Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemedicine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
We are building a prototype of an innovative wearable robotic glove (or exo-glove) for the applications in Internet of Things that will allow us to control remote device over unlimited distance using Internet. Our aim is to use this wireless exo-glove mostly in telemedicine and telemetry applications. This article is an initial presentation of our concept and the prototype.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wstępną prezentację koncepcji oraz budowanego prototypu rękawicy sterującej zdalnymi urządzeniami. Planowany prototyp pozwoli na sterowanie nimi na praktycznie nieograniczone odległości, przy pomocy sieci Internet. Naszym celem jest wykorzystanie bezprzewodowej egzo-rękawicy w zastosowaniach z zakresu telemedycyny oraz w rozwiązaniach telemetrycznych.
PL
Wady stóp są powszechnie występującym zjawiskiem zwłaszcza u dzieci i stanowią poważny problem medyczno - społeczny. Do rozwoju wad stóp przyczynia się brak wiedzy i świadomości rodziców na temat profilaktyki wad postawy ciała. W tym kontekście analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże w warunkach naturalnych (dynamicznych) może wspomagać diagnostykę wad stóp i postawy ciała. Celem realizowanego projektu jest opracowanie nowoczesnego systemu do badań rozkładu nacisku stóp i położenia ciała w warunkach naturalnych na bazie opracowanej wcześniej i opatentowanej wkładki diagnostycznej do obuwia. Opracowany system diagnostyczno – rehabilitacyjny będzie przystosowany do wykorzystania w telemedycynie.
EN
Foot defects are a common phenomenon especially in children and constitute a serious medical and social problem. The lack of knowledge and awareness of parents about the prevention of body posture defects contributes to the development of foot defects. In this context, the analysis of the distribution of foot pressure on the ground in natural (dynamic) conditions may support the diagnosis of foot defects and body posture. The goal of the project is to develop a modern system for testing the distribution of foot pressure and body position in natural conditions based on a previously developed and patented diagnostic insert for footwear. Developed the diagnostic and rehabilitation system will be adapted for use in telemedicine.
3
EN
The article presents a control algorithm of a robotic manipulator used as the main component of a system for a remote noninvasive medical ultrasound examination. This algorithm has been developed within the ReMeDi (Remote Medical Diagnostician) project. At the beginning of the article, the manipulator kiinematics, its mechanical construction and the control system structure as a part of the telemanipulation system is shown. The essential components of the control system are discussed in detail. Then problems and solutions connected with the generation and conversion of the position and orientation of the reference signals are presented. Finally, the results of the evaluations with users are discussed.
4
EN
The paper presents the implementation and use of the IT system implemented in the Department of Pulmonology of The University Hospital in Cracow. The system integrates data from heterogeneous sources of therapy, diagnosis and medical test results of patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA). The article presents the main architectural assumptions of the system, as well as an example of data mining analyzes based on the data served by the system. The example of the research aims to present the possibilities offered by the integration of clinical data in telemedicine and the diagnosis of patients with sleep disordered breathing that may lead to certain comorbidities and premature death.
5
PL
Rozwój nowoczesnych technologii coraz szybciej przenoszony jest w obszary życia codziennego. Jego skutkiem jest wprowadzanie nowoczesnych systemów komunikacji, transmisji danych oraz coraz bardziej inteligentnych produktów. Zmiany te widoczne są praktycznie we wszystkich sferach naszego życia. Coraz mocniej wprowadza się je także w medycynie. Kierunek ten wydaje się oczywisty ze względu na znaczenie i rolę medycyny w życiu społeczeństw XXI wieku. Problematyka ujęta w artykule wpisuje się w światowy trend coraz szerszego i praktycznego wykorzystania osiągnieć techniki, a w szczególności informatyki do poprawy efektywności procesu leczenia. W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem telemedycyny w leczeniu chorób serca. Przedstawiono wyniki rozeznania rynku światowego i krajowego pod kątem dostępnych rozwiązań z zakresu telemedycyny. Dokonano także oceny chorób, w leczeniu których telemedycyna może być stosowana. Założono, że zastosowanie nowoczesnej technologii w diagnostyce i badaniach medycznych w sposób oczywisty powinno przyczynić się do obniżenia kosztów, przy jednoczesnej poprawie skuteczności procesu leczenia. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji permanentnego braku środków w służbie zdrowia. Niepodważalną zaletą telemedycyny jest także efektywniejsze wykorzystanie zasobów personelu medycznego, którego braki coraz bardziej są odczuwalne w tej branży. W artykule scharakteryzowano podstawowe problemy zdrowotne społeczeństwa, omówiono pojęcie telemedycyny oraz dokonano analizy SWOT tego rozwiązania wraz z oceną zapotrzebowania rynku na tę formę usług medycznych. Autorzy mają nadzieję, że w najbliższych latach telemedycyna stanie się bardzo popularną i szeroko stosowaną formą świadczenia usług medycznych w Polsce.
EN
The development of modern technologies is more and more quickly transferred to the areas of everyday life. The result is the introduction of modern communication systems, data transmission and the implementation of more intelligent products. Nowadays these changes appears in all spheres of our life. Increasingly they are also introduced in medicine. The direction seems obvious due to the importance and the role of medicine in the life of 21st century societies. The issues included in the article are in line with the global trend of a wider and more practical use of the technical achievements. In particular computer science improves the effectiveness and efficiency of the treatment process. This article concentrates on issues associated with applying the telemedicine in to process of curing heart diseases. The results of the world and domestic market are presented from the point of view of available solutions in the field of telemedicine. The assessment of diseases in which telemedicine can be used has also been assessed. It was assumed that the use of modern technology in diagnostics and medical research should obviously contribute to lowering costs while at the same time improves the effectiveness of the treatment process. This is particularly important in the situation of a permanent lack of funds in the health service. The undoubted advantage of telemedicine is also the more effective use of the resources of medical personnel, whose deficiencies are more and more noticeable in the medical industry. The article describes the basic health problems of the society, discusses the concept of telemedicine and a SWOT analysis of this solution was made together with an assessment of the market demand for this form of medical services. Authors hope that in the nearest years of the telemedicine it will become a very popular and widely applied form of providing medical services in Poland.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest Internet Rzeczy w ochronie zdrowia. Celem materiału jest przedstawienie postępującego procesu informatyzacji społeczeństwa, dzięki któremu tworzone są narzędzia zwiększające wydajność pracy, ułatwiające codzienne życie. IoT odgrywa tutaj znaczącą rolę, to wizja przyszłego świata, w którym wszystkie urządzenia codziennego użytku tworzą sieć połączeń, dostarczając nowe usługi. Wykorzystanie telemedycyny może w znaczący sposób poprawić życie pacjentów, to pacjent staje się najważniejszym ogniwem, wokół którego koncentruje się cały system. Nowe technologie mają za zadanie wspierać procesy leczenia, budować pozytywne relacje pacjent – lekarz.
EN
The subject of this article is the Internet of Things in health care. The aim of the material is to present the progressing process of implementation of IT solutions of the society, thanks to which are created the tools that increase the efficiency of work that makes everyday life much easier. IoT plays a significant role here, it is a vision of the future world in which all everyday devices make a network of connections, providing new services. Taking advantege of telemedicine can significantly improve the lives of patients, the patient becomes the most important link around which the whole system is focused. New technologies are designed to support treatment processes of patient, build positive patient-doctor relationships.
EN
The processes of globalization and integration, as well as technologies and computerization, occurring in public life cause significant changes in all its spheres, especially in medicine. Nowadays, computerization of healthcare facilities has become the norm of their development. However, rapid technological change requires the modernization of medical education system, revising the approaches to the training of competitive medical professionals who will able to adapt quickly to changes in the field of health care. The research issue concerns the processes of future medical professionals’ training. The importance of telemedicine in health-care systems of Ukraine and Poland is justified. It is suggested that the problem of telemedicine and e-health usage in the process of medical professionals’ training in Ukraine is not studied sufficiently and does not have practical consolidation. The didactic methodology of medical specialties students training for the use of telemedicine technologies in future professional activities is developed.
8
Content available remote A holographic doctors’ assistant on the example of a wireless heart rate monitor
EN
Microsoft has created HoloLens glasses, a high-tech device used for holographic purposes, which is unique and superior to other available solutions. We present a new idea of a holographic assistant to doctors, using as an example a wireless patient data monitor. A dedicated application will be created to be used by doctors, allowing hands-free access to patient cards/data, reviewing of new/old examination results, and even the ability to work on real-time data. Doctors will be able to use this in the examination room, at a patient’s bedside, or in an entirely different location. Currently, analysis of patient data is done mostly by the doctor; however, huge progress in computer hardware performance and artificial intelligence (AI) algorithms has allowed the development of new methods used to analyze and classify patient examination results. In the same way that doctors learn and practice how to treat patients during their studies, algorithms can learn to spot abnormalities, allowing current technology and advanced AI algorithms to be joined in one high-tech solution that should provide initial assessment of patients’ health and give treatment guidance, if necessary.
PL
Podmioty lecznicze opracowując i wdrażając swoje strategie biorą pod uwagę innowacje technologiczne wspierające działalność podstawową. Rozwój poszczególnych podmiotów jest w tym zakresie silnie zróżnicowany. Do najważniejszych innowacyjnych narzędzi wspierających należy zaliczyć rozwiązania z zakresu e-zdrowia i telemedycyny. Sukces strategii jest jednak uwarunkowany poprawną diagnozą szans i zagrożeń ze strony otoczenia organizacji. W naszej pracy analizujemy otoczenie prawne, dostępne a także planowane usługi finansowane ze źródeł publicznych pod kątem zarówno otwierających się możliwości rozwojowych jak i zagrożeń dla podmiotów leczniczych.
EN
The health care providers elaborate and deploy their strategies should consider innovative technologies which support the main activities. The stage of development in the area is strongly diversified. The e-health and telemedicine solutions are included to the most important of such supporting tools. The success of the strategy depends on correct diagnosis of the opportunities and threats in the organizations’ environment. In the article the authors analyse the legal regulation and planned public-funded services which can create both new fields of activity and bring risk for health care providers.
EN
In this paper we discuss the evaluation of neural networks in accordance with medical image classification and analysis. We also summarize the existing databases with images which could be used for training deep models that can be later utilized in remote home-based health care systems. In particular, we propose methods for remote video-based estimation of patient vital signs and other health-related parameters. Additionally, potential challenges of using, storing and transferring sensitive patient data are discussed.
EN
This article presents a robot for remote noninvasive medical examination. In particular, this robot allows a doctor to carry out an interview, an observation, an auscultation and an ultrasound examination, including echocardiography. The robot has been developed within the ReMeDi (Remote Medical Diagnostician) project funded by the European Union’s Research and Innovation 7th Framework Programme. At the beginning of the article, we outline selected results of the user’s evaluation of the robot idea together with the requirements regarding the robot. Then the essential system components are presented and a selection of them are discussed in detail. Subsequently we present the integrated system and discuss selected topics concerning the integration. Finally, the document is completed by a description of the users evaluation process.
EN
Development of e-health in Poland has suffered from multiple setbacks and delays. This paper presents views on and experiences with implementation of e-health solutions of three groups of respondents: buyers, suppliers and external experts with the aim of establishing to what extent and in what way e-health development was taking place in Polish public health care and if there were any national policy targets or European targets influencing this development. It is based on desktop studies and interviews conducted in Poland in the spring and summer of 2015. The interviews largely confirmed findings from the desktop study: legal obstacles were the decisive factor hindering the development of e-health, especially telemedicine, with extensive insufficiency of basic IT infrastructure closely following. Stakeholders were deterred from engaging with telemedicine, and from procuring e-health using non-standard procedures, from fear of legal liability. Some doctor’s resistance to e-health was also noted. There are reasons for optimism. Amendment to the Act on the System of Information in Health Care removed most legal obstacles to e-health. The Polish national payer (NFZ) has started introducing reimbursement for remote services, though it is still too early see results of these changes. Some doctors’ reluctance to telemedicine may change due to demographic changes in this professional group, younger generations may regard ICT-based solutions as a norm. In the same time, poor development of basic IT infrastructure in Polish hospitals is likely to persist, unless a national programme of e-health development is implemented (with funds secured) and contracting e-health services by NFZ is introduced on a larger scale.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna.
EN
The article presents the design of the system for remote and continuous monitoring of changes in blood pressure and also results of the test. Presented system consists of a personal measuring device, the access point to the Internet and widely available data server. An important element of the designed system is a method for continuous measurement of changes in blood pressure, which based on determining the pulse wave transit time. This time is calculated between the specific point electrocardiogram (ECG) signal and the photoplethysmographic signal (PPG). The article presents the results of test on the determination of specific points of the ECG signal and the PPG based on autocorrelation method and the results of measuring changes in pulse wave transit time.
EN
Interactive medical teleconsultations are an important tool in modern medical practice. Their applications include remote diagnostics, conferences, work- shops, and classes for students. In many cases, standard medium or low-end machines are employed, and the teleconsultation systems must be able to provide a high quality of user experience with very limited resources. Particularly problematic are large datasets consisting of image sequences that need to be accessed fluently. The main issue is insufficient internal memory; therefore, proper compression methods are crucial. However, a scenario where image sequences are kept in a compressed format in the internal memory and decompressed on- the-fly when displayed is difficult to implement due to performance issues. In this paper, we present methods for both lossy and lossless compression of medical image sequences that only require compatibility with the Pixel Shader 2.0 standard, which is present even on relatively old, low-end devices. Based on the evaluation of quality, size reduction, and performance, these methods have been proven to be suitable and beneficial for medical teleconsultation applications
EN
Medical teleconsultation systems are an important tool in modern medicine, as they enable convenient, real-time collaboration of doctors from remote hospitals, without the need to travel. Due to the large size, efficient handling of medical imaging data in real-time teleconsultations is challenging. Memory management provided by operating systems is based on the virtual memory, which introduces considerable delays. In this paper we propose dedicated methods for memory management, including both memory monitoring and pre-loading of images. Results of the conducted experiments indicate, that the proposed methods can significantly improve the user experience.
PL
W pracy przedstawiono prototyp systemu teleinformatycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze mózgu. Rehabilitacja pacjentów była prowadzona z wykorzystaniem interaktywnych gier komputerowych, w trakcie których pacjent wykonywał zlecone ćwiczenia rehabilitacyjne, będące elementem scenariusza gry. W trakcie leczenia rodzaj gry oraz jej poziom trudności był dobierany w zależności od stopnia niedowładu poudarowego kończyny górnej oraz predyspozycji pacjenta. W badaniach wzięły udział dwie grupy pacjentów o porównywalnym stopniu i rodzaju skutków poudarowych, jedna z nich rehabilitowana była w sposób tradycyjny a druga eksperymentalna rehabilitowana była z wykorzystaniem systemu FizoGame. W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych, które wskazują na pozytywne efekty zastosowania gier komputerowych w rehabilitacji w porównaniu do procedur konwencjonalnych.
EN
The paper presents a prototype of a teleinformatic system for the rehabilitation of patients after a stroke. The rehabilitation of patients was conducted using interactive computer games incorporating rehabilitation exercises in the game scenario. During the treatment, the type of game and its level of difficulty were selected depending on the degree of upper limb paresis and the predisposition of the patient. Two groups of patients with a comparable degree and type of post-stroke impairments participated in the study. The first one was rehabilitated in a traditional way and the other one was rehabilitated using the FizoGame system. The paper presents the results of quantitative research, which indicate the positive effects of the use of computer games in the rehabilitation comparing to conventional procedures.
EN
The paper presents the idea behind the implementation of a system designed to monitor biomedical parameters and the subject's behaviour on the basis of the architecture of measurement modules located on the body. The system was developed as a result of market launch of new generations of electronic devices combining high functionality, small size and low power consumption. The paper presents the elements of the system called BioSip, along with hardware solutions selected for the objectives to be accomplished, i.e. providing communication between system elements that would be efficient and resistant to artefacts, extending the time of operation for battery power supply, as well as ensuring a satisfactory level of reliability and ease of use.
18
Content available Model of CTG aparatus in LabVIEW environment
EN
Cardiotocography is now a standard procedure determining the well-being of the fetus. In today's increasing popularity of IoT, there is a need for solutions providing mobility, while maintaining reliability. The article presents the methodology of creating CTG apparatus model, which enables filtration and detection of the basic parameters of the examination.
PL
Kardiotokografia jest obecnie standardowym badaniem określającym dobrostan płodu. W dobie coraz większej popularności IoT potrzeba rozwiązań zapewniających mobilność, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności. Artykuł przedstawia metodykę tworzenia modelu aparatu KTG, który umożliwia filtrację, oraz detekcję podstawowych parametrów badania.
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu do pomiaru rozkładu nacisku stopy na podłoże przeprowadzanego w warunkach naturalnych, poza laboratorium chodu. Omówiono dobór materiału na czujniki, budowę wkładki pomiarowej oraz program do analizy danych. uzyskane wyniki przedstawiono pod kątem ich zastosowania w ortopedii, neurologii i schorzeniach układu krążenia. uzyskane informacje o pacjencie są wystarczające aby opracowany w ITE system pomiarowy znalazł zastosowanie w diagnostyce medycznej. Jest tani w porównaniu z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku, co pozwoli na szersze rozpowszechnienie go i prowadzenie samokontroli przez pacjentów. Ponieważ dane przekazywane są drogą radiową może on znaleźć zastosowanie w telemedycynie. Może także być zastosowany w sporcie.
EN
This article presents construction of the system for investigating foot plantar pressure in natural conditions, outside the laboratory. Sensor component, construction of the measuring insole and data analysis software are described. Obtained results are presented in terms of use in orthopedics, neurology and cardio-vascular diseases. Collected data are sufficient for using developed by ITE system in medical diagnostics. Device is inexpensive compared to the other devices what can make it more widely available and give possibility of self-control by a patient. Because the data are transmitted wirelessly, system can be used in telemedicine and for assessment of sport training process.
PL
Niniejsza praca przedstawia możliwości usprawnienia aspektu kontrolno-diagnostycznego pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych z wykorzystaniem autorskiego systemu pod nazwą „Asystor Wentylacji Pacjenta”. Pozwala on, w sposób nieograniczony miejscem ani czasem, na dostęp do aktualnych parametrów i wskaźników oddechowych rekonwalescenta oraz bieżącą kontrolę pracy wykorzystywanego w leczeniu respiratora. Ponadto pozwala zrozumieć najistotniejsze korzyści wynikające z zastosowania elementów telemedycyny w terapii pacjenta respiratorozależnego.
EN
This paper presents the possibility of improving the aspect of control and diagnostics patients, who are long-term mechanically ventilated at home with use of a proprietary system called "Asystent Wentylacji Pacjenta”. It allows unlimited, by time or place, access to the current parameters and indicators of respiratory process and current control of work of a respirator which is used in the treatment. In addition, it allows us to understand the most important benefits of using elements of telemedicine in the treatment of a patient who used the respirator.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.