Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otrzymywanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Sugars are extremely important chiral substrates in organic synthesis. Thanks to the possibility of obtaining them from natural sources, their prices are relatively low which increases their attractiveness. d-Ribono-1,4-lactone is included in these compounds. For years it has enjoyed great interest as a substrate. In the early 1980’s two review articles were published in reputable journals [4, 5]. It has been a long time since these articles were published so we have decided to prepare a more up- -to-date review article in Polish. d-Ribono-1,4-lactone can be synthesized in many ways. The most interesting way seems to be the oxidation with KMnO4 [9] or molecular Br2 [10]. The use of bromine may appear to be harmful to the environment. That is why the search for more environmentally friendly methods is ongoing. However, the new methods are not as sufficiently satisfactory and often more expensive than the conventional, previously named methods. Therefore, the most commonly used method is the oxidation of D-ribose with molecular bromine. Very important derivatives of d-ribonolactone are acetal derivatives: 2,3-O-isopropylidene [10, 16] and 3,4-O-benzylidene derivatives [17]. They are often the starting materials for further synthesis. In the case of the latter compound the proper structure was determined by crystallography many years after its synthesis [18]. Very important group of derivatives are derivatives modificated at C-5: sulphonic [21], fluorine [22], chlorine [23], bromine [16, 24], azide [25] and phosphate [27]. Especially important are 5-bromo-5-deoxy derivatives. Examples of their use for the synthesis of thioalditols and thiosugars are described in the literature. It is also worth mentioning the possibility of synthesis of 1,2-unsaturated [28–30] and 2,3-unsaturated [31] derivatives. Presented examples of derivatives prove that using a d-ribono-1,4-lactone a whole range of derivatives extremely useful for further synthesis of more complex compounds can be obtained.
PL
W wyniku klasycznej kondensacji von Pechmanna otrzymano nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych. Produkty w postaci czystej otrzymano z zadowalającą wydajnością, a struktury nowo otrzymanych substancji potwierdzono z zastosowaniem metod spektroskopowych i instrumentalnych (UV-Vis, fluorescencja, IR, NMR, MS i analiza elementarna). Wszystkie związki poddano badaniom pod kątem ich aktywności antyoksydacyjnej z zastosowaniem standardowego protokołu z wykorzystaniem rodników difenylopikrylohydrazylowych. Otrzymane wyniki wykazały zdolność badanych związków do stopniowego usuwania reaktywnych form tlenu z roztworów, a także na wyższą aktywność przeciwutleniającą substratów w porównaniu z produktami. Udokumentowane właściwości nowo otrzymanych substancji wskazują na potencjalną możliwość ich praktycznego zastosowania jako nowych antyoksydantów oraz nowych chelatorów metali.
EN
Two novel substituted thiadiazoles I (R = nonyl or 1-naphthylmethyl) were synthesized by Pechman condensation, converted to resp. II by reaction with AcCH₂COOEt in H₂SO₄/EtOH, purified by recryst. from EtOH (yield about 65%), identified by spectroscopy and studied for antioxidative activity by using the assay of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals. The thiadiazoles II showed a lower ability to remove the reactive O species than the thiadiazoles I.
PL
Tripolifosforan glinu zdyspergowano w emulsji styrenowo-akrylowej. Rozkład i wielkości cząstek lateksu badano za pomocą laserowego analizatora cząstek. Właściwości antykorozyjne układu żywice styrenowo-akrylowe – tripolifosforan glinu badano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedacyjnej (EIS), próby w komorze solnej według normy ASTM B-117 oraz testów adhezji. Wyniki wskazują na wzmocnienie działania ochronnego żywic styrenowo-akrylowych po dodaniu tripolifosforanu glinu.
EN
Aluminum tripolyphosphate was introduced into the dispersion solution of styrene-acrylic emulsion The laser particle size analyzer was used to analyse the distribution and particles size of the latex particle. The anticorrosion performance of styrene-acrylic resins/aluminum tripolyphosphate was studied using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), salt spray standard test according to ASTM B-117 and adhesion tests. The results indicated the protective performance of styrene-acrylic resins was improved by adding aluminum tripolyphosphate.
4
Content available remote Otrzymywanie bezwodnej chlorohydryny etylenowej
PL
Zbadano wpływ parametrów technologicznych: stosunku molowego chlorowodoru do tlenku etylenu, temperatury, natężenia przepływu chlorowodoru i tlenku etylenu na wydajność syntezy chlorohydryny etylenowej w reakcji tlenku etylenu i chlorowodoru. Reakcje prowadzono metodą ciągłą, w środowisku produktów reakcji, w reaktorze jednostopniowym. Ustalono optymalne parametry otrzymywania bezwodnej chlorohydryny etylenowej.
EN
Oxirane ring was opened in a lab. flow reactor with HCl at 25–50°C and HCl-to-oxirane ratio 1.04–1.43 to HO(CH2)2Cl (yield 95.6–98.9%) and some by-products (yield of HO(CH2)2O(CH2)2Cl 1.1–4.3%).
PL
Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w procesie utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru.
EN
Modified silica material – SBA-15, with high specific surface area and large pore volume, was used as a carrier for gold nanoparticles. The influence of alumina modification and activation methods with gold nanoparticles on catalysts activity in glucose oxidation with hydrogen peroxide were compared.
EN
Adsorption processes involving ordered mesoporous carbons (OMCs) can be applied to removal of various organic substances from water solutions. These materials possess unique adsorption properties resulting from their large specific surface area and high pore volume. Furthermore, they exhibit uniform and accessible pores of desired sizes as well as demonstrate high thermal stability and chemical inertness. Their well-developed and active surface can be easily modified, allowing synthesis of adsorbents with desired properties. Ordered mesoporous carbon materials with functional groups may serve as advanced materials for water treatment. These materials, following adsorption of harmful substances, may regenerate via extraction, e.g. with ethanol or toluene or via thermal treatment. Their initial adsorption capacity of a starting material remains mostly unchanged. Ordered mesoporous carbons containing nickel or iron nanoparticles are very interesting adsorption materials due to their magnetic properties that allow easy separation from the solution being purified. Ordered mesoporous carbon materials may become adsorbents of the next generation. They are likely to replace classic active carbons used for adsorption-based water treatment procedures.
PL
Procesy adsorpcyjne z wykorzystaniem uporządkowanych węgli mezoporowatych (OMC) mogą być stosowane do usuwania różnorodnych substancji organicznych z roztworów wodnych. Materiały te mają unikalne właściwości adsorpcyjne, wynikające z ich dużej powierzchni właściwej i dużej objętości porów, a ponadto zawierają jednorodne i dostępne pory o określonym wymiarze. Charakteryzują się także wysoką stabilnością termiczną i odpornością chemiczną. Ich bardzo dobrze rozwinięta i aktywna powierzchnia może być stosunkowo łatwo modyfikowana, co prowadzi do otrzymywania adsorbentów o pożądanych właściwościach. Uporządkowane mezoporowate materiały węglowe z funkcjonalnymi grupami mogą pełnić rolę zaawansowanych materiałów do oczyszczania wody. Materiały te, po adsorpcji szkodliwych substancji, mogą być regenerowane za pomocą ekstrakcji, np. etanolem, toluenem lub przez termiczne wygrzewanie. Zachowują przy tym w dużym stopniu pojemność adsorpcyjną materiału wyjściowego. Uporządkowane węgle mezoporowate z nanocząstkami niklu lub żelaza są bardzo interesującymi materiałami adsorpcyjnymi z uwagi na ich właściwości magnetyczne, dzięki którym możliwa jest ich łatwa separacja z oczyszczanego roztworu. Uporządkowane mezoporowate materiały węglowe mogą stać się adsorbentami następnej generacji. Być może zastąpią one klasyczne węgle aktywne stosowane do adsorpcyjnego oczyszczania wody.
7
Content available remote Wosk polietylenowy — otrzymywanie, modyfikacja i zastosowania
PL
W artykule scharakteryzowano szeroką grupę substancji znanych jako woski. Opisano główne metody otrzymywania wosków polietylenowych należących do wosków syntetycznych. Powstają one w procesach degradacji polietylenu oraz w procesach syntezy jako produkt główny lub uboczny przy produkcji polietylenu. Omówiono metody modyfikacji wosków skutkujące poprawą ich właściwości i jakości. Właściwości te decydują o możliwych kierunkach zastosowań. W pracy podano liczne przykłady różnorodnych zastosowań wosków polietylenowych wykazując jak cennym są one materiałem.
EN
In the paper, a wide range of substances, known as waxes, have been characterized. The main methods of preparation of polyethylene waxes, which belong to the family of synthetic waxes, were described. They are formed in the polyethylene degradation processes and are synthesized as the main product or as a by-product in polyethylene production. The methods of modification of waxes, which result in the improvement of their properties and quality, that determine the possible application areas, have been discussed. The examples of various uses of polyethylene waxes were given, indicating the high value of these materials.
8
Content available remote Otrzymywanie i modyfikacja chemiczna grafenu
PL
Głównym problemem koksownictwa Ukrainy jest deficyt węgli koksujących, który według różnych ocen wyniesie 7-9 mln ton/rok w latach 2011-2012, a w perspektywie roku 2015 wzrośnie do 14-15 mln ton. Z tego powodu baza surowcowa do produkcji koksu metalurgicznego na Ukrainie musi być uzupełniona eksportem węgli w wysokości 40-45 %. Obecnie huty na Ukrainie zaczęły na większą skalę stosować technologię PCI w procesie wielkopiecowym, co spowodowało wzrost znaczenia jakości koksu, a w szczególności jego reakcyjności i wytrzymałości poreakcyjnej. Kompania "Metinvest" razem z UChIN-em opracowała strategię otrzymywania koksu o pożądanej jakości w warunkach dostępnej bazy surowcowej tego kraju, włączając trzy główne kierunki: dobór bazy surowcowej, optymalizacja schematu przygotowania węgli, cieplno-techniczny reżim koksowania i gaszenia koksu.
EN
The main Ukraine problem is coking coals shortage in the level of 7-9 mln t/y in years 2011-2012 and in perspective year 2015 it will increase to 14-15 mln t. By reason of this fact coal supply in Ukraine should be supplemented with coal export in the level of 40-45%. At present steel works in Ukraine started implementation of PCI technology in bigger scale what involved increase of coke quality meaning especially its parameters: reactivity and strength after reaction. "Metinvest" company together with UKHIN Institute developed strategy for coke production of desirable quality in the conditions of available coal supply, including three directions: coal supply selection, coal charge preparation optimization, technology-heat coking and quenching regime.
10
Content available remote Polimerowe opatrunki hydrożelowe dla zastosowań biomedycznych
PL
W artykule przedstawiono metody otrzymywania, rodzaje oraz zastosowanie opatrunków aktywnych, w szczególności nowoczesnych opatrunków hydrożelowych. Tego typu opatrunki są stosowane głównie w leczeniu ran silnie i średnio sączących, w zaopatrywaniu ran trudno gojących (odleżyny, owrzodzenia żylne, zgorzel cukrzycowa) oraz w przypadku oparzeń i ran pooperacyjnych. Opatrunki hydrożelowe stanowią najnowocześniejszą generację materiałów opatrunkowych, które dzięki budowie i właściwościom znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych aplikacjach biomedycznych.
EN
In this paper methods of preparation of different types of wound dressings, especially modern hydrogel wound dressings, were presented. There are applied in the treatment of wounds with heavy and medium exudates, slow-healing wounds (decubitus ulcers, venous ulcers, diabetic foot ulcers) and also in case of burns and post-operative wounds. Hydrogel wound dressings constitute the most modern third-generation of dressing materials. Due to their structure and properties they are applied in various biomedical application.
PL
Przedstawiono warunki otrzymywania pianek PUR-PIR z zastosowaniem jako poliolu nowego związku boroorganicznego stanowiącego produkt reakcji N,N'-di(metylenooksy-3-hydroksypropylo)mocznika z kwasem borowym a także wyniki oznaczeń parametrów procesu spieniania oraz badań właściwości użytkowych tych pianek. Badania te doprowadziły do wniosku, że bardzo korzystne jest zastosowanie otrzymanego boranu jako składnika poliolowego i jednocześnie uniepalniacza w produkcji pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Otrzymane sztywne pianki charakteryzują się mniejszą kruchością, większą wytrzymałością na ściskanie i zawartością komórek zamkniętych, oraz znacznie ograniczoną palnością w stosunku do pianki wzorcowej. Uzyskane wyniki wskazują, że opisywany nowy poliol może być z powodzeniem stosowany do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych, poprawiając właściwości użytkowe tych tworzyw.
EN
The conditions of polyurethane-polyisocyanurate (PUR-PIR) foams preparation with use of new boroorganic compound as polyol are presented. The new compound is a product of the reaction of N,N'-di(methyleneoxy-3-hydroxypropylo)urea with boric acid. The results of determination of foaming process parameters as well as of investigation of the foams' functional properties are given. The results show that the use of borate obtained as polyol component and simultaneously as fire retardant in the production of PUR-PIR foams is very beneficial. The rigid foams obtained are less brittle, show better compression strength and higher content of close cell as well as much lower flammability in comparison with control sample. The results show that the new polyol described improves functional properties of the polymers so could be effectively use in the production of polyurethane-polyisocyanurate foams.
EN
This work is dealing with preparation of nanocomposites based on silicone rubber via: in situ polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane in the presence of nanofillers and via homogenization of silicone rubber ?,?-dihydroxypolydimethylsiloxane with nanofillers on three-roll mill. After the preparation, the rheological properties, especially viscosity of the mixtures, were measured and after curing the mechanical properties (tensile strength) were studied. The structure of nanocomposites was described using XRD, WAXS and TEM methods.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę i metody otrzymywania nanokompozytów polimer/krzemian warstwowy. Otrzymano szereg nanokompozytów typu polimer krzemoorganiczny/montmorylonit z matrycą polimerową stanowiącą bądź kauczuk silikonowy Lukopren N1000, bądź też polimer oktametylocyklotetrasiloksanu z montmorylonitem jako napełniaczem (wykorzystano 5 odmian handlowych montmorylonitowych). Nanokompozyty uzyskiwano w wyniku polimeryzacji cyklicznego siloksanu w obecności napełniacza (metoda in situ) albo na drodze mechanicznego ujednolicenia w trójwalcowej mieszarce układów kauczuk silikonowy/montmorylonit. Zbadano wpływ sposobu syntezy nanokompozytu oraz rodzaju i zawartość napełniacza (3-10phr) na właściwości reologiczne (tabele 1, 2, rys. 1) i mechaniczne przy rozciąganiu (tabela 3) produktów; metodami WAXS i TEM scharakteryzowano też ich strukturę (rys. 3)
13
Content available remote Skondensowane fosforany sodu
PL
Tripolifosforan sodu i pirofosforany sodu należą do grupy skondensowanych fosforanów. Znalazły one zastosowanie w produkcji środków czystości oraz w przetwórstwie żywności. Mają wiele bardzo przydatnych właściwości. W artykule przedstawiono właściwości tripolifosforanu i pirofosforanów sodu oraz metody ich otrzymywania.
EN
The sodium pyrophosphates and sodium tripolyphosphate are known as condensed phosphates. Condensed phosphates are used in detergents and preservation of food. They perform several useful functions. This paper reviews properties of the sodium tripoliphosphate and sodium pyrophosphates and methods of their preparation.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wyników dotychczasowych badań nanokompozytów, w których polimerową matrycą jest poli(e-kaprolakton) (PCL), a rolę napełniacza odgrywa montmorylonit (MMT). Przedstawiono budowę i właściwości MMT, jak również możliwości jego modyfikacji za pomocą różnych związków amfifilowych oraz wybrane właściwości PCL ze szczególnym uwzględnieniem jego biodegradowalności i kompatybilności z wieloma innymi polimerami. Scharakteryzowano dwie podstawowe metody otrzymywania kompozytów PCL/MMT, mianowicie mieszanie napełniacza ze stopionym polimerem i polimeryzację e-kaprolaktonu w obecności organofilizowanego MMT. Omówiono wybrane właściwości mechaniczne mikro- i nanokompozytów PCL o różnych zawartościach napełniacza, a także kompozytów z matrycą polimerową stanowiącą mieszaninę PCL i innych polimerów (PVC, PP, PE lub SAN). Przedstawiono również właściwości barierowe oraz stabilność termiczną omawianych kompozytów.
EN
The article is a review of literature concerning the results of past investigations of nanocomposites consisted of poly(e-caprolactone) (PCL) matrix and montmorillonite (MMT) as a filler. The structure (Fig. 1), properties and possibilities of MMT modifications with various amphiphilic compounds were presented. As well the selected PCL properties, especially its biodegradability and compatibility with many other polymers were discussed. Two main methods of preparation of PCL/MMT composites were characterized namely melt blending and in-situ way via polymerization of e-caprolactone in the presence of organophilized MMT (Fig. 2). The selected mechanical properties of micro- and nanocomposites of PCL with different filler contents (Table 1, Fig. 3) as well as of composites with polymer matrix consisted of PCL blend with another polymers (PVC, PP, PE or SAN, Table 2) were discussed. Barrier properties and thermal stability of the composites discussed were also characterized.
15
Content available remote Otrzymywanie cząstek sferycznych z oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego
PL
Wodne dyspersje oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego (ciężar cząsteczkowy 890) otrzymywano dwiema metodami fizycznymi - metodą odparowania rozpuszczalnika z wodnej emulsji roztworu oligomeru w tym rozpuszczalniku oraz metodą dyfuzji rozpuszczalnika z jednofazowego roztworu oligomeru w mieszaninie rozpuszczalnik + woda. Dobrano przy tym takie rozpuszczalniki organiczne, które mogłyby w przyszłości być używane w produkcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych (CHCl3 i CH2Cl2 w metodzie odparowania oraz aceton w metodzie dyfuzji). Ze względu na planowane zastosowanie w medycynie otrzymywanych dyspersji wodnych dążono do zmniejszenia stężenia wprowadzanych do układu substancji pomocniczych, czyli stabilizatora dyspersji [poli(alkoholu winylowego) - PVAL] oraz rozpuszczalnika, a także do uzyskania cząstek średnicy Ł1 mm. Zbadano wpływ kilku podstawowych parametrów procesu na wymiary i monodyspersyjność powstających cząstek. Parametry te stanowiły: stężenie oligomeru w fazie organicznej, stężenie stabilizatora w fazie ciągłej ([PVAL]woda), stosunek fazy rozproszonej do fazy ciągłej (O/W) oraz szybkość mieszania.
EN
Aqueous dispersions of 3-hydroxybutyric acid oligomer (molecular weight 890) were prepared using two physical methods: by solvent evaporation or by solvent diffusion from the emulsion of oligomer solution. Organic solvents were selected from these what would be applied in the future for the production of non-steroid antiphlogistic drugs (CHCl3 or CH2Cl2 for evaporation method and acetone for diffusion method). Due to the projected applications of the aqueous dispersion obtained in medicine we strove for decrease in concentrations of additives used in the system i.e. dispersion stabilizer [poly(vinyl alcohol) - PVAL] and a solvent as well as for the preparation of the particles of diameter Ł 1 mm. The effects of several basic parameters of the process on the dimensions and monodispersity of prepared particles were investigated (Table 1-3, Fig. 1-4). These parameters were as follows: concentration of an oligomer in organic phase (symbol in the Tables [10HB/D]org), concentration of a stabilizer in a continuous phase ([PVAL]woda), ratio of dispersion and continuous phases (O/W) and agitation speed.
PL
Celem pracy było wykonanie elementów warstwowych z rdzeniem poliuretanowym opracowanym według własnych technologii i okładzinami stalowymi jako układy SPS (Sandwich Plate System) oraz zbadanie wytrzymałości na zginanie połączonych elementów. Etap pierwszy polegał na zsyntetyzowaniu lanych elastomerów uretanowych o różnym składzie chemicznym i odmiennej budowie segmentowej charakteryzujących się niską gęstością właściwą i podwyższoną sztywnością. Otrzymane poliuretany poddano badaniom wytrzymałościowym w warunkach statycznych i dynamicznych. Wyniki z badań umożliwiły wytypowanie systemu, który pozwalał uzyskać poliuretan o najkorzystniejszych właściwościach. Wytypowany lany elastomer uretanowy charakteryzował się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz wysokim modułem sprężystości odpowiednio TSb = 57 MPa, E = 760 MPa, małym wydłużeniem przy zerwaniu eb = 146%, podwyższoną twardością H Brinella = 37 MPa, a gęstością materiału wynosiła ok. 1.2 g/cm3 (tab. 2). W drugim etapie prac uformowano elementy warstwowe składające się ze stalowych okładzin, pomiędzy które wprowadzono wytypowany lany elastomer uretanowy. Zastosowano okładziny stalowe o różnej charakterystyce powierzchni (rys. 2). Otrzymano elementy warstwowe, także z użyciem środków adhezyjnych. Sandwicze poddano ocenie poprzez pomiary właściwości mechanicznych za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej MTS Systems Corporation. Przyjęto trójpunktowe podparcie pomiędzy uchwytami maszyny. Ustalono, że naprężenie ścinające w rdzeniu osiągnęło wartości większe od 1 MPa, natomiast naprężenie w okładzinach stalowych wyniosło ok. S = 35 MPa. Zarejestrowano zbliżone wartości modułu ścinania w rdzeniu ok. G = 95 MPa dla wszystkich przebadanych konstrukcji (tab. 3 i 4).
EN
The aim of the work was obtaining sandwiche structures from polyurethane's core and steel sheets as SPS constructions (Sandwich Plate Systems) and investigation of bending strength of sandwiches. Cast polyurethane elastomers of different monomers and at different stoichiometry were synthesized. The polymers had to characterizing low density and raised stiffness. Mechanical properties of obtained polyurethanes were estimated by using a tensile testing machine in static conditions and dynamic conditions by DMTA method. On the ground results the best constitution of polyurethane was chosen. The cast polyurethane elastomer characterized of high tensile strength and module of resilience, respectively Tsb = 57 MPa and E = 760 MPa, of low extension e = 146 % of raised hardness H Brinell = 37 MPa. Density of polyurethanes was 1.2 g/cm2 (Table 2). After that, sandwich constructions were obtained. Liquid polyurethane system was added between two steel surfaces. It was used steel with differ characteristics of steel surface (Fig. 2). In a few construction adhesives were added to bond polymer to steel. Obtained constructions were estimated by using tensile testing machines MTS Systems Corporation. It was used three point support between handles of machine during measures. On the ground of the results we established that cutting tension at polyurethane core was higher than 1 MPa and tension at steel elements of sandwich were about 35 MPa. It was affirmed that module of shearing at core was similar (G = 95 MPa) for all investigated sandwich constructions (Table 3 and 4).
EN
It is proposed to obtain the oil polymeric resins (OPRs) with functional groups by the initiative copolymerization using aliphatic azodinitrillic compounds with epoxy, hydroxy, carboxy and peroxy groups and also peroxides and hydroperoxides with epoxy and unsaturated double bonds as initiators. OPRs are used as substitutes of vegetable oils in lacquer-varnish industry and as colophony at a paper production, at the production of rubber-technical products.
PL
Zaproponowano sposób otrzymywania polimerowych żywic olejowych (OPR) zawierających grupy funkcyjne drogą rodnikowej kopolimeryzacji z alifatycznymi związkami posiadającymi grupy epoksydowe, hydroksylowe, karboksylowe i nadtlenkowe. OPR-y mogą być używane jako zamienniki olejów roślinnych w przemyśle farb i lakierów oraz w przemyśle gumowym i papierniczym.
PL
Przedstawiono nową metodę otrzymywania polieteroli z pierścieniem perhydro-1,3,5 -triazynowym w reakcjach kwasu izocyjanurowego z nadmiarem węglanu etylenu. Znaleziono optymalne warunki syntezy, katalizatory i zbadano niektóre ich właściwości fizyczne.
EN
New synthetic route to polyetherols containing perhydro-1,3,5 -triazine ring in the reaction of isocyanuric acid with ethylene carbonate was presented. Optimal conditions of synthesis were found and some of the physical properties of polytherols were studied.
PL
Przegląd najnowszej literatury (2000-2001) poświęcony metodom otrzymywania i właściwościom nanokompozytów zawierających krzemiany warstwowe oraz polimery termoplastyczne - poliamidy, poliolefiny (polipropylen, polietylen), polistyren i kopolimery styrenu, poli(tereftalan etylenu), poli(metakrylan metylu). Omówiono sposoby wytwarzania kompozytów polegające bądź na mieszaniu składników w fazie stopionej, bądź też na spęcznianiu montmoryłonitu (MMT) w monomerach (substratach w przypadku PET) oraz sposoby modyfikacji MMT. Szczególną uwagę zwrócono na korzystne właściwości mechaniczne nanokompozytów (wytrzymałość na zginanie, naprężenie zrywające, moduł sprężystości przy zginaniu, udarność oraz odporność cieplną).
EN
A review (years 2000-2001) concerns the methods of synthesis and properties of nanocomposites containing layered silicates and thermoplastic polymers such as polyamides, polyolefines (polypropylene, polyethylene), polystyrene and styrene copolymers, poly(ethylene terephthalate) and poly(methyl methacrylate). The methods of composites preparing either by mixing of the components in melt or by swelling of montmorillonite (MMT) in the monomers (substrates in case of PET) as well as the ways of MMT modification have been discussed. Special attention has been paid to the advantageous properties of nanocomposites such as flexural strength, stress at break, flexural modulus, impact strength and thermal resistance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.