Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zastosowanie katalizatora żelazowego do modyfikacji oleju napędowego nie wpływa w sposób istotny na zużycie paliwa w testach spalania. Zauważalny jest jednak korzystny wpływ dodatku katalizatora na obniżenie emisji szkodliwych składników spalin, takich jak CO i CO2. Wpływ ten jest szczególnie widoczny dla większych obciążeń silnika. W przypadku emisji węglowodorów, korzystny wpływ katalizatora widoczny jest dla obciążeń silnika w zakresie 15-30 kW. Zarówno większe, jak i mniejsze obciążenie silnika powoduje wzrost emisji węglowodorów w spalinach w porównaniu z próbami spalania paliwa bez dodatku katalizatora.
EN
Com. gas oil was modified by addn. of a Fe catalyst consisting of a Fe soap and Fe(OH)3 (0.01% by mass) and tested for CO, CO2 and hydrocarbon emissions during combustion in a self-ignition engine (10-30 kW). Addn. of the catalyst resulted in a significant redn. of CO and hydrocarbon contents in the of-gases (at engine load 20–30 kW) and a decrease in the oil consumption.
PL
Do oleju napędowego wprowadzono handlowo dostępny dodatek mający na celu poprawę procesu spalania paliwa i przeprowadzono pomiary zadymienia spalin oraz emisji hałasu. Odnotowano tylko niewielki pozytywny efekt w zakresie zadymienia spalin (poprawa o 3%) i hałaśliwości silnika.
EN
A gas oil was mixed with com. additives and tested as a fuel for automobile engine to det. smoke opacity and engine noise in accordance with the relevant stds. The use of com. additive did not result in any significant redn. in particulate emission and engine noise.
PL
Przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku detergentowo-dyspergującego oraz handlowego inhibitora utleniania na odporność na utlenianie oleju napędowego zawierającego 20% obj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Odporność na utlenianie monitorowano w trakcie sześciotygodniowego testu przyspieszonego starzenia.
EN
The impact of a detergent-dispersant additive and of a com. oxidn. inhibitor on the oxidn. stability of fatty acid Me esters-contg. (20% by vol.) gas oil was studied during a 6 week long accelerated aging test. The additives resulted in an improvement of oxidative stability of the oil.
PL
Uszlachetnianie paliw dodatkami wpływającymi na zwiększenie liczby cetanowej jest przyczyną znacznego spadku ich stabilności oksydacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań stabilności oksydacyjnej oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME uszlachetnionego dodatkiem cetanowym oraz paliwa zawierającego również dodatki o właściwościach przeciwutleniających: zsyntezowany w INIG-PIB detergentowo-dyspergujący oraz handlowy.
EN
A fatty acid Me esters-contg. gas oil was improved by addn. of a cetane no. improver, what resulted in a decrease in its oxidn. stability. The oxidn. stability was then increased by addn. of a detergent-dispersant additive and a com. antioxidant.
PL
W tej pracy przedstawiono główne spostrzeżenia z badań przydatności oleju rzepakowego do zasilania silników z ZS. Przedstawiono tu głównie parametry pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem rzepakowym w porównaniu do używanego w nim oleju napędowego. Analiza właściwości fizykochemicznych porównywanych paliw oraz parametry podstawowych charakterystyk silnika pozwoliły na dokonanie oceny przydatności oleju rzepakowego, jako paliwa silnikowego.
EN
This paper presents the key findings from research into the suitability of rapeseed oil-spanking range of diesel engines. Presented here mostly parameters of the diesel engine powered rapeseed oil at compared to that used in the gas oil. Analysis of physico - chemical properties compared fuels and basic parameters of the engine characteristics allowed us to assess the suitability of rapeseed oil as motor fuel.
PL
Przedstawiono podstawowe problemy wynikające ze stosowania wybranych metod chromatograficznych w odniesieniu do trzech rodzajów biokomponentów paliwowych uzyskanych z olejów rzepakowego i palmowego. Stwierdzono, że pełne oznaczenie składu węglowodorowego tych biokomponentów, uzyskiwanych w procesie hydrokonwersji olejów roślinnych świeżych, jak i wstępnie modyfikowanych (zeoforming) wymaga zastosowania kilku równoległych metod analitycznych.
EN
Preliminarly zeoformed rapeseed oil, palm oil and a mixt. of rapeseed oil and a crude oil fraction were hydrotreated on a Ni-Mo/Al₂O₃ catalyst at 340°C under 4.5 MPa and analyzed for n-paraffins by gas chromatog. with use of capillary columns. The differentiation of origin of n-paraffinic hydrocarbons (biomass and petroleum) was hardly possible. Some decarboxylation and decarbonylation reactions during the hydrotreatment were evidenced.
PL
Przeprowadzono badania granulometryczne chloranu(V) sodu i wytypowano do badań prędkości detonacji i prędkości spalania dwie frakcje F-1 (0,8-2,0 mm) oraz F-2 (<0,6 mm). W warunkach doświadczeń nie uzyskano detonacji badanych mieszanin. Dowodem na to są pozostałości rur stalowych, w których przeprowadzano próby detonacji. Bardzo niskie szybkości spalania określono za pomocą rejestracji sygnału uzyskanego z fotodiod. Dla mieszaniny o składzie 90,5/9,5 chloranu(V) amonu i oleju napędowego uzyskano szybkość spalania wynoszącą 0,47 mm/s i 0,337 mm/s dla frakcji odpowiednio F-1 i F-2.
EN
NaCI03 (grain size 0.8-2.0 or <0.6 mm) was mixed with a gas oil and studied for explosion affinity. No detonation process was observed. The NaCIO3/oil mixts. (90.5/9.5) showed combustion rates 0.47 mm/s and 0.337 mm/s for both NaCIO3 grain fractions, resp.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oznaczania węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych w wybranych produktach z zakresu średnich destylatów naftowych, tj. lekkim oleju opałowym, paliwie do lotniczych silników turboodrzutowych, paliwie żeglugowym itp. Do określania składu strukturalno-grupowego zastosowano chromatograf gazowy Clarus 500 firmy PerkinElmer sprzężony ze spektrometrem masowym Clarus 560D. Badania prowadzono według zaleceń normy ASTM D 2425, dotyczącej wyznaczania zawartości we frakcjach paliwowych: alkanów, mono-, di-, tricykloparafin, alkilobenzenów, indanów, indenów, naftalenów, acenaftenów, acenaftylenów i trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
EN
This paper presents the results of the determination of paraffins, cycloparaffins and aromatics in medium distillates i.e. light heating oil, aviation jet fuel and marine distillate fuels. The gas chromatograph Clarus 500 coupled with mass spectrometer Clarus 560D was used to determine these characteristic groups of compounds. Investigation was carry out according to the ASTM D 2425 test method. Medium distillates determined were: paraffins, mono-, di-, tricycloparaffins, alkylbenzenes, indans, indenes, naphthalenes, acenaphthenes, acenaphthylenes and tricyclic aromatics.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań starzenia olejów silnikowych handlowych przy zasilaniu paliwem zawierającym estry metylowe oleju rzepakowego. Badania procesu starzenia olejów silnikowych prowadzono w testach eksploatacyjnych w różnych typach silników wysokoprężnych zasilanych biopaliwem zawierającym 20% i 30% FAME. W pierwszej części referatu przedstawiono wyniki badań starzenia oleju silnikowego SHPDO w klasie lepkości wg SAE 15W/40 i w klasie jakości wg API CH-4, którym smarowane były silniki autobusów komunikacji miejskiej marki Ikarus i Jelcz zasilane paliwem zawierającym 30% FAME. W drugiej części referatu przedstawiono wyniki badań starzenia oleju silnikowego SHPD w klasie lepkości wg SAE 15W/40 i w klasie jakości wg API CH-4, którym smarowane były silniki autobusów marki Ikarus i Autosan oraz silniki wozów odstawczych (wywrotki kopalniane) marki Biełaz. Określono również wpływ biopaliwa na proces starzenia olejów silnikowych w odniesieniu do olejów przy zasilaniu olejem napędowym.
EN
This paper describes major field test findings concerning the affect of diesel fuel containing FAME on the engine oil deterioration process. Diesel fuel containing 20% and 30% FAME was tested in different engine types. First part of this work presents results relating to the engine oil SHPDO in the viscosity class SAE 15W/40 and the quality class API CH-4 applied in Jelcz and Ikarus buses. In this case the diesel fuel contained 30% FAME. The second part of this paper describes results relating to engine oil SHPD in the viscosity class SAE 15W/40 and the quality class API CH-4 applied in Ikarus and Autosan buses and Bielaz trucks. The influence of biofuel on deterioration process of different engine oils will be discussed in more detail.
10
PL
Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie i analiza badań eksperymentalnych, wybranych problemów związanych z zasilaniem silników o zapłonie samoczynnym paliwami zastępczymi: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME oraz mieszankami oleju napędowego i etanolu (E10 i E20), bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silnika. Badania eksperymentalne dotyczyły oceny wpływu zasilania silnika U-3250 Ursus w/w paliwami pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dla prędkości maksymalnego momentu obrotowego Mo=1400 obr/min i maksymalnej mocy Ne= 2000 obr/min.
EN
Carrying out and analysis of examinations of experimental, chosen problems were planning authors connected with powering engines about the self-ignition with substitute fuels: with methyl ester of acids of the FAME rape oil and blends of diesel and the ethanol (E10 and E20), without accomplishing the structural modernization of the engine. Experimental examinations concerned the assessment of the influence of powering the U-3250 Ursus engine with mentioned above fuels working according to outside speed characteristic for the maximum speed of the torque Mo=1400 rpm and the maximum power Ne=2000 rpm.
PL
Celem większości prowadzonych obecnie badań w dziedzinie tłokowych silników spalinowych jest dążenie do ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na naturalne środowisko człowieka. Na ekologiczne własności silnika znaczący wpływ ma jakość i rodzaj paliwa stosowanego do jego zasilania. Dużą uwagę w prowadzonych aktualnie badaniach poświęca się możliwości zastosowania paliw pochodzenia roślinnego do zasilania tłokowych silników spalinowych. Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym można stosować estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME. Mogą one być stosowane w czystej postaci lub jako dodatek do paliwa węglowodorowego. Praca poświęcona jest analizie przebiegu procesu wtrysku i procesu spalania silnika z ZS, zasilanego olejem napędowym Ekodiesel Ultra D, estrami metylowymi oleju rzepakowego FAME i mieszaninami tych paliw o zawartości estrów 20% (V/V) i 30% (V/V). W ramach przeprowadzonej analizy wyznaczono podstawowe, wybrane parametry charakteryzujące przebieg procesu doprowadzania paliwa do cylindra i procesu jego spalania. Wykazano wpływ stosowanych do zasilania silnika paliw, różniących się własnościami fizyko-chemicznymi, zwłaszcza gęstością i lepkością, na wartości wyznaczanych parametrów pracy silnika.
EN
A majority of studies conducted currently in the field of piston combustion engines aims at the reduction of the detrimental effect they have on the natural environment. The quality and type of the fuel feeding the engine is significant for the environmental impact it makes. Investigations conducted nowadays pay much attention to plant fuels as alternatives to feed piston combustion engines. Fatty acid methyl esters of rapeseed oil FAME in their pure form can fuel self-ignition engines or can be used as additives to hydrocarbon fuel. The paper discusses the pattern of injection and combustion processes in self-ignition engine running on Ekodiesel Ultra D diesel oil, rapeseed oil methyl esters FAME and the blends of the two fuels with the ester content of 20% (v/v) and 30% (v/v). In the analysis, selected basic parameters that characterise the fuel feed to the cylinder and the combustion process were determined. The effect of engine fuels which differ in physical and chemical properties, especially density and viscosity, on the value of the determined engine operation parameters was demonstrated.
12
Content available remote Hydrodesulfurization of gas oil over cbc supported catalysts
EN
Mo and CoMo catalysts were supported on carbon black composite (CBC) carriers. Catalytic activity of supported on CBC sulfided Mo and CoMo as well as of a carburized Mo was compared with activity of sulfided CoMo/Al2O3 in hydrodesulfurization (HDS) and dearomatization of two gas oil fractions differing in sulfur content. It was stated that HDS activity of CBC supported catalysts both sulfided CoMo and carburized Mo is not much lower than activity of sulfided CoMo/Al2O3. The dearomatization activity of carburized Mo/CBC was close to the activity of sulfided CoMo/Al2O3. Catalytic activity of carburized Mo/CBC in gas oil hydrotreatment depends on the sulfur content in the feed. It is concluded that CBC material is a good candidate for supporting of HDS catalysts for removing of residual sulfur however its specific surface area should be improved.
PL
Przedstawiono możliwości przemiany gazu ziemnego do ciekłych węglowodorów alifatycznych, stanowiących surowiec do wytwarzania ciekłych paliw motorowych. Szczególną uwagę zwrócono na proces GTL (gas-to-liquids), w którym metan z gazu ziemnego konwertowany jest w obecności tlenu do gazu syntezowego, przetwarzanego dalej do długo łańcuchowych węglowodorów alifatycznych, wykorzystywanych (po hydrokrakingu) do wytwarzania wysokojakościowego syntetycznego oleju napędowego.
EN
Processes for transformation of natural gas to liquid aliphatic hydrocar-bons for motor fuels were presented. In particular, the GTL process for conversion of the natural gas-contained methane with oxygen to syngas, subsequently processed to long-chain hydrocarbons, used for manufacturing synthetic gas oil of high quality by hydrocracking.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyć niespotykany dotychczas postęp w dziedzinie paliw silnikowych. Wywołany jest on coraz intensywniejszymi działaniami mającymi na celu ograniczenie uciążliwości środków transportu dla środowiska. Nakładane na producentów samochodów obowiązki ograniczenia emisji składników spalin pociągnęły za sobą zmiany w wymaganiach jakościowych stawianych paliwom. Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę benzyn silnikowych i olejów napędowych. Przedstawiono aktualne wymagania jakościowe stawiane tym paliwom. Scharakteryzowano komponenty paliw wskazując na ich walory eksploatacyjne i ekologiczne. W artykule omówiono także dodatki uszlachetniające do paliw. W podsumowaniu zwrócono uwagę na fakt, że obecny postęp w dziedzinie paliw jest podyktowany wyłącznie troską o środowisko naturalne. Nakłada on na producentów paliw kosztowny obowiązek modernizacji instalacji rafineryjnych w celu dostosowania składu komponentowego paliw do obecnych wymagań konstrukcyjnych silników spalinowych, a przede wszystkim do wymagań ekologicznych. Wskazano także, że silna konkurencja na rynku paliw powoduje, iż pojawiają się paliwa o własnościach zarówno ekologicznych, jak i użytkowych wyprzedzających aktualne wymagania.
EN
During the last decade intensive development of fuels technology was observed. The main reason of this tendency was decreasing of air pollution level by exhaust gases. Car manufacturers are obliged to decrease emission of exhaust gases and they required modifications in fuels composition and improving their properties. The paper characterizes actual requirements of gasoline and diesel fuels as well as components and additives properties. In summary, it was concluded that ecology is the reason of rapid deve-lopment of fuels technology. It obliged refinery industry to change refinery technology of production to produce more ecological friendly components. Strong competition on fuel market leads to introducing on the market fuels, which meets future ecological requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.