Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural disaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Tragedia Biebrzańska i co dalej?
PL
W obliczu postępujących zmian klimatycznych i towarzyszących im anomaliom pogodowym, sprzyjającym powstawaniu zdarzeń o charakterze klęskowym (w tym m.in. pożary przestrzeni otwartych) wskazane jest opracowanie krajowej strategii zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków tych zdarzeń.
EN
The existing space distribution of hotel and service facilities in different places in the world is mainly the result of natural organic growth. Such facilities were built in areas of actual and/or potential demand, provided adequate financial resources and land were available. Additionally, an important factor was also the availability of technical infrastructure, including, in particular, transport. Sometimes those facilities were built without any detailed spatial analysis of their locations. It can be concluded that planning of hotel and service facilities lacked clear and accurate methods as well as analytic tools. The main reason was the lack of relevant databases. Along the development of Information and Communication Technologies (ICT), information tools started to be used in nearly every area. It should be noted that the development of the hotel and service base can be significantly promoted while using modern ICT solutions. In their article, the authors, among others, propose to use trip planning tools backed by Big Data. A trip planner can be used to collect data that help to determine the location of hotel and service facilities (e.g. hotels, guest houses, motels, leisure, recreation and restaurant facilities). The article presents the case study from the Upper Silesia conurbation, Poland. The use of Big Data allows to select locations of investment corresponding to actual tourist travel needs, especially that every year tourism becomes an increasingly important sector of the national economy in many countries.
3
Content available Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pozwalające określić istotę bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. Autor dokonał przeglądu literatury przedmiotu. Na podstawie jej wyników wyszczególnił różne ujęcia badanego zagadnienia. Nawiązał do jego znaczeniowych relacji z innymi dziedzinami bezpieczeństwa w świetle nauk społecznych. W konsekwencji zaprojektowanych dociekań teoretycznych sformułowano autorski sposób postrzegania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce.
EN
The paper presents the results of the research conducting to estimate an essence of the common security in Poland. The author has reviewed the literature concerning the subject. Based on the relevant output, the different approaches to the analyzed problematic aspect were formulated. The meaning relations with the other security branches considering the social sciences were described. As a logical consequence, the author’s approach for the present common security perception was presented.
4
EN
Natural disasters have shown humanity in the past and continue to prove the devastating strength of the Earth itself. However, in order to relieve their effects, numerous organisations which cooperate on local, national, and international levels have been appointed. The aim of the article is to outline contemporary international organisations for aid and disaster. Starting with the base structure characteristics, this article will reveal the core mission of international organisations for aid. The analysis will be supported with examples of international cooperation and specific achievements of the organisations including the perspective of the past 8 years. In the conclusions, the author argues that educational and informative actions are necessary to enhance cooperation among different organisations and their stakeholders.
EN
Background: The aim of the considerations is to present the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster. Increasing pressure of environmental requirements placed on all logistic activities, including logistic support, justifies the attention drawn to the subject. Methods: Selecting a natural disaster - as a reference for the concept of the ecological footprint - constitutes an attempt to draw attention to the fact that logistic support for a rescue operation in the case of a natural disaster - apart from an unquestionably positive role - also negatively affects the environment, which should be exposed, and this will be manifested by creation of measuring and analysing instruments necessary within undertaken activities aimed at minimalization of the negative impact of logistic support on the environment. The ecological footprint can be considered to be such an instrument. Results: Based on the general formula of the ecological footprint and its methodology presented in "Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014", a formula of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster was created. Conclusions: The assumptions of the concept of the ecological footprint of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster were based on the assumptions of logistic support for a rescue operation and on the assumptions of the resource concept and external costs of logistic support for a rescue operation on the example of a natural disaster.
PL
Wstęp: Celem rozważań jest przedstawienie koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Coraz większa presja wymogów środowiskowych wywierana na wszelką działalność logistyczną, w tym również tą, w formie wsparcia logistycznego, uzasadnienia atencję dla podjętej problematyki. Metody: Wybór katastrofy naturalnej - jako płaszczyzny odniesienia koncepcji śladu ekologicznego - jest z kolei próbą zwrócenia uwagi, że wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w sytuacji katastrofy naturalnej, oprócz bezsprzecznie pozytywnej roli, również oddziałuje negatywnie na środowisko, które należy eksponować, czego przejawem będzie tworzenie instrumentów pomiaru i analizy, niezbędnych przy podejmowaniu działań, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania wsparcia logistycznego na środowisko. Ślad ekologiczny można uznać za taki instrument. Wyniki: W oparciu o ogólną formułę śladu ekologicznego oraz jej metodykę przedstawioną w "Working Guidebook to the National Footprint Accounts 2014", utworzono formułę śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej. Wnioski: Założenia koncepcji śladu ekologicznego wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej oparto na założeniach wsparcia logistycznego akcji ratunkowej oraz na założeniach koncepcji zasobowej i kosztów zewnętrznych wsparcia logistycznego akcji ratunkowej na przykładzie katastrofy naturalnej.
EN
Background: The complexity of natural disasters is a fundamental aspect for coordination and integration activities from the public sectors' perspective. Tasks that are formally independent demonstrate a convergent and integrated character. Therefore, there is a justified need to synergic cooperation of public and private sector, NGOs, UN agencies, IFRC agencies, military and societies actions in the affected region. The main goal of the study was to identify similarities and differences in Japanese and American approaches to humanitarian logistics in the public sectors' perspective. Moreover, the second goal was to prepare an extended humanitarian logistics convergence procedure for national authorities. Methods: Critical analysis has been carried out in two highly developed countries of the global economy. Author indicates determinants which are conditioned by three different types of humanitarian logistics convergence. Results: The article describes the processes of concurrence at Japanese and American level in relation to humanitarian logistics. The characteristic of convergence factors has been followed by theoretical considerations concerning analyzed problem. Author indicates determinants with highest level of convergence as well as with the biggest differentiation. As a result, an extended procedure for national authorities that covers both outstanding approaches has been presented. Conclusions: Neutralizing, minimizing and eliminating of natural disasters' negative effects are not an easy task. The article highlights the importance of public sectors' activities which are fundamental aspects of humanitarian logistics actions. Their coordination and integration play a key role in efficiency. Hence, all authorities interested in the analyzed concept may follow the presented procedure. Nevertheless, there is a necessity to conduct an indicator analysis associated with natural disasters occurrence, economic growth, logistics ratios, risk indexes as well as other determinants that cover convergence.
PL
Wstęp: Złożoność i problematyka występujących katastrof naturalnych stanowi istotny problem koordynacji i integracji działań z poziomu sektora publicznego. Zadania, które formalnie realizowane są w sposób niezależny, wykazują charakter zbieżny i zintegrowany. W związku z powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba synergicznej współpracy sektora publicznego, prywatnego, NGO, agend ONZ, agend ruchu IFRC oraz oddolnych działań podejmowanych przez mieszkańców na terenach dotkniętych katastrofą. Celem badania było zidentyfikowanie podobieństw oraz różnic występujących w podejściu do logistyki humanitarnej z perspektywy sektora publicznego w Japonii oraz USA. Ponadto, drugim celem było opracowanie uniwersalnej procedury konwergencji logistyki humanitarnej dla sektora publicznego. Metody: Analizę krytyczną przeprowadzono w dwóch wysokorozwiniętych państwach go-spodarki światowej. Wskazano determinanty powstawania zbieżności, które są określane przez trzy odrębne rodzaje konwergencji logistyki humanitarnej. Wyniki: W artykule opisano procesy powstawania zbieżności na płaszczyźnie japońskiej oraz amerykańskiej w odniesieniu do logistyki humanitarnej. Charakterystyka czynników konwergencji została poprzedzona krótkimi teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi analizowanego problemu. Wskazano determinanty cechujące się największym poziomem zbieżności, a także świadczące o znaczącym zróżnicowaniu. W konsekwencji, zaprezentowano uniwersalną procedurę dla zainteresowanych państw łączącą oba wyróżniające się podejścia. Wnioski: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i eliminowanie negatywnych skutków katastrof naturalnych nie jest zadaniem prostym. W niniejszym artykule podkreślono istotność funkcjonowania sektora publicznego, który stanowi fundament projektowanych działań z zakresu logistyki humanitarnej. Koordynacja i integracja działań jest kluczowym aspektem warunkującym jej skuteczność. Stąd też, wszystkie jednostki administracji publicznej zainteresowane analizowaną koncepcją mogą wdrożyć zaprezentowaną procedurę. Niemniej jednak, autor artykułu wskazuje na konieczność przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dotyczącej występowalności katastrof, wzrostu gospodarczego, mierników logistycznych, czynników ryzyka oraz innych wskaźników, które łącznie świadczą o postępującej konwergencji.
PL
W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost częstotliwości i intensywności występowania klęsk żywiołowych. Z tego względu wiele państw, w tym również Polska, zgłosiło akces do udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej w krajach dotkniętych różnego rodzaju katastrofami naturalnymi lub awariami technicznymi. Okoliczności te sprawiają, że obok wielu instytucji to właśnie Państwowa Straż Pożarna jawi się jako szczególnie predysponowana do zmagania się z zagrożeniami bezpieczeństwa powszechnego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
EN
A significant increase in the frequency and intensity of natural disaster has been detected in recent years For this reason, many countries, including Poland, have declared rescue and humanitarian support for countries affected by various kinds of natural disasters or mechanical failures. These circumstances led the State Fire Service, collectively with many other institutions, to be particularly predisposed to struggle with threats of public safety, both, nationally and internationally.
EN
Agricultural production, which takes place in rural areas, is the sector of the economy, which is the most dependent on the natural conditions of weather. The climate changes, which are taking place, and the extreme phenomena, which are their consequence, affect precisely these areas the most. The content of the present work is the exploration of the definitions of natural variability, extreme phenomena and disasters, and the analysis of the statistics on natural disasters. In the final part of the paper, we have indicated, which support instruments for farmers are available in such events on the part of the State. Climate change is a fact, and unless we realize that, it will be difficult to take any action allowing us to adapt to the new conditions.
PL
Produkcja rolna odbywająca się na obszarach wiejskich jest kierunkiem gospodarki najbardziej uzależnionym od naturalnych uwarunkowań pogodowych. Zachodzące zmiany klimatu oraz będące ich konsekwencją zjawiska ekstremalne, najbardziej dotykają właśnie te obszary. Treścią pracy jest analiza definicji naturalna zmienność, zdarzenia ekstremalne i klęski żywiołowe oraz analiza statystyki dotyczącej klęsk żywiołowych. W końcowej części pracy wskazano narzędzia pomocy, które w razie wystąpienia takich zdarzeń producent rolny może uzyskać od Państwa. Zmiany klimatyczne stały się faktem, bez uzmysłowienia sobie tego trudno podjąć jakiekolwiek działania mające na celu zaadaptowanie się do nowych warunków.
PL
W artykule podjęto problem zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym w sytuacjach kryzysowych, a także zapewnienia ciągłości komunikacyjnej. Skupiono się na powodziach gdyż w naszym kraju to one są często przyczyną uszkodzonych tras komunikacyjnych i obiektów mostowych. Mamy wtedy do czynienia nie tylko z problemem zniszczonej infrastruktury drogowej, ale także problem szybkiego przywrócenia drożności i tym samym przywrócenia bezpieczeństwa ruchu. W artykule podano sposoby na sprawną odbudowę zniszczonych dróg, przy wykorzystaniu geosyntetyków. Przedstawiono także postępowanie w przypadku zniszczonych obiektów mostowych. Zaproponowano również koncepcję adaptacji mostu tymczasowego na most stały, w celu zmniejszenia kosztów związanych z remontem. Problematyka podjęta w artykule ma zwrócić uwagę na opracowanie sposobów działania w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo użytkowników ruchu jest obniżone.
EN
The article discusses the problem of ensuring road safety in emergency situations and to ensure continuity of communications. Focused on the floods in our country because they are often the cause of damaged roads and bridges. We then have to deal not only with the problem of road infrastructure destroyed, but also the problem of rapid restoration of patency and thus restore traffic safety. The article presents methods for efficient reconstruction of damaged roads, with the use geosynthetics. Also shows up in the case of damaged bridges. Also proposed the concept of adaptation of the temporary bridge to the bridge solid, in order to reduce the costs associated with the renovation. Problems in the article is taken to pay attention to the development of methods in case of emergencies, when the safety of road users is reduced.
10
Content available remote 2nd Disaster Risk Reduction Conference
PL
Tematyka konferencji skupiła się wokół zagadnień dotyczących zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych wywołanego zagrożeniami naturalnymi, łącząc wyniki prac badawczych ośrodków naukowych z działaniami jednostek administracji publicznej. Cykl konferencji został zainicjowany przez Dorotę Rucińską i podjęty przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w celu zwiększenia wymiany wiedzy i doświadczeń z praktykami, ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych.
PL
Tragiczne doświadczenia ostatnich klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz kraj, sprawiły, że poszukuje się skutecznych metod zapobiegania zagrożeniom i właściwego reagowania. na sytuacje kryzysowe. W artykule scharakteryzowano klęskę żywiołową” ptasią grypę „ która wystąpiła w powiecie toruńskim. Opisano sposoby reagowania na zagrożenie przez Komendę Miejską Policję[KMP] na obszarze miasta Torunia. Podano i opisano działania Policji jej obowiązki, kompetencje i uprawnienia. Opisano rzeczywiste współdziałania Policji z Zespołem Zarządzania Kryzysowego [ZZK] i Powiatowym Inspektoriatem Weterynaryjnym [PIW] . Celem artykułu było wyciągnięcia wniosków usprawniających zarządzanie kryzysowe i działań Policji w trakcie zwalczania klęsk żywiołowych.
EN
The tragic experience of the last natural disasters that hit our country, made it sought effective methods of risk prevention and appropriate responses to crisis situations. The article characterizes natural disaster "bird flu" that occurred in the district of Torun. Describes how to respond to the threat by the Police Department [KMP] in the city of Torun. Specified and described in the Police of its duties, powers and responsibilities. Police described the actual interaction with the Crisis Management Team [ZZK] and the District Inspector of Veterinary Medicine [PIW]. The aim of the article was to draw lessons to improve crisis management and police action during the battle to natural disasters.
EN
My presentation is focused on the analysis and mapping of landslides and rock falls from the western part of the Pavlov Hills in southern Moravia. The Pavlov Hills are situated in the NW margin of the outer units of the Carpathian Flysh belt and are formed by Jurassic to Cretaceous flysh sediments incorporated into nape sheets of Carpathian Flysh Belt (Ždánice and Pouzdřany Units) (Poul 2006). Landslides are important elements in evolution of landforms and represent a serious geohazard in many areas of the world. Different kinds and types of landslides cause problems and difficulties to human society every year and that is why they are one of human treating natural disasters. There are only a few areas with recorded risks of landslides in the Czech Republic. One of these areas is the area of the Pavlov Hills. There is not enough of sufficient attention payed to geological mapping of the area of Pavlov Hills, because there are not many human settlements or infrastructure nearby. My field work involved observation and measurement of faults, rockfalls and slides. My presentation is focused on updating existing maps of slope instabilities in the mentioned area. For that reason, previously mapped areas were documented, registered and included into a map sheet. Eleven sliding localities in the Pavlov Hills were described and documented. Into the final map I included the additions according to type: flow slides – 5, planar slides – 4, and 2 rock falls. The resulting map with accompanying sheets can be used as a basis for further mapping or other activities associated with the observation of landslides such as landslide prevention and remediation, clarification of the hydrogeological conditions of the area and verification of geological slip surfaces, which are not affected by landslides.
PL
W artykule rozważono możliwość i celowość wykorzystania segmentu troposferycznego opartego na bezpilotowych środkach latających i załogowych jako nośników określonych składników architektury telefonii komórkowej, które umożliwią odtworzenie zdewastowanej łączności bezprzewodowej. Rozwiązanie takie byłoby użyteczne w przypadku klęsk żywiołowych obejmujących znaczny obszar lub działań terrorystycznych, w czasie których zwykle łatwo ulega uszkodzeniu naziemna stała infrastruktura telefonii komórkowej. Przedstawiając bilans energetyczny wspomnianego łącza, problemy przestrzenno-ruchowe środka latającego, strukturę przestrzenną zregenerowanego fragmentu systemu komórkowego oraz możliwy do uzyskania ruch telekomunikacyjny można ustosunkować się odnośnie celowości przyjęcia takiego rozwiązani z punktu widzenia technicznego.
EN
In this paper the possibility and advisability of the use of tropospheric segment based on measures of flying unmanned aerial vehicles and manned as carriers of specific components of mobile architecture that will enable the restoration of the devastated wireless connectivity. This would be useful in case of natural disasters, covering a large area or terrorist activities, in which the damage is usually easily fixed terrestrial infrastructure for mobile telephony. Presenting the energy balance of that link, spatial-motor problems means flying spatial structure of a sector cell system and be eligible to receive telecommunications traffic can comment on regarding the advisability of adopting such a solution from a technical standpoint.
14
Content available remote Natural disaster hidden danger recognition decision support system for coal mine
EN
Safety accidents caused by pit natural disasters affect operation and economic benefits of coal mine seriously. Against types of Coal mine natural disasters, occur regulation and workflow models of coal mine safety management, the concepts, architecture, construction principles, key theory and methods and techniques of Pit Hidden Danger Recognition Decision Support System model were proposed, based on geography information system, management information system and cooperative work theory and so on.
PL
Incydenty bezpieczeństwa spowodowane przez klęski żywiołowe kopalnii mocno wpływają na bezpieczną produkcję i efektywność ekonomiczną. Uwzględniając rodzaje i prawidłowości występowania klęski żywiołowej w kopalni zaproponowano koncepcję i model systemu wspomagania decyzji.
15
Content available remote Miejsca i przestrzenie odporne
PL
Jaką skalę ma detal? Jakie znaczenie ma detal dla architekta, a jakie dla urbanisty? Jakie konsekwencje ma traktowanie kontekstu środowiska naturalnego jakby był to „tylko detal"? Artykuł stawia te pytania w kontekście katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz prób opracowania metod projektowania pozwalających na tworzenie miejsc, przestrzeni i miast odpornych na skutki - coraz częstszych i zbierających w gęsto zaludnionych obszarach coraz większe żniwo - klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.
EN
How to define the scale of a detail? What does it mean to an architect and an urbanist? What are the consequences of treating the context of the natural environment as "mere detail"? This article poses these questions in the context of natural disasters and catastrophes as well as attempts to elaborate designing methods which would make it possible to create places, spaces, towns and cities being resilient to the results of tragic events that take their toll in densely populated areas more and more frequently.
PL
Pożar lasu jest jedną z wielu klęsk żywiołowych, która może spowodować olbrzymie straty i zniszczenia na powierzchni ziemi. W przypadku zagrożenia pożarowego istotne jest szybkie działanie. W takich sytuacjach skuteczne są metody teledetekcyjne. Wykorzystanie technik satelitarnych stanowi użyteczny instrument wspomagający ocenę zagrożenia pożarowego lasów. W ramach pracy przeanalizowano stan zagrożenia pożarowego wybranego obszaru na podstawie zdjęć satelitarnych. Obszar badań objętych analizą obejmował teren niedaleko Kuźni Raciborskiej, znajdujący się w obrębie trzech nadleśnictw: Kędzierzyn, Rudy Raciborskie i Rudziniec. W pracy przedstawione zostały metody, przy pomocy których wykonano mapę zagrożenia pożarowego. W celu wykonania mapy zagrożenia pożarowego wykorzystane zostały metody umożliwiające określenie temperatury powierzchni Ziemi oraz operacje NDVI na zobrazowaniach satelitarnych zarejestrowanych przed pożarem. Wszystkie te analizy wykonano w celu wydzielenia i oceny określonych czynników mających wpływ na zagrożenie pożarowe. Badanie przestrzennego rozkładu poziomu temperatury powierzchni, poprzez określenie radiacyjnej temperatury roślinności, okazało się pomocne przy wyznaczaniu obszarów o różnym stopniu zagrożenia pożarowego. Jednak określenie tylko temperatury roślin nie wystarcza do oceny stresu roślin spowodowanym suszą. Z kolei badanie przestrzennego rozkładu poziomu wilgotności ściółki, poprzez określenie stopnia pokrycia roślinności za pomocą wskaźnika NDVI, przyniosło oczekiwany efekt wyróżnienia obszarów o zróżnicowanej podatności na pożar. Opisane metody oceny zagrożenia pożarowego pomagają w szybki sposób pozyskać informację o stanie obszaru lasu oraz przeprowadzić analizę jego zmian na zobrazowaniach. W wyniku obliczonych wskaźników NDVI oraz obliczenia temperatury radiacyjnej, uzyskano mapę zagrożenia pożarowego, która może okazać się przydatna w wielu opracowaniach mających szczególnie duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej, jak również dla aktualizowania i stałego sprawdzania zagrożenia pożarowego w kompleksach leśnych. Określenie stopnia takiego zagrożenia z wykorzystaniem danych satelitarnych jest jednym z przedsięwzięć podejmowanych w celu zapobiegania powstawaniu pożarów.
EN
Forest fires are one of many natural disasters which can cause huge loses and damage to the environment. When dealing with such fires, a quick response is crucial. Remote sensing methods can be very helpful in such situations. Satellite images can be a useful tool in classifying the risk of forest fires occurring. In our research we set out to categorize the risk of forest fires of a chosen area based on satellite imagery. The area of interest was located close Kuźnia Raciborska, in the vicinity of the Kędzierzyn, Rudy Raciborskie and Rudziec forest inspectorates. During the research a number of methods, used to develop a risk map of forest fires, were presented. Two methods were used in order to generate risk maps of forest fires: determining the surface temperature and calculating the NDVI from satellite images from before the fires. These operations were conducted in order to incorporate different factors which have an impact on the potential risk of fire. Determining the spatial distribution of the surface temperature, by determining the radiation temperature of the vegetation was very useful in identifying different levels of fire hazard risk. However, using only this one parameter is not sufficient as it does not incorporate plan stress caused by very low humidity (drought). Determining the spatial distribution of the forest bed, by calculating the intensity of vegetation using the NDVI algorithm, allowed for a more precise conclusion of areas which are more or less at risk of forest fires. The described methods of determining the risk of forest fires can be helpful in rapidly acquiring information about the forest’s condition as well asenabling the possibility of analysing any changes which had occurred within the forest due to such natural disasters. As a result of calculating the NDVI and radiation temperature, it as possible to obtain a fire risk map which can be useful for many purposes such as fire risk management systems. Determining the level of fire risk using satellite data is one of the most efficient methods of preventing such natural disasters from occurring.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
19
Content available Stany nadzwyczajne w państwie
20
Content available remote Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej
EN
Territorial government as a basic form of the decentralisation of public administration may regulate on a local and regional forum all matters by law assigned to them in their authority and responsibility, what also refers to the state of natural disaster. Thus counteracting natural disasters and liquidation of damage belong to this category of tasks, the execution of which is decided by the local government through its bodies. The mentioned above tasks may have both ex ante and ex post character. Authorised executive bodies on particular levels of territorial governance are tasked to counteract natural disasters. The tasks have been assigned to the territorial government bodies due to their ability of fast reaction in a crisis situation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.