Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rumunia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
4
Content available Metro w Bukareszcie
PL
Sieć metra w Bukareszcie składa się obecnie z 4 linii, z których pierwsza została uruchomiona w 1979 r. Bukaresztańska sieć kolei podziemnej jest jedynym w Rumunii systemem metra. Do obsługi zaprojektowano oraz wyprodukowano w krajowej firmie w Arad tabor kolei podziemnej. Metro zostało zbudowane w oparciu o wzorce zachodnie – unikano stosowania marmurów czy ozdób na większą skalę na rzecz prostoty czy funkcjonalności. Skutkowało to także większym tempem budowy sieci metra. Wraz z przystąpieniem Rumunii do UE w 2007 r. oraz możliwością pozyskania dofinansowania, zakupiono tabor pochodzący od renomowanych producentów – Bombardiera i CAF.
EN
The Bucharest metro network currently consists of 4 lines, the first of which was launched in 1979. This underground rail network is the only metro system in Romania. The underground rolling stock was designed and manufactured by the national company in Arad. The metro was built in Western-style - the use of marbles or decorations on a larger scale was avoided for simplicity and functionality. It also resulted in faster construction of the metro network. With the accession of Romania to the EU in 2007 and the possibility of obtaining funding, rolling stock from well-known manufacturers - Bombardier and CAF - was purchased. The metro uses the 1435 mm rail gauge and right-hand traffic.
5
PL
Podróże Foresterem uzależniają. Po ostatniej, która wiodła z Krakowa do Wenecji przez wysokoalpejską drogę Großglockner, jedną z największych atrakcji Austrii, postanowiliśmy zwiedzić kolejną górską trasę drogową i znajdujące się w jej pobliżu obiekty inżynieryjne. Tym razem celem dziennikarzy „NBI” była rumuńska Trasa Transfogarska, nie bez powodu uznawana za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie. Pokonaliśmy ją niezawodnym Foresterem IV, z silnikiem wolnossącym 2.0, predysponowanym do jazdy w trudniejszym terenie, co z całą mocą potwierdzamy.
EN
Background: The information technology (IT) is presented in all levels of the supply chain, from the communication with suppliers, through the manufacture process and until the delivery to clients. Moreover, IT has a positive effect on the performance of the supply chain. In this context, it is important for the IT sector to register a positive evolution, in other words it is important that the IT companies to be profitable and to continue to exist on the market ensuring the provision of the necessary tools for the logistic sector. Therefore, the objective of this paper was to analyze the profitability of the IT companies and to identify which factors impact it. The importance of our study in the context of the logistic sector can be sustained by the fact that technology information constitutes a crucial strategic aspect for the logistics service providers and it is important to maintain a positive evolution of the IT sector. Methods: There was used a regression analysis which started from the factors of the DuPont model and afterwards supplemented by one factor identified based on the Stepwise method. Results: The results show that the profitability of the Romanian IT companies is influenced by the Net Profit Margin, the Asset Turnover, the Financial Leverage and the Sales Growth. Conclusions: More exactly, the profitability of these companies is impacted by the capacity to generate net income based on the sales performed (and indirectly by the management of the costs), the efficiency with which the assets are used in order to generate revenues, the financing source of the assets and by the growth of the sales volume. Our results may present importance for the financial management, investors and researches offering insights about the factors which should be observed in order to improve the profitability of an IT entity from Romania. The importance of this study for the logistics sector can be interpreted as following: knowing which is the evolution of the IT market from a country and which factors impact the profitability of it represents an asset from the point of view of the logistics aspects, as there can be provided insights in case that the continuity for the tools needed is uncertain. Future research direction may imply the analysis of the correlation between the evolution of the IT companies and the logistic sector. Considering the fact that, as far as we know, no similar study was performed at the level of the Romanian IT industry, the novelty and originality of the research is represented by the performance of the research at the level of this market.
PL
Wstęp: Technologia IT jest obecna we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, od komunikacji z dostawcami, poprzez proces produkcyjny aż po dostawy do klientów. Dodatkowo, IT ma pozytywny wpływ na pracę łańcucha dostaw. W tym kontekście ważne jest, aby sektor IT przeżywał pozytywną ewolucję, to znaczy, aby firmy IT były zyskowne oraz kontynuowały swoją działalność na rynku i były w stanie dostarczać potrzebnych narzędzi dla sektora logistycznego. Celem niniejszej pracy była analiza zyskowności przedsiębiorstw IT oraz identyfikacja czynników na nią wpływających. Istotność tych badań w kontekście sektora logistycznego opiera się na fakcie, że informacja technologiczna jest kluczowym aspektem strategicznym dla dostawców usług logistycznych i dlatego ważnym jest utrzymanie pozytywnej ewolucji sektora IT. Metody: W pracy zastosowano analizę regresji, wychodząc od czynników modelu DuPonta a następnie uzupełniając o czynnik zidentyfikowany przy użyciu metody Stepwise. Wyniki: Wyniki wskazują, że na zyskowność rumuńskich przedsiębiorstw IT ma wpływ marża netto, wskaźnik rotacji, dźwignia finansowa oraz wzrost sprzedaży. Wnioski: Zyskowność badanych przedsiębiorstw jest uwarunkowana zdolnością generowania dochodu netto w oparciu o realizowaną sprzedaż (oraz pośrednio przez zarządzanie kosztami), wydajnością wykorzystania posiadanych zasobów, źródłem finansowania zasobów oraz wielkością sprzedaży. Prezentowane wyniki są istotne dla zarządzania finansowego, zarówno dla inwestorów jak i naukowców, oferując informacje na temat czynników, które należy kontrolować w celu uzyskania zyskowności przedsiębiorstwa IT w Rumunii. Istotność uzyskanych wyników dla sektora logistycznego należy zinterpretować następująco: znajomość ewolucji rynku IT w kraju oraz czynników wpływających na zyskowność daje przewagę z punktu widzenia aspektów logistycznych i dostarcza niezbędnych informacji w sytuacjach niepewnych. Dalsze badania powinny obejmować analizę korelacji pomiędzy ewolucją przedsiębiorstw IT oraz sektora logistycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu praca dotycząca poziomu przemysłu IT w Rumunii, nowość i oryginalność prezentowanej pracy jest reprezentowana poprzez jej realizację na poziomie tego rynku.
8
Content available remote Społeczeństwo rumuńskie uwięzione w stereotypach
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia stereotypów istniejących na temat społeczności rumuńskiej. Artykuł koncentruje się na przybliżeniu teoretycznego zagadnienia istoty stereotypów, ich źródeł, funkcji oraz różnicy między uprzedzeniami. Artykuł przedstawia główne problemy dotyczące niechęci poznawania nowych kultur oraz braku zaangażowania w weryfikację ogólnie przyjętych stereotypów.
EN
The main purpose of this paper is to present basic stereotypes about Romania. The article shows origin and differences of stereotypes and prejudice. Also there was mentioned functions which stereotypes provide. Authors tried to present the main problems regarding the reluctance to learn about new cultures and the lack of commitment to the verification of generally accepted stereotypes.
EN
Hydrocarbons Potential Evaluation represents an important task for Petroleum Exploration. The main problem is the reliability of the initial data and the correct approach to the Petroleum System components. With more than 150 years of existence the Romanian Petroleum Industry benefits of a huge data base, mainly from old explorations which have to be taken into account. Old well data provides important field data and clues permitting a comprehensive geological model. Using old well logs, core data, production data the main physical parameters for rock-fluids system were obtained and enabled a realistic hydrocarbons generating processes evaluation for the main geological units and estimation of potential source rock volume. Correlated with geological evolution, burial depth, temperature, tectonics results of resources were obtained with a good confidence degree.
10
Content available Road transport safety management in Romania
EN
The aim of the study was to present Ways to Prevent road accidents in Romania. Improving security requires the Involvement of many companies, but only with Their help and cooperation can create a fully functional and effective system for Preventing accidents. The article shows the effectiveness of the Romania safety system in road transport. The study shows that the introduction of modern solutions slowly results in achieving improvement in the management of road, and brings measurable effects in the form of fewer fatalities.
PL
Celem pracy było przedstawienie sposobów zapobiegania wypadkom drogowym w Rumunii. Poprawa bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu firm, ale tylko z ich pomocy i współpracy można stworzyć w pełni funkcjonalny i skuteczny system zapobiegania wypadkom. W artykule przedstawiono skuteczność systemu bezpieczeństwa Rumunii w transporcie drogowym. W opracowaniu ukazano, że wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań powoli skutkuje osiągnięciem poprawy w zarządzaniu transportem drogowym, a także przynosi wymierne skutki w postaci mniejszej liczby ofiar śmiertelnych.
EN
The aim of this paper is to describe a managing system for a unique Romanian database of historical seismograms and complementary documentation (metadata) and its dissemination and analysis procedure. For this study, 5188 historical seismograms recorded between 1903 and 1957 by the Romanian seismological observatories (Bucharest-Filaret, Foc- şani, Bacău, Vrincioaia, Câmpulung-Muscel, Iaşi) were used. In order to reconsider the historical instrumental data, the analog seismograms are converted to digital images and digital waveforms (digitization/vectorialisation). First, we applied a careful scanning procedure of the seismograms and related material (seismic bulletins, station books, etc.). In a next step, the high resolution scanned seismograms will be processed to obtain the digital/numeric waveforms. We used a Colortrac Smartlf Cx40 scanner which provides images in TIFF or JPG format. For digitization the algorithm Teseo2 developed by the National Institute of Geophysics and Volcanology in Rome (Italy), within the framework of the SISMOS Project, will be used.
EN
The comparative advantage and intra-industry trade of five countries: Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Turkey, are analyzed in the global textile and clothing markets by employing Balassa’s revealed comparative advantage (RCA) index and intraindustry trade (IIT) index for the period 2002-2013. The results have revealed that while Turkey is the only one among the countries selected to have comparative advantage in the global textile market, Romania joins Turkey in this in the world’s clothing market. The comparative advantage of these two countries in the global clothing market presents a stronger declining trend compared to that in textiles, which is probably due to the entrance of cheap-labour eastern Asian countries into the global clothing market, as this market is more labor-intensive compared to textiles. Moreover, while a high intra-industry trade index is found in Czech Republic, Hungary and Poland, an inter-industry trade structure is observed in Romania for textiles and clothing. Turkey presents intra-industry specialisation in textiles, while possessing inter-industry trade structure in terms of clothing.
PL
Analizowano przewagę konkurencyjną i handel wewnątrzgałęziowy pięciu krajów: Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Turcji biorąc pod uwagę globalny rynek włókiennictwa i odzieżownictwa przy wykorzystaniu indeksu Balassy i indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Brano pod uwagę okres lat: 2002 - 2013. Wyniki wykazały, że podczas gdy Turcja jest jedynym spośród wybranych krajów, który ma przewagę konkurencyjną na globalnym rynku tekstyliów to na globalnym rynku odzieżownictwa pozycję taką posiada Turcja i Rumunia. Przewaga konkurencyjna tych dwóch krajów na globalnym rynku odzieżownictwa przedstawia silniejszy trend zniżkowy porównując do trendów w dziedzinie tekstyliów. Dzieje się tak prawdopodobnie w wyniku wejścia na rynek globalny tekstyliów wschodnioazjatyckich krajów o niskich płacach ponieważ produkcja odzieży wymaga większego nakładu pracy niż produkcja tekstyliów. Podczas gdy wysoki indeks handlu wewnątrzgałęziowego cechują Czechy, Węgry i Polska, Turcja przedstawia wewnątrzgałęziową specjalizację w dziedzinie włókiennictwa oraz międzygałęziową strukturę handlu w odzieżownictwie.
13
PL
[...]Zmiany w sieci transportowej Rumunii uzależnione są od wielu czynników ekonomicznych, społecznych i geograficznych. Przede wszystkim od możliwości finansowania rozwoju sieci transportowej, w tym od stopnia wykorzystania środków unijnych przyznanych w procesie akcesji i po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zasadniczy kierunek zmian w sieci transportowej, w znacznym stopniu decydującej o rozwoju rumuńskiej gospodarki, zależny jest od realizacji założeń ambitnego planu jej rozwoju.Dlatego celem pracy, poza przedstawieniem zmian w sieci transportowej kraju w ostatnich dwudziestu latach, jest wskazanie na stopień regionalnego zróżnicowania sieci transportowej i zróżnicowania wielkości przewozów w podziale na poszczególne środki transportu.[...]
EN
Changes in Romanian transport network are dependent on many economic, social and geographical factors. First of all, from the possibility of financing the development of the transport network including the degree of utilization of funds assigned during the process of accession and after it. The general direction of changes in the transport network, which has a large impact for the development of the Romanian economy, is dependent on the implementation of the ambitious plan for its development. It specifies the order of execution of individual tasks in rail and road transport and the size of the necessary inputs. However, among the most important factors affecting the development of the Romanian transport network, despite to economic and social factors, it should be emphasized the role of physico-geographical factors, especially the relief of the country. Mountainous area is for so far a barrier to the development of roads and railways. Although modern technical solutions in the field of transport infrastructure construction permit to cross all barriers, its implementation is related to the very high costs of individual transport projects. The aim of this paper, beyond the presentation of changes in the transport network of the country in the last twenty years, is an indication of the level of regional differentiation of the transport network and diversity of freight volume by individual types of transport.
PL
Obecnie wykorzystanie technologii informatycznych może uczynić nasze życie lepszym i łatwiejszym, a rozwój Internetu może zasadniczo zmienić sposób działalności w firmach. Podmioty świadczące usługi logistyczne widzą potrzebę zmiany tradycyjnego modelu logistycznego na model e-logistyki. Jest to konieczne w celu dostosowania się do dynamicznych zmian w świecie globalnego handlu elektronicznego. Obecna gospodarka cyfrowa jest napędzana dużą ilością informacji, nowymi narzędziami ICT i technologiami wykorzystywanymi przez wszystkich do osiągnięcia rozwoju działalności. Korzystanie z e-logistyki może zminimalizować koszty nabycia, przesyłania, odbioru i sprzedaży nie tylko towarów, ale także usług. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęć i określenie znaczenia wykorzystania systemów e-logistyki w biznesie na przykładzie Elektronicznej Giełdy Towarowej (EGT). W pierwszej części opracowania autorzy wyjaśniają różnice między logistyką i e-logistyką. Kolejna część pracy prezentuje aspekty i założenia dotyczące e-logistyki. Dalsza część artykułu skoncentrowana została na zbadaniu aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania systemów e-logistyki na przykładzie EGT, efektem czego jest analiza porównawcza wybranych elektronicznych giełd towarowych.
EN
Nowadays, the use of Information Technologies Systems can make our life better and easier, as the incredible growth of the Internet is changing the way corporations conduct their business. Logistic service operators see the need to change the traditional logistics system into e-logistics. It is necessary to accommodate the dynamic changes in the commercial world. The current digital economy is driven by modern information and new ICT tools, new technologies used by everyone for stronger development of their activities. Using e-logistics may minimize the costs of acquisition, transmission, reception and sales. The purpose of this article is to analyze the notion and importance of using e-logistic systems in business with the example of Electronic Freight Exchange (EFX). In the first part of the paper, the authors explain the difference between logistics and e-logistics. The next part of the paper is devoted to presenting the aspects and fundamentals of e-logistics and their advantages as well. Moreover, the areas which might be improved are indicated. The further part of the paper is focused on the situation in e-logistics systems with the EFX example. In that section a comparative analysis of selected electronic freight exchanges can be found. This study brings its contribution to the understanding of the changes in logistics, in particular, in the EFX systems.
15
Content available E-auctions from the automotive perspective
PL
Liczba kupujących na aukcjach internetowych szybko rośnie. Aukcje i sklepy internetowe zyskują popularność wraz ze wzrostem zawieranych transakcji elektronicznych. Artykuł dotyczy zastosowania systemów aukcyjnych w handlu samochodami. Celem głównym pracy jest analiza aktualnego stanu wykorzystania aukcji elektronicznej do kupna i sprzedaży samochodów w wybranych krajach. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawiają definicje, klasyfikacje oraz zasady dotyczące systemów aukcyjnych. Następnie po zdefiniowaniu problemu zostały przedstawione cele, pytania badawcze oraz metodologia. Kolejny rozdział dotyczy e-aukcji w wybranych krajach europejskich. Zauważa się, że najważniejszą częścią opracowania jest analiza dotycząca systemów e-aukcji w odniesieniu do zakupu i sprzedaży samochodów. Aby oszacować popularność wyżej wymienionych systemów, w badaniach wykorzystano portal Aleksa. Ponadto ta część artykułu przedstawia także zalety i wady e-aukcji samochodowych. Ostatnia część zawiera wyniki badań oraz wnioski dotyczące licytacji elektronicznych w motoryzacji.
EN
The number of Internet auction shoppers is rapidly growing. Online auctions and shopping are gaining popularity with the growth of web-based e-ecommerce. Another important issue is the use of the auction system in the car trade. The purpose of this paper is to analyze the current state of development of e-auctions from the automotive perspective, in Europe in particular. In the first part of the paper, the authors present the definition, classification and rules of use for online auction systems. After that section, the problem statement, the goal of study, research questions and research methodology are presented. The next section describes e-auctions in selected European countries. The most important part is an analysis regarding e-auction systems to sell and buy cars. The research was conducted using the Alexa portal to estimate the popularity of the afore-mentioned systems. That part presents also the advantages and disadvantages of car e-auction systems. The last part of the work contains some results regarding to e-auctions in the automotive field.
PL
To trzecia i ostatnia część relacji z XIX Europejskiej Wyprawy Mostowej Bałkany – Karpaty 2013, zorganizowanej od 6 do 20 lipca 2013 r. przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Trasa wyprawy biegła przez 11 krajów europejskich, a w tym artykule opisano pobyt w Rumunii i na Ukrainie oraz powrót przez Słowację.
EN
This is the third and last part of the report from teh 19th European Bridge Trip "The Balkans - Carpathian Mountains" held from 6 to 20 July 2013 by the Chair of Bridge and Tunnel Construction in the Cracow University of technology.
EN
A well-developed Triassic carbonate platform is exposed in the eastern part of the Tulcea Unit, in the Cimmerian North Dobrogean Orogen, southeastern Romania. Facies analysis of the 200 m thick succession of lower Middle Anisian limestones exposed in a large limestone quarry south of the village of Mahmudia suggests a transition from upper slope towards toe-of-slope carbonate facies, reflecting sea-level fluctuations and tectonic tilting. The slope is dominated by in situ microbialites in the upper portion, consisting of reefal boundstone facies, and by molluscan coquina and cement boundstones. A key role is played by the cosmopolitan micro-encruster Tubiphytes, which became common in the aftermath of the mass extinction at the Permian/Triassic boundary, and by autochthonous micrite and synsedimentary marine cement. The absence of metazoan reef builders, such as sponges and corals, reflects the fact that microbes were the first organisms to recover after the Permian/Triassic crisis under unusual marine conditions and that their main role in reef formation was sediment stabilization along the upper slopes. The lower slope is mostly detrital, being dominated by platform-derived bioclastic rudstones and crinoidal floatstones, which are interbedded with basinal carbonate hemipelagics. The toe-of-slope is composed of pelagic wackestones framed by thin tongues of intraclast breccia. All these observations are in agreement with the slopeshedding model described for the Pennsylvanian microbial margin in Asturias (northern Spain) and the Anisian– Ladinian flat-topped, steep-rimmed Latemar platform (Dolomites, Italy). As most of the Anisian reefs were described from western and eastern Tethys (Southern Alps, Hungary, China), the occurrence of the early Middle Anisian Tubiphytes-reef from North Dobrogea (Romania) contributes to resolving the puzzle of the geographic distribution of reef recovery in the Middle Triassic.
EN
The former socialist/communist rule kept Romania almost isolated from the Western World during about half a century (1945-1989). All about 7000 Romanian former state-owned companies (which were operational at the end of 1989) were obliged, by Law, starting the years ‘60, to organize their own so-called „CTC (Technical Quality Control) Department”, in order to only inspect the quality of their products. In 1992, two years only after the fall of Ceausescu’s dictatorship, in Romania were published both the first Romanian edition of famous ISO 9001 standard (in 1987, when ISO published its first international issue, the former Romanian regime did not allow the translating of it in Romanian!) and the first Consumer Protection Act in Romania’s history. This paper introduces - from both historical and professional insider’s perspective - the most important facts, challenges, issues and outcomes of these very important events, happened over two decades ago.
PL
Poprzednie komunistyczne/socjalistyczne zasady trzymały Rumunię w izolacji od świata zachodniego, przez ponad pół wieku (1945-1989). Około 700 rumuńskich przedsiębiorstw państwowych (które działały pod koniec 1989 roku), były zobowiązane, przez prawo, od lat 60-tych do organizacji własnych oddziałów zwanych Technicznymi Oddziałami Jakości, w celu przeprowadzania kontroli jakości swoich produktów. W roku 1992, dwa lata po upadku reżimu Ceausescu, w Rumunii opublikowana została pierwsza norma ISO 9001 (w 1987 roku, kiedy ISO opublikowała swoją pierwszą międzynarodową normę, rząd w Rumunii nie wyraził zgody na jej tłumaczenie) a także Consumer Protection Act - pierwszy w historii Rumunii. Niniejszy artykuł przedstawia - zarówno z perspektywy historycznej jak i zawodowej - najważniejsze fakty, wyzwania, problemy i rezultaty tych ważnych wydarzeń, które miały miejsce ponad dwie dekady temu.
EN
Authorship issues are clarified, new photographic documentation is provided and emended systematic descriptions are presented for the oldest Cambrian trilobite taxa from the Holy Cross Mountains (Poland). Biostratigraphic analysis of the fauna allows correlation with the traditional Holmia kjerulfi-group Zone of Scandinavia, the Callavia Zone of Britain and Newfoundland, the lower and middle part of the Sectigena Zone of Morocco and the Marianian Stage of Spain. The trilobites display a strong biogeographic signal linked with West Gondwana and Avalonia and a suggestion is made that the TESZ margin of Baltica with the Malopolska Massif was liable to currents from those areas that distributed planktonic trilobite larvae.
EN
In the current conditions existent in Romania, financing has become a necessity for the small and medium sized enterprises and for large companies. In the last years, our country has recorded significant growths for the weight, role and contribution of leasing for the business' development and expansion. In this study we set to analyse the Romanian leasing market, the place of Romstal Leasing Company within this market, as well as the directions the company should head towards, given the present economic context. Romstal Leasing is one of the largest leasing companies in Romania, therefore, an in depth analysis of the products and the market of this company would be very relevant, giving us a whole perspective over the evolution of the Romanian leasing.
PL
Warunki, jakie występują obecnie w Rumunii przyczyniły się do konieczności finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych firm. W ostatnich latach, w naszym kraju nastąpił znaczący wzrost wagi, roli oraz wkładu leasingu w rozwój i ekspansję biznesu. W niniejszym badaniu analizie poddano rumuński rynek leasingowy, pozycję przedsiębiorstwa Romstal Leasing na tym rynku, a także kierunki, jakie przedsiębiorstwo powinno obrać w kontekście obecnej gospodarki. Romstal Leasing należy do największych przedsiębiorstw leasingowych w Rumunii, dlatego szczegółowa analiza produktów oraz rynku tego przedsiębiorstwa ma bardzo duże znaczenie i zapewnia całościową perspektywę ewolucji leasingu w Rumunii.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.