Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical calculation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy przekryć łukowych o minimalnym ciężarze (tzw. przekryć Pragera). Omówiono konstrukcje z łuków biegnących w dwu wzajemnie prostopadłych kierunkach, oparte na konturze o zmiennej wysokości i umieszczone nad prostokątnym obszarem projektowym. Algorytm rozwiązania polega na numerycznym określeniu współczynników rozwinięcia wielomianowego funkcji opisującej wyniosłość przekrycia optymalnego.
EN
In this work, we discuss archgrid vaults with minimum weight (so-called Pragerstructures). The study concerns structures composed of arches running in two, mutually perpendicular directions, supported at an uneven contour and roofing a given rectangular area. Solution algorithm is focused on numerical calculation of coefficients in the polynomial approximation of a function describing the elevation of optimal roofing.
EN
Floating wind power platforms are in constant motion due to waves when deployed at sea. This motion directly affects the stability and safety of the platform. Therefore, it is very important to study the laws governing the platform’s dynamic response. In this paper, the dynamic characteristics of an offshore floating wind power platform were analysed under nine different sets of operating conditions using a numerical calculation method. Following this, a scaled 1:50 platform model was tested in a tank. Model tests were carried out with different wave conditions, and dynamic response data for the platform were measured and analysed. The hydrodynamic variation rules of floating wind power generation platform in waves were obtained. Some effective measures for maintain the stability and safety of wind power platforms are put forward that can provide a reference for dynamic stability research and the design of floating wind power platforms in the future.
PL
W pracy zamieszczono wyniki analizy wpływu warunków brzegowych wynikających z zamocowania na lokalizację stref koncentracji naprężenia w kołowej płycie perforowanej. Rozpatrzono dwa przypadki zamocowania, tj. płytę swobodnie podpartą oraz utwierdzoną. Obciążenie przyjęto w postaci ciśnienia hydrostatycznego. Obliczenia numeryczne prowadzono przy użyciu programu metody elementów skończonych Femap. Płyta posiadała otwory rozmieszczone na dziesięciu okręgach. Na pierwszym okręgu wewnętrznym płyta miała otwory o średnicy 3,5 mm, a na dziesiątym zewnętrznym okręgu otwory o średnicy 20,5 mm. Wyniki obliczeń numerycznych dla płyty swobodnie podpartej porównano z wynikami uzyskanymi dla płyty utwierdzonej. W przypadku płyty swobodnie podpartej maksymalna koncentracja naprężenia wystąpiła w strefie siódmej i była równa 182,30 MPa. Z kolei w płycie o brzegach utwierdzonych maksymalną wartość 71,40 MPa odnotowano w strefie 1.
EN
The paper presents the influence of boundary conditions on the location of stress concentration zones and theirs values employing a circular axisymmetric perforated plate, simply supported and fixed and loaded with hydrostatic pressure. The finite element method offered by the Femap software was used for numerical calculations. The test plate with diameter D = 300 mm had ten holes. On the first inner measuring circle, the plate had openings with diameter d1 = 3,5 mm and holes on the tenth outside circle with diameter d10 = 20,5 mm. The results of numerical calculations for a plate with simply supported were compared with the results obtained for the fixed plate. In the case of a simply supported plate, the maximum stress concentration occurred in zone 7 and was represented by value of σeq max = 182,30 MPa. In the case of plate with bounded edges, the maximum value of stress occurred in zone 1 and was equal to σeq max = 71,40 MPa.
EN
In this article, the authors present the equations of the hydrodynamic theory for a slide bearing with parabolicshaped slide surfaces. The lubricating oil is characterized by non-Newtonian properties, i.e. an oil for which, apart from the classic oil viscosity dependence on pressure and temperature, also an effect of the shear rate is taken into account. The first order constitutive equation was adopted for considerations, where the apparent viscosity was described by the Cross equation. The analytical solution uses stochastic equations of the momentum conservation law, the stream continuity and the energy conservation law. The solution takes into account the expected values of the hydrodynamic pressure EX[p(ϕ,ζ)], of the temperature EX[T(ϕ,y,ζ)], of the velocity value of lubricating oil EX[vi(ϕ,y,ζ)], of the viscosity of lubricating oil EX[ηT(ϕ,y,ζ)] and of the lubrication gap height EX[εT(ϕ,ζ)]. It was assumed, that the oil is incompressible and the changes in its density and thermal conductivity were omitted. A flow of lubricating oil was laminar and non-isothermal. The research concerned the parabolic slide bearing of finite length, with a smooth sleeve surface, with a full wrap angle. The aim of this work is to derive the stochastic equations, that allow to determine the temperature distribution, hydrodynamic pressure distribution, velocity vector components, load carrying capacity, friction force and friction coefficient, in the parabolic sliding bearing, lubricated with nonNewton (Cross) oil, including the stochastic changes in the lubrication gap height. The paper presents the results of analytical and numerical calculation of flow and operating parameters in parabolic sliding bearings, taking into account the stochastic height of the lubrication gap. Numerical calculations were performed using the method of successive approximations and finite differences, with own calculation procedures and the Mathcad 15 software.
EN
The article presents a comparative analysis of calculation results and measurement results of cooling module built on the basis of design calculations. The computations were made in software dedicated to the calculations of heat exchangers. The measurements were performed on a cooling system mounted in a special purpose vehicle together with a combustion engine, which was loaded by an engine dynamometer. Based on the comparison between input data for calculations and results of measurements, differences were found, therefore changes were proposed to be made in the model.
PL
Wprowadzenie naprężeń ściskających do warstwy wierzchniej materiału może powodować odkształcenia plastyczne, powodujące odkształcenia (deformacje) cienkich blach. Piaskowanie powierzchni zewnętrznych zakładkowych połączeń klejowych, po utwardzeniu ich spoin, powinno spowodować odkształcenia, które mogą zmniejszyć wartość naprężeń w obciążonych spoinach i w ten sposób zwiększyć wytrzymałość połączeń. Przeprowadzono badania eksperymentalne, które potwierdziły tę hipotezę. Zaproponowano również metodę uwzględnienia skutków obróbki powierzchniowej zgniotem w obliczeniach numerycznych wytrzymałości połączeń klejowych. Z badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych wynika, że wzrost wytrzymałości, wynikający z zastosowania obróbki powierzchniowej zgniotem klejonych elementów połączeń zakładkowych po utwardzeniu ich spoin, może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.
EN
Loading compressive stress into surface layer of thin sheets cause possibility of their deformations . The sand blasting of surface layer of adhesive lap joints after adhesive curing should cases such deformation that can reduce stresses in adhesive layer, so enlarge joint strength. The experimental tests and numerical calculations verify this hypothesis. The method of considering in numerical calculations the effect of surface treatment cold-work hardening was proposed. Made experimental tests and numerical calculations showed that the increase of strength of cold-work hardening lap adhesive joints may cause strength increase from a dozen or so to dozen percent.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne monolitycznego żelbetowego zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej na ścieki. Przeprowadzono analizę statyczną metodą elementów skończonych modelu obliczeniowego zbiornika i dokonano porównania sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych zbiornika.
EN
In the article the structural solution of a monolithic reinforced concrete tank to separate waste water digester is presented. Analysis of static finite element of the calculation model of the tank was performed and a comparison of internal forces in the structural elements of the tank was made.
EN
The paper presents a general space-time variant of the geometric-integral theory of influences of Professor Stanisław Knothe. The theory describes the deformations of rock mass and surface area caused by underground mining. Then, calculation algorithms which allow to apply the theory in computer programs were presented. The first of the algorithms worked out in the 1970s by B. Drzęźla [10] assumes that the calculations are carried out in the polar coordinate system. It is characterized by extraordinary numerical effectiveness and it allows to approximate the mining process with any polygon. But the prediction results describe only the final deformation states, which is a kind of limitation. The second described algorithm, worked out by J. Białek [2, 3], uses the relations in a rectangular coordinate system. It allows to include in calculations the space-time evolution of the multi-panel and multi-bed underground mining exploitation. The programs also allow for the description of influence delay with respect to the completed mining exploitation, in line with the differential equation proposed by S. Knothe. The results of the prediction can involve the increment of deformations in any preset time interval, or extreme deformations in that time interval. Finally, the main reasons are presented, explaining why the application of S. Knothe theory has been popular in Poland and worldwide for 65 years.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia trwałości zmęczeniowej połączeń śrubowych elementów konstrukcji. Dokonano w nim analizy czynników wpływających na trwałość zmęczeniową połączeń śrubowych oraz omówiono wybrane sposoby jej poprawy. Zamieszczono przykłady obliczeń numerycznych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS, obrazujące wpływ napięcia wstępnego śruby na trwałość zmęczeniową połączenia. Zaprezentowane wyniki obliczeń trwałości uzyskano dla połączenia śrubowego doczołowego, obciążonego wzdłuż osi śruby, oraz połączenia śrubowego zakładkowego, obciążonego prostopadle do osi śruby.
EN
The paper presents selected problems of fatigue life of bolt joints. An analysis of factors influencing fatigue life of bolt joints was performed and selected methods of improving life were described. Authors presents examples of numerical calculations with use of ANSYS software which depict influence of pre-tension in the bolt on fatigue life of the joint. Presented results of life calculation were carried out for bolt joint loaded along bolt axis and for bolt lap joint loaded perpendicular to bolt axis.
EN
This article presents the results of numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution, load carrying capacity, friction force and friction coefficient of the slide journal bearing, if the assumed model of hydrodynamic lubrication takes into account the dependence of oil viscosity values on its temperature in all three directions of the adopted coordinate system, in particular, also across the thickness of the lubricant layer. This research considered the slide journal bearing lubricated with the Newtonian oil. The flow of oil was modelled as laminar and stationary. The bearing bushing had a full angle of wrap and its surfaces were smooth. In order to obtain hydrodynamic pressure distributions, the Reynolds type equation was numerically solved by application of the finite difference method (FDM). The numerical procedures for this research were prepared with the Mathcad 15 software. When adopting the classic models and simplifications for the hydrodynamic lubrication and a thin boundary layer, it is assumed, that the hydrodynamic pressure of lubricating oil does not depend on the position measured across the height of the lubrication gap. On the other hand, it is known, that the dynamic viscosity strongly depends on the temperature, which is a function of all three spatial variables. The aim of this work is to include, in the hydrodynamic lubrication model, the changes of viscosity in the direction of oil film thickness, and to investigate how it will affect the hydrodynamic pressure distribution and load carrying capacity of the journal bearing.
PL
Praca przedstawia numeryczną analizę pracy konwekcyjnego ogrzewacza pomieszczeń opalanego paliwem gazowym w warunkach równowagi cieplnej dla układu z naturalną grawitacją. Uzyskano informacje na temat sprawności cieplnej urządzenia oraz jego bilans masowy. Pokazano rozkład temperatury na powierzchni urządzenia i w jego wnętrzu. Podano również zalety stosowania metod numerycznych do optymalizacji geometrii urządzenia. Obliczenia numeryczne CFD przeprowadzono z wykorzystaniem komercyjnego kodu ANSYS Workbench 17.0 - program FLUENT.
EN
This paper presents a numerical investigation of the independent gas-fired convection heater work in thermal equilibrium for natural gravity system. Tested convection gas heater was connected to air/flue duct. In this paper information about thermal efficiency, mass and fluid flow and contours of temperature on the surface of the device and in his interior are given. The advantages of using numerical methods to optimize the geometry of the device were also presented. Numerical calculation were performed using commercial code ANSYS Workbench 17.0 - Fluent program.
12
Content available remote Optymalizacja wytrzymałości połączeń klejowo-nitowych
PL
Połączenia nitowe dominują w budowie metalowych struktur lotniczych. Klejenie wykorzystywane jest w połączeniach hybrydowych klejowo-nitowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych lub ich uszczelnienia. Przeprowadzono badania eksperymentalne i obliczenia numeryczne w celu sprawdzenia w jakim stopniu rozmieszczenie nitów w hybrydowym połączeniu klejowo-nitowym wpływa na wytrzymałość doraźną i trwałość zmęczeniową takich połączeń. Badania wykazały większą trwałość zmęczeniową (niemal pięciokrotną) połączeń hybrydowych z nitami zbliżonymi do krawędzi połączenia w stosunku do próbek hybrydowych, w których nity rozmieszczone były zgodnie z zasadami wykonywania połączeń nitowych. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę takiego rozmieszczania nitów w połączeniach hybrydowych klejowo-nitowych, aby występowało jednoczesne niszczenie obu połączeń.
EN
The riveted bonds are mainly used to join aircraft parts. Adhesives are used in hybrid rivet-adhesive joints to increase fatigue life or to seal the bonds. The researches were done to check what rivets layout determine strength and fatigue life of hybrid joints. Experimental tests and numerical calculations were made. The researches proved higher fatigue life (about five times) of hybrid joints with rivets situated close of specimen edges – closer than in typical rivet joints. The rivets should be so situated in hybrid joints to obtain failure both adhesive layer and rivets at the same time.
EN
Paper describes an analysis of the possibility to simulate electrical circuits and propagation of heat using Coselica toolbox for a computing environment fo Scilab / Xcos. Simple model of non-linear electric circuit was build, and discretized model of the ventilation shaft with an analysis trial of the temperature distribution in the shaft.
PL
W artykule opisano analizę możliwości symulowania obwodów elektrycznych i rozpływu ciepła za pomocą toolbox’a coselica dla środowiska obliczeniowego Scilab/Xcos. Zbudowano prosty model nieliniowego obwodu elektrycznego oraz podjęto próbę budowy dyskretyzowanego modelu szybu wentylacyjnego i analizę rozkładu temperatury w tym szybie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej elektromagnetycznego przetwornika energii przeznaczonego do zasilania obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę i działanie przetwornika. Wyznaczono rozkład indukcji pola magnetycznego w przetworniku i siłę elektromotoryczną indukowaną w jego uzwojeniu. Obliczono przebiegi czasowe napięcia, prądu i mocy chwilowej w obwodzie zakładając, że cewka sterująca tłumika MR jest reprezentowana przez dwójnik RL. Wyznaczono zależności prądu i mocy przetwornika od prędkości obrotowej. Wyniki analiz numerycznych potwierdzono przeprowadzając badania doświadczalne przetwornika.
EN
The article presents a numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper (MR). It describes the construction and the operation of the converter. The distribution of the magnetic field in the transducer and the electromotive force induced in its coil were determined. The time patterns of voltage, current and instantaneous power in the circuit were calculated assuming that the control coil of the MR damper was represented by a two-terminal circuit RL. Moreover, the current and the power of the transducer were determined versus the rotary speed. Numerical results were confirmed in the simulations the experimental tests.
EN
Aiming at the deformation characteristics and the support problem of deep high stress broken-expand surrounding rock, the secondary support of the deep roadway engineering of Fenglong coal mine in Jiangxi Province, China, is carried out to optimize the parameters. First of all, according to the characteristics of deep roadway deformation in Fenglong coal mine, the specific support scheme was put forward on the basis of the original support, then, the secondary support parameters and the support time are designed. The softening strength parameters of the surrounding rock in the roadway are obtained by using the piecewise linear strain softening model and the dilatancy angle of the rock mass. Considering the strength effect of cable anchor, the calculation equation and support strength index ID concept of anchor cable are put forward, and the corrected calculation parameters of anchorage effect are given. Then, the numerical calculation is carried out for 16 schemes, meanwhile, the optimal scheme of the comprehensive evaluation index Es of roadway engineering stability is adopted. The influence of different anchoring effect on the stability of roadway and different secondary displacement value on the stability of roadway are analyzed respectively. Finally, the optimized support scheme is used to carry out the engineering practice, the results of monitoring the deformation of roadway by cross method show that the deformation value is within the controllable range, which can better control the roadway deformation.
PL
W długich przenośnika ścianowych, na skutek zmiennego obciążenia urobkiem oraz sprężystego wydłużenia łańcucha zgrzebłowego powstają stany okresowego lub stałego luzowania lub nadmiernego napięcia łańcucha. Stany takie często są przyczyną zerwania łańcucha. W celu poprawy stanu pracy opracowano algorytm sterowania wybranymi parametrami pracy przenośnika. W artykule przedstawiono modułowy model obliczeniowy ścianowego przenośnika zgrzebłowego, który posłużył do przeprowadzenia symulacji numerycznych. Przeprowadzono analizę wpływu regulacji wybranych parametrów pracy przenośnika na stan napięcia łańcucha zgrzebłowego. Wyniki symulacji potwierdzają możliwość poprawy stanu napięcia łańcucha poprzez regulację wybranych parametrów pracy przenośnika.
EN
Due to changing the load of run-of-mine and elastic elongation of scraper chain in long armoured face conveyors (AFC), temporary or permanent loosening and tensioning during scraper chain operation occurs. Such situation often results with damage to the chain. In order to improve operation of the conveyor an algorithm for controlling its parameters was developed. Modular computational model of the AFC to conduct numerical simulation is presented in the paper. Analysis of the impact of controlling different operational parameters of the AFC on scraper chain tension is carried out. Results of the simulation confirm possibility to improve scraper chain tension through controlling different operational parameters of the AFC.
17
PL
W procesie projektowania budynków i wyborze elementów budowlanych należy uwzględnić wymagania dotyczące mostków cieplnych. W artykule podano kilka przykładów jak uniknąć niebezpieczeństwa związanego z mostkami cieplnymi i z kondensacją pary wodnej na powierzchni ścian wewnętrznych. Zagadnienie to przedyskutowano na następujących przykładach: połączenie drewnianych ram okiennych ze ścianą zewnętrzną oraz połączenie ściany zewnętrznej z różnymi rodzajami dachów. Wykorzystanie programu komputerowego Therm 7.4. daje możliwość przeprowadzenia obliczeń numerycznych, których wyniki pozwalają na ocenę sprawności energetycznej detali konstrukcyjnych i w oparciu o te wyniki ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej ściany można zidentyfikować. Podano przykłady takich obliczeń, na podstawie których można wybrać najlepsze rozwiązanie projektowe.
EN
In the designing process of buildings and in their individual elements the requirements regarding the thermal bridges must be applied. The paper give several examples how to avoid the risk of thermal bridges formation and of water vapour condensation on the surfaces of the interior walls. This issue is discussed for the following examples: connections of wood window frames with exterior wall, connections of the exterior wall and different roof types. The application of computer program Therm 7.4. gives the possibility of numeric calculations and the obtained results permit to assess the energetic efficiency of construction details and on this basis the risks of water vapour condensation on the wall surface can be identified. The results of such calculations are presented, which give the possibility of the best solution to be applied.
EN
The paper presents the principles of the slope reprofiling and proves the effectiveness of this stabilization measure. The case study of two adjacent landslides in the National Road 52 “Carnica” in the Tagliamento River valley, the Carnian Alps (462304900N, 124205100E) are the example allowing for illustration of this approach. The phenomena have been studied for more than a decade, making it possible to carry out a detailed geological and geomorphological reconstruction. That was done on the basis of a large amount of monitoring data collected during that period. Since the landslides are threatening an important road, countermeasure works to ameliorate the stability conditions of the slides need to be designed. The paper focuses on the creation of a numerical model consistent with monitoring data and capable of reconstructing the dynamics of both landslides. Two cross-sections, one for each landslide, were selected for the analysis. The geometry of the slip surface was determined on the basis of control points, such as slip surface readings from inclinometers, and geomorphological evidence for the contour. The FLAC2D code was used to evaluate the current stability of these landslides and to determine the effectiveness of changing the slope geometry by removing material from the upper part of the slope and putting it to the lowest part as reinforcement.
EN
Heat exchangers belong to the group of devices, whose proper operation is essential for the proper conduct of industrial processes. The growing influence of numerical methods in the design stage of exchanger, allows to optimize their design in terms of efficiency and meet the specified thermal parameters. A relatively new way to use numerical simulation is the study of unsteady heat transfer that characterized their work during failure. The article presents results of numerical analysis of the operation of a hypothetical heat exchanger with emergency leak of one of the coils. The effects of stream loss in the pipe and change of flow dynamics of entire system were taken into consideration. The importance of location of leak on the behavior of heat exchanger was also taken into account. The simulation was performed using the commercial software Autodesk Simulation CFD.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki kalibracji modeli materiałowych stali gatunków 25G2, S480W oraz S550W, w oparciu o porównanie wyników przeprowadzonych obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych z wynikami badań stanowiskowych statycznej próby zginania kształtowników typu V. Modele te opracowano w oparciu o rzeczywiste charakterystyki materiałowe ww. gatunków stali, uzyskane na podstawie badań stanowiskowych przeprowadzonych w ramach pracy statutowej pt. „Modele materiałowe wybranych gatunków stali, stosowanych na odrzwia obudowy wyrobisk korytarzowych”, realizowanej w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 2013-2014.
EN
This paper presents the results of material model calibration of steel type 25G2, S480W and S550W, based on a comparison of the results of numerical calculations using the finite element method with the results of bench tests of static bending tests conducted on V sections. The models were developed on the basis of the actual material characteristics of the above-mentioned steel types, obtained through tests carried out as a part of a project titled: “Material models of selected types of steel used for double timber of mine roadways” carried out in the Central Mining Institute between 2013 and 2014.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.