Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 240

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
PL
W walce z koronawirusem świat zastosował radykalne środki. Niestety, środki te miały zgubny wpływ na gospodarkę, ale powstrzymały tempo rozszerzania się pandemii. Przy tej okazji wystąpił niespodziewany proces częściowego oczyszczenia powietrza.
PL
W artykule podjęto próbę wyeksponowania wieloznaczności pojęcia izolacji i na przykładach przeszłych i współczesnych pandemii, oceniono wpływ izolacji na skuteczność reakcji społeczności w odpowiedzi na pojawienie się chorób epidemicznych. Zauważono, że powszechnie stosowana izolacja – pozornie najskuteczniejszy środek walki z epidemią, w szczególnych sytuacjach geograficznych i społecznych jest nie tylko nieskuteczna, ale wręcz prowadzi do nasilenia zarazy. W sytuacji rzeczywistej przestrzennej izolacji staje się ona czynnikiem pogłębiającym straty demograficzne. Można więc ją uznać za przekleństwo. Izolacja prowadzi wówczas do zwiększenia liczby ofiar, czasem i do ogromnej depopulacji, ocierającej się o zagładę grup ludzkich. Bywa, że wymusza dramatyczne wybory. Nie znaczy to, że podczas epidemii nie należy utrzymywać dystansu, środków ochronnych i podobnych rozwiązań. Nie należy jednak w tym kontekście nadużywać pojęcia izolacja.
PL
RTD to najczęściej stosowane czujniki termorezystorowe w maszynach elektrycznych, które oprócz swojej podstawowej funkcji mogą pełnić również rolę anten do detekcji wyładowań niezupełnych. Koszt stosowanych w maszynach elektrycznych termorezystorów waha się w granicach od kilku do kilkudziesięciu złotych, wyjątkowo kilkaset złotych.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Według autorów, w przodujących ośrodkach naukowo-badawczych zajmujących się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych zauważyć można cztery kierunkowe obszary prac badawczych: prace nad opracowywaniem nowych konstrukcji czujników do pomiarów wnz; prace nad opracowaniem uniwersalnego analizatora wnz z ulepszonymi osiągami w zakresie tłumienia szumów i zakłóceń; prace nad opracowaniem urządzeń przenośnych, mobilnych; prace nad opracowaniem coraz to bardziej złożonych analizatorów, umożliwiających pomiary i analizę sygnałów wnz w bardzo szerokim zakresie czasu i częstotliwości, analizatory te umożliwiają wyznaczenie np. funkcji korelacji.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial dis­charges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial dis­charges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
EN
This work describes the most important methods of isolating running processes of selected software on one physical machine without using full virtualization of the operating system. It includes a comparison of the basic components of each of the methods described, including the features and interface, as well as the results of performance testing in a test environment prepared for this purpose. Research is based on running an identical application and comparing the use of basic system resources, as well as the time of launching containers. It may also be important to compare the methods studied to classical virtualization. At the end of the work, conclusions are described that may be relevant when choosing a method in future projects depending on requirements and needs.
PL
Niniejsza praca opisuje najważniejsze metody izolacji uruchomionych procesów wybranego oprogramowania na jednej maszynie fizycznej bez użycia do tego celu pełnej wirtualizacji systemu operacyjnego. Zawiera porównanie podstawowych składników każdej z opisanych metod, w tym cechy i interfejsu, a także wyniki badania wydajności w przygotowanym do tego celu środowisku testowym. Badania oparte są na uruchamianiu identycznej aplikacji i porównywaniu wykorzystania podstawowych zasobów systemowych, a także czasu uruchamiania kontenerów. Istotne jest tu również porównanie badanych metod do klasycznej wirtualizacji. Na końcu pracy opisane są wnioski, które mogą być istotne przy wyborze metody w przyszłych projektach w zależności od wymagań i potrzeb.
8
Content available remote Wpływ mostków cieplnychw balkonach na izolacyjność budynku
PL
Jedną z dróg ucieczki energii cieplnej z budynku, często niedocenianą, są mostki termiczne tworzące się w balkonach. W artykule autor uzasadnia, że aby budować zgodnie z WT 2021, należy eliminować ryzyko powstawania mostków termicznych poprzez stosowanie rozwiązań, które już dziś cechują nowoczesne budownictwo. W tekście przytoczone są przepisy prawne oraz przykłady obliczeniowe.
EN
One of the ways of escaping thermal energy from the building, often underestimated, are thermal bridges formed in balconies. In the article, the Author justifies that in order to build in accordance with WT 2021, the risk of thermal bridges should be eliminated by using solutions that already characterize modern construction. The text mentions legal provisions and calculation examples.
9
Content available remote Tarasy wentylowane - termoizolacja, hydroizolacja , okap
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia konstrukcyjne (termoizolacja i hydroizolacja) związane z tarasami wentylowanymi. Autor rozpatruje je w odniesieniu do tarasów umiejscowionych nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz do tarasów nadziemnych i balkonów. Przedstawia związane z tym tematem zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, materiały do wykonywania hydroizolacji i termoizolacji oraz problemy związane z wykańczaniem okapów.
EN
This paper concerns structural issues (thermal insulation and waterproofing) regarding ventilated terraces. The author provides an analysis with reference to terraces located over heated rooms as well as overground terraces and balconies. It presents relevant thermal insulation and waterproofing issues, materials suitable for waterproofing and thermal insulation and problems related with installation of eaves fittings.
PL
W artykule przedstawiono parametry techniczne kabli w izolacji i powłoce XLPE/PE vs PVC/PVC ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na wpływ samego produktu na proces budowy i jego uproszczenia. Analizując poszczególne etapy życie produktu i ponoszone koszty, zwrócono uwagę na rosnące koszty opex i ponoszonych strat.
EN
The article presents technical parameters of cables in XLPE/PE insulation and sheath vs PVC/PVC their advantages and disadvantages. Attention was paid to the influence of the product itself on the construction process and its simplification. Analyzing the individual stages of product life and costs, attention was paid to increasing opex costs and incurred losses.
PL
Metoda przedstawiona poniżej została opracowana dla cyrkulatorów paskowych i mikropaskowych z wielostopniowymi transformatorami dopasowującymi, przy czym transformator może zawierać czwórniki mikrofalowe zbudowane z liniowych elementów biernych. W stosowanych dotychczas metodach projektowania cyrkulatorów transformator dopasowujący był uwzględniany dla warunków brzegowych dla składowych stycznych pól E i H na kolejnych nieciągłościach ferryt-dielektryk, dielektryk-dielektryk itd.[2]. Stosowano również metodę obliczeń, opartą na grafie przepływu cyrkulatora [3]. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku występuje znaczna komplikacja zależności opisujących parametry cyrkulatora już dla jednostopniowego transformatora, przy czym komplikacja ta szybko się powiększa dla transformatorów wielostopniowych. Proponowana w tym opracowaniu metoda obejmuje znacznie szerszą grupę układów dopasowujących, przy czym ich liczba praktycznie nie komplikuje zależności końcowych opisujących parametry cyrkulatora. Przedstawiona metoda jest oparta na transformacji wartości własnych macierzy impedancji falowych.
EN
The method presented below has been developed for strip and microstrip circulators with multi-stage matching transformers, and the transformer may contain microwave two ports made of linear passive elements. In the circulator design methods used so far, the matching transformer was taken into account for the boundary conditions for the tangent components of the E and H fields on successive ferrite-dielectric discontinuities, dielectric-dielectric discontinuities, etc. The calculation method based on the circulator flow graph was also used. In both cases, there is a significant complication of the relationships describing the parameters of the circulator already for a single-stage transformer, and this complication increases rapidly for multi-stage transformers. The method proposed in this paper covers a much wider range of matching circuits, with the number of practically no complicated depending on the final parameters that describe the circulator. The presented method is based on the transformation of the eigenvalues of the wave impedance matrix.
12
Content available remote Laserowe usuwanie izolacji z drutów nawojowych
PL
Obecnie większość światowych firm motoryzacyjnych wprowadza do swojej oferty samochody elektryczne. Jednym z istotnych problemów w branży motoryzacyjnej jest jakość połączeń elektrycznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku drutów nawojowych stosowanych w statorach silników elektrycznych, gdzie wytwarzane są silne pola magnetyczne. Wiąże się to z dużym transferem prądu elektrycznego z baterii do cewek, dlatego wszelkie straty na złączach muszą być minimalizowane. W artykule został poruszony temat usuwania izolacji z końcówek drutów nawojowych o różnych średnicach w celu odsłonięcia powierzchni miedzi. Ma to zapewnić lepszy kontakt pomiędzy zaciskiem a drutem lub grupą drutów nawojowych, w przypadku których nie stosuje się lutowania.
PL
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym jest podstawowym rodzajem zagrożenia towarzyszącego procesom wykorzystania energii elektrycznej oraz użytkowania maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa stosowanym przy zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym jest izolacja stosowana w formie różnych rozwiązań technicznych przede wszystkim po stronie urządzeń elektrycznych, która pozwala przeciętnemu użytkownikowi na bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych w podstawowym zakresie ich przeznaczenia [...].
EN
The risk of electric shock is the basic type of risk that accompanies the processes of electricity use and the use of machinery and equipment powered by electricity. The basic safety measure applied reduce the risk of electric shock is the insulation used in the form of various technical solutions, primarily on the electrical devices (constructionally designed insulation of active parts), which allows the average user to safely use electrical devices in the basic scope of their use. The construction of electrical equipment and its periodic service (maintenance, repair, modernization, etc.) often take place in conditions of insufficient insulation of the active parts or intentionally without insulation and without power supply disconnected, which is dictated by the technology of performing these works. Professional electricians and assemblers of electrical equipment and appliances are then subject to an increased risk of electric shock, which forces the use of basic and additional protective measures to reduce this risk to the level required by the regulations. Safety equipment that reduces the risk of electric shock relies heavily on electrical insulating protection measures intended for both individual and collective use. The article will describe the design features and safety requirements for the selected electrical insulating equipment: ladders, hand tools, rigid and flexible covers. The rules for the selection of this protective equipment and the requirements for its use, periodic inspections and storage will be presented
PL
Przedmiotem artykułu są problemy pojawiające się w ścianach ocieplanych od wewnątrz i ich rozwiązywanie. Po omówieniu zagadnień związanych z termoizolacją przegród zewnętrznych autorka przechodzi do problematyki związanej z docieplaniem od wewnątrz. Wymienia główne koncepcje docieplania ścian od wewnątrz, a następnie charakteryzuje właściwości warstwy elewacyjnej pod względem ochrony przed deszczem. Przywołuje także zagadnienia optymalizacji grubości izolacji termicznej oraz omawia wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotności przegrody budowlanej.
EN
The subject of the article are issues emerging in walls thermally insulated from the inside, and the solution of these issues. Following a discussion of questions related to thermal insulation of outer partitions, the author moves on to issues related to thermal insulation from the inside. She lists the most prevalent concepts of thermal insulation of walls from the inside, and then she characterises the properties of the facade layer in terms of protection against rain. She also recalls issues related to the optimisation of thickness of thermal insulation and discusses the influence of driving rain on the humidity condition of a construction partition.
15
Content available remote Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego
PL
Przedmiotem artykutu jest omówienie modelowej modernizacji zabytkowego budynku szkolnego mającej na celu poprawę parametrów użytkowych tego budynku oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie zima i chłodzenie latem. Przedstawiono parametry techniczne budynku oraz cel i zakres planowanej modernizacji. Przedstawiono także zastosowane systemy izolacji i ocieplenia ścian oraz okna i system wentylacji.
EN
The article is concerned with a model upgrade of a historie school building, aimed at the improvement of the usable parameters of this building and the reduction of consumption of energy for heating in the winter and cooling in the summer. The technical parameters of the building are presented, as well as the purpose and scope of the planned upgrade. Additionally, presented were the utilised wali insulation systems as well as the windows and the ventilation system.
16
Content available remote Dokładność lokalizacji w rurociągach preizolowanych
PL
Podstawową zaletą systemów z rurociągami preizolowanymi w porównaniu do ciepłowniczych sieci kanałowych jest możliwość lokalizacji miejsca potencjalnej awarii, często związanej z perforacją rury przewodowej i wyciekiem czynnika grzewczego, w sytuacjach ekstremalnych wiążącego się z zatrzymaniem systemu względnie jego części. W artykule omówiono czynniki wpływające na dokładność lokalizacji miejsca wady grające rolę zarówno w impulsowym jak i rezystancyjnym systemie nadzoru.
EN
The main advantage of systems with pre-insulated pipelines compared to district heating duct networks is the ability to locate the place of potential failure, often associated with perforation of the conduit pipe and the leakage of the heating medium, in extreme situations involving the stoppage of the system or its parts. The article discusses the factors affecting the accuracy of the location of the defect that plays a role in both the impulse and resistance surveillance system.
17
EN
Cotton fabrics were treated with cosmetic substances based on α-tocopherol and cyclodextrine. Isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles was performed using three different techniques: stirring, Soxhlet and microwave extraction. High performance liquid chromatography (HPLC) was optimised and applied for the quantification of α-tocopherols in the isolates. The results revealed that all techniques are applicable for the isolation of α-tocopherol from cotton cosmetotextiles. The HPLC method proved to be the most convenient for the quantification of α-tocopherol from cotton fabrics.
PL
W pracy obrabiano tkaniny bawełniane substancjami kosmetycznymi na bazie tokoferolu i cyklodekstryny. Izolację tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych przeprowadzono stosując trzy różne techniki: mieszanie, Soxhleta i ekstrakcję mikrofalową. Do oznaczenia ilościowego tokoferoli w izolatach zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Wyniki wykazały, że wszystkie techniki mają zastosowanie do izolacji α-tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych. Metoda HPLC okazała się najbardziej dogodna do ilościowego oznaczenia α-tokoferolu z tkanin bawełnianych.
PL
W artykule omówiono metody diagnostyki transformatorów rozdzielczych.
EN
The article discusses the methods of diagnostics distribution transformers.
PL
W Polsce jest stosunkowo niewiele budowli o charakterze zabytkowym, które są w dobrym stanie technicznym. Większość z nich wymaga częściowej lub całkowitej termomodernizacji, którą należy przeprowadzić tak, by w możliwie największym stopniu zachować ich historyczne walory. Stąd wynikają różnorakie ograniczenia dotyczące doboru materiałów i technologii wykonania, które ze względu na swoją specyfikę są zawsze droższe niż w innych obiektach. W artykule, na przykładzie domu klasztornego Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie k/Kielc, omówiono równoważenie kosztów inwestycyjnych oszczędnościami na ogrzewanie przy różnych parametrach kredytowania. Na podstawie cen roku 2018 obliczono optymalną grubość izolacji przegród ciepłochronnym tynkiem na bazie perlitu ułożonym od wewnątrz. Przy trzyletnim okresie kredytowania i stałej stopie procentowej 8% optymalna grubość izolacji wynosi 3,6 cm przy całkowitym koszcie termomodernizacji ściany kaplicy równym 112,53 zł/m2, a wykonanie dwóch warstw o całkowitej grubości 6 cm zwiększa koszty tylko do około 120 zł/m2, co powoduje ponad 25% obniżenie strat ciepła przez przenikanie. Wskazano również, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania inwestycji, korzystnie rośnie wielkość optymalnej grubości izolacji. Natomiast wpływ wielkości stopy oprocentowania jest stosunkowo niewielki. Na przykładzie kaplicy klasztornej omówiono również efekty rozłożenia procesu termomodernizacji na etapy.
EN
There are relatively few historic buildings in Poland that would be in good technical condition. Most of them require partial or complete thermal modernization, which should be carried out so as to preserve their historical values as much as possible. Hence, there are various restrictions on the choice of materials and production technology, which are always more expensive due to their specificity. Here, on the example of the monastery house of the Bernardine Sisters of St. Katarzyna near Kielce, the benefits of balancing the costs and benefits of investments based on cost accounting were shown. Based on the prices of 2018, the optimal insulation thickness was calculated for heat-insulated perlite plaster from the inside. With a three-year loan period and a constant interest rate of 8%, the optimal insulation thickness is 3.6 cm with a total cost of thermo- modernization of the chapel wall equal to 112.53 PLN/m2, and the implementation of two layers with a total thickness of 6 cm increases costs to only about 120 PLN/m2, however, this results in a more than 25% reduction of heat transfer through the partition. It was also pointed out that as the investment loan period was extended, the optimum insulation thickness increases favorably. However, the impact of the interest rate is relatively small. The effects of spreading the thermomodernization process on stages were discussed on the example of the monastery chapel.
20
Content available Uzyskanie standardu pasywnego
PL
Celem artykułu jest ocena budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w świetle obowiązujących przepisów dotyczących energooszczędności oraz analiza czasów i kosztów jego wykonania w dwóch wariantach klasy energetycznej. W ramach analizy wyliczono bilans strat oraz zysków ciepła, na podstawie którego utworzono wskaźniki charakterystyczne. Następnie zaproponowano rozwiązania pozwalające obniżyć te wskaźniki do poziomu dopuszczalnych według obowiązujących i przyszłych przepisów dla budynków jednorodzinnych pasywnych oraz porównano koszty i czasy realizacji budynku tradycyjnego ze zmodernizowanym w kierunku klasy budynku pasywnego.
EN
Time and cost analysis of the possibility of obtaining a passive standard of a building on a selected example. The thesis presents the energy performance of a semi-detached house, located in Białystok, in compilance with “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.” currently in force. The residential building was evaluated in the light of existing legislation concerning thermal protection of buildings, comparing the demand for suitable energy for heating and ventilation with the value characterizing the passive building. Based on these results, the object in question was found to meet the applicable requirements for thermal parameters of the building envelope partitions, but the object was not to meet the applicable requirements for the above-mentioned energy demand for buildings of this class. The thesis also summarizes solutions allowing to approach requirements in the field of thermal protection of passive buildings. Then cost estimates and line schedules were created for variants before thermal modernization and for all thermal modernization stages carried out.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.