Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forest stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej. Przedstawiono także zakres niezbędnych robót pielęgnacyjnych.
EN
The article describes issues related to the maintenance of roadside greenery. The scope of necessary cultivation works is also presented.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu i refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja drzewostanu Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article has been presented the presents a landscape in The Wolin National Park during the winter. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem and final reflection. Results: The forest stand presentation of The Wolin National Park during the winter. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Pożary lasów przyczyniają się do powstawania szkodliwych, a także długotrwałych zmian w ekosystemach roślinnych. Prowadzą również do zmian w atmosferze na skutek emisji GHG (greenhause gas - gaz cieplarniany), powstających podczas procesu spalania, będących jedną z przyczyn efektu cieplarnianego. W Polsce w dalszym ciągu odnotowuje się wzrost liczby pożarów lasu, jak również powierzchni spalonej. Czynniki meteorologiczne, które sprzyjają powstawaniu zagrożenia pożarowego, rzutują na poziom wilgotności palnych materiałów leśnych, co może prowadzić do zapoczątkowania procesu spalania oraz możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto problematykę wpływu wybranych właściwości dwóch gatunków drzewostanu, tj. sosny i brzozy na zagrożenie pożarowe.
EN
Forest fires contribute to the formation of harmful as well as long-term changes in the plant ecosystems. They also lead to changes in atmosphere, due to emission of GHG, generated during the combustion process, which are one of the cause of greenhouse effect. In Poland the number of forest fires still increases, as well as burned surface area. Meteorological factors that favor uprising of fire hazard, affect the humidity level of combustible forest materials, which may lead to the initiation of the combustion process and the possibility of fire spreading. Taking the above into consideration, the problems of the influence of selected properties of two species of a forest stand, i.e. pine and birch, on the fire hazard were addressed.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono album fotograficzny. Zdjęcia wykonano w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w okresie lata. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu ze studentami. Refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja dzieła artystycznego dotyczącego drzewostanu w postaci albumu fotograficznego. Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article presents a photo album. Photographs were made in Międzyzdroje in The Wolin National Park during the summer. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem with students. Final reflection. Results: The fortest stand presentation of artistic work in the form of photo album. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Autorzy podejmują ważne kwestie dotyczące obniżenia poziomu hałasu komunikacyjnego, który niewątpliwie oddziałuje negatywnie zarówno na środowisko naturalne, jak i na ludzi. W artykule omówiono występujące naturalnie bariery ochronne w postaci drzewostanów wpływających na zmniejszenie hałasu, co udowodniono podczas wykonanych badań.
EN
In the current urbanized world noise is a commonly occurring factor. It is mainly found in urban areas, next to industrial facilities and along the routes. Fast-growing industry and transportation are not without an impact on the environment. One of the risks is noise. Therefore, measures to protect the environment against noise are taken. There are many definitions of noise. The most popular is the one that identifies noise as all the unpleasant, bothersome or harmful mechanical vibrations of the elastic medium, acting through the air on the organ of hearing and other senses and elements of the human body. Noise is one of the most widespread environmental pollutants. The number of the sources of noise is so large that this pollution is one of the major factors degrading the environment. According to the research, noise exceeding the norms covers 21% of Poland and affects 1/3 of the population. Generally speaking, noise can be divided, according to its source, into industrial, municipal and communication noise.
PL
Kampinoski Park Narodowy (KPN) został powołany 16 stycznia 1959 roku dla zachowania niepowtarzalnego ukształtowania powierzchni wynikającego z obecności dużego kompleksu wydm śródlądowych i sąsiadujących z nimi terenów podmokłych1. Aktualnie KPN zajmuje powierzchnię 38 544,33 ha, grunty leśne zajmują obszar 28 255 ha, co stanowi 73,3% obszaru parku. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), która zajmuje 69% powierzchni leśnej. Drugim gatunkiem o znaczącym udziale powierzchniowym jest olsza czarna (Alnus glutinosa), która zajmuje około 12,6% powierzchni leśnej. Dęby – szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus petraea) zajmują około 10,3% powierzchni leśnej Parku2. Duża mozaikowatość siedliskowa wynikająca ze zróżnicowania terenowego umożliwiła rozwój wielu gatunków flory i fauny. Na terenie KPN występuje szereg cennych gatunków: • flory, na przykład: goździk piaskowy (Dianthus arenarius), sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), zimoziół północny (Linnaea borealis), • fauny, na przykład: bielik (Haliaeetus albicilla), bocian czarny (Ciconia nigra), derkacz (Crex crex)4, pachnica dębowa (Osmoderma eremita), zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus)5, strojniś nadobny (Philaeus chrysops)6, gniewosz plamisty (Coronella austriaca), ryś (Lynx lynx), łoś (Alces alces). Kampinoski Park Narodowy spełnia rolę „zielonych płuc” dla Warszawy oraz jest miejscem udostępnionym turystom poprzez 320 km szlaków turystycznych. Na jego terenie są realizowane badania naukowe oraz działania edukacyjne skierowane do szkół, uczelni wyższych, lokalnego społeczeństwa. Jest to cenny obszar przyrodniczy na mapie Polski i Europy.
EN
In Kampinos National Park the major part of the forest stands has artificial origin, what dictates a need to implement means of active nature conservation. These actions are directed, inter alia, at: • immunization of trees against harmful biotic and abiotic factors, • giving a way to natural occurrence of other native tree and shrub species • managing the areas destroyed by a hurricanes, • managing burned forest areas, • adapting composition of species to the habitats and eliminating an alien species, • taking up activities enabling a development cycle for next generations of forest. In national parks any activities are aimed at nature conservation and at gradual reduction of human influence on nature. In the forests of Kampinos National Park the activities of active conservation are implemented, among others. Active nature conservation activities aims at proper development of many elements of Kampinos Forest ecosystem. The implementation of active nature conservation is subject to continuous limitation for the benefit on passive conservation which gives freedom only to natural factors.
PL
Jednym z ważniejszych elementów opisu aktualnego stanu drzewostanów jest informacja o ich budowie pionowej (układzie warstw). Informacje te gromadzone są w ramach okresowych inwentaryzacji zasobów leśnych. Z uwagi na dużą pracochłonność mają one jednak charakter bardzo ogólny, gdyż są odnoszone do stosunkowo dużych fragmentów lasu. Poszukuje się sposobów pozwalających na uzyskanie informacji o budowie niedużych fragmentów drzewostanów, o wielkości kilku- kilkunastu arów. Lotniczy skaning laserowy z powodzeniem jest wykorzystywany przez leśników do określania wysokości drzewostanów, liczby drzew w drzewostanie oraz wielkości jego biomasy. Dostrzeżono także możliwość rozpoznawania za pomocą skanowania laserowego pionowej budowy drzewostanów. Przeprowadzono badania w drzewostanie z sosną pospolitą w górnym piętrze, które miały na celu sprawdzenie możliwości detekcji dolnej warstwy podszytu składającego się z gatunków liściastych. Wykonano analizę histogramów rozkładów pionowych chmur punktów lotniczego skaningu laserowego. Histogramy przedstawiały liczbę impulsów zarejestrowanych w 0.5 m warstwach: 0÷0.5 m, 0.5÷1. 0, itd. Do opisania kształtu histogramów zaproponowano 7 cech. Stwierdzono, że dzięki ich zastosowaniu możliwe jest rozpoznanie obecności dolnej warstwy w drzewostanie.
EN
One of most important characteristics describing forest is their vertical structure (number of layers). This information is collected during periodical forest inventories. The inventory procedures are time-consuming and can provide only general information, describing relatively big parts of forests. There are still a lot of research activities on the search for methods providing more accurate information. In past aerial laser-scanning was successfully adopted by foresters to determine forest height, number of trees and biomass volume. There was suggested also to use ALS to detect forest vertical structures. This paper describes research made in an Scotch pine (Pinus silvestris) stand with some deciduous species in order to check whether it is possible to detect an forest understory with ALS data. An analysis of histograms describing vertical structure of laser-scanning clouds in half-meter layers was done. Histogram shapes were described with 7 special developed variables V1÷V7. It was found, that there is possible to detect the presence of forest understorey with one of variables.
PL
Obszar pod ciągiem komunikacyjnym jest w zasadzie jedynym miejscem w przestrzeni miejskiej, gdzie korzenie drzewa mogłyby się rozwijać, gdyby znalazł tam dla siebie odpowiednią ziemię. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla miejskiego drzewostanu, amerykańscy naukowcy opracowali technologie wykorzystującą substrat glebowy.
EN
The number of beavers in Poland rapidly increases which may result in conflicts between man and beavers. Despite the fact that beaver ponds play important role in increasing of biodiversity, water retention and soil moisture, they may also cause the die out of tree stands in river valleys and lead consequently to disappearance of typical riparian forest communities. Field studies demonstrated that long term flooding inhibited tree growth. Many trees died after 2 years of flooding. Long flooding caused the death of 80% of trees.
PL
W artykule podjęto problem wpływu budowli piętrzących wznoszonych na ciekach przez bobry na otaczający drzewostan. Przedstawiono wyniki pomiarów przyrostów rocznych drzew rosnących w zasięgu zalewu, a także oszacowano stan zdrowotny drzewostanu, będącego pod wpływem podniesienia poziomu wody. Badania przeprowadzono na ciekach płynących przez Nadleśnictwo Browsk, położone w północnej części Puszczy Białowieskiej. Liczebność bobrów w Polsce gwałtownie wzrasta, co może w najbliższych latach skutkować nasileniem występowania sytuacji konfliktowych między człowiekiem a bobrami. Pomimo, że stawy bobrowe pełnią ważną rolę w zwiększaniu różnorodności biologicznej, w zwiększaniu retencji wodnej, zwiększaniu uwilgotnienia gleby, to jednak na terenach leśnych doprowadzają do zamierania drzewostanów w dolinie rzecznej, w wyniku czego dochodzi do powstawania wylesionych dolin i zanikania typowych leśnych zbiorowisk przyrzecznych. Przeprowadzone prace terenowe wykazały, że na terenach zalewu gwałtownie obniża się przyrost drzew, wiele z drzew już po 2 latach zalewania zamiera. Długotrwałe zalewanie doprowadziło do zamarcia blisko 80% drzew.
PL
W latach 1957-1958 na terenie rezerwatu przyrody w Wierzchlesie prowadzonobbadania, których celem było ustalenie stanu poszczególnych zespołów leśnych oraz poglądowe scharakteryzowanie siedlisk pod względem udziału gatunków drzew i struktury drzewostanów. Założono powierzchnie dokumentacyjna (profil) w postaci długiego i wąskiego pasa terenu, w którego granicach pomierzono położenie oraz wymiary wszystkich drzew. Wyniki przedstawiono w postaci przekrojów poziomego i pionowego. Dla terenu rezerwatu i jego okolic istnieją zdjęcia lotnicze wykonane m. in. w 1964 r. Postanowiono sprawdzić, czy materiały te można wykorzystać do przeprowadzenia analizy struktury drzewostanu na terenie całego rezerwatu. Pomiary wykonano za pomocą cyfrowej stacji fotogrametrycznej VSD-AGH. Stwierdzono dużą zgodność rozmieszczenia drzew na powierzchni dokumentacyjnej oraz, co szczególnie istotne, pionowych profili drzewostanów. Wykazano, że istnieje możliwość dokonania wiarygodnej, retrospektywnej oceny przebiegu naturalnych procesów na całym obszarze tego wyjątkowego obiektu i w jego otulinie.
EN
Between 1957-1958, elaborate research was conducted in the Leon Wyczolkowski Nature Reserve of Old Polish Yews, Wierzchlas. The objective of the study was to document the current condition of forest associations, and to provide the image of the stand’s spatial 3D structure. A profile was established in a form of a long and narrow strip. Both, the location and dimensions of every tree and shrub were registered inside. Collected data were presented in a form of vertical and horizontal cross-sections of the forest stand. Seven years later (in 1964), the aerial survey was performed there, from which the black & white photographs were found. We decided to check whether it would be possible to use them to reconstruct the spatial structure of nature reserve’s forest. For this purpose, a Video-Stereo-Digitizer and a digital photogrammetric station were used. The study proved close similarity between the forest structure registered photogrammetrically and that registered by field survey. The profiles compared matched also each other well. With the photogrammetric measurements, it is also possible to perform a reliable analysis of natural processes in the entire area of this nature reserve and its surroundings
PL
W artykule przedstawiono technologie wykonania aerotriangulacji na bazie archiwalnych zdjęć lotniczych z lat 1951, 1964, 1975 i 1984, wykonanych w różnych skalach dla terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Zdjęcia, w postaci diapozytywów, pozyskano z zasobów Zarządu Geografii Wojskowej w Warszawie. Jakość zdjęć w poszczególnych rocznikach była bardzo zróżnicowana. W celu podniesienia jakości opracowań fotogrametrycznych oraz możliwości fotointerpretacyjnych zastosowano metody przetwarzania obrazów cyfrowych. W pierwszym etapie przetwarzania zdjęć wykonano orientacje wewnętrzna i wzajemna zdjęć dla wszystkich bloków. Ze względu na specyfikę terenów SPN pomiar punktów wiążących był w znacznym stopniu utrudniony (ponad 60% opracowywanego bloku zdjęć zajmują ruchome wydmy, wody Bałtyku oraz jezior Łebsko, Gardno). Z uwagi na brak możliwości wyrównania bloku aerotriangulacji w systemie DEPHOS, proces ten wykonano w środowisku ImageStation. Konieczne było transformowanie danych z formatu Dephos’a (pikselowe współrzędne punktów wiążących na poszczególnych zdjęciach) do formatu ImageStation. Transformacji współrzędnych dokonano przy pomocy programu TRANSPOL. Jakość zdjęć miała bezpośredni wpływ na dokładność pomiarów zarówno punktów wiążących jak i fotopunktów, a także interpretacje szczegółów terenowych w późniejszym procesie generowania Numerycznego Modelu Terenu (NMT), który był podstawa analiz przestrzennoczasowych krajobrazu Słowińskiego Parku cechującego się wyjątkowo silna dynamika podłoża i roślinności. Prace były realizowane w ramach projektu KBN Nr N304 077 31/3060 „Modelowanie przestrzenne zmian wybranych elementów środowiska Słowińskiego Parku Narodowego”.
EN
The paper presents technology of aerotriangulation on the basis of multitemporal (1951, 1964, 1975, and 1984), aerial photos of the Słowinski National Park in various scale Those photos, as negatives, were obtained from the resources of military geographic authorities Military Geography Management in Warsaw. The quality of photos in particular year was highly diversified. Therefore, methods of digital image processing, such as filtration, "image reinforcement", or preliminary tonal balancing were applied to improve the quality of those photogrammetric materials, and to improve the possibilities of their photointerpretation. The DEPHOS photogrammetric station was used to perform measurements, necessary for adjustment of the aerotriangulation block. In the first stage, internal and relative orientations were performed for all photo blocks. Due to the specificity of the Park area, the measurement of binding points was substantially hindered (more than 70% of the photo block being processed are occupied by migrating dunes, the Baltic Sea, and the Łebsko and the Gardno lakes). In view of the lack of the possibility to balance the aerotriangulation block under the DEPHOS system, the process was performed in ImageStation environment. It was necessary to transform data from the Dephos format (pixel coordinates of binding points on particular photos) to the ImageStation format. The quality of photos directly affected the accuracy of measurements, both in relation to binding points, and to photopoints, as well as the interpretation of terrain details in the later process of DTM generation. The said research works were conducted under the research project No. N304 077 31/3060 [financed by the State Committee for Scientific Research and] titled "Spatial Modelling of Changes in Selected Elements of the Słowinski National Park. " DTM was the basis for spatial and time analyses of the Słowinski National Park landscape, which is marked by its exceptionally strong dynamics of substrate and vegetation.
PL
W referacie zostanie przedstawiona analiza przydatności fotogrametrii w aspekcie inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach na przykładzie wielospektralnych zdjęć lotniczych wykonanych kamerą MSK-4.
PL
Autorzy omawiają wyniki analizy rozmieszczenia i rozmiaru szkód spowodowanych przez huragan, ja k i miał miejsce w dniu 21 sierpnia 1981 r. na terenie leśnictwa Lipce, stanowiącego część lasów doświadczalnych, należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykorzystano archiwalne materiały kartograficzne, zdjęcia lotnicze oraz dokumentację gospodarczą. Poszukiwano wskazówek, które pozwoliłyby na wyjaśnienie, dlaczego niektóre drzewostany ucierpiały w znacznym stopniu, natomiast inne przetrwały łab w ogóle nie uległy niszczycielskiej sile wiatru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.