Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Do grona prosumenckich źródeł energii należą m.in. biogazownie rolnicze. Pomimo wielu zalet nie są one tak powszechne jak inne odnawialne źródła energii (elektrownie fotowoltaiczne, wodne czy wiatrowe). W artykule przedstawiono analizę zalet wynikających z budowy biogazowni rolniczych, współpracujących bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi, specjalizującymi się w chowie bydła. Jak wykazały przeprowadzone przez autorów badania w jednej z biogazowni rolniczych (o mocy elektrycznej 40 kW), elektrownie te nie wprowadzają do sieci istotnych zakłóceń w jakości energii elektrycznej. Największe zakłócenie wywołuje praca mieszadła masy fermentacyjnej.
EN
Among the prosumer, energy sources are agricultural biogas plants. Despite their many advantages, they are not as common as other renewable energy sources (photovoltaic, hydroelectric or wind power). This article analyses the advantages of building agricultural biogas plants that work directly with farms specialising in cattle rearing. As the authors’ research in one agricultural biogas plant (with an electrical output of 40 kW) has shown, these plants do not introduce significant disturbances to the grid regarding power quality. The operation of the digester mixer causes the biggest disturbance.
PL
Układy elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych coraz częściej obciążane są wyższymi harmonicznymi prądu. Związane jest to z powszechnym wykorzystaniem odbiorników nieliniowych. W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące opisu parametrów jakości energii elektrycznej, spotykanych w przemyśle wyższych harmonicznych prądu oraz sposoby ich eliminacji.
EN
Power systems in industrial plants are increasingly loaded with higher current harmonics. This is associated with the widespread use of nonlinear loads. The article presents selected information on the description of power quality parameters, higher current harmonics encountered in industry and ways to eliminate them.
EN
Renewable energy sources especially solar energy connected to an electrical grid system by using power electronic devices, known that devices degrade the power quality and especially generate harmonic currents. This article presents the study investigation and propagation of harmonics in the integration system of an electric grid connected to the photovoltaic system in the presence or not of a non-linear load (polluting load). In this study, the perturb and observe type MPPT controller for the boost converter and the PWM control for the three-phase inverter which provides the connection are used. We use a passive filtering technique (single and multiple filters) to mitigate the harmonic currents generated by the non-linear load. In the first case where the integration system is alone, the results obtained show that the values of the total harmonic distortion (THD) rates are within the standard used. But in the case of the presence of the non-linear load, the THD values are higher than the used norm. After using our proposed technique, the values of THD obtained are in the norm used for the application of a tuned filter at the fifth harmonic, and better results find with using of multiple filters (fifth and seventh).
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu transformacji energetycznej, w tym elektryfikacji ciepłownictwa jednorodzinnego, rosnącej liczby instalacji fotowoltaicznych i zmiany profilu zapotrzebowania energetycznego na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę danych statystycznych dotyczących struktury i długości obwodów niskich napięć w Polsce oraz normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego wraz z czynnikami wpływającymi na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z szerokim stosowaniem powietrznych pomp ciepła i generacji rozproszonej. W kolejnych częściach przedstawiona została analiza wybranej instalacji transformatora symetryzującego w sieci nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the energy transformation including the electrification of single-family houses heating, the growing number of photovoltaic installations and changes in the consumer energy demand profile on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents an analysis of statistical data on the structure and length of low-voltage networks in Poland and normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current trends related to the widespread use of air source heat pumps and distributed generation. The following sections present an analysis of a selected load balancing transformer installation in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule zaprezentowano DEHNrecord Smart Device (SD) – wielofunkcyjne urządzenie pomiarowo-analityczne do monitorowania jakości energii w instalacjach niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 50160. Ten nowoczesny analizator klasy A, dopasowany do wymagań panujących w inteligentnych systemach smart i spełniający wytyczne zawarte w normie PN-EN 61000-4-30 może być stosowany w: inteligentnych sieciach energetycznych, w instalacjach odnawialnych źródeł energii z systemami magazynowania energii, w budynkach biurowych i przemysłowych. Dzięki dostępności różnych możliwości konfiguracji i odczytu danych, DEHNrecord SD można idealnie dopasować do danego zastosowania w miejscu montażu.
EN
The article presents DEHNrecord Smart Device (SD) – a new multifunctional measuring and analysis device for monitoring power quality in low-voltage systems in accordance with the PN-EN 50160 standard. This modern class A analyzer, tailored to the requirements of smart systems and meeting the guidelines included in the PN-EN 61000-4-30 standard, can be used in smart power grids, renewable energy systems with battery storage systems, in office and industrial buildings. DEHNrecord SD can be perfectly adapted to the respective application at the installation site thanks to various configuration and data readout options
PL
W pierwszej połowie XX wieku powstała najbardziej rozpoznawalna teoria mocy w dziedzinie częstotliwości, którą zaproponował Budeanu. Drugą teorią mocy w dziedzinie częstotliwości, która zyskuje obecnie grono zwolenników jest podejście zaproponowane przez Czarneckiego. Obie teorie mają cechy wspólne w postaci opisu mocy czynnej oraz zupełnie odmienne jeżeli chodzi o opis i interpretację mocy biernej. Przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą szeroko rozumianych parametrów pracy opraw oświetleniowych w układach mieszanych rozpatrywanych w kilku aspektach: jako odbiorniki pobieranej energii, wyznaczanie i generowanie mocy biernej, wpływanie na asymetrię prądów i wytwarzanie wyższych harmonicznych. Niniejszy artykuł prezentuje możliwość wykorzystania elementów wspólnych teorii mocy Budeanu i Czarneckiego, dzięki czemu możliwa jest interpretacja fizyczna mocy biernej (prądu biernego) zaproponowana przez Budeanu oraz mocy niegdyś odkształcenia, a obecnie dystorsji wynikającej z zapisu matematycznego teorii Czarneckiego.
EN
In the first half of the twentieth century, the most recognized theory of power in the frequency domain was proposed by Budeanu. The second theory of power in the frequency domain that is currently gaining a lot of supporters is the approach proposed by Czarnecki. Both theories have common features in the form of the description of active power and completely different when it comes to the description and interpretation of reactive power. The issues presented in the article concern the broadly understood parameters of the operation of lighting fixtures in mixed systems, considered in several aspects: as energy receivers, determination and generation of reactive power, influencing the asymmetry of currents and the production of higher harmonics. This article presents the possibility of using the common elements of Budeanu and Czarnecki's theories of power, thanks to which it is possible to interpret the reactive power physically (reactive current) proposed by Budeanu and the former distortion power, and now the distortion resulting from the mathematical notation of Czarnecki's theory.
PL
Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowane przewidywaną popularyzacją pojazdów elektrycznych może zagrozić bezpiecznej i ekonomicznej pracy sieci elektroenergetycznej. Z tego względu niezbędne są odpowiednie strategie ładowania pojazdów. Skoordynowane systemy ładowania pojazdów mogą być realizowane jako systemy scentralizowane, zdecentralizowane i hierarchiczne. W artykule skupiono się na celach i ograniczeniach dotyczących projektowania algorytmów sterowania ładowaniem.
EN
The increased demand for electricity due to the anticipated popularisation of electric vehicles (EVs) may threaten the safe and economic operation of the electrical grid. Therefore, appropriate EV charging strategies will be necessary. Coordinated EV charging systems might be implemented as centralized, decentralized and hierarchical systems. This paper focuses on the objectives and constraints for the design of charging control algorithms.
EN
Harmonic issue in the wind power plant is a concerning problem for both consumers and producers as that it affects the power quality of the distribution systems. This paper presents an improved control strategy for harmonic current compensation in wind turbine-based DFIG connected to the grid, using RIP-ADALINE for harmonic currents detection. A vector control-based fuzzy logic controller is applied to improve the active and reactive power flow. The active filtering is achieved using the grid side converter of the DFIG. The studied system has been simulated using MATLAB/SIMULINK platform. The results obtained show the effectiveness of the control strategies applied to the system Therefore the power quality in terms of grid current waveform, total harmonic distortion (THD) factor; frequency spectrum, and system power factor is improved within permissible standard values as defined by IEEE-519.
PL
Zagadnienia harmoniczne w elektrowni wiatrowej stanowią problem zarówno dla odbiorców, jak i producentów, ponieważ wpływają na jakość energii elektrycznej w systemach dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono udoskonaloną strategię sterowania kompensacją harmonicznych prądu w elektrowni wiatrowej DFIG podłączonej do sieci, wykorzystującą RIIP-ADALINE do wykrywania harmonicznych prądu. Do poprawy przepływu mocy czynnej i biernej zastosowano sterownik wektorowy oparty na logice rozmytej. Filtracja czynna jest realizowana przy użyciu przekształtnika DFIG podłączonego do sieci. Badany system jest symulowany przy użyciu platformy MATLAB/SIMULINK. Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność zastosowanych strategii sterowania, dlatego jakość energii elektrycznej w zakresie kształtu przebiegu prądu sieciowego, współczynnika całkowitych zniekształceń harmonicznych (THD), widma częstotliwości oraz współczynnika mocy systemu została poprawiona w zakresie dopuszczalnych wartości standardowych określonych przez IEEE-519.
EN
Currently and in the last few years, the subject of integrating FACTS in a power system will have more importance within industrial scientific research. This is mainly due to the liberalization of the electricity sector and the development of power electronics. Very often, the quality of electrical transmission is restricted by constraints of voltage setting and the maximum transmissible power of the lines. These constraints can be overcome by the creation of new lines. However, creating new lines is not always possible for various reasons. The implementation of FACTS devices and more particularly of the BtB STATCOM system constitute an alternative to the creation of new lines. It can lead to the strengthening of the power system and the improvement of the energy quality. It is this solution that we have examined in this work which shows that the BtB STATCOM device improves, in steady state conditions, the performances of a power system such as the reduction of voltage drops and power losses in the electrical transmission lines.
PL
Obecnie iw ostatnich latach temat integracji FACTS w systemie elektroenergetycznym będzie miał coraz większe znaczenie w przemysłowych badaniach naukowych. Wynika to głównie z liberalizacji sektora elektroenergetycznego i rozwoju energoelektroniki. Bardzo często jakość przesyłu energii elektrycznej jest ograniczona ograniczeniami nastawy napięcia i maksymalnej dopuszczalnej mocy linii. Te ograniczenia można przezwyciężyć, tworząc nowe linie. Jednak tworzenie nowych linii nie zawsze jest możliwe z różnych powodów. Wdrożenie urządzeń FACTS, aw szczególności systemu BtB STATCOM, stanowi alternatywę dla tworzenia nowych linii. Może prowadzić do wzmocnienia systemu elektroenergetycznego i poprawy jakości energii. Właśnie to rozwiązanie, które zbadaliśmy w niniejszej pracy, pokazuje, że urządzenie BtB STATCOM poprawia w warunkach stanu ustalonego działanie systemu elektroenergetycznego, takie jak redukcja spadków napięć i strat mocy w liniach elektroenergetycznych.
PL
W dobie wzrastających cen i rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną inteligentne zarządzanie energią stało się dla przedsiębiorstw kwestią kluczową. Transformacja energetyczna, która dokonuje się na terenie Polski, nie może zostać przeprowadzona bez udziału magazynów energii. Zarządzanie energią przynosi korzyści finansowe, ale również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego przedsiębiorstw. Świadoma tego jest Grupa Technologiczna Automatic System Engineering, która do swojej struktury zużycia energii elektrycznej wprowadziła energię z odnawialnych źródeł i z magazynu. Oczekiwanym efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz emisji CO2 do atmosfery, optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej, a także poprawa jakości zasilania. Magazyn zlokalizowany na kampusie Grupy Technologicznej ASE jest połączony z instalacją fotowoltaiczną, a w przyszłości planowane jest dodanie turbiny wiatrowej. Magazyn energii spełnia pokładane w nim oczekiwania, a w przyszłości może stać się elementem infrastruktury krytycznej polskich przedsiębiorstw.
EN
In the era of rising prices and growing demand for electricity, intelligent management of it has become a key issue for enterprises. The energy transformation taking place in Poland cannot be carried out without the participation of energy storages. Energy management brings financial benefits, but also reduces the carbon footprint of companies. The Automatic System Engineering Technology Group will follow this path. The Technology Group implements renewable energy sources and storages into its energy profile. The expected effects of the operation of the warehouse are the reduction of CO2 emissions to the atmosphere, optimization of electricity purchase costs and creation of a development base for renewable energy sources. The warehouse on the ASE Technology Group campus is connected to a photovoltaic installation. In addition, a wind turbine is planned to be added in the future. The energy storage confirms predicted effects. What is more, in the future it may become an element of the critical infrastructure of Polish enterprises.
PL
Opis parametrów Jakości Energii Elektrycznej wymaga zastosowania właściwych miar i współczynników. Jednym z nich jest współczynnik całkowitego odkształcenia krzywej prądu THDI. Przy prawidłowym zastosowaniu, wartość współczynnika odkształcenia krzywej prądu jest użytecznym parametrem, który pozwala pełnić funkcję oceny jakości energii w zakładzie. W artykule przedstawiono sposób poprawnej interpretacji wartości ww. wskaźnika.
EN
The description of Electric Power Quality parameters requires the use of appropriate measures and coefficients. One of these is the Total Current Curve Distortion coefficient THDI. When used correctly, the value of the current curve distortion coefficient is a useful parameter that allows to perform the function of power quality assessment in the industry. The article presents a method for correct interpretation of the value of the above-mentioned index.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kompensacji mocy biernej, zrealizowanych za pomocą filtra aktywnego AHF. Przybliżono ocenę jakości kompensacji dla dwóch nastaw kompensatora, na podstawie oceny współczynnika mocy.
EN
The article presents the results of measurements of reactive power compensation, realized with an active filter AHF. The evaluation of the quality of compensation, for two settings of the compensator, based on the evaluation of the power factor is presented.
PL
Zwiększony udział odbiorników nieliniowych prowadzi do pogorszenia się parametrów jakości energii elektrycznej w torach przesyłowych. Jednocześnie obserwowany wzrost kosztów za energię elektryczną przyczynia się do zwiększenia częstości instalowania źródeł fotowoltaicznych. Równoczesne występowanie tych dwóch czynników wprowadza dodatkowe trudności w doborze i pracy filtrów aktywnych, stosowanych w celu kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych prądu. W artykule zostały przedstawione wybrane parametry jakości energii elektrycznej w układzie z instalacją fotowoltaiczną i filtrem aktywnym.
XX
The increased share of nonlinear loads leads to a deterioration of power quality parameters in the transmission paths. At the same time, the observed increase in the cost of electricity contributes to the increased frequency of installation of photovoltaic sources. The simultaneous occurrence of these two factors introduces additional difficulties in the selection and operation of active filters, used to compensate for reactive power and eliminate higher current harmonics. Presented in this article are selected parameters of power quality in a system with photovoltaic installation and active filter.
EN
In order to ensure that all the connected Equipment in the distribution network operates smoothly, the voltage stability of photovoltaic (PV) integrated distribution systems is very important. Sustaining the voltage profile when integrating PV is a particularly difficult issue. The primary goal of this article is to provide a consistent voltage profile to a sensitive load. A three-phase PV integrated distribution system has been chosen for investigation. An innovative feature of this system is that UPQC DVR and STATCOM systems are powered by Z-source inverters instead of traditional inverters. The ability to actively decouple power is the primary benefit of utilizing a Z-source inverter. The objective of the study effort is to use this new UPQC to synchronize a solar PV system with the distribution system. For the UPQC with battery energy storage system (BESS), the research study examines and develops the most appropriate control approach. A UPQC is a device that is used to integrate solar panels and improve the voltage stability of the distribution system. The prototype model is being developed, and the experimental findings confirm the main objective.
PL
W artykule omówiono podstawowe straty energii w transformatorach energetycznych, a także straty dodatkowe, występujące wtedy gdy pobierany z transformatora prąd nie jest przebiegiem sinusoidalnym. Zawarto dane dostępne w literaturze, jak i wynikające z własnych badań.
XX
Article presents the basic energy losses as well as additional losses occurring when the transformer current is not a sinusoidal wave. Article contains data available in literature and conclusions from own research.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia dla urządzeń elektrycznych w instalacjach elektrycznych nn spowodowane przez przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej. Pokazano wymagania w zakresie tolerancji napięcia zasilania sprzętu elektronicznego oraz urządzenia chroniące przed tego typu zakłóceniami zgodne z wymaganiami normy CENELEC/IEC.
EN
The article presents hazards to electrical devices in low-voltage systems due to power frequency overvoltages. It also covers the requirements for the tolerance of the supply voltage of electronic equipment. Finally, the author describes devices for the protection against this type of interferences in accordance with the requirements of the CENELEC/IEC standard.
17
Content available remote Zastosowanie filtrów pasywnych do eliminacji wyższych harmonicznych prądu
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych z nowoczesnymi źródłami światła. Rozpoczęto od analizy metodologii obliczania parametrów energii w warunkach odkształconych przebiegów prądów i napięć. Następnie przeprowadzono analizę wyników pomiarów uzyskanych dla wybranych opraw oświetleniowych. Na koniec zaproponowano rozwiązanie umożliwiające poprawę jakości energii elektrycznej poprzez zastosowanie pasywnych filtrów rezonansowych.
EN
The article analyzes issues related to the quality of electricity in lighting installations with modern light sources. It began with an analysis of the methodology for calculating energy parameters under distorted current and voltage waveforms. Then, the analysis of the measurement results obtained for the selected lighting fixtures was carried out. Finally, a solution was proposed to improve the quality of electricity through the use of passive resonant filters.
18
Content available remote Zagadnienia jakości energii stacji ładowania pojazdów elektrycznych
PL
W artykule opisano aktualny stan elektromobilności, metody ładowania pojazdów elektrycznych oraz typowe problemy związane z jakością energii podczas ładowania. Przeanalizowano wyniki pomiarów harmonicznych prądu podczas ładowania samochodu BMW i3 z wykorzystaniem zasilanej trójfazowo stacji ładowania zintegrowanej z lampą uliczną LED. Zbadano harmoniczne prądu podczas pracy modułów AC oraz DC tej samej stacji ładowania w akredytowanym laboratorium EMC.
EN
The article describes the current state of electromobility, charging methods of electric vehicles and typical problems related to power quality during charging. The results of current harmonics measurements during slow charging of the BMW i3 using a three-phase charging station integrated with an LED street lamp were also analysed. Then, the current harmonics during the operation of AC and then DC modules of the same charging station were examined in an accredited EMC laboratory.
PL
Artykuł dotyczy elektromobilności. Opisano technologie wykorzystywane w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania, wymagania prawne, jakie muszą być spełnione szczególnie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzanych badań emisji elektromagnetycznej stacji ładowania.
EN
The article is about electromobility. It describes the technologies used in electric vehicles and charging stations, as well as legal requirements that must be met, especially in terms of electromagnetic compatibility. Selected results of electromagnetic emission tests of charging stations are presented.
20
Content available remote PQ & DQ based shunt active power filter with PWM & hysteresis techniques
EN
Power quality is mainly affected by any deviation in voltage, current, or frequency that results in damage, upset, or failure of end-use equipment. Non-linear loads like power electronics devices are the main causes of power quality problems. In this paper, we performed a comparison between DQ and PQ theory to control the shunt active power filter by using hysteresis and PWM techniques at different non-linear loads (controlled and uncontrolled rectifiers) in terms of the amount of improvement in the THD, power quality, and switching losses. The MATLAB / Simulink was used as a simulation tool to obtain a result for this paper.
PL
Na jakość energii wpływają głównie wszelkie odchylenia napięcia, prądu lub częstotliwości, które powodują uszkodzenie, niesprawność lub awarię sprzętu końcowego. Obciążenia nieliniowe, takie jak urządzenia energoelektroniczne, są głównymi przyczynami problemów z jakością energii. W artykule porównaliśmy teorię DQ i PQ w celu sterowania bocznikowym filtrem mocy czynnej za pomocą technik histerezy i PWM przy różnych obciążeniach nieliniowych (prostowniki sterowane i niesterowane) pod względem stopnia poprawy THD, jakości napięcia i strat przełączania. MATLAB / Simulink został wykorzystany jako narzędzie symulacyjne do uzyskania wyniku dla tego artykułu.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.