Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entrepreneurship development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the article is an attempt to identify factors/ determinants conditioning the development of enterprises in Poland in recent years. The author will also try to indicate the dominant behaviours related to the notion of entrepreneurship among the owners of the enterprises under study. In addition to the literature analysis, the author chose a survey in the form of a structured interview with business owners as another research method - the survey was carried out in 2015 and 2017 and in 2019/2020 in 200 purposively selected enterprises from the SME sector, which are based in Poland and were established in the last 5 years. After the analysis of the literature and the results of the conducted survey, obviously bearing in mind its pilot character, the author clarified the names of the selected indicators/determinants and expanded their list by those he considered useful from the point of view of the general purpose of the survey - 9 indicators/ determinants. In the author’s opinion, the developed indicators/determinants make it possible to assess the level of enterprise development (direction and pace of changes) depending on selected factors of the local and institutional environment, internal factors, the level of achieved financial results, sources of financing.
PL
Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji czynników/ determinantów warunkujących rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Autor postara się również wskazać dominujące zachowania związane z pojęciem przedsiębiorczości u właścicieli badanych przedsiębiorstw. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał ankietę w postaci wywiadu ustrukturalizowanego z właścicielami przedsiębiorstw – badanie zostało przeprowadzone w roku 2015 i 2017 oraz na przełomie 2019 i 2020 roku w 200 celowo dobranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP, które mają siedzibę w Polsce i powstały w ostatnich 5 latach. Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, autor doprecyzował nazwy wybranych wskaźników/determinantów oraz poszerzył ich listę o takie, które uznał za przydatne z punktu widzenia ogólnego celu badania - 9 wskaźników/determinantów. Zdaniem autora opracowane wskaźniki/determinanty umożliwiają określenie oceny poziomu rozwoju przedsiębiorstw (kierunku i tempa zmian) w zależności od wybranych czynników otoczenia lokalnego i instytucjonalnego, czynników wewnętrznych czy poziomu osiąganych wyników finansowych, źródeł finansowania.
EN
Socio-economic development of local government units is determined by several factors, among which the special role is played by actions oriented on creating the conditions for the development of entrepreneurship. Local authorities encourage the development of local entrepreneurship by supporting the activities of local communities. This article is an attempt to assess the effectiveness of local authorities in stimulating the development of entrepreneurship in the Lubuskie Province. Considerations and conclusions are based on empirical studies and literature, the results of surveys and the author's own observations. The article sets out the role of the local government in the development of entrepreneurship. Empirical studies have been conducted in the Lubuskie Province as part of the project co-financed by European Social Fund.
PL
Rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych determinowany jest przez szereg czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają działania zorientowane na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe pobudzają rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie aktywności lokalnych społeczności. Niniejszy artykuł stanowi próbę diagnozy skuteczności działań podejmowanych przez władze lokalne na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Rozważania i wnioski oparto na studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych obserwacjach autorki. W artykule określono rolę samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości. Badania empiryczne zostały zrealizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.