemowy obejmuje aspekt futurologiczny z akcentem na: • wyzwania kierunkowe dla polskiej gospodarki, z uwzględnieniem regionalnych czynników determinujących przemiany; • zarządzanie kompleksowe w gospodarce turystycznej ze wskazaniem na planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie.
EN
This article aims to anticipate and seek trends of transformation of Polish economic space in the first half of the 21st century. Management of the economy is a compatible feature of the progress of civilization, as shown in the article on the example of the tourism economy. Economic management of tourism means comprehensive activities including tourism policy, forecasting and planning in tourism, tourist information systems and the elements of marketing. The aim is to improve the structure and quality of services and to minimize costs. The range of discussed issues includes the future aspects, mainly: • directional challenges for Polish economy, including regional determinants of changes; • strategic management in the tourism economy with an indication of planning, organizing, deciding, motivating and controlling
13
EN
The article presents theoretical background of commanding aspirations through specifying their concept, typology and hypothetical determinants. The further part deals with delineating methodological assumptions of the conducted studies and describing the results of the studies on determinants of officers’ commanding aspirations through identifying types of officers’ aspirations, percentage structure pertaining to commanding aspirations levels and factors that determine these aspirations.
EN
The article discusses the main issues concerning threats for forces’ security resulting from the possibility to use improvised explosive devices (IEDs), problems how to define IEDs, their construction typology, as well as directions of possible changes in the Polish Armed Forces in order to counteract IEDs so as to ensure the forces’ security and safety. These changes should include such areas as doctrines, training and education, structures and equipment, procedures and tactics of command bodies’ and subunits’ functioning and an appropriate information campaign.
15
EN
In this article, the author attempts to show the role played by effective teams in creating and expanding effectiveness of military organization. The author presents not only the changes that should be implemented in an organization in order to establish conditions conducive to the creation of organizational effectiveness, but also influence of various factors on building an effective team. The critical elements in the ability to build an effective team are organizational context, leaderships, group processes, and team culture. In a time of military personnel downsizing the necessity of building the effective teams is important in the concept of organizational effectiveness. Additionally, a military organization is largely conservative in its hierarchy and shows little inclination to change in general. However, building effective teams as an element of effectiveness, in view of the character of this organization, is neither an easy nor a short-lasting process.
PL
Artykuł jest prezentacją wyników jednoczynnikowej analizy statystycznej zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian. Analiza ta odnosi się do idenyfikacji siły związków pomiędzy wybranymi cechami przedsiębiorstwa a jego zdolnością lub niezdolnością do wprowadzania zmian w swojej organizacji. Zastosowana jednoczynnikowa analiza statystyczna została przeprowadzona dla 122 przedsiębiorstw.
EN
A key term discussed in this article is change, which occurs in a company or is implemented by the company management into an organisation (system). Changes allow them to survive and to operate in such a turbulent and dynamically developing environment as market. Therefore, possibly fast and painless adjustment and transformation of business entities to market expectations and requirements, as well as to consumers' needs is a prerequisite for the effective operation of a company on the market. For this reason, the companies which function under conditions of change are most likely to succeed. A principal subject of the research was to determine the frequency of occurrence of a given phenomenon and its features.
20
Content available remote Determinants and forecasts for the success of the agritourist business
EN
As it was improved, running of an agritourist business is a process depended on many measurable and non-measurable variables. That is why decision about transforming agricultural business into agritourist one depends on many variables, both measurable and non-measurable ones. That is why such decision is sophisticated and should be supported by suitable research. forecasts. There are methods, what may be applied and they use measurable variables and non - measurable ones. Applying the innovatory approach to enlargement of possibility of usage popular methods of forecasting, for example the replacement in Delphic method the experts by buyers, can permit on construction forecasts supporting decision process.
PL
W pracy wykazano, że wybrane metody prognostyczne mogą być przydatne w rozwiązywaniu takich problemów decyzyjnych i prognostycznych, które z punktu widzenia klasycznego prognozowania wydają się być nietypowe ze względu na ograniczoność danych opisujących badane zjawisko czy wpływ czynników niemierzalnych na badane zjawisko. Metody wykorzystywane w badaniach operacyjnych i badaniach marketingowych, w rozwiązywaniu nietypowych problemów decyzyjnych i prognostycznych są nieprzydatne. Postawa rezygnacji z badań prognostycznych w celu wspierania procesu decyzyjnego jest błędna i może okazać się szkodliwa. Należy zatem poszukiwać nowych zastosowań dotychczasowych metod, jak również modyfikować istniejące metody i dopasowywać je do potrzeb decyzyjnych. Stosując nowatorskie podejście do rozszerzania możliwości stosowania popularnych metod prognozowania, jak na przykład zastąpienie ekspertów w metodzie delfickiej przez nabywców, łączenie prognoz uzyskanych różnymi metodami czy też wykorzystanie jednych metod do określania dopuszczalności prognoz uzyskanych innymi metodami, może pozwolić na konstruowanie prognoz istotnie wspierających proces decyzyjny.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.