Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania zaplanowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach jest prowadzone często incydentalnie, intuicyjnie, w sytuacjach zagrożeń lub wówczas gdy wymuszone jest to przez zewnętrzne uwarunkowania prawno-kontraktowe. Najczęściej też dotyczy jednego z aspektów funkcjonowania procesu lub przedsiębiorstwa np. bezpieczeństwa pracy, finansów, wydajności, czasu, inwestycji, itp. Artykuł przedstawia alternatywę w stosunku do tego podejścia czyli systemowe podejście do zarządzania ryzykiem, które traktuje przedsiębiorstwo kompleksowo, jako system naczyń połączonych, system otwarty i zależny od zbioru wielu czynników. Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem to również działania zaprojektowane i zaplanowane, dla których opracowano standardy wykonania i ustalono jednoznaczne schematy wykonawcze. Podejście systemowe zapewnia przewidywalność i powtarzalność działań w procesie i przedsiębiorstwie.
EN
Risk management in enterprises is often carried out incidentally, intuitively, in emergency situations, or when it is required by external legal or contractual conditions. Most often it refers to one of the aspects of the functioning of the enterprise, e.g. health and safety, finances, productivity, time, investment, etc. This article presents an alternative approach, which is a systemic approach to risk management, one which deals with enterprises in a comprehensive manner, as a system of connected vessels, an open system dependent on a set of several factors. The systemic approach to risk management are also designed and planned activities for which performance standards and clear implementation schemes have been developed. The systemic approach ensures predictability and repeatability of actions in the processes and in the enterprise.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.